Uppslag:A11423-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11423-00
Registrerat
1991-12-17
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL?:     (KOKAIN),ANKN A11408,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-00 / P130-00Kort sammanfattning
Förhör Stefan Ahlgren
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 12:50
Avslutat
1989-02-07 13:45


PROTOKOLL fört vid förhör med Anställd  Förhöret hållet på rikskriminalen, tisdagen den 7 februari 1989, med början kl 12.50.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson,

rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme. ( har vidare informerats om att han höres upplysningsvis och att förhöret avser att utröna ( och hans kollegors förehavanden fredagen den 28 februari 1986 i samband med att de då bedrev spaning i ett narkotikaärende.

Som framgår av ovan tjänstgör | normalt vid , Vid den aktuella tiden var ( dock inlånad till KSN. Vad ( nu kan erinra sig beträffande det spaningsärende han var engagerad i är att det huvudsakliga spaningsobjektet var en lägenhet belägen på Ugglegränd J. Fast spaning mot denna lägenhet bedrevs från en lägenhet på Brännkyrkagatan, troligen nummer 29. I aktuell lägenhet bodde vid denna tid en kvinna, ( kan nu ej erinra sig kvinnans namn, vilken hade anknytning till en israel som var en av två huvudmän i utredningen. ( engagemang i spaningsärendet var så gott som uteslutande bevakning av denna lägenhet på Ugglegränd.

O

uppger sig nu ha mycket svårt att erinra sig vilka han arbetade tillsammans med. Då ( erbjudes möjlighet att titta på telefonlista

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

över KSN:s personal, uppger ( , att han vill minnas att |  var den som så att säga ledde spaningarna. Andra namn som för ( förefaller bekanta är ( samt ( var i varje fall den som kom att hålla i utredningen då ärendet passerat spaningsstadiet. Då ſ av förhörsledaren tillfrågas om ej ( förefaller bekant, uppger ( att denne möjligen ingick i grupp.

Vad gäller fredagen den 28 februari 1986 kommer ( ihåg att han då gjorde s k kvällstur, vilket innebär att han sannolikt arbetade från 16.00 - 24.00 cirka. När tjänsten påbörjades, dvs vid 16.00-tiden sammanträffade gruppen på KSN. ( vill minnas att de kom att bli kvar på KSN i cirka en timmes tid, varefter de begav sig till Brännkyrkogatan för att bevaka aktuell lägenhet. är tämligen säker på att han till en början, troligen fram till cirka 21.00 rörde sig i en inleasad bil i området i anslutning till Brännkyrkogatan och Ugglegränd. Vanligtvis var man ej dubbelpatrull, varför är tämligen säker på att han var ensam i fordonet. ( kan nu ej erinra sig vilken typ av fordon han förfogade vid tillfället men uppger att gruppen under denna tid i stor omfattning använde en röd Opel Rekord samt en mörkblå Volkswagen Passat. Vad för slags bil ( förfogade kommer han dock nu ej ihåg. Ej heller kan | nu erinra sig vad för slags fordon de övriga i gruppen förfogade. uppger vidare att han nu ej kan erinra sig vilken eller vilka som befann sig i spaningslägenheten på Brännkyrkogatan till en början, dvs fram till 21.00-tiden.

har nu inte någon som helst minnesbild av huruvida någon skuggning kom att bli aktuell den aktuella dagen, dvs fredagen den 28 februari. ( håller det dock för mest troligt att i varje fall ej han kom att utföra någon skuggning.

Sannolikt någon gång vid 21.00-tiden avlöste ( den eller de som fram tills dess suttit i spaningslägenheten på Brännkyrkogatan. I 

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

denna spaningslägenhet. ( vill minnas att han varesig såg någon komma eller lämna lägenheten han hade att bevaka. Då ſ började att spana från spaningslägenheten var lyset tänt i den bevakade lägenheten. Någon gång mellan 23.00 - 23.30 släcktes ljuset i den bevakade lägenheten, varför man drog slutsatsen att kvinnan som bodde i lägenheten då gått till sängs. Av den anledningen kom man att bestämma att spaningarna för kvällen skulle avslutas. Man kom således att avbryta spaningen någon gång mellan 23.00 - 24.00. Högst sannolikt åkte | då in till KSN:s lokaler där han sammanträffade med de övriga i gruppen. I samband med indikteringen påpekar ( att det dock ej är helt uteslutet att han istället för att åka in till KSN åkte direkt hem till sin bostad på ( När ( anlände till sin bostad, sannolikt någon gång mellan 00.00 - 01.00, hade han ej blivit medveten om att statsminister Olof Palme skjutits. Att Olof Palme skjutits var något som ej kom att få kännedom om förrän på morgonen då han läste morgontidningen.

Som framgår av vad uppgivit har han inte vid något tillfälle uppehållit sig i city eller Sveavägens närhet. När ( färdades till Brännkyrkogatan färdades han högst sannolikt över Västerbron. ( kan dock inte helt utesluta att han färdades en annan väg då han åkte till Brännkyrkogatan. Han kan dock med bestämdhet påstå att han inte vid något tillfälle lämnat bilen på eller i närheten av Sveavägen. Enligt ſ är det således så gott som helt uteslutet att han har observerats bärande på en bärbar radio. Som framgår av vad ( tidigare uppgivit, har han inget minne av att någon i gruppen utfört skuggning, varför gren även håller det för osannolikt att någon av dessa observerats med bärbara radioapparater i närheten av Sveavägen. De bärbara radioapparater gruppen förfogade över var av okänt_japanskt fabrikat, blå till färgen samt försedda med mycket korta svarta antenner.

tillfrågas om han känner till att någon annan spaningsgrupp den aktuella kvällen bedrev spaning i city, varvid

uppger att han ej känner till huruvida så var fallet.

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

På fråga huruvida ( har någon uppfattning om det på något sätt dokumenterades vad som företagits aktuell dag, dvs fredagen den 28 februari, uppger ( , att det skrevs spaningsanteckningar, i varje fall då skuggning förekom. Däremot är ( osäker på huruvida man alltid skrev spaningsanteckning även i det fall att ingen iakttagelse gjordes eller att skuggning förekom. Eftersom ( minnesbild är den att ingenting hände den aktuella kvällen, är han således ej helt säker på att någon spaningsanteckning finnes för aktuell dag.

Då ( avslutningsvis tillfrågas huruvida han har något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen, uppger han att så ej är fallet. uppger sig ha uppfattat vad som indikterats varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat kl 13.45.

Stockholm som ovan

Roger Jansson Krinsp

/sb Ex 2: Till spaningschefens pärm fi nr-följd inom avsnitt)

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf