wpu.nu

Utredningsanteckningar Teknisk utredning av LAC-inspelningar

Från wpu.nu


Bakgrund

Länsalarmeringscentralen (LAC) tog emot de samtal till nödnumret, då 90000, och skickade ut räddningstjänst eller kopplade vidare till en annan lämplig enhet såsom Polisens Sambandscentral (SBC). På LAC fanns en bandare som spelade in alla samtal. Denna bandare var av en mycket speciell typ, med 36 kanaler på ett rullband. Denna bandare var av modell Assmann as200.

Assmann AS200, Tekniska Muséet.

Varje operatör spelades in på en egen kanal på bandet. På kanal 1 spelades tidsangivelser från Fröken Ur in. Fröken Urs röst kom via en direktkoppling till televerket i Stockholm. Bandet räckte ca ett dygn varefter det byttes ut, märktes med uttagningstiden och arkiverades.

I bandaren fanns ett antal säkerhetsfunktioner. En ton på 210Hz spelades in på alla kanaler. Bandaren läste sedan kontinuerligt av tonen för att försäkra sig om att inspelningen fungerade på samtliga kanaler. Om den inte fungerade på en kanal bytte den automatiskt till en ledig och förhoppningsvis fungerande kanal. Vid uppspelning av band filtrerades vanligtvis denna ton bort automatiskt av bandaren.


Inspelningen på mordnatten

Bandaren på LAC var i funktion på mordnatten och bandet togs ur 1986-03-01 00:32 A4456-09 . Detta band är det som i detta sammanhang vanligtvis kallas LAC-bandet.

Det fanns vid tiden endast ett fåtal bandspelare som kunde läsa denna typ av band, och många av dem var i kontinuerlig drift, varför polisen inte med lätthet kunde använda materialet på bandet.


LAC-bandets innehavare

Chain of custody

Jag har inte satt mig in i detta. Fyll gärna på här

  • LAC
  • Polisen beslagtar
  • LAC kräver tillbaka bandet
  • LAC lägger bandet i ett kassaskåp
  • LAC upptäcker att det ligger i ett kassaskåp
  • Polisen beslagtar igen?
  • Spelar av till band
  • Någon laddar upp på YouTube
  • Nu


Kopior av bandet och deras fylogeni

Originalbandet är rot i trädet, varje avspelning en gren. Vilken avspelning är avspelad från vilken? Detta kan senare verifieras genom att matcha mot pre-rolls

Palmemordet – ovanlig version av LAC-bandet

Analys

På YouTube finns ett antal kopior av olika avspelningar av LAC-bandet. Den som är av bäst kvalitet, och har hela Samtal 1 är Palmemordet – ovanlig version av LAC-bandet. Detta klipp är i stereo (alltså två av 36 kanaler) med Fröken Ur i vänsterkanalen och samtalen till LAC i högerkanalen. Denna version hämtades mha youtube-dl] i bästa kvalitet. Det hade varit önskvärt att få tag i den version som laddades upp till YouTube, eftersom ljudet förmodligen omkodas vid uppladdning.

Spektrogram

LAC-spektrogram.png
På denna kopia finns pilottonen kvar. Det finns också en ton runt 2915Hz (korrigerad frekvens mha pilottonen). Ursprunget för denna ton är inte käntFixme. Enligt SKLs sakkunnigutlåtande skall pilottonen finnas på 210Hz, men på denna kopia ligger den runt 202Hz. Detta beror troligen på felaktig avspelningshastighet. Om så är fallet har bandet spelats av i 96.2% av hastigheten som det spelades in med. Om flera analoga avspelningar gjorts kan detta ha skett vid någon av avspelningarna, eller flera. Fröken Urs toner skall återkomma var 10:e sekund. Om man mäter avståndet mellan slutet på en ton och slutet på tonen nio tidsangivelser senare får man ett avstånd på 93,073 sekunder istället för det förväntade 90s. Detta talar också för att uppspelningshastigheten är fel. I detta fall 96.7% av korrekt hastighet. Då man kan fastställa den exakta tiden över 90s mycket noggrannare än centerfrekvensen i ett frekvensband kan vi sluta oss till att bandet har spelats av i fel hastighet. Eftersom både frekvens och tid påverkats i samma grad handlar det inte om någon förändring i bara pitch.


Fröken Ur

På televerket fanns två Fröken Ur-maskiner, Fröken Ur A och Fröken Ur B. Fröken Ur A var den primära maskinen, men om ett fel upptäcktes kopplades Fröken Ur B in. På mordnatten var Fröken Ur B i drift A4456-09 . Mauricio Vigil har utfört en detaljerad undersökning av olika kopior av bandet 1988. I denna undersökning noterades att Fröken Ur B har en defekt vid uppspelningen av femtio. Ett tydligt klick hörs runt i och ett svagare efter ordet. Vigil noterade att detta saknades på någon av de kopior han hade tillgång till. Enligt Uppslag:A4456-09 handlade detta om att kvalitén på Vigils kopior var för dålig.

LAC-spektrogram-fröken-ur-med-tider.png
I denna ljudfil finns klicken på samtliga förekomster av femtio - och vi kan således sluta oss till att det verkligen är Fröken Ur B som hörs. Detta utesluter dock inte att Fröken Ur-spåret är manipulerat. Om det istället hade varit Fröken Ur A på inspelningen hade det varit svårt att hitta en annan förklaring än manipulation.

Fröken Ur kan också användas till att kalibrera avspelningshastigheten på det sätt som nämnts ovan.


Klipp

Denna kopia är en avspelning av samtal från originalbandet och för att få med samtal som pågår samtidigt på egna kanaler har de istället lagts efter varandra.

LAC-spektrogram-redigering.png

Det finns i spektrogrammet ovan fyra tydliga avbrott i både pilottonen och tonen runt 2915Hz. Det innebär att detta är en avspelning från en inspelning som hade dessa toner inspelade och att uppspelningen av denna avbröts medan inspelningen på denna kopia, eller någon av dess föregångare, fortfarande pågick. Detta är alltså ett klipp, eller en redigering. Avsikten verkar vara att komma runt tekniska begränsningar och inte att vilseleda. Vi kan också se det brus som är kvar i klippintervallet härstammar från kopians historik efter avspelningen. Detta brus härstammar alltså inte från originalet.

Ett annat tydligt tecken på klippning är att Fröken Urs tidsangivelser inte är ekvidistanta över klippgränserna. I klippet mellan Samtal 1 och Samtal 2 blir det extra tid mellan sista tidsangivelse i Samtal 1 (23:23:40) och första tidsangivelse i Samtal 2 (23:23:50). Sista tidsangivelse i Samtal A (23:26:00) är efter första tidsangivelse i Samtal 4 (23:24:20). Dessa två samtal har alltså överlappat varandra i originalbandet men har lagts efter varandra i denna kopia. Mellan Samtal 8 och Samtal 9 samt mellan Samtal 9 och Samtal B har inspelningar på ca en minut vardera klippts bort.


lacpalme.mp3

TODO: Samma analys som ovanFixme

- Annan klippning - Marginellt bättre ljudkvalite (något lägre brus) - Något annan uppspelningshastighet (någon enstaka procent) - Längre, innehåller samtal med press etc - Fröken Ur B


Spår från avspelningar

LAC-spektrogram-preroll.png


I början av inspelningen syns flera block av ökadande brus och rigningar. I och med att det läggs på fler och att den högsta nivån kvarstår under resten av inspelningen (förutom i klipp) kan man sluta sig till att varje intervall är lämningar från en avspelning till en annan.

Varje intervall är lämningar av en pre-roll, dvs att man har startat inspelningen en stund före man startat uppspelningen. Efter att materialet har digitaliserats tillkommer ingen ny pre-roll, eftersom det inte används vid digital kopiering eller omkodning.

Det är inte givet att alla pre-rolls från materialets hela historia finns med. Man kan tänka sig att det vid någon gång under vid någon avspelning har klippts bort "onödigt brus" i början av bandet.

A

Intervall A är den senaste lämningen från bandets kopieringshistorik. Möjligen är detta lämningar av avspelningen från analogt till digitalt medium. Redan här får vi en kraftig ton på 50Hz. Denna kommer med största säkerhet från elnätetet. Det betyder att denna avspelning gjorts någonstans där 50Hz elnät används. Detta ger oss inte mycket information eftersom det är i stort sett hela världen utom nord- och mellanamerika, norra sydamerika och delar av polynesien som använder en annan nätfrekvens. Man skulle dock kunna göra en ENF-analys för att ta reda på när denna avspelning ägt rum. Notera hur "ren" 50Hz-tonen är i detta intervall jämfört med de senare. Det är mycket vanligt att avspelningar lägger på en 50Hz-ton från elnätet. Man kan också se att den blir mindre ren i kommande intervall, vilket kan betyda att detta intervall representerar den sista avspelningen från analogt till digitalt medium. Denna avspelning lägger också på ett stort antal andra svagare toner i hela frekvensregistret för tal. Det har förmodligen att göra med övertoner till 50Hz-elnätet då dessa verkar finnas på multipler av 50Hz. Troligen har den utrustning som används för denna avspelning ett ganska dåligt filter i nätdelen. Dessa toner hänger med i hela inspelningen, men syns inte alltid på grund av färgskalan. Bruset som härstammar från denna avspelning verkar annars vara ganska uniformt.

B

pre-roll B är troligen en avspelning från analogt till analogt och ägde rum tidigare än A. Här tillkommer ännu mer ganska uniformt brus. Notervärt är att en ny ton runt 150Hz syns här för första gången. Det är okänt varifrån denna ton kommer. Möljligen är det en överton till nätspänningen. Denna avspelninglägger på ännu mer 50Hz, vilket gör att den tonen blir orenare pga interferens.

C

pre-roll C lägger på ett uniformt brus, men verkar inte bidra med några specifika toner eller andra störningar.

D

pre-roll D är då LAC-bandet börjar rulla. Här syns tydligt pilottonen på 210Hz. Det finns också en ton runt 2915Hz med okänt ursprung. 50Hz-tonen förändras och blir pulserande. Detta beror med stor sannolikhet på att även originalet har en 50Hz-ton, men att avspelningarna har skett i något olika hastigheter varför det har blivit omväxlande destruktiv och konstruktiv interferens. Man skulle med hjälp av detta kunna räkna ut hastighetsskillnaden mellan de två avspelningarna. Det är dock oklart om det ger någon intressant information. Det är mycket lite nytt brus, vilket indikerar att originalkopian har (eller hade) bra ljudkvalitet.

E

Här börjar den faktiska inspelningen från LAC. De två lodräta strecken är klick från uppkopplingen mellan Leif Ljunqvists telefon och Sonja Tiers telefon. Oklart var i den kedjan klicket uppstår. Därefter kommer brus i, och sen de kända orden 90000, Ja, det är mord på Sveavägen!

Klipp

LAC-spektrogram-klipp.png

Det finns ett antal tysta partier i kopian. Genom att jämföra dem mot de inledande partierna (pre-rolls ovan) kan man avgöra när de uppstått. A är tystnaden då LL väntar Polisen. Den är samma som pre-roll D. Det betyder att LAC-bandet rullar under denna tid. Det finns flera klipp av typ B som är samma bakgrundsljud som pre-roll C. Det betyder att avspelningen har rullat menas uppspelningen av LAC-bandet har stängts av. Förmodligen för att välja ett annat spår och en annan tidpunkt. Detta bekräftas ju också av att fröken Urs tidsstämplar för och efter klippet inte stämmer överens.