Uppslag:A11420-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11420-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL=:    (SOLNAÄRENDET),ANKN A11408,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-00 / P130-00Kort sammanfattning
Förhör manlig polis Solnaärendet
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-08 07:50
Avslutat
1989-02-08 12:45


PROTOKOLL fört vid förhör med  tfn ( Anställd Förhöret hållet på rikskriminalen, onsdagen den 8 februari 1989, med början kl 07.50.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson,

rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme. ( har vidare informerats om att han höres upplysningsvis främst i avsikt att utröna hans och hans kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende fredagen den 28 februari 1986.

uppger inledningsvis att det med anledning av den långa tid som nu förflutit är tämligen svårt för honom att erinra sig sina förehavanden aktuell dag. Vad ( kommer ihåg är att han då arbetade tillsammans med ( Solna, ſ KSN, I KSN samt troligen ( Solna. I det narkotikaärende som spaning bedrevs vill ( minnas att huvudmannen var ( vilken var boende i I lägenhet på ( . Ärendet var egentligen ett Solnaärende, men med anledning av att det förekom telefonkontroll samt man hade anledning att tro att det skulle behövas tämligen omfattande personalresurser kom man att samarbeta med KSN i Stockholm.

Vad ( kommer ihåg från den aktuella dagen, dvs fredagen den 28 februari 1986 är att man då bl a haft spaning mot restaurang Le Canard i

Pol-1989-02-08 A11420-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

Solna samt att man senare på kvällen kom att gripa en misstänkt på J i Stockholm. Efter att ha tagit del av den spaningsrapport ( själv upprättat beträffande aktuell dag, uppger ( , att det som framgår av denna rapport högst sannolikt är korrekt. Som framgår av denna spaningsrapport har ( själv, I samt ( under tiden 16.00 - 19.00 skuggat ( samt | , vilka då färdats i ( fordon, pb | . Som framgår av spaningsrapporten har man i samband med denna skuggning kommit att färdas bl a inne i Stockholm city och då närmare bestämt Torsgatan, Norra Bantorget, Vasagatan, Mäster Samuelsgatan samt Malmskillnadsgatan, där de misstänkta parkerade klockan 16.30. ( tillfrågas om man i samband med denna skuggning någon gång lämnade sina fordon, varvid ( uppger att så högst sannolikt ej är fallet vid detta tillfälle. Detta är dock ingenting kan hålla för helt uteslutet, men skulle så ha varit fallet så borde detta ha framgått av spaningsrapporten. En annan anledning till att | håller detta för högst osannolikt är att man endast var tre stycken och att man av den anledningen tog det säkra före det osäkra och endast höll fordonet.

Som framgår av spaningspromemorian lämnar ( och aktuell plats och färdas vidare Malmskillnadsgatan, Mäster Samuelsgatan, Norrlandsgatan, Birger Jarlsgatan, Odengatan till Sigtunagatan, där fordonet parkeras, enligt spaningsrapporten klockan 17.15. Ay spaningsanteckning framgår att | vid detta tillfälle lämnat sitt fordon och skuggat till fots.

samt

lämnade dock ej sina fordon. I varje fall har ( ej någon som helst minnesbild av att så skulle ha varit fallet.

Som vidare framgår av spaningsrapporten har

och sedan klockan 18.12 lämnat ovannämnda plats och färdas då till Solna centrum, där såväl

lämnar fordonet. Med anledning av att såväl ( som| där lämnade fordonet håller ( för troligt att såväl han själv som ( och ( likaså lämnat sina for

Pol-1989-02-08 A11420-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

don och företagit skuggning till fots.

Nästa "stopp" blir som framgår av spaningsrapporten på Odengatan i närheten av Vegagatan, kan nu ej uttala sig huruvida någon då lännade sitt fordon och företog skuggning till fots eller ej. Detta är något som enligt I , mycket möjligt kan ha förekommit utan att det för den skull framgår av spaningsrapporten. Enligt spaningsanteckningen skall detta stopp ha varit klockan 18.40.

Klockan 18.45 har färden gått vidare till Sveavägen, där det blir stopp cirka 20 - 30 meter från korsningen med Odengatan. Inte heller vad gäller detta stopp, kan ( erinra sig huruvida någon lämnade sitt fordon och företog skuggning till fots eller ej. I uppger dock att han håller det för mest sannolikt att så ej skulle ha varit fallet. När färden sedan går vidare får man "tapp" på Söder Mälarstrand under det att färden går Söder Mälarstrand västerut. Detta, enligt spaningsrapporten, klockan 19.00.

Någon notering beträffande tiden efter klockan 19.00 finns ej på den spaningsrapport | upprättat. I uppger sig dock vara övertygad om att det måste finnas ett spanings-pm upprättat beträffande tiden efter 19.00 fram till det att man avslutade detta arbetspass.

har dock ingen minnesbild av att han själv skrivit någonting om spaningarna som bedrevs efter klockan 19.00. Vem som kan tänkas ha gjort detta, uppger sig | ej ha någon uppfattning om.

Med anledning av att det av spaningsrapporten framgår att det är ( själv, samt ſ som företagit skuggning fram till klockan 19.00, drar ( slutsatsen att det måste ha varit antingen ( eller ( som suttit i telefonkontrollrummet, i varje fall fram till någon gång strax efter klockan 19.00. Vad som förekommit efter klockan 19.00 kan Janrell nu ej erinra sig. Det enda han kommer ihåg är att man senare på kvällen grep en person på ( 

Pol-1989-02-08 A11420-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

denna framgick att det kunde vara frågan om att narkotika skulle levereras från

till restaurang Le Canard i Solna. Man kom att besluta att ingripa mot personen ifråga i samband med att denne lämnade lägenheten på

skall delFörhöret avbrytes klockan 08.55 med anledning av att taga i ett sammanträde.

Förhöret återupptages under samma förutsättningar som tidigare klockan 12.00.

Då man grep den misstänkte på ( hade man varit utplacerad i anslutning till den misstänktes lägenhet i uppskattningsvis en halvtimmes tid. Då ſ tillfrågas om han kan erinra sig vilka som var med vid detta gripande, uppger ( , att det, förutom han själv, var ( samt ( Det måste dock ha varit någon eller några mer men vilka dessa var kan ( nu ej erinra sig. Vad ( kommer ihåg var i varje fall | ej med vid detta gripande. ( befann sig då högst sannolikt i det s k tk-rummet. ( tillfrågas i detta sammanhang huruvida denne kan erinra sig att även ( var med vid gripandet, varvid ( uppger att så möjligen var fallet, men att han ej har någon minnesbild av detta. I uppger sig inte ha någon som helst minnesbild av att tjänstgjorde denna kväll, men att så möjligen kan ha varit fallet. I tjänstgjort denna kväll kan det, enligt tänkas, att befunnit sig i det s k tkrummet fram till det att tog över denna syssla.

Vad kommer ihåg är i varje fall att han samt

förde in den gripne till krimjouren i Stockholm. ( och

fick i uppdrag att avvisitera samt höra den gripne. Någon gång i samband med att de befann sig på krimjouren och möjligen skulle till att avvisitera den gripne ropade ( till ſ att Palme var skjuten. ( hade då således av någon blivit upplyst om mordet på Palme. Tillfrågad om

Pol-1989-02-08 A11420-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

att han ej kan uttala sig om detta då han nu ej kan erinra sig detta. ( uppger i detta sammanhang att några högst sannolikt kom att bli kvar på ( för att företa husrannsakan i den gripnes lägenhet.

Vad gäller tiden från 19.00 fram till gripandet på , uppger sig | nu ha en mycket vag minnesbild. Möjligen har ( någon gång under denna tid befunnit sig i Solna och då från polishuset i Solna haft restaurang Le Canard under uppsikt. Om så är fallet har ( högst sannolikt ensam befunnit sig på polishuset i Solna. Troligen har samt | befunnit sig i var sitt fordon i anslutning till restaurang Le Canard. I samband med indikteringen påpekar ( att det högst sannolikt är ytterligare någon som befunnit sig i sitt fordon i närheten av restaurangen. Man kan under denna tid, d v s mellan 19.00 och fram till gripandet, även vid något tillfälle ha befunnit sig inne på KSN eller det s k tk-rummet. Tillfrågad huruvida ( kan erinra sig att det förekommit någon skuggning under denna tid, uppger ( att han ej "tror" detta. I varje fall har ( ej någon som helst minnesbild av att så skulle ha varit fallet. ( uppger sig ej heller vara säker på huruvida man åkte direkt från Solna till när gripandet skulle ske eller om man dessförinnan åkt till tk-rummet. Oaktat huruvida man åkte direkt från Solna till ( eller om man dessförinnan åkte till tk-rummet håller ( det för osannolikt att man färdats Sveavägen. I varje fall tror ( knappast att han själv skulle ha valt denna väg. | har dock ingen som helst minnesbild av vilken väg han då färdades.

Som framgår av vad ( tidigare uppgivit har inte någon som helst minnesbild av att skuggning förekommit mellan 19.00 och fram till gripandet. Av den anledningen håller ( även för osannolikt att någon kommit att befinna sig i Stockholm city och då närmare bestämt i närheten av Sveavägen under denna tid. Att någon i spaningsgruppen observerats i Stockholm city med bärbar radioapparat under denna tid håller

Pol-1989-02-08 A11420-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

Under den skuggning som ägde rum fram till 19.00 kan dock ( ej utesluta att någon i spaningsgruppen blivit observerad i Stockholm city med bärbar radioapparat. Med anledning av att de stopp som då förekom var tämligen korta och att det aldrig blev fråga om någon längre fotskuggning håller dock ( det även för mindre troligt att någon i samband med detta använt sin bärbara radioapparat, så att detta kunnat observeras av någon utomstående. I detta sammanhang nämner( vidare att han av erfarenhet dock vet att det är tämligen lätt hänt att då man befin sig i ett fordon är något oförsiktig med radioapparaten och att man då kan tänkas använda radioapparaten på så sätt att detta syns.

Tillfrågad om kan erinra sig vilka fordon som användes den aktuella dagen och kvällen, uppger att han inte har någon som helst minnesbild av detta. nämner i detta sammanhang att man så gott som uteslutande använder sig av inleasade bilar och att man skiftade bilar tämligen ofta. ( kan av den anledningen inte heller erinra sig vilken typ av bil han själv färdades i. Ej heller kan ( ) uttala sig om varesig sin egen eller sina kollegors klädsel. På fråga om ( kan erinra sig vilken typ av bärbara radioapparater man använde sig av uppger | att han "tror" att man använde radioapparater av fabrikat Motorola, vilka har mycket korta svarta antenner. I är dock tämligen osäker beträffande detta, eftersom man ibland använde sig av Motorola och ibland av de radioapparater som var vanligast förekommande på KSN, vilka var av okänt japanskt fabrikat, mörkblå till färgen samt försedda med tämligen korta troligen svarta qummiantenner. Dessa sistnämnda radioapparater kallades allmänt "japsarna". tillfrågas om han känner till att någon annan spaningsgrupp bedrivit spaning i Stockholm city den aktuella kvällen, varvid | uppger att han ej känner till huruvida så var fallet.

Då ſ avslutningsvis tillfrågas huruvida han har något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen, uppger han att så ej är

Pol-1989-02-08 A11420-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat kl 12.45.

Stockholm som ovan

Roger Jansson Krinsp

/sb

O

Pol-1989-02-08 A11420-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf