wpu.nu

Sida:Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf/2

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


SÄP

Att handling upprättad i anledning av till Säkerhetspolisen utlagt utredningsuppdrag, vilket redovisas till RK A2, är att se som handling upprättad inom myndigheten torde kunna bedömas vara riktigt med tanke på att Säkerhetspolisen ingår som del i utredningsorganisationen.

Förhållandet att utifrån kommande handlingar i Palmeutredningen, ställda och inkomna till Säkerhetspolisen, ej diarieförs är ej tillfyllest varför jag hemställer om riktlinjer för hur nämnda ärenden skall handhas fortsättningsvis.

(Namnteckning)
/ Örjan Wahlund /


Tjänsteanteckning 1990-01-09.

Skrivelse inkommen till Säkerhetspolisen skall diarieföras hos Säkerhetspolisen.

Skrivelse där adressaten är Palmeutredningen kan översändas till Rikspolisstyrelsens öppna registrator för diarieföring. Man kan anse att skrivelse bara kommit fel och därför inte inkommit till Säkerhetspolisen.

Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 8§ bedöms Säkerhetspolisen som en egen myndighet när det gäller handlingar.

Handlingar från Rikspolisstyrelsen till Säpo och tvärtom skall alltså diarieföras på båda ställena, då det inte bara är fråga om någon felsändning som ovan sägs.

Hälsningar Kent RobertTjänsteanteckning 1990-01-10.

som har

Vid samtal med pint Kent Robért förtydligades att de svar/utredningsresultat som kommer av de utredningsuppdrag RK A2 lagt på Säkerhetspolisen är att betrakta som handlingar upprättade inom myndigheten enär de upprättats i anledning av den aktuella utredningen i vilken även Säkerhetspolisen deltager som part. / Örjan Wahlund