Uppslag:D12975-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
12975-00
Registrerat
1993/02/03
Ad acta
1993/11/03
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
VATTENLÄCKAN BOSTAD POLISÄRENDE-19611 2016-02-28 ringde och berättade att hon misstänker att   är inblandad i mordet.
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhör i anledning av vissa gjorda fynd i TELLS lägenhet på   i slutet av september 1987 vid Tokalisering av en vattenläcka, i form av kommunikationsradioutrustning (walkie-Talkies), elektronisk utrustning, etc.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-10-23 18:10
Avslutat


Vid TELLS ankomst till förhörsrummet ovan angiven dag kort före klockan 1800, förevisade förhörsledaren sin tjänstelegitimation och förklarade samtidigt, att TELL nu befann sig vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning (RPS/Säk), som i massmedia ofta betecknades "Säpo", och där förhör,skulle hållas med honom av skäl som senare skulle specificeras. TELL förklarade sig ha förstått och upplyste i sin tur förhörsledaren am, att han avvaktade en facklig företrädares ankomst till förhörsrummet, som skulle närvara under förhöret på hans egen begäran. Vederbörande, en polisman vid namn tjänstgjorde på Vaktdistrikt i, Stockholm, där han för ovrigt också var skyddsombud. Efter det att förhörsvittnet anlänt till förhörsrummet i sällskap med förhörsvittnet HF och erinrats om att han endast passivt fick lyssna till förhöret, kunde detsamma taga sin början.

Förhörsutsaga: (Sammanfattning av bandinspelning) Inledningsvis underrättades TELL ankring anledningen till förhöret varvid det särskilt påpekades, att han i nuläget inte var misstänkt för brott och att han därmed inte heller delgavs någon sådan misstanke. I stället skulle han bara höras i sak omkring de ifrågavarande förhållandena, dvs ankring fynden i hans lägenhet.

TELL bekräftade på förhörsledarens frága, att det hade förekommit en vattenläcka i hans lägenhet och att det var för två till tre veckor sedan, "jag minns inte exakt", menade han.

8/5-90 Hal

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

PORNOR

sid 2

RPS/SAK

1987-10-23

På direkt fråga till TELL vad det egentligen var vad som hände då det avsåg vattenllickan, förklarade han, att han uppringdes från sin arbetsplats varvid man omtalade, att värden i den fastighet han bodde i, hade ringt till arbetsplatsen och omtalat, att man misstänkte en vattenläcka med "ursprung från lägenheten", dvs TELLS. TELL bekräftadan farWirelarang alltså hade ringt til ga, att värden

och att det var därifrån som han sjalv hade tatt underrättelse om det hela. På fråg  befunni boende alotuell av att non var sjux, svarade han pa forhorsledarens fraga, eftersom hon hade varit sjuk under en idingre tid. Vid tillfället befann sig Leif TELL hos under "fridaqsperiod", även om han trodde att det var den gangen som även han själv blev sjuk i samband därmed. Totalt kom han att den gången befinna sig hos sin under ca en veckas tid. Närmare än så kunde han inte säga, eftersom .. "jag har varit nere så mycket nu, så det är svårt att minnas exakt .. ". I samband med TELLS sjukdom hos , utnyttjade han de sex karensfria dagarna och hade därefter läkarintyg på en sjukdag, dvs totalt sju. Vad det avsåg telefonmeddelandet från TELLS arbetsplats till TELLS telefon i , framgick det, att en "kollega" hade sants till platsen for att medfölja värden in i TELLS lägenhet. Denna polisman kom från "sanma tur" i tjänstehänseende som TELL. Tydligen hade värden tillgång till nycklar till TELLS lägenhet. Den aktuella värden hade alltså ringt upp någon på TELLS arbetsplats och talat med .. "vakthavande, eller någon på min arbetsplats ..". I och med detta ringdes TELL upp på sin vistelseort, dvs hos . På direkt fråga från förhörsledaren vem det var som ringde til TEUL vid tillfället från arbetsplatsen,

svarade han, att det var , var det ja", som är vakthavande befäl i den tur som TELL tjanstgjorde i vid Vaktdistrikt 1. Redan

under telefonsamtalet hade troligen redan skickat en polis för att sammanträffa med värden vid lägenheten. På förhörsledarens fråga bekräftade TELL, att värden hade tillgång till nycklar till lägenheten. Det var en sak som .. "var litet märkligt också i sig .. ". Denne hade nämligen utan TELLS kännedom nycklar till lägenheten, som troligen berodde på någon överenskarmelse med den tidigare hyresgästen, .. "jag vet inte", menade TELL. Eftersom TELL hade "vanligt cylinderlås plus då tillhållarlås, överlås alltså", hade värden tillgång till "båda nycklarna". Den polisman sam från TELLS arbetsplats beordrades att åka ut

till TELLS lägenhet och sarmanträffa med värden, var identisk med som troligen var polisassistent och alltså

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

FÖRHÖR

Sid 3

RPS/säk

1987-10-23

tjänstgörande i samma tur som TELL. TELL var den som var äldre i tjänst, dvs i jämförelse med . Det var i samband med TELLS fråga till hur värden skulle kunna kama in i lägneheten, som han fick upplysningen om att denne hade nycklar och kunde öppna. Det var just i samband med detta som värden ville ha någon som följde med in i lägenheten. På direkt fråga till TELL förklarade dock denne för förhörsledaren, att han inte kände till om det var värden som begärt assistans i sammanhanget, eller om det var som stod bakom det hela , att skulle var med. Hur som neist hade sänt den angivne polismannen till platsen. Vid ett senare tillfälle, dvs kort därefter, ringde TELL till sin egen lägenhet från sin uppehållsort i , varvia svarade i telefonen. förklarade darvid, att han kanmit in i lägenheten tillsammans med värden. Däremot framkom det att värden hade svårigheter att kunna lokalisera läckaget i lägenheten, dvs varifrån det kom. På frågor förklarade dock TELL, att han kände till den åtgärd som skulle vidtagas, även om man i "princip var inne i lägenheten, då när jag ringde till .. ". När TELL senare kom hem till lägenheten i Stockholm igen, kanske tre fyra dagar därefter, var alla kläder utplockade från ett av garderobsutrymmena och i stället placerats i en fåtölj i rummet. Under samtalet med hade denne förklarat, att man misstänkte läckaget som kanmande från en badkarskran i badrummet/ toalettutrymmet. TELL menade dock då, att det inte var någon mening med att stannade kvar i lägenheten. I stället räckte det med att nan hade varit där och gått med värden in. Det hade framgått omkring upptäckten av läckaget, att detta hade konstaterats av värden från taket i tvättstugan i fastigheten, dvs det som var TELLS golv. Under TELLS bortovaro var det ingen person som fick TELLS upp drag att fortlöpande se till lägenheten, dvs varken eller någon annan. TELL bekräftade därmed, att han överlämnade allt i värdens händer angående åtgärdandet av vattenläckan i hans lägenhet.

På direkt fråga från förhörsledaren, svarade TELL, att han bara träffat värden vid två - tre tillfällen och att han därmed inte kände honom och inte var bekant. TELL träffade värden i samband med kontraktskrivning för lägenheten under början av året 1987, då han flyttade in i bostaden. Tidpunkten var troligen i mars, angivet år. Värden var den som personligen höll i det hela med lokaliseringen av läckan i TELLS lägenhet, vilkens namn TELL inte kunde erinra sig.

и1

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 4

1987-10-23

Förhörsledaren förklarade för TELL, Liksom redan tidigare gjorts, att förhöret med honom hade relation till vattenläckan i hans lägenhet, vilket han förstått. På fråga hur han kunnat det, uppgav TELL, att hade blivit kontaktad av en journalist i sin bostad. Journalisten hade därvid förhört sig am "vattenläckan" och om kände till någonting am det hela. Journalistens namn skulle na varit , eller ", eller något sådant, menade TELL, Ocn ciapunkten för kontakten var för ungefär en vecka sedan. Journalisten skulle ha varit freelancare och tidigare tjänstgjort på . TELL bekräftade därmed på förhörsledarens fråga, att vederborande skulle ha varit tidningsjournalist. På fråga till TELL vad journalisten skulle ha sagt till , hade journalisten berättat, att han hade kontaktats "av nagon 1 Polisstyrelsen här". Personen i fråga skulle heta , eller "något sådant där", menade TELL. skulle i sin tur ha kontaktats av värden i den fastighet där TELL var boende, varvid denne informerat am att man i samband med vattenläckan i TELLS lägenhet skulle ha hittat . Det var er förklarade TELL på förhörsledarens fråga, med På fråga vem som ägde den, förklarade TELL, att anledningen till att han hade den i sin ägo var förhållandet av "praktical jokes" med anledning av skriverierna och reportagen i Kanalen, och så vidare, dvs att det skulle finnas och "sådant" hos Norrmalmspolisen. På fråga från tornorsledaren vem det var som ägde den, svarade TELL, att det var han som hade den am hand. Bakgrunden var den, att TELL hade varit ute på festligheter på , dvs F , som köpts in för ett antal ar sedan. På on fanns alltsa fastigheter för familjefestligheter etc. Vid något tillfälle hade den aktuella använts vid skämt just ute på den angivna ön. TELL och en kollega hade vid ett tillfälle varit ute på ön under ett dygn, eller något sådant, och plockade ihop tillhörigheter och skräp i form av glas, pappersmuggar, papperstallrikar, etc. Det var i ett sådant sammanhang som TELL tog rätt på och medförde den hem i och med det att han var den siste som lämnade ön just då. Exakt i vilken byggnad som fanns i, kunde inte TELL erinra sig. Tidpunkten för det hela var troligen för två år sedan. På direkt fråga till TELL vem det var som ägde ifrågavarande , svarade han förhörsledaren, att .. "jag, jag vet inte vem som ager , utan det var väl bara att jag anträffade .. (den) vid det har tillfället". TELL bekräftade därtill för förhörsledaren, att han inte hade någon aning om vem det var som ägde . På fråga från förhörsledaren vad använts till, förklarade TELL, att den inte använts på något speciellt sätt utan bara använts am någon "skulle skämta, eller någonting", menade han. Samtidigt förklarade TELL på fråga, att inte var teaterrekvisita, utan en riktig . När TELL vid det ifrågavarande tillfället hade tagit hand om alla föremålen ute på och kommit hem igen, skulle han överlämna föremålen till "turen", dvs de kamrater som ägde saker och ting som anträffats. I samband därmed lade TELL bland hans egna

112

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 5

1987-10-23

tillhörigheter i någon låda. På fråga om därmed resten som han vid tidpunkten tagit hand am var skräp, protesterade TELL. Så var inte fallet, eftersom mycket som han tagit hand om var överblivna engångsmuggar, tallrikar och bestick, förutom eventuell restmat. Antagligen hade TELL allt tillvarataget i en papperskasse, eller något sådant, menade han, som han därefter ställde in i något skåp, eller något liknande, förklarade TELL på förhörsledarens fråga. På särskild fråga, förklarade TELL, att ingen hade frågat efter och inte heller pratat om den. TELL tänkte inte vidare pa den aktuella , förrän informerade honom amkring journalistens 'tortragan gällande TELL hyresvärds iakttagelser av . TELL bestyrkte igen, att det aldrig var någon som hade tragat efter den vid något tillfälle.

Vad det gällde den aktuella , erinrades TELL om det förhållandet, att det var han sjalv som spontant talat om densamma i samband med uppgifterna från journalisten till .

Den aktuella journalisten ville även fråga omkring en . Det som avsågs var vid ett julbord, eller någon festlighet av nagot slag. Festen skulle ha förekomit dagen efter PALME hade blivit mördad, som det för övrigt varit en del reportage am i kanalen, bland annat, menade TELL. le

radion och Aftonbladet/Expressen (?), nade man tyckt det var märkligt att det efter det att Sveriges stadsminister blev mördad. Det var just omkring detta som journlisten ville tala med am.

I övrigt hade journalisten med tagit upp förhållandet, att man i samband med en vattenlacka 1 TELLS lägenhet hade hittat från i hans garderob. Till detta ville journalisten 'ha kaumentarer, eller dementera, "eller vad det var", menade TELL.

På fråga till TELL från förhörsledaren, om det var något annat som han hade haft hemma som man pratat am, svarade TELL, att han bara visste det som han fått höra från idigt såg dock TELL humor istiskt på det hela med

mot bakgrund av att han vid ett tillfälle tagit ha

och lagt den i en garderob och att den skulle karma fram vid en sådan sak som vid en vattenläcka i lägenheten ! När så vissa människor gjorde iakttagelser drog man också vissa slutsatser av desamma. - "Det är inte utan att man kan hålla sig för skratt, faktiskt", menade TELL.

På direkt fråga från förhörsledaren, svarade TALL, att han inte tagit någon närmare kontakt med ankring journalisten och fått några närmare uppgifter om det hela.

13

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 6

1987-10-23

Vad det avsåg  , förklarade TELL närmare för förhörsledaren. att man fran vissa håll insinuerade.   Då det gällde vattenläckan i TELLS lägenhet, stod det hela fortfarande och torkade, varför det hela ännu inte var klart. När TELL hade kommit hem till Stockholm hade han talat med värden omkring läckan, eftersom denne kom och ringde på ytterdörren. Det framkom därvid, att man först hade trott att läckan: fanns i badrummet, även am så fall inte varit fallet. I stället skulle det ha blivit något "baksug", som hade gått upp via stamledningarna, som fanns bakamgarderoberna i hallen i lägenheten. I hallen fanns totalt fyra garderober och det var bakom en av dem som läckan fanns. TELL bekräftade dock i sammanhanget, att han hade sin lägenhet kvar fortfarande och bodde där.

Genom förhörsledaren underrättades TELL am i detta skeende, att han skulle höras närmare amkring vissa kommunikationsradioapparater och viss elektronisk utrustning, sam anträffats i lägenheten i samband med den angivna vattenläckan. TELL svarade därvid, att han skaffade radioapparaterna då han bodde i , i samband med det att han och hans dåvarande flickvan hade kopt sig ett hus på en plats mellan och . Det torde ha varit ankring år 1984, menade TELL, för att senare ändra sig till att säga år 1983. Radioapparaterna var "PR- radio", som stod för PrivatRadio, förklarade TELL. Det var alltså radioapparater som man kunde använda för kommunikation mellan olika enheter och som var av typ Walkie Talkie. Totalt hade TELL tre apparater. Två var av enklare typ med "headset", alltunder det att den tredje hade flera kanaler och nödsändare. De två likadana radioapparaterna inköpte TELL för att nyttjas i samband med det att han själv och dåvarande fästmön skulle ut och rida i terrängen. Det var tanken med det hela. Allt för att kunna upprätthålla kommunikationen. Troligen kostade apparaterna vid tidpunkten ca 1000 kronor per styck. Den tredje, däremot, kostade troligen 1600 kronor. Paret av radioapparaterna inköpte TELL på realisation - extrapris - allt under det att den tredje inköptes något senare. Alla tre kunde dock ha inköpts under samma kalenderår, även am TELL var osäker. Huruvida TELL i dagsläget hade kvitton i behåll på de aktuella apparaternas inköp, kunde han inte säga säkert. De två likadana apparaterna inköpte TELL på postorder genom troligen Hobbex, allt under det att han köpte den tredje i en radioaffär på Odengatan i Stockholm.

På fråga varför TELL hade köpt en apparat med nödsändare, förklarade TELL, att denna skulle användas i samband med dykning och under gång till sjöss, dvs för nödanrop. Även då det avsåg

114

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 7

1987-10-23

den tredje apparaten var den dåvarande flickvännen inblandad, eftersom hon liksom TELL hade dykarcertifikat, dvs första steget "Waterdiver".

På direkt fråga till TELL huruvida de tre kommunikationsradioappraterna var riktiga och kunde användas för sitt ändamál, bestyrkte han att så var fallet, men att han inte anände dem "någonting". På direkt fråga då TELL senast använde sig av dem, svarade han efter en stunds tänkande, att han hade haft dem med på sjön för några år sedan och vid en sälenresa med bil. Det var den 5 - 12 december 1986, även om det då visade sig, att det bara ibland gick att upprätthålla kommunikationen mellan bilarna, som alltså varit meningen. Karmen hit i förhöret togs mordet på statsminister Olof PATME. upp från förhörsledarens sida, varvid TELL tillfrågades, am han någonsin under utredningens gång av polis officiellt tillfrågats vad han gjorde under morddagen och mordagens kväll, dvs fredagen den 28 februari 1986, varvid han svarade nekande. Han underrättades därefter om med hänsyn taget till fyndet av kommunikationsradiamottagarna i hans lägenhet i förening med vissa andra omständigheter i den aktuella utredningen, att han nu skulle få frågor omkring vad han gjorde den aktuella dagen. Det framhölls dock samtidigt från förhörsledarens sida, att det inte fanns några konkreta misstankar mot honom varför han inte heller skulle delgivas några sådana. TELL förklarade därefter, att han inte kom ihåg vad han gjorde på kvällen, dvs mordkvällen, däremot visste han att han väcktes tidigt på morgonen nästföljande dag av sin dåvarande flickvän. Hon sade då "Du måste lyssna på TV:n, statsministern har blivit mördad !". I och med det gick de upp och satte sig framför TV:n. Just då bodde TELL i en lägenhet på På särskild fråga huruvida TELL hade haft tjänst, dvs vid po lisen, under dagen innan, kunde han inte säga. Eftersom han inte hade något som helst minne av att han varit ute och rest och således kamnit hem under natten, utgick TELL ifrån att han verkligen hade varit herrma dagen innan, dvs fredagen den 28 februari 1986, och denna dags kväll. Därmed skulle han ha funnits i Stockholmsområdet vid tidpunkten. Vid fortsatt resonemang framkom dock, att TELL trodde sig ha haft fridagar just vid den aktuella tidpunkten. Det enda stöd för minnet som TELL hade, var , som avhölls dagen efter mordet pa PALME. På fråga om TELL gjorde något speciellt efter det att han väckts av sin dåvarande fästmö med budet am PAIMEs död, svarade han, att han troligen på förmiddagen åkte in till arbetsplatsen på . På fortsatt fråga huruvida det var mojiigt att TELL nade varit ute på staden, dvs Stockholm, under mordkvällen, alltså fredagen den 28 februari 1986, svarade TELL nekande, då han inte trodde det. I stället hade han förmodligen varit tillsammans med sin flickvän i lägenheten den aktuella dagen. Om de då

LIS

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 8

1987-10-23

nu

gjorde något speciellt på dagen eller kvällen den 28 februari 1987, kunde TELL fortfarande inte säga. Pa F may nans flickvän förklarade han för förhorsledaren. at

född år iställd sc och

a varierade dock fran tid

wtor non inte arbetade på ett och samma ställe. TELL och fröken talade med varandra per telefon tre - fyra gånger per vecka och hade därmed regelbundna kontakter med varandra. Hon var inte längre TELLS fästmö. I stället var de väldigt goda vänner. Deras förhållande med varandra förekom från sammaren 1982 till slutet av år 1986, varvid de bodde tillsammans.

På frågor till TELL huruvida flera polismän var inblandade i det hela med TELLS lägenhet och vattenläckan i densamma, svarade TALL, att han inte kände till detta närmare, men att troligtvis varit ensam på platsen. På fråga omkring elektronisk utrustning i TELLS lägenhet förutom vanlig stereo och TV vid tidpunkten för vattenläckan, ställde sig TELL helt oförstående. Då han närmare tillfrågades am han hade apparatur för avlyssning, eller liknande i sin lägenhet, svarade han "absolut inte". När TELL ambads redogöra för den elektroniska utrustning som han hade i lägenheten, undrade han frágande vad som avsågs med detta och fick förklaring i form av olika sorters apparater med elektronik, från förhörsledaren, dvs sådant som på platsen inte igenkänts som vanlig elektronisk utrustning i form av stereoanläggning, TV, etc. TELL kunde inte förstå vad som avsågs och hade "ingen aning", eftersom han i sin lägenhet bara hade följande utrustning:

- Stereoanläggning bestående av:

Förstärkare Radiodel Kassettbandspelare CD-spelare Spolbandspelare och

2 Videoapparater Alltsammans förvarades i två olika "rack", dvs speciella hyllor med förvaringsfack för de olika komponenterna. De två stod bredvid varandra med högtalare på ömse sidor. Fnissande menade TELL senare repeterande "elektronisk utrustning", att han ochså hade en "data", dvs en dator med terminalbord och "energienhet", alltså en hemdator helt enkelt av märket "Carmondore 126". Den stod på matsalsbordet i rummet vid tidpunkten, dvs i samma rum där allt det andra stod och där en soffgrupp fanns.

We

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 9

1987-10-23

Kanske var det just denna som man reagerat inför, menade han. Datan stod nämligen helt öppet på det aktuella bordet. Något annat än det som han nu räknat upp, kunde han inte erinra sig. Vad det avsåg energienheten menade TELL, att det antagligen var en transformator san amformade den vanliga sträninen till lågspänd ström. På fråga till TELL huruvida just denna del av utrustningen kunde se underlig ut, bestyrkte TELL detta i det fall man inte visste vad det var. Det såg just ut som "elektroniska prylar", menade han. På direkt fråga till TELL vad han hade i en speciell väska, som gjorde intryck av att ha cellplastsinredning, eller liknande, svarade TELL, att den var till hans videokamera. Eftersom han dock vid tidpunkten för vattenläckan hade lagt just den väskan i sängen som huvudkulde och täckt över den med sedvanlig sängutrustning för undvikande av stöld vid eventuellt inbrott, stod inte denna framme i lägenheten. Datorn hade TELL matat in diverse uppgifter tillika med att det fanns olika spel till densamma. Det var vad han använde datorn till. Videokameran använde TELL för att filma vänner och bekanta och . Det var hans hobby som han hade stort intresse av. På fråga huruvida TELL hade några andra elektroniska grejor som man kunde ha reagerat inför i lägenheten, nämnde han återigen terminalbordet och strömenheten till datorn och alla sladdarna. Under det resonemanget slog det plötsligt TELL, att han också hade en "diskettstation" till datorn. Det var en rektangulär historia med en springa framtill, förklarade TELL. Det var en sak som kunde se underlig ut i det fall man inte visste vad det var, menade han.

En tid senare gjorde TELL en resa tillsammans med en kvinna till Stockholms Central och reste senare vidare, påstod förhörsledaren, utan att angiva något datum. Vid detta tillfälle skulle TELL ha haft föremål med sig. TELL vitsordade resan sam sådan men förklarade, att det var videokameran som han då hade med sig. På direkt fråga om TELL därmed var på det klara med vilken resa som åsyftades, svarade han jakande, och menade att det borde vara resan till under "det sista arbetspasset", dvs då han reste på måndag, eller tisdag, den 19 eller 20 oktober 1987, alltså innevarande vecka. Troligen var det dock på måndag, dvs den 19 oktober, eller tisdag tillade han senare ! TELL reste då med tåg till från Stockholms Central, dit han reste med taxibil tillsammans med sin nuvarande flickvän. På frågor förklarade TELL vidare, att han hade med sig väskan med videokameran, en vinröd plastväska am ca 75 x 25 x 10-15 cm tillika med en tygväska, där han hade reseeffekter och tvätt. Förutom

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 10

1987-10-23

sin överroek hade inte TELL något mera med sig än de två väskorna, förklarade han. På direkt fråga från förhörsledaren am inte flickvännen bar på något vid tillfället, svarade han först nekande. Senare kom han dock på att öven hon hade burit på en väska med kläder. Det var allt.

SS  a -, boende

och hade tjänst

[ELL och fröken

cuan januari, eller början på. seuruarı 1987, men bor inte tillsammans. TELL brukade dock tillbringa nätterna hos sin flickvän i stort sett sedan han flyttade till sin nuvarande lägenhet i . Anledningen var den, att fästmön hade en större lägenhet an han själv, vilket gjorde allt lättare. Det enda han dock hade hos henne, var olika klädesplagg. Ingenting annant, t.ex. i form av "elektronisk utrustning", svarade TELL på förhörsledarens fråga. TELLS fästmö följde bara med TELL till Centralen i Stockholm den 19 eller 20 oktober 1987 och följde därmed aldrig med till Efter en kopp kaffe tillsammans på Centralen, gick TELL till tåget, som avgick klockan 23.10.

På frågor förklarade TELL, att han i skulle besöka . Han hade därvid fridagsperiod, som lopt fram till dagens datum, påpekade han, för att senare ändra sig. Ledigheten hade pågått fram till gårdagen, då han började arbeta igen. Han hade gått på sin ledighet klockan 1600, söndagen den 18 oktober 1987, och senare börjat arbeta under gårdagen, dvs den 22 oktober 1987, klockan 21.00. På frågor omkring hälsotillstånd, förklarade TELL, att till en början nade sjukskrivits på grund av som bara blev värre och värre, varför läkare kontaktades. Det visade sig då att var utarbetad och sena  . Därtill misstänktes senare symptom på som forekom bland . Vid undersökning vid kom i dagarna, att det inte fanns några tecken p

stället hade hon varit utarbetad. Resultatet fick TEL under sitt senaste besök i under innevarande vecka, dvs i samband med nedresan den 19 - 20 oktober 1987, som relaterats. Förhållandet med och tillstånd hade gjort TELL mycket orolig, vartor han reste till under sina fridagar. Under besöken i har TELL bott hos sin . Någon lägenhet, eller annan bostad, har han inte där. Det enda undantaget skulle då vara att han övernattat i någon båt, eller besökt en om senast under julen 1986. Närmare bestamt

och hette , som låg ca 1,5 mil f

veta

Karmen hit i förhöret gavs TELL tillfälle att spontant att göra

[18

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf

RPS/Säk

FÖRHÖR

Sid 1

1987-10-23

de eventuella tillägg eller påpekanden som han önskade. Han menade dock i sanmanhanget, att han inte kunde förstå vad det i förekommande fall skulle kunna vara. Han kunde i varje fall nu inte kanma på något att säga.

Förhöret avbröts klockan 19.30 för förhörsledarens kontakt med åklagaren Jörgen AIMBLAD, under vilken tid TELL skulle stanna kvar i anslutning till förhörsrummet.

Ca klockan 19.45 meddelades TELL av förhörsledaren efter åklagarkontakten, att förhöret var avslutat och att TELL fick lämna säkerhetsavdelningens lokaler och återgå i tjänst. Efter det egentliga förhörets avslutning omtalade TELL på frågor från förhörsledaren, att han mycket riktigt fortfarande stod på den gamla och Anledningen var den, att han pa sa sätt ville undvika att figurera med sin och därtill onskade. I stället

, sam lämnade säkerhetsavTELL och förhörsvittnet delningen kort efter 19.45- tiden.

  • * *

Kort efter det att TELL och lämnat säkerhetsavdelningens lokaler, ringde åklagaren Jörgen ALMBLAD till förhörsledaren och framförde, att TELL skulle erbjudas en poliskontroll av det som fanns i hans lägenhet, om han så särskilt begärde: vid efterföljande  dock, att TELL inte ämnardo 13

telefonsam

Utsagan har icke genomlästs och godkänts.

JAS

JAS

Delgivning av förhörsutsaga: TELL delgavs förhörsutsagan vid personligt besök hos förhörsledaren vid RPS/Säk den 23 november 1987, mellan klockan 1530 - 1620, varefter han uppgav, att han vid förhöret totalt hade glömt bort att uppge att han hade en telefonsvarare i sin lägenhet. I övrigt hade han inget att erinra. Däremot önskade han få tillika med den nuvarande och skulle få publiceras i massmedia.

JAS

119

JAS

Pol-1987-10-23 1810 D12975 Leif.Tell.pdf