wpu.nu

Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

Från wpu.nu

(Omdirigerad från RPS/Säk)
Foto

Andra kända namn

RPS Säkerhetsavdelningen
säkerhetsavdelningen
Säpo
SÄPO
RPS/SÄK
RPS/Säk
SÄK
RPS Avd. D
RPS/Säpo
SÄKERHETSPOLISEN
Säkerhetspolisen

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

1965-01-01 Det svenska polisväsendet förstatligades och antalet polisdistrikt reducerades till cirka 120.

Redan ett halvår dessförinnan inrättades Rikspolisstyrelsen (RPS) för ett övergripande ansvar.

Inom RPS organiserades en avdelning med uppgift att svara för den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet, avdelning D eller säkerhetsavdelningen (RPS/Säk).

Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

Organisation:

Avdelningschef (C RPS/Säk)
Operativ byrå (Byrå E)
Säkerhetsskyddsbyrå (Byrå F)
RPS/Säk kansli (Byrå ?)
Länssektioner

Avdelningschefer för RPS/Säk 1964-1989:

1964-1970 Per Gunnar Vinge
1970-1976 Hans Holmér
1976-1987 Sven-Åke Hjälmroth
1987-1989 Sune Sandström


RPS/Säk:s organisation vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof

Organisation och uppgifter:


Efter omorganisationen 1985-10-15 bytte byrårerna bokstavsbeteckning till

  • Byrå E - Operativ byrå
  • Byrå F - Stödjande byrå

med indelning i sektioner / rotlar / enheter som var hemliga.

Byråchefer för byrå E:
1964-1967 (Byrå B) Otto Danielsson
1967-1978 (Byrå B) Olof Frånstedt
1978-1985 (Byrå B) Per-Göran Näss
1985 (Byrå B) Christer Ekberg
1986-1990 (Byrå E) Christer Ekberg

Byråchefer för byrå F:
1964-1970 Ralph Sterner
1970-1975 Hans Wermdalen
1975-1988 Sture Höglund
1988-1991 Olav Robertsson


Byrå ? (Kanslibyrå)
Centralregister och vissa servicefunktioner


Länssektioner

I samtliga län var säkerhetspolisen företrädd av åtminstone en säkerhetssektion. Antalet sektioner uppgick till 24 och fördelades på sex regioner. Säkerhetsavdelningen i Stockholm liksom sektionerna i Malmö, Göteborg, Örebro, Sundsvall och Umeå hade en samordnande funktion inom respektive region. Vid flertalet sektioner tjänstgjorde endast två eller tre befattningshavare.


Säkerhetsavdelningens organisation fram till 1985-10-15.

  • Byrå A Säkerhetsskyddsbyrå
  • Byrå B Operativ byrå
  • Byrå C Kanslibyrå (sekreteriat)
Byrå A (Säkerhetsskyddsbyrå)

Byrå A hade till uppgift att förebygga och hindra brott mot rikets säkerhet (preventiv verksamhet)

Rotlar:

Rotel A I: Rådgivning och upplysningar till myndigheter och s.k. SUA-företag beträffande säkerhetsskydd, ansvar för industriskyddet och specialregister
Rotel A II: Bearbetning, överfördes år 1969 till B-byrån och kom då att betecknas BB
Rotel A III: Radiokontrollen
Rotel A IV: Personalkontrollen
Rotel A V: Utlänningskontrollen
Byrå B: (Operativ byrå)

Byrå B hade till uppgift att att uppdaga och utreda brott mot rikets säkerhet.

Organisation och uppgifter:

Rotlar:

Rotel B I: (Kontrasubversionsroteln)
Personalstat: Mellan tio och tjugo befattningshavare
Uppgift: Övervakning och kontroll av svenska nazister och kommunister, kontakter med försvaret och uppföljning av viss utländsk underrättelseverksamhet
Rotel B II: Utländsk underrättelseverksamhet
Rotel B III: Central för spaning med centralt spaningsregister
Rotel B IV: Utländsk underrättelseverksamhet
Rotel B V: Teknisk spaning och övervakning samt telefonkontroll
Rotel BB: (tidigare, före 1969, Rotel A II)
Uppgifter:
Bearbetning genom inre spaning av säkerhetsunderrättelser som stöd för planläggning av åtgärder mot illegal verksamhet och för internutbildning
Inom ramen för denna bearbetning följde roteln utvecklingen inom SKP, de kommunistiska frontorganisationerna och den internationella kommunistiska rörelsen. Man följde även nazistiska och antisemitiska rörelser liksom pacifistiska och antimilitaristiska organisationer
Analyser av utländska underrättelsetjänsters arbetsmetoder
Översikter över svenska ytterlighetsorganisationer

I arbetet användes flera specialregister


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DGB15299-00-H

1993-10-12

1994-04-14

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

BilderKällor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
2002 2.2.4. RPS Säkerhetsavdelning åren 1964-1989 Lagen.nu
SOU2002:87 sid 61
Säkerhetspolisen - svensk säkerhetstjänst med polisiära uppgifter Wikipedia
svenska
Swedish Security Service Wikipedia
engelska