Uppslag:A11409-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11409-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL3   (KOKAIN),ANKN KE10413,A11408-2,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-02 / P130-00 / KE10413-00Kort sammanfattning
Förhör med (MASKAT) A11409-00
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-08 09:30
Avslutat
1989-02-08 10:45


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören [MASK]

[MASKATM]

Anställd [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATM]

Förhöret hållet vid rikskriminalen, onsdagen den 8 februari 1989, med början kl 09.30.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stig Edqvist,

rikskriminalen Förhörsvittne: Kriminalinspektör Johnny Karlsson,

rikskriminalen

har informerats om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme och närmare beträffande sina förehavanden och iakttagelser under kvällen den 28 februari 1986.

Han berättar att han den aktuella kvällen tjänstgjorde i en specialstyrka som hade till uppgift att kontrollera flödet av kokain i Stockholm. Varifrån han och gruppen fått uppgiften kan han inte med säkerhet säga, men menar att uppgiften i sig kommit någonstans från ledningshåll inom distriktet.

Den aktuella kvällen, tror han, att han tillsammans med gruppen hade arbetat på Södermalm, närmare bestämt med koncentrationen på Söderhallen, som ligger på Folkungagatan i Stockholm.

Han hade tjänstgjort såsom

varför han hade svarat för utsättningen den aktuella kvällen och utsättningen hade ägt rum från en lokal som disponerades för uppgiften i gamla krimhuset, dvs Kungsholmsgatan 37 i Stockholm. Där hade, som nämnts, gruppen sammanträffat och utrustning m m hade lämnats ut innan själva arbetsuppgiften hade påbörjats på Södermalm.

kan nu inte säga exakt vilka tider som tjänstgöringen Auk

Aut

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

ägt rum just den aktuella kvällen, men han gissar på att gruppen hade börjat klockan 16.00 och arbetat fram till 01.00. Han säger dock att det som regel hade blivit mycket övertidsarbete i samband med kartläggningen av kokainet. Förhållandet hade varit likartat just den aktuella kvällen, delvis också av skälet att Olof Palme hade skjutits under kvällen.

kan inte nu exakt säga vilka som hade deltagit i gruppen, men han minns att kollegan

hade tjänstgjort i radiobil och således uniformerad just den aktuella kvällen. Skälet till detta hade varit att han skulle fungera såsom "stopper" av fordon som skulle kontrolleras av gruppen. Detta med anledning av att eventuella tillslag av kokain kunde göras i fordon som lämnade Söderhallen under kvällen.

Han tror dock att, bortsett från

hade 6 - 7 stycken ytterligare kollegor tjänstgjort, varvid han kommer ihåg att 2 stycken flickor som var extra polismän hade inlånats från troligen ett söderdistrikt. Han tror att det hade rört sig om en flicka från Södermalm och en från Skärholmen. Den ena flickan kommer han ihåg att hon i förnamn hette och att den andra i efternamn hette Dessa flickor hade haft till arbetsuppgift att röra sig inne på själva Söderhallen just den aktuella kvällen. Andra kollegor som han tror tjänstgjorde tillsammans under kvällen var ([MASKAT]) samt ([MASKATMASKATMA]. Själv hade ([MASKAT] arbetat ensam i en civil bil och hade som uppgift att följa vissa bilar, exempelvis taxi, som lämnade Söderhallen för att se vart de olika personerna tog vägen efter besöket på Söderhallen. Av detta skäl kan nu sssss inte säga om han vid något tillfälle hade varit inne i centrala stan just den aktuella kvällen. Han håller detta för möjligt med tanke på de arbetsuppgifter som han själv hade. Han kommer dock inte ihåg vilken bil han åkte i av det skälet att man använde olika bilar vid olika tjänstgöringspass. Bilen hade dock varit utrustad med radio av japansk typ som användes på narkotikaroteln vid den tiden.

påtalar vid indikteringen att själva bilen inte är utrustad med radio utan det hade rört sig om en bärbar radioapparat som heter Avitec. Detta är en japansk radio och vid passens början meddelas ledningscentralen i Stockholm att så är

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

fallet. Han tillägger dock och säger att det vanligtvis sker så, att i samband med att spaning påbörjas rings ledningscentralen upp och meddelas om detta. Passning äger då rum på 222 från ledningscentralens sida. Hur förhållandet var just den aktuella kvällen kan inte

exakt säga. D vs om ledningscentralen meddelades om gruppens aktiviteter.

Den som ytterst var ansvarig för den aktuella aktiviteten var kriminalkommissarie

Som

redan nämnt kommer han nu inte ihåg exakt vad han gjorde den aktuella kvällen. Inte heller kommer han ihåg vilka iakttagelser som han gjorde. Däremot kommer han ihåg att han, när han befann sig på Medborgarplatsen i den bil som han disponerade, blev anropad av

som bad om ett sammanträffande. Vid sammanträffandet berättade [MAS] att Olof Palme hade blivit skjuten. Efter diskussioner hade därefter

tagit kontakt med ledningscentralen där han informerade ledningscentralen om gruppens anropssignaler och vidare att gruppen kunde disponeras för jakten på Olof Palmes mördare. Såvitt

förstod hade ledningscentralen bett gruppen att vänta på vidare direktiv.

Förhöret återgår till kvällen innan beskedet om mordet på Olof Palme.

tillfrågas om han kommer ihåg om han själv vid något tillfälle tog någon biltjuv, varvid han drar sig till minnes att han tagit en flicka och en pojke som var i färd med att stjäla en Golf vid Medborgarplatsen. Han minns inte nu om en kollega som heter

svarade för avrapporteringen om detta på kriminalpolisen, dvs krimjouren. Han säger vidare att han till hundra procents säkerhet inte heller kan säga om han själv var delaktig i själva gripandet, men han vet däremot att han inte var den som svarade för avrapporteringen. När detta med gripande av biltjuv omnämns för

säger han spontant "jasså, det var den kvällen". Han kan således inte med säkerhet säga att händelsen i sig hade ägt rum just under kvällen den 28 februari 1986.

Beträffande tidpunkten för de olika aktiviteterna under kvällen kan inte

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

heller

säga någonting exakt. Han vet dock att han i sällskap med gruppen, efter mordet på Palme, hade sammanträffat med troligtvis en yttre kommissarie som heter

antingen vid Döbelnsgatan alternativt Oxtorget i centrala Stockholm. Han vet vidare att han i sin egen bil hade haft de båda extra polismännen, dvs flickorna som var inlånade från Södermalm respektive Skärholmen. Hur förhållandet var med den spaningsbuss som disponerades för spaningen mot Söderhallen, om denna hade åkt med in till centrala Stockholm, dvs Oxtorget eller Döbelnsgatan, vet inte ([MASKAT]. Han nämner dock att denna buss inte gärna visas med anledning av de arbetsuppgifter som bussen används för. Om bussen hade åkt med in till centrala Stockholm hade denna säkerligen åkt för sig. Beträffande sammanträffandet med Dalsgård kommer nu inte Nylander ihåg exakt hur detta hade bestämts, men han menar på att informationen sannolikt hade kommit från ledningscentralen efter det att ledningscentralen fått information om att gruppen stod till förfogande.

Hur mycket klockan var när sammanträffandet med

hade ägt rum i centrala stan vet nu inte Nylander, men han bedömer att klockan bör ha varit någon gång vid 00.30 - 01.00-tiden på lördagsmorgonen den 1 mars 1986.

Några direkta arbetsuppgifter fick aldrig

för resterande delen av natten. Det enda beskedet som kom var att gruppen skulle avvakta. Han vet dock att han blev kvar i centrala stan och att det förekom mycket diskussioner. Det spekulerades i orsaken till mordet mm. Hur som helst vill han minnas att han hade åkt runt och även troligen besökt platsen för mordet på Olof Palme. Vidare tror han att de rörde sig runt Café Opera av skälet att de var intresserade av en dörrvakt vid Söderhallen som vanligen brukade åka till någon av inneställena efter det att han slutat på Söderhallen. Det rör sig om en som heter Några tider för vad som gjort under resten av natten kan han inte exakt redogöra för, men han bedömer att han tidigast vid 01.30 - 02.00tiden hade åkt förbi platsen för mordet på Olof Palme. Han tillfrågas härvid om han fick någon arbetsuppgift som gick ut på att han skulle

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

besöka en klubb vid Oxtorget, varvid han svarar "nej". Vidare tillfrågas han om han stött på andra kollegor från narkotikaroteln eller i övrigt som han nu kan komma ihåg. Han säger sig inte göra så.

Han informeras vidare om att

vid förhör uppgivit att de följt efter hem till Bergshamra, vilket han anser kan vara fullt möjligt även om han inte nu kan komma ihåg detta. Beträffande de två extra polismännen, dvs flickorna som var inlånade, kan inte heller

säga hur förhållandet var med dessa beträffande var dessa blev avsläppta efter tjänsten slut. Han håller det dock för troligt att de blivit hemkörda åtminstone beträffande flickan som bodde på Södermalm.

Han ser det dock för troligt att han även kört hem den andra flickan som kom från Skärholmen.

har också tillfrågats om radiokommunikation under kvällen när gruppen tjänstgjorde, varvid han berättar att det vanligtvis förelåg problem med räckvidden på den japanska radion som då användes. Han nämner som exempel att räckvidden kunde vara problematisk när någon tjänstgjorde exempelvis i Tensta och då försökte ha kontakt med någon i centrala stan. När det gäller räckvidden inom centrala stan gick den ganska så bra. Däremot tror han inte att det förekom någon direkt sändning inom gruppen på radion just den aktuella kvällen, dels av skälet att gruppen inte ville ha pressen uppmärksammad på vad de sysslade med. Han vet inte, men utgår ifrån att man med vanlig scanner kan ta in radiotrafiken som går via Avetecradion.

Förhöret slut kl 10.45.

har åhört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan

Stig Edqvist Krinsp

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf