Uppslag:D6750-00-H

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
6750-00-H
Registrerat
1989-04-19
Ad acta
1993-11-03
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
  ,D6750-6(KOPIA SAK),ANK H2987,D11614
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Lingärde inkommer med ett brev ang Telefonavlyssning.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1999-04-05 15:00
Avslutat


Lingärde inkommer med ett brev ang Telefonavlyssning.

Pm forvaras iorginal, kopia sänhed

anknyta uppslag nr

Pol-1989-04-05 D6750-00-H Ulf Lingärde.pdf

E

Titel: Följebrev

Pärm: Flik:

 • Skivnamn:J8

Filnamn:avlyssn2 *** ******** * Revision:1.0 *** ********

KONFIDENTIELLT /ULF LINGÄRDE Tillkom:1989-03-27 Sign:Lin

         • Ändrat: 1988- - Sign:

Sidantal:1 **************

Hej!

Härmed bifogas för kännedom en artikel om telefonavlyssning, som beställts av Dagens Nyheter. En intern debatt om avlyssning råder nämligen inom tidningen, sedan en högre säpot jänsteman i animerat samtal med en av tidningens chefredaktörer medgett att Olof Palmes hemtelefon var avlyssnad under mordkvällen.

Bästa hälsningar,

e

UJE

Pol-1989-04-05 D6750-00-H Ulf Lingärde.pdf

ce

         • *

Titel: PM om Telekontrollen

 • Skivnamn:J8 * Filnamn:avlyssn *************** * Revision:1.0 **** *****

Pärm:

ULF LINGÄRDE Flik:

Tillkom:1989-03-26 Sign:Lin ***************

       • Sidantal:3 Ändrat: 1988- - Sign:

AVLYSSNING!

Det är inte allmänt känt hur avlyssning går till. Jag avser därför att kortfattat genomgå hur legal och illegal avlyssning sker rent tekniskt. Möjligheter och begränsningar kommer kortfattat beröras.

att

Följande typer av TK (telekontroll) kommer inte att genomgås:

- buggning, dvs installation av avlyssningshjälpmedel hos objektet

- galvanisk inkoppling, där extra ledningar inkopplas rent fysiskt.

Förekommer lokalt och i äldre växlar.

- avlyssning av telex-, teletex-, telefax- och länktrafik

- avlyssning av datalinjer med hjälp av linjelyssnare för urskiljning

av önskad trafik

- högenergiteknologier för genombrottsfenomen i telenät

Däremot kommer följande former av TK att beröras:

- avlyssning inom moderna AXE-växlar

- lokalisering och avlyssning av känd röst

trådlös avlyssning genom riktad stråle

AXE-systemet innehåller ett antal tjänster av generell karaktär. Exempel är medflyttning av samtal och trepartssamtal. Avlyssning skiljer sej inte principiellt från dessa, utan är liksom övriga inlagd redan på design-stadiet. Vidare finns olika drifts- och testmöjligheter, som möjliggör avlyssning. Man kan vilja studera överföringskvaliteten; telefonister måste vidare kunna gå in i pågående samtal osv.  Om läsaren ursäktar

jag här

av sekretesskäl är litet ungefärlig, så är förfaringssättet följande:

att

- Med startas avlyssning av viss abonnent

Pol-1989-04-05 D6750-00-H Ulf Lingärde.pdf

Lingarde AB 3045, 220 03 Lund

. 046-11 45 80 . 4871384-6, B9, 869-5348 556249-5878

- Med kommandot avlyssningen

Med kommandot

Fler kommandon än dessa tre är inte behövliga, men kan finnas.

Erforderlig materiel för avlyssning är följande: På AXE-stationen måste finnas en

). Eftersom denna krävs även för test- och operatörsändamål är den standard överallt. Vidare måste det sk

för avlyssning - en speciell programfinnas. Detta Thar i all tysthet tillförts samtliga AXE-stationer (annars kan ju inte heller legal avlyssning genomföras).

vara

Läsaren undrar nu säkert hur det förhåller sej med behörigheter och kontroll.

Individuell kortkontroll avkrävs operatörer och programmerare för tillträde till lokalerna.   Clare terminaler, exvis televerkets abonnentavdelningar, är inte behöriga att initiera avlyssning: Operatörer och programmerare håller i allmänhet mycket väl reda på vilka terminaler

är "superterminaler". Att försöka påverka datorn utifrån, som hackers gör, går inte enkelt. Larm slås om systemet drabbas av yttre åverkan av olika slag. Däremot kan önskat antal "superterminaler" finnas installerade utanför Televerket. Det finns visserligen en passwords-funktion OID, men den berör inte avlyssningskommandona.

som

att

Kontroll av verksamheten sker genom kommandona loggas på Loggkassetterna sparas i en månad och makuleras därefter. Stundom infordras de

för

statistiska analyser. Operatör som enligt kassetten burit sej mindre väl åt kan därvid få en informell åthutning.

Sammanfattning.

Någon teknisk Loggning sker och sparas under viss tid,

kontroll

finns inte.

Däremot finns kontroller i form av administrativa procedurer. Legal avlyssning handhas i allmänhet av förtroendemannen ensam. Denne sköter vanligen TK-hanteringen efter arbetstid, när han är ensam centralen.

i

TK måste också följas upp praktiskt.  Inga tekniska hinder finns mot att

förlägga regist

Pol-1989-04-05 D6750-00-H Ulf Lingärde.pdf

diog

reringen till valfri lokal, eller tom utomlands.

Om illegal avlyssning förekomner, kan man tänka sej att den sker i Det förtjänar att nämnas att bandspelarlinjen är dubbel § CUEL

Slutligen måste nämnas att det för en hand full experter i detta land inte gäller de begränsningar som skissats ovan. Här avses då de centralt placerade tekniker, som ansvarar för hela systemet.

Många frågar sej om inte pågående avlyssning kan indikeras på platsen. Med knäppningar eller annat oljud på linjen. I allmänhet går inte detta. Det finns bara två sätt att ute på fältet kontrollera saken.  Jag har provat sagda kod på ett antal linjer, och funnit att svaret i de flesta fall blir spärrton, som det ska bli vid odefinierad kod. På en kontrollerat övervakad linje erhölls däremot ett skenbart harmlöst talmaskinmeddelande. Om denna indikationskod är tillfällig vågar jag dock inte ha någon uppfattning om. Tabellen som tolkar alla inkommande koder är dock lätt att ändra, så att nya koder kan tas i bruk.

Nu medger utrymmet inte annat än ytterst summariska omnämnanden av andra tekniker för avlyssning. Samtal genom växlar erbjöd tidigare svåra problem. Detta är numera löst på det sättet att linjerna avsöks av dator, som jämför förekommande röster med sk röst Utrustningen är i princip en vanlig persondator med

Identifieringstiden är enligt min bedömning 5-10 sek, innan objekt kan identifieras och inspelning påbörjas, i ett typiskt fall. Trådlös utrustning finns också numera. Den riktas in fysiskt mot objektet från ganska kort håll, under 100 meter. En mikrovågsstråle träffar telefonen, moduleras av pågående tal på något intelligent sätt, och returneras. Ungefär

som

en laseravlyssning mot en fönsterruta. Tekniken är en vidareutveckling av mikrovågsreflektorn som upptäcktes i den amerikanska örnen på USA:s ambassad i Moskva. Iden kommer från tyska tekniker i andra världskrigets slutskede, och har sedan utvecklats i både öst och väst. Tekniken finns omnämnd i en nyutkommen högerextremistisk bok på svenska, EN SPION I REGERINGEN, av pseudonymen Sven Andersson.

Pol-1989-04-05 D6750-00-H Ulf Lingärde.pdf

de

Sa

Med ovanstående redogörelse har jag inte tagit ställning till huruvida illegal avlyssning förekommer, eller den eventuella vidden härav.

Ulf Lingärde

Pol-1989-04-05 D6750-00-H Ulf Lingärde.pdf