wpu.nu

Sida:Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/416

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


kan inte ske inom ramen för ”en vanlig mordutredning”. I den mån man

anser sig ha uppslag värda att utreda som har reell anknytning till

exempelvis CIA krävs en helt annan kraft- och kompetenssamling. Till

att börja med krävs en basanalys av det slag som i stort sett genom-

gående saknas i PU-materialet (jfr nedan).

Bortsett från dessa aspekter och från att avsnittets namn på sätt och

vis är missvisande – vilket gäller flera avsnitt – har PU i denna del gjort

ett tillfredsställande arbete med de uppslag som de facto förts till av-

snittet. Uppslagen är ordentligt utredda och utredningsåtgärderna har

för det mesta skett i nära anslutning till inkomna tips. Att det i vissa

sammanhang tagit lång tid att få fram uppgifter via det internationella

polissamarbetet är inget som PU kan lastas för.

Uppslaget om ”Ivan” utreddes främst under våren och sommaren

1986 och det illustrerar tydligt den oordning och inkompetens som

präglade mordutredningen under det första året. Exempel på detta är att

Ivan förhördes av tre olika enheter – Stockholmspolisen, rikskriminalen

och säkerhetspolisen. Flera av övriga förhörda personer har förhörts

både av Stockholmspolisen och av säkerhetspolisen. Många av hand-

lingarna i detta ärende har registrerats i PU först i samband med den

genomgång av ärendet som skedde 1992, bl.a. den klargörande pro-

memoria som upprättades av säkerhetspolisen så jämförelsevis tidigt

som den 28 oktober 1986. – Genomgången 1992 framstår mot bak-

grund av vad säkerhetspolisen sålunda redan hade utrett som onödig.

PU höll då flera nya förhör med redan tidigare hörda personer.

Eftersom ärendet alltså redan tidigare var mycket väl utrett kan nyttan

av dessa nya förhör ifrågasättas. Vi anser att denna utredningsdel, inte

minst med tanke på att uppgiftslämnaren kan misstänkas höra till

kategorin ”informationssvindlare” (jfr nedan), är ett exempel på ett

överutrett uppslag.

”Iran/Irak”. Utredningsarbetet har genomgående varit reaktivt. Vad

som utretts är inkomna uppgifter, ”tips”. Avsnittets rubricering –

”Iran/Irak” – leder tanken till det 1986 rådande krigstillståndet, Olof

Palmes medlarroll etc. Någon utredning huruvida mordet skulle kunna

ha sin bakgrund i dessa förhållanden förekommer emellertid inte i upp-

slaget (jfr om basanalys nedan). I stället förefaller rubriken samman-

fatta en geografisk, nationell eller etnisk sortering på i övrigt ganska

oklara grunder.

Uppslagen har i de allra flesta fall utretts i nära anslutning till in-

komna tips och är mycket väl utredda, i vissa fall närmast överutredda

(jfr Salah A och Ghazi Z).

”Mellanöstern inkl Israel”. Avsnittet har i huvudsak samma karaktär

som avsnittet ”Iran/Irak”. Utredningsarbetet har allt igenom varit