wpu.nu

Uppslag:A11418-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Obs. Sida fyra fattas.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-17 09:10
Avslutat
1989-02-17 10:29


PROTOKOLL fört vid förhör med  Ali Lindholm  -

telefon saknas för närvarande.

Anställd

Förhöret hållet på rikskriminalen, fredagen 1989-02-17 09:10 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt


 Lindholm  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Lindholm  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis samt att förhörets syfte främst är att utröna  Lindholms  och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende fredagen 1986-02-28 .

 Lindholm  uppger att han vid den aktuella tiden tjänstgjorde på KSN och att de då bedrev spaning i ett ärende i vilket de två huvudmännen hette samt .

Med anledning av att dessa var hemmahörande i Solna var det egentligen ett Solnaärende, men med anledning av att det bl a förekom telefonkontroll samarbetade narkotikaroteln i Solna med KSN i Stockholm.

 Lindholm  uppger att han normalt arbetade tillsammans med Solna, Solna, Solna, kan nu ej erinra sig hennes riktiga namn, samt KSN.

 Lindholm  är tämligen säker på att , , arbetade fredagen 1986-02-28 .

Huruvida då arbetade är dock  Lindholm  mycket osäker på.

Andra som  Lindholm  då möjligen tjänstgjorde tillsammans med är KSN samt Solna. vill minnas att de den aktu-

Kan anknyta till: A11408, I1900-5Referens behövs

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med  Ali Lindholm  -

telefon saknas för närvarande.

Anställd

Förhöret hållet på rikskriminalen, fredagen 1989-02-17 09:10 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt


 Lindholm  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Lindholm  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis samt att förhörets syfte främst är att utröna  Lindholms  och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende fredagen 1986-02-28 .

 Lindholm  uppger att han vid den aktuella tiden tjänstgjorde på KSN och att de då bedrev spaning i ett ärende i vilket de två huvudmännen hette samt .

Med anledning av att dessa var hemmahörande i Solna var det egentligen ett Solnaärende, men med anledning av att det bl a förekom telefonkontroll samarbetade narkotikaroteln i Solna med KSN i Stockholm.

 Lindholm  uppger att han normalt arbetade tillsammans med Solna, Solna, Solna, kan nu ej erinra sig hennes riktiga namn, samt KSN.

 Lindholm  är tämligen säker på att , , arbetade fredagen 1986-02-28 .

Huruvida då arbetade är dock  Lindholm  mycket osäker på.

Andra som  Lindholm  då möjligen tjänstgjorde tillsammans med är KSN samt Solna. vill minnas att de den aktu-

Kan anknyta till: A11408, I1900-5Referens behövs

ella dagen började sitt tjänstgöringspass klockan 16:00 .

Med anledning av att  Lindholm  nu ej har någon minnesbild av att det skall ha varit något "läge" håller  Lindholm  det för högst sannolikt att man vid arbetspassets början sammanträffat inne på KSN.

 Lindholm  kan nu ej erinra sig hur arbetsuppgifterna fördelades, dvs vilken eller vilka som skulle vara placerade i det s k TK-rummet och vilka som skulle ha yttre tjänst.

 Lindholm  uppger dock att han i detta ärende mycket sällan var placerad i det s k TK-rummet.

I detta sammanhang uppger  Lindholm  att han dock håller för mest troligt att det antingen är eller själv som befunnit sig i TK-rummet.

På fråga om det aldrig brukade vara mer än en som satt i TK-rummet, uppger  Lindholm  att så ibland var fallet dock vanligen på morgnarna och ej på kvällspass.

Anledningen till att  Lindholm  ej håller det för troligt att man var två stycken i TK-rummet beror på att detta vore slöseri med personal.

Efter att  Lindholm  informerats om att det finnes en spaningsrapport vad gäller tiden 16:00-19:00 samt att det av denna rapport framgår att , samt under denna tid skuggat samt uppger sig  Lindholm  ej känna till just denna skuggning, varför han således drar slutsatsen att han själv måste ha varit placerad antingen i det s k TK-rummet eller också på fast bevakning antingen på Huvudstagatan eller Fläderstigen i Solna.

I detta sammanhang uppger  Lindholm  att man ej kan ta för givet att samtlig personal, som deltagit vid skuggning liknande denna, upptagits på spaningsrapporten.

Således kan det tänkas ha varit fler inblandade i denna skuggning.

 Lindholm  tillfrågas om denne har någon minnesbild av vad spaningsgruppen företagit sig efter klockan 19:00 ,uppger  Lindholm  att han nu ej kan erinra sig detta.

Om någon skuggning då ej förekommit har man, enligt  Lindholm  högst sannolikt haft fast bevakning dels på Huvudstagatan, Fläderstigen samt mot restaurang Le Canard i Solna.

Som framgår av vad  Lindholm  tidigare uppgivit har han dock inte någon minnesbild av var han eventuellt själv varit placerad.

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

ella dagen började sitt tjänstgöringspass klockan 16:00 .

Med anledning av att  Lindholm  nu ej har någon minnesbild av att det skall ha varit något "läge" håller  Lindholm  det för högst sannolikt att man vid arbetspassets början sammanträffat inne på KSN.

 Lindholm  kan nu ej erinra sig hur arbetsuppgifterna fördelades, dvs vilken eller vilka som skulle vara placerade i det s k TK-rummet och vilka som skulle ha yttre tjänst.

 Lindholm  uppger dock att han i detta ärende mycket sällan var placerad i det s k TK-rummet.

I detta sammanhang uppger  Lindholm  att han dock håller för mest troligt att det antingen är eller själv som befunnit sig i TK-rummet.

På fråga om det aldrig brukade vara mer än en som satt i TK-rummet, uppger  Lindholm  att så ibland var fallet dock vanligen på morgnarna och ej på kvällspass.

Anledningen till att  Lindholm  ej håller det för troligt att man var två stycken i TK-rummet beror på att detta vore slöseri med personal.

Efter att  Lindholm  informerats om att det finnes en spaningsrapport vad gäller tiden 16:00-19:00 samt att det av denna rapport framgår att , samt under denna tid skuggat samt uppger sig  Lindholm  ej känna till just denna skuggning, varför han således drar slutsatsen att han själv måste ha varit placerad antingen i det s k TK-rummet eller också på fast bevakning antingen på Huvudstagatan eller Fläderstigen i Solna.

I detta sammanhang uppger  Lindholm  att man ej kan ta för givet att samtlig personal, som deltagit vid skuggning liknande denna, upptagits på spaningsrapporten.

Således kan det tänkas ha varit fler inblandade i denna skuggning.

 Lindholm  tillfrågas om denne har någon minnesbild av vad spaningsgruppen företagit sig efter klockan 19:00 ,uppger  Lindholm  att han nu ej kan erinra sig detta.

Om någon skuggning då ej förekommit har man, enligt  Lindholm  högst sannolikt haft fast bevakning dels på Huvudstagatan, Fläderstigen samt mot restaurang Le Canard i Solna.

Som framgår av vad  Lindholm  tidigare uppgivit har han dock inte någon minnesbild av var han eventuellt själv varit placerad.

Vad  Lindholm  kommer ihåg beträffande kvällen fredagen 1986-02-28 , är att man någon gång troligen mellan 23:15-23:30 kom att gripa en person på Bondegatan på Södermalm.

Detta gripande initierades troligen genom att man vid telefonkontrollen fick vetskap om att en narkotikaleverans kunde vara förestående.

Efter att ha upplysts om att det av anmälan, personblad mm, framgår att detta gripande ägde rum 23:30 , uppger  Lindholm  att man i så fall högst sannolikt anlänt till Bondegatan någon gång vid 23:15 -tiden.

Man kom således att avvakta i cirka 15 minuter i anslutning till den misstänktes bostad innan det att gripandet kom till stånd.

På fråga om  Lindholm  nu kan erinra sig vilka som deltog vid detta gripandet, uppger  Lindholm , att han med säkerhet vet att det, förutom han själv, var samt .

Möjligen var även samt med vid detta gripande.

 Lindholm  vill minnas att han samt direkt efter gripandet påbörjade husrannsakan i den misstänktes lägenhet.

De övriga som var med vid gripandet förde således in den misstänkte till krimjouren.

När  Lindholm  och var i färd med att utföra husrannsakan i lägenheten blev de på radion kontaktade och uppmanades att ringa till TK-kontrollen.

Då de gjorde detta erhöll de beskedet om att Olof Palme blivit skjuten samt att de av den anledningen skulle återvända till KSN för att där avvakta vidare order.

De kom sedan att vistas på Span fram till någon vid 04:00 -tiden.

Med anledning av att de då ej erhållit några vidare order åkte  Lindholm  då hem till sin bostad.

Som framgår av vad  Lindholm  tidigare uppgivit har han inte någon som helst minnesbild av att han själv fredagen 1986-02-28 befunnit sig utomhus, annat än i samband med gripandet på Bondegatan.


 Lindholm  håller det därför såsom högst osannolikt att han vid något tillfälle befunnit sig i Stockholm city under detta tjänstgöringspass.

Huruvida någon annan i spaningsgruppen befunnit sig i Stockholm city och där kan tänkas ha blivit observerade med bärbara radioapparater kan  Lindholm  ej uttala sig om.

 Lindholm  tillfrågas om han nu kan erinra sig vilka fordon spaningsgruppen disponerade vid tillfället, varvid  Lindholm  uppger att han kommer

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

Vad  Lindholm  kommer ihåg beträffande kvällen fredagen 1986-02-28 , är att man någon gång troligen mellan 23:15-23:30 kom att gripa en person på Bondegatan på Södermalm.

Detta gripande initierades troligen genom att man vid telefonkontrollen fick vetskap om att en narkotikaleverans kunde vara förestående.

Efter att ha upplysts om att det av anmälan, personblad mm, framgår att detta gripande ägde rum 23:30 , uppger  Lindholm  att man i så fall högst sannolikt anlänt till Bondegatan någon gång vid 23:15 -tiden.

Man kom således att avvakta i cirka 15 minuter i anslutning till den misstänktes bostad innan det att gripandet kom till stånd.

På fråga om  Lindholm  nu kan erinra sig vilka som deltog vid detta gripandet, uppger  Lindholm , att han med säkerhet vet att det, förutom han själv, var samt .

Möjligen var även samt med vid detta gripande.

 Lindholm  vill minnas att han samt direkt efter gripandet påbörjade husrannsakan i den misstänktes lägenhet.

De övriga som var med vid gripandet förde således in den misstänkte till krimjouren.

När  Lindholm  och var i färd med att utföra husrannsakan i lägenheten blev de på radion kontaktade och uppmanades att ringa till TK-kontrollen.

Då de gjorde detta erhöll de beskedet om att Olof Palme blivit skjuten samt att de av den anledningen skulle återvända till KSN för att där avvakta vidare order.

De kom sedan att vistas på Span fram till någon vid 04:00 -tiden.

Med anledning av att de då ej erhållit några vidare order åkte  Lindholm  då hem till sin bostad.

Som framgår av vad  Lindholm  tidigare uppgivit har han inte någon som helst minnesbild av att han själv fredagen 1986-02-28 befunnit sig utomhus, annat än i samband med gripandet på Bondegatan.


 Lindholm  håller det därför såsom högst osannolikt att han vid något tillfälle befunnit sig i Stockholm city under detta tjänstgöringspass.

Huruvida någon annan i spaningsgruppen befunnit sig i Stockholm city och där kan tänkas ha blivit observerade med bärbara radioapparater kan  Lindholm  ej uttala sig om.

 Lindholm  tillfrågas om han nu kan erinra sig vilka fordon spaningsgruppen disponerade vid tillfället, varvid  Lindholm  uppger att han kommer

bevakning.

Vad gäller de bärbara radioapparater som användes vid denna tid, uppger Lindholm att man då troligen använde sig av apparater av okänt japanskt fabrikat.

Dessa bärbara radioapparater är till såväl storlek som utseende liknande de Motorolor som nu används.

De japanska radioapparaterna var mörkblå till färgen och hade mycket korta svarta gummiantenner.

 Lindholm  uppger sig avslutningsvis ej ha något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen.

 Lindholm  uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat kl 10:28 .

Stockholm som ovan

Roger Jansson
Krinsp


/sb

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

bevakning.

Vad gäller de bärbara radioapparater som användes vid denna tid, uppger Lindholm att man då troligen använde sig av apparater av okänt japanskt fabrikat.

Dessa bärbara radioapparater är till såväl storlek som utseende liknande de Motorolor som nu används.

De japanska radioapparaterna var mörkblå till färgen och hade mycket korta svarta gummiantenner.

 Lindholm  uppger sig avslutningsvis ej ha något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen.

 Lindholm  uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat kl 10:28 .

Stockholm som ovan

Roger Jansson
Krinsp


/sb