wpu.nu

Sida:Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


SÄK
Rotel O 55
tf krkom Örjan Wahlund

PROMEMORIA 1989-12-28

Ex 1 (2)
Ex 1 till ledningen be: 0
(be = byråchef för byrå E)

Ex 2 till SÄK 001303-4632
Ex 2 Makulerat 1990-01-11

Ex 1 tillföres SA??-ärendet. / (signatur)

Angående diarieföring av till Säkerhetspolisen inkommna brev i Palmeutredningen.

Till Säkerhetspolisen inkomna brev, ställda till Säkerhetspolisen eller motsvarande, innehållande spaningstips, spaningsteorier o.d. i Palmeutredningen har ankomststämplats vid Säkerhetspolisen men ej diarieförts.

Vid de tillfällen då brev adresserats till Palmeutredningen, Rikspolisstyrelsen eller liknande, alltså ej adresserats direkt till Säkerhetspolisen, har brevet direkt vidarebefordrats till RK A2 (Palmegruppen) i original.

I andra fall förvaras originalet hos Säkerhetspolisen medan en kopia tillställs RK A2.

När tips ankommer till RK A2 tilldelas detta ett spaningsuppslagsnummer.

Ankommer tips som ansluter till tidigare kända fakta anslutes detta till de tidigare handlingarna och tilldelas även ett nummer i serie med vad de tidigare handlingarna tilldelats.

Likaledes sker med handlingar som upprättas inom myndigheten.

Handling som upprättats i anledning av ett utlagt utredningsuppdrag betraktas som handling upprättad inom myndigheten oaktat om handlingen upprättats vid RK A2 eller vid Säkerhetspolisen.

Vid samtal med registratorn hos RK A2 1989-12-19 togs frågan upp huruvida till Säkerhetspolisen inkomna handlingar diarieförs vid Säkerhetspolisen eller ej.

Handlingar som är ställda till Palmeutredningen bedöms vid RK A2 som handlingar inkomna till myndigheten i och med att de inlämnats till polisen, oaktat till vilken polismyndighet dessa är inlämnade, enär Rikspolisstyrelsen är den myndighet vid vilken utredningen bedrives.

Det föreligger dock viss skillnad i uppfattningar även inom RK A2 om huruvida detta förfarande är riktigt eller ej.

Sedan 1989-11-01 för registratorn vid RK A2 en inofficiell förteckning över till myndigheten inkomna handlingar vid sidan om nyss nämnda register.

Här noteras alla handlingar som inkomma från andra än polismyndigheter, åklagarmyndigheten, rättsläkare, enskilda personer m.m. Detta med avsikt att vid krav om utlämnande av sådana handlingar lättare kunna sortera fram dessa.

Orsaken till att nämnda brev ej diarieförs vid Säkerhetspolisen torde ha flera orsaker. Ett torde vara att innehållet bedömts ej höra till Säkerhetspolisen utan till RK A2 och därmed vara deras handling.

Eftersom breven dock adresserats till Säkerhetspolisen behålles och förvaras originalen här och kopia tillställts RK A2.

Ett annat skäl är att när breven skall kopieras för att tillställas RK A2 skall ej det hemliga diariets nummer och de påtecknade namnen föras vidare till RK A2.