Uppslag:D12975-08

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
12975-08
Registrerat
1990-04-23
Ad acta
1993-11-03
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
VÄTTENLÄCKAN I BOSTAD POLISÄRENDE,I9611 2016-02-28 ringde och berättade att hon misstänker att   är inblandad i mordet.
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhör polisman Tommy Birath
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-11-19 11:30
Avslutat


Efter det att underrättats omkring anledningen till vittnesförhöret, uppgav nan bland annat följande:

Sammanfattning av bandinspelning: Vid den aktuella tidpunkten, dvs då vattenläckan bekantgjordes vid Vaktdistrikt 1 och som avsåg polisassistent ägenhet, var själv på semester i , där för ö

var boende. Nagot samtal (telefon) hade kommit in till vaktaistriktet omkring vattenläckan, varefter man där frågade runt om det var någon som kände till bland personalen var fanns. Det var nämligen fastighetsägaren, eller fastighetsförvaltaren, i fråga som hade sökt eftersom man ville komma in i lägenhet på grund av en vattenläcka.

På direkt fråga från förhörsledaren hur länge sedan det hela hände, svarade tveksamt, att det kunde vara någon gång i september eller oktober månad. Närmare än så kunde han dock inte säga, eftersom han helt enkelt inte kom ihåg. I samband med det att det frågades runt bland personalen omkring fick även en förfrågan. Huruvida han då ringdes upp i bilen ute, eller inne pa stationen, kunde han inte närmare säga. Hur som helst hade han dock polistjänst vid tidpunkten, bekräftade han på förhörsledarens fråga. trodde sig veta att befann sig i , även om han

inte kände till om det rörde sig om semester, sjukskrivning eller sjukskrivning efter vistelse på fridagar. På så sätt var det som kunde tala om

elseort vid tillfället. Det som annars gällde i sammanhanget, var om han kände till någon som hade nyckel till lägenhet, eller någon annan person som kunde känna

8/3-90 Hed

Pol-1987-11-19 D12975-08 Förhör-polisman-Tommy-Birath.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 2

1987-11-19

till vart det fanns en nyckel. Allt för att man med hjälp av densamma skulle kunna konma in i lägenhet. Även om det undersöktes visade det sig, att det inte var någon som hade någon nyckel till lägenheten ifråga. På direkt fråga från förhörsledaren huruvida det fanns någon plats vid Vaktdistriktet där dylika nycklar centralt förvarades, svarade nekande. Så var inte fallet. En kollega, dvs polisman, på stationen (Vaktdistrikt 1) vid namn_ som vid tillfället erbjöd sig att åka till platsen för att nja pa till, åkte till den aktuella adressen i den avsikten att biträda när en låssmed skulle hjälpa till och öppna lägenhetsdörren. bekräftade här på förhörsledarens fråga, att det var just' en sadan åtgärd som var aktuell eftersom inga nycklar till lägenheten fanns tillgängliga vid Liupuiklen.da.. vattenläckan skulle åtgärdas. förmodade i sammanhanget, att både fastighetsägare och rormokare fanns på plats för själva läckan och att därmed skulle vara till hands för att hjälpa till med att "flytta grejor och hålla på .. ". förklarade här för förhörsledaren, att det alltid rent polisiart var så oavsett om det avsåg en polisman eller inte - att Polisen bevakade lägenhetsägarens intressen. bekräftade därmed på förhörsledarens fråga, att allt bara var ett vanligt polisiärt rutinfall, ingenting annat. På direkt fråga från förhörsledaren vem det var som beordrade

tillplatsen, svarade : att "det var väl ingen som beordrade honom ". Egenligen visste inte av vilken anledning det just kom att bli ( som åkte till platsen. Kanske var det dock därför att denne just då åkte civilklädd, dvs civilpatrull just vid tidpunkten. åkte befälsbil som han normalt gjorde - tillsammans med en manlig kollega, även am han inte kunde erinra sig vilken det var. Efter det att de haft ett tjänsteuppdrag i Hässelby och blivit fördiga med detta, var osäker på hur det hade gått med vattenläckan i| lagenhet och am huvud taget kommit till platsen. Av den anledningen

och kollegan förbi lägenhet under färden från uppdraget i Hässelby till Norrmalm i stockholm. Vid framkomsten till den aktuella adressen tog kontakt med Ledningscentralen och förklarade, hur läget var, avs att den polisman som han vanligen åkte tillsammans med i befälsbilen - polisassistent hade fått en vattenläcka i sin lägenhet och att de skulle kontrollera det hela på platsen. Dit hade de alltså kommit i en vit, polisuniformerad tjänstebil, dvs befälsbilen, som det alltså stod "Polis" på. När hade lämnat tjänstebilen vid lägenhetsadress och kom gaende på gatan, såg han att satt i en civil bil som stod på platsen. Han frågade därvid hur det hela hade gått och fick då till svar, att .. "fastighetsskötaren hade ju alltså nycklar ... och gått in med egna nycklar .. ". Eftersom

165 Г

Pol-1987-11-19 D12975-08 Förhör-polisman-Tommy-Birath.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 3

1987-11-19

så var fallet och det inte blivit några problem för dem att komma in, hade lämnat lägenheten. Detta tyckte dock var litet oansvarigt i sammanhanget, dvs att bara "Erämmande personer var inne i ens egen bostad

gick därför fram till den låsta ytterdörren till fastigheten och knackade på, där lägenheten på nedre botten. Av hade därv

fått den uppfattningen, att de som gatt in i lagennet med nycklar, fortfarande fanns kvar i densamma.

Under promenaden de ca 20 - 25 metrarna från gatan till den angivna porten, var ensam och hade då polisuni form på sig. Antingen i form av skinnrock, eller skjorta. Vilket det kunde vara, kunde han inte närmare säga eftersom han inte visste dag för händelsen. Hur som helst började han använda sig av skinnrocken från och med oktober månad. Kollegan, dvs den som inte kunde erinra sig namnet på, satt under tiden kvar' i bilen och väntade. När hade knackat på ytterdörren såg han genom en spegling, nur det rörde sig i den riktning sam hade sin lägenhet belägen i fastighetens nedre plan. Två man kam då ut från aktuell lägenhet och öppnade ytterporten för , varvid ett samtal utspann sig. ade ven nan var och att han och lägenhetsinnehav

i normala fall brukade åka tillsammans i polisarbetet. Han undrade därför am det var någonting som han kunde meddela och om denne skulle höra av sig. Lägenhetsdörren till stod då öppen. fick veta under tiden han följde med de två männen in i lagenhetens hall, att de hade trott att det hade varit en vattenläcka i den aktuella lägenheten. Männen visade senare på en plats i hallen i någon form av garderob, där en masonitskiva, eller liknande, hade lossats och blottlagt en förmodad avloppsstam, som trodde. Männen hade vid undersökningen kommit fram till den slutsatsen, att vattnet tydligen runnit längs starmens utsida även om själva läckan inte fan lägenhet, utan längre upp i fastigheten (hyreshus). |

Le minnas i sammanhanget, att luckan stod öppen för att roret skulle få lufta, dvs torka. Efter att ha gått in bara ca tre meter i lägenhetens hall och vistats där en kort stund, gick de alla tre ut från lägenheten igen varvid någon av de två männen - som uppfattade som fastighetsskötare - låste igen lägenhetens ytterdörr.

På särskild fråga svarade , att han inte såg någonting av varken hjälm eller radioapparater vid tillfället för hans besök i lägenhet. Han gick för övrigt inte längre in i lägenheten än vaa nan redan angivit. Däremot kände till, att var innehavare av radioapparaterna sedan länge. I övrigt menade han omkring de olika anspelningarna vad avsåg "avlyssningsanordning, osv", kände han mycket väl till att hade en telefonsvarare, en CD- bandspelare och köpt en hendator för ett antal år sedan. Det var dock ingenting som man kunde kalla för: "Avancerad teknisk avlyssningsutrustning", som det påståtts, det var helt horribelt, menade ( . Aven om han inte gick in i lägenhetsrummet vid

hole

Pol-1987-11-19 D12975-08 Förhör-polisman-Tommy-Birath.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 4

1987-11-19

det beskrivna tillfället och såg det som fanns där, kände han i alla fall till var apparaterna fanns eftersom han varit inne i lägenheten tidigare. Även om inte kunde säga vart de två männen begav sig efter det att de lämnat lägenheten, gick han själv ut från fastigheten och begav sig fram till tjänstebilen och åkte ifrån platsen.

fick senare underrättelse om det hela med lägenheten. Hur det gick till och vem det var som skötte om det hela, kunde inte säga. fick då veta, att det aldrig varit någon läcka i nans lägenhet. På direkt fråga till huruvida han personligen var i kontakt med omkring lagenneten, kunde han inte komma ihåg. Däremot hade han ett minne av att han ringde med hjälp av "Göteborgsdelen", dvs telefonkatalogen, för att försöka få fram telefonnumret till i . Det var vid en tidpunkt då befann sig inne på stationen, dvs Vaktdistrikt 1. Eftersom hade dubbelnamn, försökte han ringa på sådana namn och ev. gjordes även detta senare från stationen under den tid som och kamraten befann sig ute i befälsbilen. Även om ( alltsa kände till att blev underrättad, kunde han inte saga om det var genom hans' corsorg, eller genom någon annans. Det kom han inte ihåg.

På direkt fråga till huruvida han hade varit i kontakt med

på något sätt just da nan kom fram till lägenhet efter tjänsteuppdraget i Hässelby, svarade , 'att han hade den bestämda uppfattningen att han aldrig fick nagon kontakt med Helt säker var han dock inte. Han kunde ha haft kontakt med per telefon före eller efter besöket i lägenheten. En sak var dock säker, menade på förhörsledarens fråga, att han givetvis skulle ha kommit inåg i det fall han av hade fått några speciella direktiv omkring lägenheten. Det hade inte förekommit, "absolut inte", menade han. Förhållandena var i stället sådana, att gjorde vad han gjorde för vilken lägenhetsinnehavare sam neist, dvs tjänstemässigt sam polisman. Det som var det primära omkring det hela, var dock låssmeden och anlitandet av en sådan. Dvs med tanke på eventuella skador på dörren, etc. I var dock säker på, att han aldrig hade fått några direktiv trån att t.ex, flytta något, eller liknande. Det visste han sakert. I förekamande fall skulle ju han ha åtgärdat det, men han gjorde absolut ingenting i lägenheten, påpekade . Det enda var att han frågade om vattenläckan, etc. besök i lägenhet skedde under en kväll, då det var morkt ute, eller en natt. Troligen var det dock under kvällen, menade han. Polisbilen kördes aldrig fram till porten till lägenhet, utan ställdes upp en bit därifrån på 15 - 20 meters avstånd.

Pol-1987-11-19 D12975-08 Förhör-polisman-Tommy-Birath.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 5

1987-11-19

Inifrån farstun kunde man troligen inte se polisbilen, menade på förhörsledarens fråga. Däremot från en plats utanför 'entrenörren, trodde han. Något ytterligare hade inte| att säga i sammanhanget, menade han på förhörsledarens traga. Avslutningsvis påmindes an att han hade hörts vid Rikspolisstyrelsens säkerhet'savaeining. I övrigt fick han tillfälle att kontrollera förhörsledarens tjänstelegitimation från den an-. givna myndigheten. Förhöret avslutades klockan 11.54

Tillägg: Efter det att bandspelaren slagits av berättade på förhörsledarens frågor, att han inte närmare kände till den hjälm som skulle ha anträffats i lägenhet, även om han hade hört talas om den i efterhand på polisstationen. Eventuellt skulle den vara gjord av plast och kanske därmed vara någon slags tillverkad kopia. Vem sam dock ägde densamma, hade han ingen aning am.

Utsagan har icke genanlästs och godkänts.

Tillägg till förhöret 871119, klockan 13.15: återkom till Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, för samtal med förhörsledaren, samma dag medförande en fotostatkopia av Ingripandemeddelande vid Vaktdistrikt l, Stockholm, från slutet av september 1987. Av detsamma framgick, att ingripandet avseende vattenläckan i lägenhet fanns noterad den 21 september 1987, klockan 21.24. - Fotokopian närslutes förhöret som sidan 7.

I övrigt hade vid sin undersökning kunnat konstatera, att han den aktuella dagen hade åkt befälsbil tillsammans med en polisman vid namn n bodde på  had

bekräftat,' att de hade akt i samma polisbil aktuell dag. skulle be att direkt kontakta förhörsledaren för vittnesförhör.

Förhöret avslutades klockan 13.25

Utsagan har icke genomlästs och godkänts.

JAS

JAS

168

Pol-1987-11-19 D12975-08 Förhör-polisman-Tommy-Birath.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 6

1987-11-19

Delgivning av förhörsprotokoll: Efter det att genomläst förhörsprotokollet i sin helhet vid besök vid rosak den 23 november 1987, mellan klockan 1530 - 1620, meddelande han, att han önskade göra ett tillrättaläggande avseende det som angivits på sidan 5 i protokollet avseende det att Ingripandemeddelandena avsåg VD 1. Så var nämligen inte fallet. I stället avsåg de VD 6, dvs PolisVaktDistrikt 6. I övrigt hade han ingen kommentar.

igs

JAS

Pol-1987-11-19 D12975-08 Förhör-polisman-Tommy-Birath.pdf

PATRULL: 0170

PEORDRAD: 21:23 KLAR PÅ PLATS: 21:41 AVSLUTAT: 21:41

SA

ANTECKNINGAR: ÅTGÄRD:

BITR ANNAN PIR ANTAL GRIPNA: 00

JH

07-11-21 21:18

OMRÅDE:

620

HANDELSE: EFTERLYST AAMALARE: E ANTECKN.: AVTJ.

ADRESS: RESTORINKEBY

SIGN:

H:

RB

07

PATRULL: 9770

PEORDRAD:

21:18 KLAR PÅ PLATS: 21:18 AVSLUTAT:

22:16

RB RB JT

ANTECKNINGAR: ÅTGÄRD: ANMÄLAN/PRIMÄRRAPP, KRIMICU ANTAL GRIPNA: 01

07-07-21 21:24

ADRESS:

HÄNDELSE: HJÄLP/SERVICE CMRÅDE: 63V ANMÄLARE: E ANTECKN.: VATTENLACKA I KOLLEGAS LAGH

SIGN:

HN

PATRULL: 1120

BEORDRAD:

21:24 XLAR PÅ PLATS:. 21:42 AVSLUTAT:

21:42

HN HN

ANTECKNINGAR: REDAN FIXAT ÅTGÄRD:

INGEN ÅTGÄRD ANTAL GRIPNA: 00

HN

c7-09-21 21:28

HANDELSE: BRAND

OM RADE: 626 ANMÄLARE: FREDRIKSSON 7608161 AATECANO: RÖKLUKT

ADRESS: 49 KRÄLLINGEGR I KÄLLAREN

KÄLLARES I GN:

US

PATRULL: 6160

US

BEORDRAD: 21:29 KLAR PÅ PLATS: 21:47 AVSLUTAT: 21:47

SA

ANTECKNINGAR: MANGEL I KÄLLAREN ÅTGÄRD: ANM/PRIMÄRRAPP, VD ANTAL GRIPNA: 00

SA

07-04-21 21:43

OMRÅDE:

623

ADRESS: ENSPANNARG 67

HANDELSE: MFORD PÅG STÖLD ANMALARE: A ANTECÁN.: BRUN MAZDA 626

SIGN:

SA

rik:

PATRULL: 0120

BEORDRAD: 21:43 KLAR PÅ PLATS: 21:56 AVSLUTAT: 21:56

SA JT JT

ANTECKNINGAR: ALLT OK ÅTGÄRD:

INGEN ÅTGÄRD ANTAL GRIPNA: 00

Sid 7

170

LC

ܬܝ

A VSLUTADE IM

DATUM 1987-10-05

SID

21

Pol-1987-11-19 D12975-08 Förhör-polisman-Tommy-Birath.pdf