wpu.nu

Uppslag:A11421-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Utredning angående mordet på Olof Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-10 09:00
Avslutat
1989-02-10 13:50


PROTOKOLL fört vid förhör med  Thommy Olofsson  -

tfn
Anställd


Förhöret hållet per telefon, fredagen 1989-02-10 09:00 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen

 Thommy Olofsson  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Thommy Olofsson  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis främst i syfte att utröna och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende dagen för mordet, dvs fredagen 1986-02-28 .

 Thommy Olofsson  tjänstgjorde under aktuell tid på rotel 11, dvs narkotikaroteln i Solna.

 Thommy Olofsson  erinrar sig att man vid tiden för mordet på Olof Palme bedrev spaning tillsammans med KSN i Stockholm i ett narkotikaärende som man kallade "".

Huvudmännen i detta ärende var , samt .

Samtliga dessa var hemmahörande i Solna, men med anledning av att det förekom telefonkontroll samt att ärendet bedömdes kunna vara tämligen personalkrävande samarbetade man med KSN i Stockholm.

Vad gäller fredagen 1986-02-28 , uppger att han kommer ihåg att han då tjänstgjorde samt att han gjorde ett kvällspass, dvs började antingen 15:00 eller 17:00 .

Det arbetspass som började klockan 15:00 skulle enligt listan sluta klockan 24:00 .

Det arbetspass som började klockan 17:00 skulle följdaktligen, enligt listan, sluta klockan 02:00 .

 Thommy Olofsson  har nu tämligen svårt att erinra sig vilka som tjänstgjorde i spanings-


Kan anknyta till: A11408

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med  Thommy Olofsson  -

tfn
Anställd


Förhöret hållet per telefon, fredagen 1989-02-10 09:00 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen

 Thommy Olofsson  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Thommy Olofsson  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis främst i syfte att utröna och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende dagen för mordet, dvs fredagen 1986-02-28 .

 Thommy Olofsson  tjänstgjorde under aktuell tid på rotel 11, dvs narkotikaroteln i Solna.

 Thommy Olofsson  erinrar sig att man vid tiden för mordet på Olof Palme bedrev spaning tillsammans med KSN i Stockholm i ett narkotikaärende som man kallade "".

Huvudmännen i detta ärende var , samt .

Samtliga dessa var hemmahörande i Solna, men med anledning av att det förekom telefonkontroll samt att ärendet bedömdes kunna vara tämligen personalkrävande samarbetade man med KSN i Stockholm.

Vad gäller fredagen 1986-02-28 , uppger att han kommer ihåg att han då tjänstgjorde samt att han gjorde ett kvällspass, dvs började antingen 15:00 eller 17:00 .

Det arbetspass som började klockan 15:00 skulle enligt listan sluta klockan 24:00 .

Det arbetspass som började klockan 17:00 skulle följdaktligen, enligt listan, sluta klockan 02:00 .

 Thommy Olofsson  har nu tämligen svårt att erinra sig vilka som tjänstgjorde i spanings-


Kan anknyta till: A11408

grupp denna dag.

De  Thommy Olofsson  nu kommer ihåg är samt .

Möjligen tjänstgjorde då även , samt

En annan som möjligen tjänstgjorde tillsammans med och de övriga i gruppen denna dag är vilken även han vid denna tid tillhörde Narkotikaroteln i Solna.

Beträffande är dock  Thommy Olofsson  mycket osäker. tillhörde denna spaningsgrupp, men kan ha varit ledig denna dag.

 Thommy Olofsson  uppger sig inte ha någon som helst minnesbild av vad som företogs under dessa arbetspass. Han har ingen minnesbild av att det då "hände någonting speciellt".

 Thommy Olofsson  uppger i detta sammanhang att han under detta ärende vanligtvis brukade vara engagerad i telefonkontroller och således placerad i det s k TK-rummet.

Med anledning av att  Thommy Olofsson  inte har någon som helst minnesbild av spaningsgruppens förehavanden aktuell dag håller  Thommy Olofsson  det som mest troligt att han även vid detta tillfälle varit placerad i det s k TK-rummet.

Tillfrågad om kan  Thommy Olofsson  erinra sig huruvida han ensam befunnit sig i TK-rummet eller om han tjänstgjorde där tillsammans med någon annan i spaningsgruppen.

På detta uppger  Thommy Olofsson  att man vanligen var två stycken som satt i det s k TK-rummet. Oftast var det samt som hade till uppgift att tjänstgöra i TK-rummet.

 Thommy Olofsson  kommer nu ej ihåg hur man fördelat arbetsuppgifterna denna dag, men han håller det för mest troligt att det var han samt som befann sig i TK-rummet.

Högst sannolikt hade man fördelat arbetsuppgifterna i samband med att man, vid arbetspassets början, sammanträffade på KSN.

Som framgår av vad  Thommy Olofsson  tidigare uppgivit, har  Thommy Olofsson  dock inte någon som helst minnesbild av på vilket sätt arbetsuppgifterna kom att fördelas.

Som framgår av vad  Thommy Olofsson  tidigare uppgivit har han inte något som helst minne av att det den aktuella dagen "hände någonting speciellt".

Efter det att förhörsledaren för  Thommy Olofsson  relaterat de uppgifter som framgår av spaningsrapport beträffande skuggning av samt under tiden 16:00-19:00 , uppger  Thommy Olofsson  att "detta låter bekant".

 Thommy Olofsson  skulle dock inte ha kunnat placera denna skuggning tidsmässigt till

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

grupp denna dag.

De  Thommy Olofsson  nu kommer ihåg är samt .

Möjligen tjänstgjorde då även , samt

En annan som möjligen tjänstgjorde tillsammans med och de övriga i gruppen denna dag är vilken även han vid denna tid tillhörde Narkotikaroteln i Solna.

Beträffande är dock  Thommy Olofsson  mycket osäker. tillhörde denna spaningsgrupp, men kan ha varit ledig denna dag.

 Thommy Olofsson  uppger sig inte ha någon som helst minnesbild av vad som företogs under dessa arbetspass. Han har ingen minnesbild av att det då "hände någonting speciellt".

 Thommy Olofsson  uppger i detta sammanhang att han under detta ärende vanligtvis brukade vara engagerad i telefonkontroller och således placerad i det s k TK-rummet.

Med anledning av att  Thommy Olofsson  inte har någon som helst minnesbild av spaningsgruppens förehavanden aktuell dag håller  Thommy Olofsson  det som mest troligt att han även vid detta tillfälle varit placerad i det s k TK-rummet.

Tillfrågad om kan  Thommy Olofsson  erinra sig huruvida han ensam befunnit sig i TK-rummet eller om han tjänstgjorde där tillsammans med någon annan i spaningsgruppen.

På detta uppger  Thommy Olofsson  att man vanligen var två stycken som satt i det s k TK-rummet. Oftast var det samt som hade till uppgift att tjänstgöra i TK-rummet.

 Thommy Olofsson  kommer nu ej ihåg hur man fördelat arbetsuppgifterna denna dag, men han håller det för mest troligt att det var han samt som befann sig i TK-rummet.

Högst sannolikt hade man fördelat arbetsuppgifterna i samband med att man, vid arbetspassets början, sammanträffade på KSN.

Som framgår av vad  Thommy Olofsson  tidigare uppgivit, har  Thommy Olofsson  dock inte någon som helst minnesbild av på vilket sätt arbetsuppgifterna kom att fördelas.

Som framgår av vad  Thommy Olofsson  tidigare uppgivit har han inte något som helst minne av att det den aktuella dagen "hände någonting speciellt".

Efter det att förhörsledaren för  Thommy Olofsson  relaterat de uppgifter som framgår av spaningsrapport beträffande skuggning av samt under tiden 16:00-19:00 , uppger  Thommy Olofsson  att "detta låter bekant".

 Thommy Olofsson  skulle dock inte ha kunnat placera denna skuggning tidsmässigt till

1986-02-28 om inte detta hade omtalats för honom.

Med anledning av  Thommy Olofsson  mycket vaga minnesbild beträffande denna skuggning kan han ej erinra sig vilka som företog denna skuggning eller var skuggningen kom att äga rum.

Det faktum att  Thommy Olofsson  ej har någon klar minnesbild beträffande denna skuggning är något som, enligt  Thommy Olofsson  ytterligare talar för att han högst sannolikt ej deltog i denna skuggning, utan befann sig i det s k TK-rummet.

Vad gäller telefonkontrollen uppger , att man i huvudsak avlyssnade tre stycken telefoner. De telefoner som avlyssnades var telefonen lägenhet på Huvudstagatan i Solna, telefonen i "tjejs" lägenhet i närheten av Järva Krog samt s telefon.

s "tjej" heter troligen

Det förekom att även andra telefoner avlyssnades men detta var då av mer tillfällig karaktär.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om denne möjligen kan erinra sig att en person kom att gripas på , uppger  Thommy Olofsson  att i varje fall ej han varit med om något gripande denna kväll.

Efter att  Thommy Olofsson  upplysts om att det var en person vid namn ( som greps på och att detta gripande ägde rum någon gång vid {{Tid|23:30-tiden, uppger  Thommy Olofsson  att namnet "är bekant" samt att han kommer ihåg att någon med detta namn greps vid något tillfälle, men  Thommy Olofsson  kan ej placera detta vare sig till tid eller plats.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om han ej heller kan erinra sig vad som, så att säga, initierade gripandet av varvid  Thommy Olofsson  uppger att han har en vag minnesbild av att .

På fråga om  Thommy Olofsson  inte har något minne av huruvida telefonkontroll förekom på uppger  Thommy Olofsson  att så möjligen var fallet, men då sannolikt endast under någon kortare period.

 Thommy Olofsson  tillfrågas vidare huruvida telefonkontroll förekom på någon eller några restauranger i Solna och i så fall vilka, varvid  Thommy Olofsson 

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

1986-02-28 om inte detta hade omtalats för honom.

Med anledning av  Thommy Olofsson  mycket vaga minnesbild beträffande denna skuggning kan han ej erinra sig vilka som företog denna skuggning eller var skuggningen kom att äga rum.

Det faktum att  Thommy Olofsson  ej har någon klar minnesbild beträffande denna skuggning är något som, enligt  Thommy Olofsson  ytterligare talar för att han högst sannolikt ej deltog i denna skuggning, utan befann sig i det s k TK-rummet.

Vad gäller telefonkontrollen uppger , att man i huvudsak avlyssnade tre stycken telefoner. De telefoner som avlyssnades var telefonen lägenhet på Huvudstagatan i Solna, telefonen i "tjejs" lägenhet i närheten av Järva Krog samt s telefon.

s "tjej" heter troligen

Det förekom att även andra telefoner avlyssnades men detta var då av mer tillfällig karaktär.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om denne möjligen kan erinra sig att en person kom att gripas på , uppger  Thommy Olofsson  att i varje fall ej han varit med om något gripande denna kväll.

Efter att  Thommy Olofsson  upplysts om att det var en person vid namn ( som greps på och att detta gripande ägde rum någon gång vid {{Tid|23:30-tiden, uppger  Thommy Olofsson  att namnet "är bekant" samt att han kommer ihåg att någon med detta namn greps vid något tillfälle, men  Thommy Olofsson  kan ej placera detta vare sig till tid eller plats.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om han ej heller kan erinra sig vad som, så att säga, initierade gripandet av varvid  Thommy Olofsson  uppger att han har en vag minnesbild av att .

På fråga om  Thommy Olofsson  inte har något minne av huruvida telefonkontroll förekom på uppger  Thommy Olofsson  att så möjligen var fallet, men då sannolikt endast under någon kortare period.

 Thommy Olofsson  tillfrågas vidare huruvida telefonkontroll förekom på någon eller några restauranger i Solna och i så fall vilka, varvid  Thommy Olofsson 

son uppger att man hade telefonkontroll på Jensens Hörna i Solna Centrum under en kortare period.

Att någon ytterligare restaurang skulle ha varit aktuell har  Thommy Olofsson  inte någon som helst minnesbild av.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om det således ej förekommit någon telefonkontroll på restaurang Le Canard i Solna, uppger  Thommy Olofsson  att han blandat ihop Jensens Hörna med Le Canard.

Det var restaurang Le Canard man hade telefonkontroll på och således ej Jensens Hörna.

Klockan 09:25 avbrytes förhöret med anledning av att  Thommy Olofsson  har avtalad tid att passa samt en del ärenden att uträtta.

Det överenskommes om att telefonförhöret skall fortsätta på eftermiddagen, då  Thommy Olofsson  återkommit till bostaden.

Klockan 13:20 återupptages förhöret under samma förutsättningar som tidigare.

 Thommy Olofsson  kan ej uttala sig om vilka som var engagerade i gripandet av .

Ej heller kan  Thommy Olofsson  erinra sig vem som fungerade såsom gruppchef.

Vad gäller spaningsrapporter, uppger  Thommy Olofsson  att sådana upprättades oaktat att någonting speciellt förekommit eller ej.

Det var ej någon som hade som särskild uppgift att skriva dessa rapporter, varför detta kunde vara mycket varierande.

 Thommy Olofsson  uppger sig dock vara tämligen säker på att alla dessa spaningsrapporter samlades ihop och kom att förvaras på KSN.

Efter att ha upplysts om att någon spaningsrapport, vad gäller tiden efter 19:00 ,ej står att finna, uppger  Thommy Olofsson  att en sådan borde finnas, men att han ej kan utesluta att rapport beträffande denna tid av någon anledning ej kommit att bli upprättad.

Har en rapport upprättats har dock  Thommy Olofsson  ej någon som helst uppfattning om vem som kan tänkas ha upprättat den.

Själv har  Thommy Olofsson  i varje fall inte någon som helst minnesbild av att ha upprättat någon spaningsrapport den aktuella dagen.

 Thommy Olofsson  uppger i detta sammanhang att en tänkbar förklaring till att aktuell spaningsrapport ej står att finna på KSN möjligen skulle kunna

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

son uppger att man hade telefonkontroll på Jensens Hörna i Solna Centrum under en kortare period.

Att någon ytterligare restaurang skulle ha varit aktuell har  Thommy Olofsson  inte någon som helst minnesbild av.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om det således ej förekommit någon telefonkontroll på restaurang Le Canard i Solna, uppger  Thommy Olofsson  att han blandat ihop Jensens Hörna med Le Canard.

Det var restaurang Le Canard man hade telefonkontroll på och således ej Jensens Hörna.

Klockan 09:25 avbrytes förhöret med anledning av att  Thommy Olofsson  har avtalad tid att passa samt en del ärenden att uträtta.

Det överenskommes om att telefonförhöret skall fortsätta på eftermiddagen, då  Thommy Olofsson  återkommit till bostaden.

Klockan 13:20 återupptages förhöret under samma förutsättningar som tidigare.

 Thommy Olofsson  kan ej uttala sig om vilka som var engagerade i gripandet av .

Ej heller kan  Thommy Olofsson  erinra sig vem som fungerade såsom gruppchef.

Vad gäller spaningsrapporter, uppger  Thommy Olofsson  att sådana upprättades oaktat att någonting speciellt förekommit eller ej.

Det var ej någon som hade som särskild uppgift att skriva dessa rapporter, varför detta kunde vara mycket varierande.

 Thommy Olofsson  uppger sig dock vara tämligen säker på att alla dessa spaningsrapporter samlades ihop och kom att förvaras på KSN.

Efter att ha upplysts om att någon spaningsrapport, vad gäller tiden efter 19:00 ,ej står att finna, uppger  Thommy Olofsson  att en sådan borde finnas, men att han ej kan utesluta att rapport beträffande denna tid av någon anledning ej kommit att bli upprättad.

Har en rapport upprättats har dock  Thommy Olofsson  ej någon som helst uppfattning om vem som kan tänkas ha upprättat den.

Själv har  Thommy Olofsson  i varje fall inte någon som helst minnesbild av att ha upprättat någon spaningsrapport den aktuella dagen.

 Thommy Olofsson  uppger i detta sammanhang att en tänkbar förklaring till att aktuell spaningsrapport ej står att finna på KSN möjligen skulle kunna

vara att spaningsrapporterna överförts till Solna, med anledning av att det egentligen var ett Solnaärende samt att utredningen kom att äga rum där.


 Thommy Olofsson  kommer ej ihåg när han kom att avsluta arbetspasset.

Då det var frågan om ett normalt kvällspass håller han det dock för troligt att han avslutade arbetspasset antingen 00:00 eller Tid|02:00}}.

 Thommy Olofsson  fick i varje fall ej vetskap om mordet på Olof Palme förrän på morgonen efterföljande dag.

Någon gång mellan 08:00-08:30 ringde till  Thommy Olofsson  och omtalade att Palme blivit skjuten.

 Thommy Olofsson  kommer ihåg att han denna dag var ledig, men att han oaktat detta åkte in till KSN för att eventuellt kunna tas i anspråk.

Detta kom dock ej att bli aktuellt, varför  Thommy Olofsson  efter några timmar åkte hem.

Som framgår av vad  Thommy Olofsson  tidigare uppgivit har han tämligen svårt att erinra sig aktuellt tillfälle.

Följaktligen har  Thommy Olofsson  inte någon som helst uppfattning om vilka fordon spaningsgruppen förfogade.

Han kan således ej heller erinra sig någonting vad gäller spaningspersonalens klädsel den aktuella dagen.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om han kan erinra sig vilken typ av bärbara radioapparater man använde sig av, uppger  Thommy Olofsson , att man hade såväl radioapparater av fabrikat Motorola som av ett okänt japanskt fabrikat. Dessa bärbara radioapparater är enligt  Thommy Olofsson  tämligen lika vad gäller storlek och utseende.

De japanska radioapparaterna var mörkblå till färgen medan Motorolorna är svarta samt silverfärgade.

Båda fabrikaten har mycket korta svarta gummiantenner.

På fråga om  Thommy Olofsson  kan erinra sig huruvida spaningsgruppen förfogade över någon eller några spaningslägenheter, uppger  Thommy Olofsson  att man hade en spaningslägenhet på Huvudstagatan samt en butikslokal belägen i korsningen Fläderstigen & Törnbacken.

Från det sistnämnda stället, dvs butikslokalen, hade man uppsikt över "tjejs" lägenhet, vilken var belägen på .

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

vara att spaningsrapporterna överförts till Solna, med anledning av att det egentligen var ett Solnaärende samt att utredningen kom att äga rum där.


 Thommy Olofsson  kommer ej ihåg när han kom att avsluta arbetspasset.

Då det var frågan om ett normalt kvällspass håller han det dock för troligt att han avslutade arbetspasset antingen 00:00 eller Tid|02:00}}.

 Thommy Olofsson  fick i varje fall ej vetskap om mordet på Olof Palme förrän på morgonen efterföljande dag.

Någon gång mellan 08:00-08:30 ringde till  Thommy Olofsson  och omtalade att Palme blivit skjuten.

 Thommy Olofsson  kommer ihåg att han denna dag var ledig, men att han oaktat detta åkte in till KSN för att eventuellt kunna tas i anspråk.

Detta kom dock ej att bli aktuellt, varför  Thommy Olofsson  efter några timmar åkte hem.

Som framgår av vad  Thommy Olofsson  tidigare uppgivit har han tämligen svårt att erinra sig aktuellt tillfälle.

Följaktligen har  Thommy Olofsson  inte någon som helst uppfattning om vilka fordon spaningsgruppen förfogade.

Han kan således ej heller erinra sig någonting vad gäller spaningspersonalens klädsel den aktuella dagen.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om han kan erinra sig vilken typ av bärbara radioapparater man använde sig av, uppger  Thommy Olofsson , att man hade såväl radioapparater av fabrikat Motorola som av ett okänt japanskt fabrikat. Dessa bärbara radioapparater är enligt  Thommy Olofsson  tämligen lika vad gäller storlek och utseende.

De japanska radioapparaterna var mörkblå till färgen medan Motorolorna är svarta samt silverfärgade.

Båda fabrikaten har mycket korta svarta gummiantenner.

På fråga om  Thommy Olofsson  kan erinra sig huruvida spaningsgruppen förfogade över någon eller några spaningslägenheter, uppger  Thommy Olofsson  att man hade en spaningslägenhet på Huvudstagatan samt en butikslokal belägen i korsningen Fläderstigen & Törnbacken.

Från det sistnämnda stället, dvs butikslokalen, hade man uppsikt över "tjejs" lägenhet, vilken var belägen på .

 Thommy Olofsson  har, som framgår av vad han tidigare uppgivit, inte någon som helst minnesbild av att han själv befunnit sig ute på stan under aktuellt arbetspass.

Att  Thommy Olofsson  med bärbar radioapparat blivit observerad i Stockholm city är något som  Thommy Olofsson  således anser vara högst osannolikt.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om han känner till att någon annan spaningsgrupp bedrivit spaning i Stockholm city den aktuella kvällen, varvid  Thommy Olofsson  uppger att annan spaning högst sannolikt förekom, men att han har någon uppfattning om i vilket eller vilka ärenden eller var denna spaning i så fall ägde rum.

På fråga huruvida det alltid brukade vara två stycken som befann sig i det s k TK-rummet, uppger  Thommy Olofsson  att det ibland förekom att man var tre stycken placerade där.

Vanligen var man dock endast två stycken.

På fråga om vem som kan tänkas ha fungerat som gruppchef, uppger  Thommy Olofsson  att han är mycket osäker beträffande detta, men skulle kunna tänka sig att det var

 Thommy Olofsson  avslutningsvis tillfrågas huruvida han har något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen, uppger han att så ej är fallet.

Från konceptanteckningar relaterat och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 13:50 .

Från konceptanteckningar indikterat på band.

Stockholm som ovan

Roger Jansson
Krinsp

/sb

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

 Thommy Olofsson  har, som framgår av vad han tidigare uppgivit, inte någon som helst minnesbild av att han själv befunnit sig ute på stan under aktuellt arbetspass.

Att  Thommy Olofsson  med bärbar radioapparat blivit observerad i Stockholm city är något som  Thommy Olofsson  således anser vara högst osannolikt.

 Thommy Olofsson  tillfrågas om han känner till att någon annan spaningsgrupp bedrivit spaning i Stockholm city den aktuella kvällen, varvid  Thommy Olofsson  uppger att annan spaning högst sannolikt förekom, men att han har någon uppfattning om i vilket eller vilka ärenden eller var denna spaning i så fall ägde rum.

På fråga huruvida det alltid brukade vara två stycken som befann sig i det s k TK-rummet, uppger  Thommy Olofsson  att det ibland förekom att man var tre stycken placerade där.

Vanligen var man dock endast två stycken.

På fråga om vem som kan tänkas ha fungerat som gruppchef, uppger  Thommy Olofsson  att han är mycket osäker beträffande detta, men skulle kunna tänka sig att det var

 Thommy Olofsson  avslutningsvis tillfrågas huruvida han har något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen, uppger han att så ej är fallet.

Från konceptanteckningar relaterat och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 13:50 .

Från konceptanteckningar indikterat på band.

Stockholm som ovan

Roger Jansson
Krinsp

/sb