wpu.nu

Carl August Ehrensvärd

Från wpu.nu

Version från den 13 oktober 2022 kl. 06.59 av Utredaren (diskussion | bidrag)
Foto

Andra kända namn

Relevans
Carl August Ehrensvärd var krigsmaktens representant i styrgruppen för Stay Behind och hade sedan sin tid som försvarsstabschef underlåtit att tillse att inga nazister rekryterades till stay-behind verksamheter, vilket medförde att vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme så fanns det subversiva grupperingar/individer inom Försvarsmakten, Hemvärnet, FBU och Stay Behind.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Carl August Ehrensvärd, (1892-1974), var en svensk greve och militär. Han var chef för Försvarsstaben 1945–1947 och arméchef 1948–1957.


Biografi och karriär

1892-08-03 Carl August Ehrensvärd föddes.

1911 Ehrensvärd avlade studentexamen i Stockholm.

1912 Ehrensvärd var page till Sveriges drottning Victoria av Baden, gift med Gustav V.

1912 Ehrensvärd började som officerskadett vid Kungliga Krigsskolan.
 

1913 Ehrensvärd avlade officersexamen  och blev förordnad till underlöjtnant vid Svea livgarde (I 1) samma år.

1916 Ehrensvärd befordrades till löjtnant vid Svea livgarde (I 1).

1916 Ehrensvärd begärde avsked då han deltog i finska inbördeskriget / frihetskriget under mars–augusti 1918 som finsk major och chef för Skärgårdens frikår och besatte därunder Åbo.

1918 Ehrensvärd blev på nytt löjtnant vid Svea livgarde i september och senare regementsadjutant.

1920 Ehrensvärd studerade vid Kungliga Krigshögskolan (KHS), 1920-1922.
1920 Ehrensvärd var kadett vid generalstaben, 1923-1925.
1926 Ehrensvärd befordrades till kapten vid generalstaben.

1927 Ehrensvärd tjänstgjorde vid Svea livgarde (I 1).
1928 Ehrensvärd var lärare vid Kungliga Krigshögskolan (KHS), 1928-1934.
1931 Ehrensvärd var kapten vid Svea Livnärde (I 1).
1932 Ehrensvärd var kapten och stabsadjutant vid generalstaben.

1934 Ehrensvärd befordrades till major och chefsadjutant vid generalstaben.
1935 Ehrensvärd förordnade som avdelningschef vid generalstabens centralavdelning 1935–1937.

1937 Ehrensvärd tjänstgjorde vid försvarsstabens arméoperationsavdelning 1937–1938.

1937 Ehrensvärd befordrades till överstelöjtnant och chefsadjutant vid generalstabskåren.

1938 Ehrensvärd var överstelöjtnant och bataljonschef för stridsvagnsbataljonen vid Göta livgardes (I 2) 1938–1939.

1939 Ehrensvärd var överstelöjtnant och bataljonschef för stridsvagnsbataljonen vid Skaraborgs regemente (I 9).

1940 Ehrensvärd övergick i finsk tjänst som överstelöjtnant och stabschef för Svenska frivilligkåren under Finska vinterkriget 1940 med fronttjänst i finska Lappland.

1940 Ehrensvärd befordrades i finsk tjänst till överste.

1940 Ehrensvärd återgick i svensk tjänst och befordrades till svensk överste.

1940 Ehrensvärd var chef för Krigshögskolan (KHS) 1940–1941.

1941 Ehrensvärd var tillförordnad regementschef vid Södra skånska infanteriregementet (I 7) 1941–1942.

1942 Ehrensvärd förordnades som sektionschef vid försvarsstaben 1942–1944.

1944 Ehrensvärd befordrades till generalmajor och tillförordnad chef för försvarsstaben.

1945 Ehrensvärd förordnades till försvarsstabschef, 1945-1947.

1946 Ehrensvärd hade det militära ansvaret för svenska stay-behind operationer som organiserades med början av år 1946.

Det hela började redan vid krigsslutet 1945. Statsrådet Eije Mossberg fick Tage Erlanders uppdrag att lägga upp riktlinjerna för arbetet. Det militära ansvaret lades på chefen för armén Carl August Ehrensvärd, som i sin tur tillsatte Anders Grafström att leda det praktiska arbetet. Det skedde 1946. Grafström var veteran från finska vinterkriget och känd som något av en äventyrare.

1947 Ehrensvärd förordnades till militärbefälhavare för I. militärområdet 1947–1948.

1948 Ehrensvärd befordrades till generallöjtnant och var arméchef 1948–1957.

1957 Ehrensvärd befordrades till general i generalitetets reserv 1957.

1960-12 I början av 1960-talet hämtades de hemliga dokumenten från Operation Stella Polaris 1944 från Hörningsholms slott och Rottneros sätergård och brändes på uppdrag av dåvarande generaldirektören för Försvarets radioanstalt Gustaf Tham och den nu pensionerade generalen Ehrensvärd .

1974-04-24 Carl August Ehrensvärd död i en ålder av 81 år.


Affären Sigmund Ahnfeldt
1956 utsåg Ehrensvärd major Sigmund Ahnfeldt till FN-bataljonschef i Gaza. Regeringen motsatte sig nomineringen på grund av Ahnfeldts tidigare engagemang som andreman i sex år till Sven Olov Lindholm, partiledare för den nazistiska Lindholmsrörelsen och hade vid 27 års ålder kandiderat till Riksförbundet efter Meyerhöffer (se Meyerhöfferaffären) vid kommunalvalet i Östersund.

Ehrensvärd hotade att avgå om han inte fick sin vilja igenom, enligt statsminister Tage Erlander. Ahnfeldt övertalades dock av försvarsminister Torsten Nilsson att avgå från posten.


Meyerhöfferaffären
1947 ledde ett förslag om att utse pro-tysk överste Alf Meyerhöffer som arméinfanteriinspektör till den så kallade "Meyerhöffer-affären" när förslaget mötte stort motstånd från den socialdemokratiska regeringen.

En kompromiss gjorde Meyerhöffer till tillförordnad infanteriinspektör 1947. Efter hot om avgång från Ehrensvärds kusin och chef för armén, Archibald Douglas, utsågs Meyerhöffer slutligen till kavalleri- och infanteriinspektör 1949.

Den betydligt mer västvänliga Ehrensvärd hade utnämnts till chef för armén 1948, vilket ledde till att Meyerhöffer hamnade i konflikt med sin nya befälhavare och han lämnade därför in sin avskedsansökan 1951. Ehrensvärd var tänkt att ha blivit överbefälhavare men avvisades av Allan Vougt med motiveringen att Ehrensvärd var bättre lämpad för krig än fred.

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Carl August Ehrensvärd

Bilder


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1946 Carl-August Ehrensvärd Vem är det, sid. 242.
P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm
Carl August Ehrensvärd Wikipedia
svenska
Carl August Ehrensvärd Wikipedia
engelska