wpu.nu

Sida:Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf/19

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


RPS/Säk Särskild utredningsgrupp 1986-04-24 sid. 17

-terlånggatan och Hotell Lady Hamilton på Storkyrkobrinken.

Besök på platsen har också gjorts i syfte att undersöka var tänkbara observationslokaler lämpligen borde vara belägna.

Det som talar mot att en observationslokal använts är att det finns relativt få fastigheter som är lämpliga härför och att sikten är starkt begränsad var man än skulle sitta.


Z8126 Se bilaga 1A

Ett inbrottsförsök på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34, söder om bostaden kan dock tyda på att ett försök till sådan rekognosering gjorts. Inbrottsförsöket ägde rum 2 - 3 veckor före mordet.


Z8074
I mitten av februari fick anställda i handskaffären på Västerlånggatan 24 vid två tillfällen en förfrågan från tre "arabliknande" personer som besökte affären, om det fanns någon möjlighet att hyra eller köpa en lokal i någon av fastigheterna Västerlånggatan 27 eller 29.

Oaktat nr 27 och 29 ligger på fel sida för en observation direkt mot nr 31 och att det inte är ovanligt med folk som söker lokaler i området är det ändå noterbart då man preciserat fastigheterna som ligger i anslutning till bostaden. (Västerlånggatan 31) 

Det skulle i så fall inte heller tyda på någon större grad av professionalism.


Z8048 Se bilaga 1B

Beträffande Art Galleri Atrium, som tidigare omtalats och som ligger mitt emot PALMEs bostad har ett flertal tips inkommit. Lokalen är i sig bästa tänkbara för en observation av bostaden.

Rikskriminalens uppföljning av tipsen har dock inte givit något resultat som tyder på att lokalen använts i observationssyfte.


Z8036 Se bilaga 1 C


Tips har också inkommit beträffande boende
. Från
.
Inte heller här har den utredning och de förhör som hållits med anledning av tipsen kunnat styrka de misstankar tipsen givit upphov till.

Det kan dock vara värt att notera att de utredningar som gjorts beträffande Art Galleri Atrium och inte heller till fullo har kunnat skingra de misstankar som "uppkommit.


Beträffande kontrollerna på Hotell Lord Nelson så har det inte givit några indikationer som tyder på att hotellet använts som observationsplats.

Bland de tips och utredningar som initierats pga att de skulle kunna vara tecken på försök till anskaffande av tillhåll eller utgöra tillhåll för eventuella övervakare, återfinns den tidigare nämnda .

Den redovisade bedömningen av det utredningsresultatet kvarstår även i detta hänseende. Därutöver har inga uppgifter framkommit som ger stöd åt att någon särskild lokal varit av intresse som tillhåll i närheten av PALMEs bostad.

Kontroller som företagits på Hotell Lady Hamilton har givit negativt resultat.


Z8437
Likaså har ett tips angående inbrott vid tre olika tillfällen i februari, i en källarlokal i fastigheten Västerlånggatan 47 ej ansetts kunna utgöra ett sådant tecken. Oaktat att det är anmärkningsvärt med tanke på tid, plats och att flera försök gjorts.


Observationslokaler vid Olof PALMEs arbetsplatser

Olof PALME hade i huvudsak två fasta arbetsplatser, dels Statsrådsberedningen i Rosenbad dels Riksdagshuset. Inte vid någon av plat-