Uppslag:B1914-04

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökSPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
1914-04
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
MYNDIGHEISUTLÅTANDE (från Bundeskriminalamt - BKA i Wiesbaden beträffande undersökningar för bestämmande av skottavstånd m.m.)
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-04-23
Avslutat

MYNDIGHEISUTLÅTANDE

(från Bundeskriminalamt - BKA i Wiesbaden beträffande undersökningar för bestämmande av skottavstånd m.m.)

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

KT 13 - 303/86

55-29 79

H0014

STOCKHOLMS POLISDISTRIKT Kriminalavdelningen Tekniska roteln

Betr.: Utredning om mordet på Olof PALME

Här: Undersökning av skottspår

Ref.:Därvarande framställning om undersökning den 12.3.86 med dia ienummer SLD 453/86 och undersökningsframställning från BKA-TE 12 med diarienummer TE 12 - 120.514

MYNDIGHETSUTLÅTANDE

i enlighet med § 256 StPO

(enligt ty. rättegångsb)

I det ovan angivna ärendet överlämnades av BKA-TE 12 de på följande förteckning upptagna undersökningsobjekten med en begäran om genomförande av en bestämning av skottavståndet. Vidare skulle det fastställas, om de på klädespersedlarna påvisade krutstänken kan härstamma från patroner av kaliber 357 Magnum "Metal Piercing" av fabrikat"Winchester".

Förteckning över undersökningsobjekten:

1. en del av hud med (ingångs-)skottskada

2. en rock

3. en kavaj tillhörande Herr Palme

4. en skjorta

5. en slips

6. en skinnkappa tillhörande Fru Palme

7. en T-shirt

Det föreliggande utlåtandet stöder sig på det utlåtandet om vapenidentifieringen vid Fackgrupp BKA-KT 6 med diarienummer KT 61 136 036. Undersökningarna i härvarande laboratorium ledde till följande resultat:

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Bild 1 visar rockens ryggsida. Genom en röd pil markeras läget för en vävnadsgenomträngning (Spår 1.1), vilken på bild 2 återgives i naturlig storlek. På bilderna 3 och 4 framgår ryggsidorna på kavajen och skortan. Genom en röd pil visas på båda klädespersedlarna vardera läge för vävnadsgenomträngningar (Spår 1.2 och Spår 1.3). Båda vävnadsgenomträngningarna korresponderar med spår 1.1 vad beträffar deras läge. På bilderna 5 och 6 framgår spåren 1.2 och 1.3 i naturlig storlek.

Spåren 1.1 till 1.3 kan enligt form och storlek ha förorsakats genom en projektil av kaliber 357 Magnum.

Avbildningarna 7 och 8 visar framsidan av skjortan och slipsen. På båda bilderna visar röda pilar på vardera två vävnadsgenomträngningar (Spår 1.4 och 1.5 resp. spår 1.6 och spår 1.7). På bild 9 är spåren 1.4 och 1.5 återgivna i förstoring 1:2,5. Bild 10 visar spåren 1.6 och 1.7 i naturlig storlek. Klädespersedlarna undersöktes beträffande krutstänk resp. blyförekomst med ett folieavdragsförfarande i förbindelse med en energidispensiv röntgenmikroanalys. Därvid fastställdes i området för spår 1 en blyförekomst (delning), som man finner den vid (skott-Singångsöppningar, vid vilka skott avlossatts från ett nära avstånd. På bild ll är blyföredelningen i området för spår 1.1 återgiven i naturlig storlek.

I området för spår 2 (skjortans ryggsida/baksida) påvisades blyförekomster, såsom de erfarenhetsmässigt uppkommer genom beståndsdelar av projektiler, vilka blandats med det ur ett skottsár utsipprande blodet.

Vid vävnadsgenomträngningarna på framsidorna av skjortan och slipsen (spår till spår 1.7) fastställdes blyvidhäftningar, såsom man finner dem till av skrubbningar av ytan på en blymantlad projektil med konisk kopparmantlad spets. Enligt undersökniningsresultatet handlar det beträffande spåren 1.4 1.7 om utgångs-(skott-)skador. En dubbelskada, såsom den fastställdes på slipsen, uppkommer erfarenhetsmässigt till följd av veckbildning genom projektil.

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Till utredning av skottavståndet avlossades skott från skilda avstånd mot rocken med en revolver "Smith & Wesson" (loppets länd 7,7 cm), mod. 13, kaliber 357 Magnum (se beträffande detta utlåtandet av härvarande fackgrupp KT 6 med diarienummer KT 61 136 036). Såsom ammunition tjänade patroner kaliber 357 Magnum "Metal Piercing" av fabrikat "Winchester". De jämförande provsk jutningarna utvärderades liksom gärningsskotten medelst folieavdragsförfarande. Av en jämförelse av provskottens blybilder och gärningsskottets blybild visar det sig, att skottlossningen mot rockens ryggsida/baksida från ett avstånd, som uppgår till omkring 20 cm under förutsättning att gärningsvapnet var av samma fabrikation som jämförelsevapnet och hade ungefär samma längd på loppet (pipan).

Då enligt utlåtandet från fackgrupp BKA - med diarienummer KT 61 136 olika vapentyper kan komma ifråga, måste man vid angivandet av antaga en viss felmarginal, som id det ifrågakommande avståndsområdet torde uppgå till plus/minus 10 cm. Därvid dkulle det exakta skottavståndet ligga inom intervallen 10 cm till 30 cm. För en exaktare bestämning måste vapnet vara för handen.

2.

Undersökning av Fru PALMES klädespersedlar (besl. 6 och 7)

Bild 12 visar skinnkappans rygg-(bak-)sida. Gula pilar visar i på två vävnadsgenomträngningar (spår 2.1 och 2.2) vilka återgivits i storlek på bilderna 13 och 14. På bild 15 framgår ryggsidan (baksidan) av T-shirten. I skulderområdet sammanlagt tre vävnadsskador (spár 2.1.1, spår 2.2.1 och 2.2.2) de på grund sina lägen korresponderar med spår 2.1 resp. spår 2.2. Bild 16 visar skadan på T-shirten i förstoring 1:1,2. Skinnkappan och T-shirten undersöktes i området för med folieavdragsförfarande i förbindelse med en energidispensiv Därvid fastställdes i området för spår 2.1 en blyfördelning (spridning), som man finner vid skott-ingångs- öppningar, vid vilka skott avlossats inom den påvisbara gränsen för krutstänk. På bild 17 är blyfördelningen i området för spár 2.1 återgiven i naturlig storlek.

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

På T-shirten finns i förbindelselinjen mellan spåren 2.1.1 och 2.2.2 ett spår av blyavrivning i hela dess längd (se bild 18). En dylik spårbild uppkommer, när en blyprojektil eller en blymantlad projektils blykärna rör sig parallellt mot ytan på spårobjektet och därvid berör detsamma (s.k. skott). För bestämning av skottavståndet avlossades skott med i föregående kapitel givna vapen-/ammunitionssystem mot skinnjackan från olika avstånd. Efter resultatet från utvärderingen av de jämförande skottförsöken följde av skott mot skinnkappan från ett avstånd mellan 70 cm och 100 cm, varvid skottvinkeln i förhållande till kappans yta uppgick till omkring 108 till Undersökning av krutstänken medelst rasterelektronmikroskop

För klarläggande av frågan om de i området för skottspåren 1.1 och 2.1 förekommande krutstänken kan härstamma från patroner av kaliber 357 Magnum "Piercing" och farikat "Winchester" utpreparerades prov från området för spår 2.1 (Fru PALMES skinnkappa) och medelst rasterelektronmikroskopi i förbindelse med en energidispensiv elektronstrålmikroanalys undersökt krutstänkpartiklar. Därvid påvisades partiklar, sádana de med hänsyn till sin kemiska sammansättning förväntas vara enligt resultat av analyser av tändsatser och krutstänk från förenämnda ammunition (se beträffande detta även det härvarande utlåtandet med diarienummer KT 13 - 336/86). I detalj ställdes i området för skottspår 2.1 krutstänkt med följande ämneskonfigurationer: - barium, antimon, bly - - Bly barium, silicium, aluminium, antimon - Silicium, barium, kalium, bly, koppar, järn -

Antimon, bly - - Bly, barium - Bly, koppar - - Barium, aluminium, kalium- Bly

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Undersökning av huddelen (besl. l)

Huddelen (se bild 19) undersöktes i skadeområdet medelst lys betr. krutstänk- resp. blyförekomst. Därvid fastställdes en som man enligt erfarenhet finner den i området kring skott- (ingångs-)när krutstänken filtrerats av klädespersedlarna och skott avlossats från kort avstånd. Sammanfattning

Som ett resultat av undersökningen av kläderna kan sägas att Herr Palme blev skjuten i ryggen på ett avstånd mellan 10 cm och 30 cm. Fru Palme blev träffad av en projektil i skulderområdet. (Tangerande skott). Här ägde skottlossningen rum på ett avstånd mellan 70 cm och 100 cm.

Anmärkning

Svar önskas angående fortsatt förfarande med hudbiten, då denna endast under kort tid kan förvaras i kylskåp hos oss.

Enligt uppdrag

Dr. Lichtenberg, WOR

Bilagor 1 Rock

1 Kavaj 1 Skjorta 1 Slips 1 Skinnrock

1 T-shirt

1 Häfte med 19 bilder

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT-Nr.13 - 301/86

Abb. 1

Gewebedurchtrennung (Spur 1.1) an der Rückseite des Mantels

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr.13-301/86

1.1

Abb. 1

Gewebedurchtrennung (Spur 1.1) an der Rückseite des Mantels

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

1.1

3

14

5

16

17

18

19

Abb. 2

Spur 1.1 in natürlicher Größe

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

BUNDESKRIMINALAMT

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

1.2

an der Rückseite des Sakkos

Abb. 3 Gewebedurchtrennung (Spur 1.2)

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

1.2

Abb. 3 Gewebedurchtrennung (Spur 1.2) an der Rückseite des Sakkos

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

1.3

Abb. 4 Gewebedurchtrennung (Spur 1.3)

Oberhemdes

an der Rückseite des

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

1.2

3

4

5

8

9

3

5

5

ce

Abb. 5 Spur 1.2 in natürlicher Größe

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

1.3

Abb. 6

Spur 1.3 in natürlicher Größe

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

1.4

1.5

Abb. 7

Gewebedurchtrennungen (Spur 1.4 und Spur 1.5) an der Vorderseite des Oberhemdes

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

15 16 17

18

19 20

21

1.6 1.7

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52 53 54

Abb. 8

Gewebedurchtrennungen (Spur 1.6 und Spur 1.7) an der Vorderseite der Krawatte

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

Arron KENT

14

1.5

Abb. 9

Spur 1.4 und Spur 1.5 in der Vergrößerung 1:2,5

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

Wes!

1.6

1.7

Abb. 10

Spur 1.6 und Spur 1.7 in natürlicher Größe

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr.13-301/86

1.1

Abb. 11

Bleiverteilung im Bereich der Spur 1.1 in natürlicher Größe

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

2.1

2.2

Abb. 12

Gewebedurchtrennungen (Spur 2.1 und Spur 2.2) an der Rückseite des Ledermantels

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

BUNDESKRIMINALAMT Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

2.1

2.2

[MASK]

[MASKAT]

1

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

2.2

2.1

Abb. 13 Spur 2.1 in natürlicher Größe

Abb. 14

Spur 2.2 in natürlicher Größe

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

2.21

2.2.2

2.1.1

Abb. 15

Gewebedurchtrennungen (Spur 2.1.1, Spur 2.2.1, Spur 2.2.2) an der Rückseite des T-Shirts

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel

13-301/86 zum Gutachten KT - Nr.

2.21

2.2.2

Abb. 16

Spur 2.1.1, 2.2.1 und Spur 2.2.2 in der Vergrößerung 1:1,2

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

2.1

Abb. 17

Bleiverteilung im Bereich der Spur 2.1 in natürlicher Größe

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

BUNDESKRIMINALAMT Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr.

13-301/86

2.2.1

2.2.2

2.1.1

Abb. 19

Bleiverteilung im Bereich der Spuren 2.1.1, 2.2.1 und 2.2.2 in natürlicher Größe

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf

Kriminaltechnisches Institut

Lichtbildtafel zum Gutachten KT - Nr. 13-301/86

Go

Abb. 19

Hautteil (Asservat 1) im Anlieferungszustand

Pol-1986-04-23 B1914-04 Myndighetsutlåtande från BKA skottavstånd.pdf