wpu.nu

Sida:Pol-1987-03-05 jur-Verner-Berggren.pdf/2

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


kap 1 § schnellesstagen

Utan att bli tillsagd påtog sig Berggren att vara någon form av sambandsman mellan Koci och de som satt i ledningsrummet. Koci fick nämligen in en hel del uppgifter som rörde mordet, varför det var angeläget att dessa uppgifter snarast vidarebefordrades till ledningsrummet.

Beträffande befäls- och ansvarsförhållanden i SBC i situationer där högre polisbefäl kallas dit uppgav Berggren följande. Enligt praxis tar tillkallat högre befäl automatiskt över ansvaret för det ärende som föranlett tillkallandet, såvitt befälet ifråga inte uttryckligen förklarar att ansvaret ska ligga kvar hos den vakthavande kommissarien. I det föreliggande fallet var Berggren av den uppfattningen att det var Welander som hade ansvaret för ledningen av spaningarna m.m.

Berggren tog inte del av det protokoll som Brolund förde. Han tog för givet att larm i varje fall hade gått ut till samtliga enheter inom Stockholms polisdistrikt.

I de fall där det måste organiseras bevakning av en brottsplats brukar vanligen vakthavande kommissarien i SBC kontakta vakthavande befäl i det vaktdistrikt där brottsplatsen är belägen och uppdra åt denne att svara för uppgiften.

Stockholm som ovan Tax Sarridni

Tore Samuelsson

Berggren har den 21 april 1987 tagit del av ovanstående promemoria och därvid godkänt den.

حجت