Uppslag:A11421-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11421-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL=     SOLNAARENDET),ANKN A11408,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-00 / P130-00Kort sammanfattning
Utredning angående mordet på Olof Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-10 09:00
Avslutat
1989-02-10 13:50


PROTOKOLL fört vid förhör med  Anställd   tfn  Förhöret hållet per telefon, fredagen den 10 februari 1989, med början kl 09.00.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson,

rikskriminalen

har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme. har vidare informerats om att han höres upplysningsvis främst i syfte att utröna

och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende dagen för mordet, dvs fredagen den 28 februari 1986.

tjänstgjorde under aktuell tid på rotel 11, dvs narkotikaroteln i Solna.

erinrar sig att man vid tiden för mordet på Olof Palme bedrev spaning tillsammans med KSN i Stockholm i ett narkotikaärende som man kallade ". Huvudmännen i detta ärende var  samt

Samtliga dessa var hemmahörande i Solna, men med anledning av att det förekom telefonkontroll samt att ärendet bedömdes kunna vara tämligen personalkrävande samarbetade man med KSN i Stockholm.

Vad gäller fredagen den 28 februari 1986, uppger

att han kommer ihåg att han då tjänstgjorde samt att han gjorde ett kvällspass, dvs började antingen 15.00 eller 17.00. Det arbetspass som började kl 15.00 skulle enligt listan sluta kl 24.00. Det arbetspass som började kl 17.00 skulle följdaktligen, enligt listan, sluta kl 02.00. I har nu tämspanings

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

grupp denna dag. De nu kommer ihåg är ( samt (  . Möjligen tjänstgjorde då även ( samt | En annan som möjligen tjänstgjorde tillsammans med ( och de övriga i gruppen denna dag är

vilken även han vid denna tid tillhörde narkotikaroteln i Solna. Beträffande är dock

| mycket osäker. tillhörde denna spaningsgrupp, men kan ha varit ledig denna dag.

uppger sig inte ha någon som helst minnesbild av vad som företogs under dessa arbetspass. Han har ingen minnesbild av att det då "hände någonting speciellt". I uppger i detta sammanhang att han under detta ärende vanligtvis brukade vara engagerad i telefonkontroller och således placerad i det s k tk-rummet. Med anledning av att ( inte har någon som helst minnesbild av spaningsgruppens förehavanden aktuell dag håller ( det som mest troligt att han även vid detta tillfälle varit placerad i det s k tk-rummet. Tillfrågad om ( kan erinra sig huruvida han ensam befunnit sig i tk-rummet eller om han tjänstgjorde där tillsammans med någon annan i spaningsgruppen. På detta uppger ( att man vanligen var två stycken som satt i det s k tk-rummet. Oftast var det samt

som hade till uppgift att tjänstgöra i tkrummet.

kommer nu ej ihåg hur man fördelat arbetsuppgifterna denna dag, men han håller det för mest troligt att det var han samt ſ som befann sig i tk-rummet. Högst sannolikt hade man fördelat arbetsuppgifterna i samband med att man, vid arbetspassets början, sammanträffade på KSN. Som framgår av vad ( tidigare uppgivit, har ( dock inte någon som helst minnesbild av på vilket sätt arbetsuppgifterna kom att fördelas.

Som framgår av vad ( tidigare uppgivit har han inte något som helst minne av att det den aktuella dagen "hände någonting speciellt". Efter det att förhörsledaren för ſ relaterat de uppgifter som framgår av spaningsrapport beträffande skuggning av ( samt ( under tiden 16.00 - 19.00, uppger

att "detta låter bekant". ( O

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

februari 1986 om inte detta hade omtalats för honom. Med anledning av

mycket vaga minnesbild beträffande denna skuggning kan han ej erinra sig vilka som företog denna skuggning eller var skuggningen kom att äga rum. Det faktum att ej har någon klar minnesbild beträffande denna skuggning är något som, enligt |

ytterligare talar för att han högst sannolikt ej deltog i denna skuggning, utan befann sig i det s k tk-rummet.

Vad gäller telefonkontrollen uppger , att man i huvudsak avlyssnade tre stycken telefoner. De telefoner som avlyssnades var telefonen ( lägenhet på Huvudstagatan i Solna, telefonen i ( Htjejs" lägenhet i närheten av Järva Krog samt ( telefon. ( "tjej" heter troligen ( Det förekom att även andra telefoner avlyssnades men detta var då av mer tillfällig karaktär.

tillfrågas om denne möjligen kan erinra sig att en person kom att gripas på

uppger

att i varje fall ej han varit med om något gripande denna kväll. Efter att

upplysts om att det var en person vid namn ( som greps på ( och att detta gripande ägde rum någon gång vid 23.30-tiden, uppger ( att namnet ( "är bekant" samt att han kommer ihåg att någon med detta namn greps vid något tillfälle, men ( kan ej placera detta vare sig till tid eller plats. tillfrågas om han ej heller kan erinra sig vad som, så att säga, initierade gripandet av

varvid

uppger att han har en vag minnesbild av att |  . På fråga

inte har något minne av huruvida telefonkontroll förekom på uppger

att så möjligen var fallet, men då sannolikt endast under någon kortare period. tillfrågas vidare huruvida telefonkontroll förekom på någon eller

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

son uppger att man hade telefonkontroll på Jensens Hörna i Solna Centrum under en kortare period. Att någon ytterligare restaurang skulle ha varit aktuell har ( inte någon som helst minnesbild av. Då

tillfrågas om det således ej förekommit någon telefonkontroll på restaurang Le Canard i Solna, uppger ( att han blandat ihop Jensens Hörna med Le Canard. Det var restaurang Le Canard man hade telefonkontroll på och således ej Jensens Hörna.

Klockan 09.25 avbrytes förhöret med anledning av att

har avtalad tid att passa samt en del ärenden att uträtta. Det överenskommes om att telefonförhöret skall fortsätta på eftermiddagen, då

återkommit till bostaden.

Klockan 13.20 återupptages förhöret under samma förutsättninga som tidigare.

kan ej uttala sig om vilka som var engagerade i gripandet av Ej heller kan

erinra sig vem som fungerade såsom gruppchef.

Vad gäller spaningsrapporter, uppger

att sådana upprättades oaktat att någonting speciellt förekommit eller ej. Det var ej någon som hade som särskild uppgift att skriva dessa rapporter, varför detta kunde vara mycket varierande. ( uppger sig dock vara tämligen säker på att alla dessa spaningsrapporter samlades ihop och kom att förvaras på KSN. Efter att ha upplysts om att någon spaningsrapport, vad gäller tiden efter 19.00, ej står att finna, uppger

att en sådan borde finnas, men att han ej kan utesluta att rapport beträffande denna tid av någon anledning ej kommit att bli upprättad. Har en rapport upprättats har dock

ej någon som helst uppfattning om vem som kan tänkas ha upprättat den. Själv har

i varje fall inte någon som helst minnesbild av att ha upprättat någon spaningsrapport den aktuella dagen.

uppger i detta sammanhang att en tänkbar förklaring till att

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

vara att spaningsrapporterna överförts till Solna, med anledning av att det egentligen var ett Solnaärende samt att utredningen kom att äga rum där.

kommer ej ihåg när han kom att avsluta arbetspasset. Då det var frågan om ett normalt kvällspass håller han det dock för troligt att han avslutade arbetspasset antingen 00.00 eller 02.00. fick i varje fall ej vetskap om mordet på Olof Palme förrän på morgonen efterföljande dag. Någon gång mellan 08.00 - 08.30 ringde till I ach omtalade att Palme blivit skjuten.

kommer ihåg att han denna dag var ledig, men att han oaktat detta åkte in till KSN för att eventuellt kunna tas i anspråk. Detta kom dock ej att bli aktuellt, varför ( efter några timmar åkte hem.

Som framgår av vad

tidigare uppgivit har han tämligen svårt att erinra sig aktuellt tillfälle. Följaktligen har ( inte någon som helst uppfattning om vilka fordon spaningsgruppen förfogade. Han kan således ej heller erinra sig någonting vad gäller spaningspersonalens klädsel den aktuella dagen.

Då ( tillfrågas om han kan erinra sig vilken typ av bärbara radioapparater man använde sig av, uppger ( , att man hade såväl radioapparater av fabrikat Motorola som av ett okänt japanskt fabrikat. Dessa bärbara radioapparater är enligt ( tämligen lika vad gäller storlek och utseende. De japanska radioapparaterna var mörkblå till färgen medans Motorolorna är svarta samt silverfärgade. Båda fabrikaten har mycket korta svarta gummiantenner.

På fråga om kan erinra sig huruvida spaningsgruppen förfogade över någon eller några spaningslägenheter, uppger

att man hade en spaningslägenhet på Huvudstagatan samt en butikslokal belägen i korsningen Fläderstigen/Törnbacken. Från det sistnämnda stället, dvs butikslokalen, hade man uppsikt över

"tjejs" lägenhet, vilken var be

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf

har, som framgår av vad han tidigare uppgivit, inte någon som helst minnesbild av att han själv befunnit sig ute på stan under aktuellt arbetspass. Att

med bärbar radioapparat blivit observerad i Stockholm city är något som

således anser vara högst osannolikt.

tillfrågas om han känner till att någon annan spaningsgrupp bedrivit spaning i Stockholm city den aktuella kvällen, varvid | uppger att annan spaning högst sannolikt förekom, men att han har någon uppfattning om i vilket eller vilka ärenden eller var denna spaning i så fall ägde rum.

På fråga huruvida det alltid brukade vara två stycken som befann sig i det s k tk-rummet, uppger att det ibland förekom att man var tre stycken placerade där. Vanligen var man dock endast två stycken.

På fråga om vem som kan tänkas ha fungerat som gruppchef, uppger

att han är mycket osäker beträffande detta, men skulle kunna tänka sig att det var ( 

avslutningsvis tillfrågas huruvida han har något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen, uppger han att så ej är fallet.

Från konceptanteckningar relaterat och godkänt.

Förhöret avslutat kl 13.50.

Från konceptanteckningar indikterat på band.

Stockholm som ovan

Roger Jansson

Pol-1989-02-13 A11421-00 Förhör-manlig-polis-Solnaärendet.pdf