wpu.nu

Uppslag:KE11427-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989/04/11
Ad acta
1993/03/31
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om narkotikaspaning i Bjuhr-ärendet. Telefonavlyssning av Sigvard Cedergrens bostad på Tegnérgatan 16 och Spelklubben Oxen, Oxtorgsgränd 2.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-28 10:00
Avslutat
1989-02-28 11:00


PROTOKOLL fört vid förhör med THULIN, KARL BENGT BJÖRN,

Anställd såsom kriminalinspektör, KSN, Stockholms polisdistrikt, tfn 08/769 57 21.

Förhöret hållet på rikskriminalen, tisdagen 1989-02-28 10:00 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen

Förhörsvittne: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen

Björn Thulin har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

Thulin har vidare informerats om att han höres upplysningsvis främst i syfte att utreda Thulins och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende dagen före mordet, dvs fredagen 1986-02-28 .

Thulin kommer ihåg att han den aktuella dagen, dvs 1986-02-28 , gjorde ett kvällspass.

Han upplyses om att det, enligt förteckning från KSN, framgår att han tjänstgjort mellan klockan 15:20-01:00 .Thulin bekräftar att detta högst sannolikt stämmer.

Tillfrågad huruvida Thulin kan erinra sig vilka han tjänstgjorde tillsammans med uppger Thulin att det var Birger Holmström KE10864-00 , Margareta Eklund KE10862-00 , Jörgen Söderholm KE10863-00 samt Rolf Persson KE10415-00 .

Då Thulin tillfrågas vem av dessa som fungerade såsom gruppchef, uppger Thulin, att Hans Östlund var ordinarie gruppchef men att denne denna dag var ledig.

I detta sammanhang nämner Thulin att likaså Björn Sundberg var ledig denna dag. Sundberg var den som brukade svara som gruppchef då Östlund var ledig.

Med anledning av detta kan Thulin nu ej svara på vem som formellt fungerade såsom gruppchef.

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med THULIN, KARL BENGT BJÖRN,

Anställd såsom kriminalinspektör, KSN, Stockholms polisdistrikt, tfn 08/769 57 21.

Förhöret hållet på rikskriminalen, tisdagen 1989-02-28 10:00 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen

Förhörsvittne: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen

Björn Thulin har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

Thulin har vidare informerats om att han höres upplysningsvis främst i syfte att utreda Thulins och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende dagen före mordet, dvs fredagen 1986-02-28 .

Thulin kommer ihåg att han den aktuella dagen, dvs 1986-02-28 , gjorde ett kvällspass.

Han upplyses om att det, enligt förteckning från KSN, framgår att han tjänstgjort mellan klockan 15:20-01:00 .Thulin bekräftar att detta högst sannolikt stämmer.

Tillfrågad huruvida Thulin kan erinra sig vilka han tjänstgjorde tillsammans med uppger Thulin att det var Birger Holmström KE10864-00 , Margareta Eklund KE10862-00 , Jörgen Söderholm KE10863-00 samt Rolf Persson KE10415-00 .

Då Thulin tillfrågas vem av dessa som fungerade såsom gruppchef, uppger Thulin, att Hans Östlund var ordinarie gruppchef men att denne denna dag var ledig.

I detta sammanhang nämner Thulin att likaså Björn Sundberg var ledig denna dag. Sundberg var den som brukade svara som gruppchef då Östlund var ledig.

Med anledning av detta kan Thulin nu ej svara på vem som formellt fungerade såsom gruppchef.

Vid arbetspassets början sammanträffade man på KSN för att gå igenom vad som förevarit och vad som skulle företas.

Högst sannolikt sammanträffade man då också med den spaningsgrupp som tjänstgjort under dagen.

Thulin uppger i detta sammanhang att han i det aktuella ärendet, dvs Bjuhr-ärendet, alltid brukade handha telefonkontrollen, dvs vara placerad i det s k TK-rummet. Så var fallet även denna kväll.

Thulin kan nu ej erinra sig hur arbetsuppgifterna fördelades mellan de övriga i spaningsgruppen.

Thulin uppger att han vill minnas att man vid denna tid förfogade över en lägenhet eller lokal i fastigheten mittemot Cedergrens bostad.

Vidare uppger Thulin att man dessutom förfogade över en lägenhet belägen i samma fastighet som Cedergrens bostad.

Vad gäller lägenheten eller lokalen belägen i fastigheten mittemot Cedergrens bostad, uppger Thulin, att han vill minnas att Birger Holmström satt i denna lägenhet under kvällen.

Anledningen till att Thulin tror att så var fallet är att han i varje fall erinrar sig att han vid ett tillfälle under kvällen ringt till denna lägenhet och då talat med Birger Holmström.

På fråga huruvida även lägenheten belägen i samma fastighet som Cedergrens bostad var besatt, uppger Thulin att han nu ej kan erinra sig huruvida så var fallet.

Då Thulin tillfrågas av vilken anledning man förfogade över en lägenhet i samma fastighet som Cedergrens bostad, uppger Thulin, att han är något osäker beträffande detta, men att han i varje fall känner till att man från denna lägenhet hade uppsikt över ett garage beläget i fastigheten mittemot, vilket brukade disponeras av Cedergren.

Som framgår ay vad Thulin tidigare nämnt tjänstgjorde han själv den aktuella kvällen i det s k TK-rummet. Thulin uppger att man vid denna tid hade telefonkontroll på cirka femton linjer, varav då bland andra Cedergrens bostad samt klubben Oxen.

Thulin tjänstgjorde ensam i det sk TK-rummet. Thulin nämner i detta sammanhang att man, frånsett morgnarna då man har att efterlyssna band, aldrig brukar vara mer än en i TK-rummet.

Thulin nämner dock att det är tämligen vanligt förekommande att då spaningspersoner av någon anledning kommer in till TK-rummet, exempelvis för att

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

Vid arbetspassets början sammanträffade man på KSN för att gå igenom vad som förevarit och vad som skulle företas.

Högst sannolikt sammanträffade man då också med den spaningsgrupp som tjänstgjort under dagen.

Thulin uppger i detta sammanhang att han i det aktuella ärendet, dvs Bjuhr-ärendet, alltid brukade handha telefonkontrollen, dvs vara placerad i det s k TK-rummet. Så var fallet även denna kväll.

Thulin kan nu ej erinra sig hur arbetsuppgifterna fördelades mellan de övriga i spaningsgruppen.

Thulin uppger att han vill minnas att man vid denna tid förfogade över en lägenhet eller lokal i fastigheten mittemot Cedergrens bostad.

Vidare uppger Thulin att man dessutom förfogade över en lägenhet belägen i samma fastighet som Cedergrens bostad.

Vad gäller lägenheten eller lokalen belägen i fastigheten mittemot Cedergrens bostad, uppger Thulin, att han vill minnas att Birger Holmström satt i denna lägenhet under kvällen.

Anledningen till att Thulin tror att så var fallet är att han i varje fall erinrar sig att han vid ett tillfälle under kvällen ringt till denna lägenhet och då talat med Birger Holmström.

På fråga huruvida även lägenheten belägen i samma fastighet som Cedergrens bostad var besatt, uppger Thulin att han nu ej kan erinra sig huruvida så var fallet.

Då Thulin tillfrågas av vilken anledning man förfogade över en lägenhet i samma fastighet som Cedergrens bostad, uppger Thulin, att han är något osäker beträffande detta, men att han i varje fall känner till att man från denna lägenhet hade uppsikt över ett garage beläget i fastigheten mittemot, vilket brukade disponeras av Cedergren.

Som framgår ay vad Thulin tidigare nämnt tjänstgjorde han själv den aktuella kvällen i det s k TK-rummet. Thulin uppger att man vid denna tid hade telefonkontroll på cirka femton linjer, varav då bland andra Cedergrens bostad samt klubben Oxen.

Thulin tjänstgjorde ensam i det sk TK-rummet. Thulin nämner i detta sammanhang att man, frånsett morgnarna då man har att efterlyssna band, aldrig brukar vara mer än en i TK-rummet.

Thulin nämner dock att det är tämligen vanligt förekommande att då spaningspersoner av någon anledning kommer in till TK-rummet, exempelvis för att

höra sig för, fika eller annat kan tänkas hjälpa till med de inkommande samtalen.

Thulins minnesbild beträffande den aktuella kvällen är att det då inte hände någonting speciellt.

Thulin är något osäker beträffande början av arbetspasset, dvs tiden fram till cirka 20:00 ,men i varje fall vad gäller tiden efter cirka 20:00 är Thulin helt säker på att någon skuggning då ej förekom.

Thulin vill minnas att "Sigge" Cedergren vistades på klubben Oxen hela kvällen, varför någon skuggning ej kom att bli aktuell.

Med anledning av att det inte hände någonting kom man att bestämma att man skulle avbryta spaningen för kvällen.

Högst sannolikt någon gång mellan 23:00-23:15 avbröt i varje fall Thulin sin tjänstgöring och åkte hem till bostaden.

Thulins minnesbild är att Margareta Eklund och Birger Holmström dessförinnan, dvs någon gång strax före 23:00 ,kom in till TK-rummet och att man då kom att diskutera huruvida det var någon mening med att fortsätta spaningen eller ej.

Thulin har en vag minnesbild av att man sedan tillsammans, dvs han, Margareta Eklund och Birger Holmström, lämnade TK-rummet någon gång, som Thulin tidigare uppgivit, mellan 23:00-23:15 .

Vad gäller de övriga i spaningsgruppen kan Thulin ej uttala sig om, möjligen har dessa efter att ha avbrytit spaningen, åkt direkt hem till respektive bostäder.

När Thulin åkte till sin bostad åkte han närmaste vägen, dvs Tranebergsbron västerut. Thulin hade således inte någon som helst anledning att färdas i närheten av mordplatsen.

Någon gång vid 01:00 -tiden blev Thulin uppringd av Stefan Holmén, vilken då omtalade att Olof Palme blivit skjuten.

Holmén omtalade vidare att man hade för avsikt att göra husrannsakan på klubben Oxen och av den anledningen ringde Holmén till Thulin för att kontrollera att detta ej skulle inverka menligt på spaningarna i Bjuhrärendet.

Thulin erbjöd sig under detta telefonsamtal att komma in och låsa upp TK-rummet ifall man var intresserad av att ta del av TK-materialet vad gäller Oxen. Thulin fick dock beskedet att så för tillfället ej var nödvändigt.

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

höra sig för, fika eller annat kan tänkas hjälpa till med de inkommande samtalen.

Thulins minnesbild beträffande den aktuella kvällen är att det då inte hände någonting speciellt.

Thulin är något osäker beträffande början av arbetspasset, dvs tiden fram till cirka 20:00 ,men i varje fall vad gäller tiden efter cirka 20:00 är Thulin helt säker på att någon skuggning då ej förekom.

Thulin vill minnas att "Sigge" Cedergren vistades på klubben Oxen hela kvällen, varför någon skuggning ej kom att bli aktuell.

Med anledning av att det inte hände någonting kom man att bestämma att man skulle avbryta spaningen för kvällen.

Högst sannolikt någon gång mellan 23:00-23:15 avbröt i varje fall Thulin sin tjänstgöring och åkte hem till bostaden.

Thulins minnesbild är att Margareta Eklund och Birger Holmström dessförinnan, dvs någon gång strax före 23:00 ,kom in till TK-rummet och att man då kom att diskutera huruvida det var någon mening med att fortsätta spaningen eller ej.

Thulin har en vag minnesbild av att man sedan tillsammans, dvs han, Margareta Eklund och Birger Holmström, lämnade TK-rummet någon gång, som Thulin tidigare uppgivit, mellan 23:00-23:15 .

Vad gäller de övriga i spaningsgruppen kan Thulin ej uttala sig om, möjligen har dessa efter att ha avbrytit spaningen, åkt direkt hem till respektive bostäder.

När Thulin åkte till sin bostad åkte han närmaste vägen, dvs Tranebergsbron västerut. Thulin hade således inte någon som helst anledning att färdas i närheten av mordplatsen.

Någon gång vid 01:00 -tiden blev Thulin uppringd av Stefan Holmén, vilken då omtalade att Olof Palme blivit skjuten.

Holmén omtalade vidare att man hade för avsikt att göra husrannsakan på klubben Oxen och av den anledningen ringde Holmén till Thulin för att kontrollera att detta ej skulle inverka menligt på spaningarna i Bjuhrärendet.

Thulin erbjöd sig under detta telefonsamtal att komma in och låsa upp TK-rummet ifall man var intresserad av att ta del av TK-materialet vad gäller Oxen. Thulin fick dock beskedet att så för tillfället ej var nödvändigt.

Thulin tillfrågas beträffande TK-anteckningarna och då närmare bestämt vilken kolumn i höger marginal han sätter sitt signum då han är den som direktlyssnar.

Thulin uppger att den som direktlysnar sätter sitt signum i den övre kolumnen.

Den nedre kolumnen skall den som efterlyssnar sätta sitt signum i.

Då detta utvecklas närmare uppger Thulin, att den övre kolumnens signum ej nödvändigtvis måste avse den som direktlyssnat, utan kan avse den som, så att säga, påbörjat blanketten.

Då Thulin förevisas fotokopia av aktuella TK-anteckningar, dvs TK-anteckningar beträffande avlyssning på Cedergrens bostadstelefon aktuell dag, uppger Thulin, att det av hans signum kan konstateras att det är han som påbörjat blanketten vad gäller ett ingående samtal 21:41 .

Thulin är den som gjort anteckningen beträffande ett ingående samtal klockan 21:41 .

Vad gäller övriga anteckningar uppger Thulin, att den som gjort dessa är Margareta Eklund.

Vilka samtal som Margareta Eklund direktavlyssnat kan, enligt Thulin, ej utläsas av TK-anteckningarna. Enligt Thulin är det sannolikt på så sätt, att samtalen efter klockan 23:00 ej har direktavlyssnats, utan är efteravlyssnade av Margareta Eklund.

Detta är enligt Thulin således förklaringen till att Margareta Eklund satt sitt signum i såväl den övre som undre kolumnen på de aktuella TK-anteckningarna.

Tillfrågad huruvida Thulin kan erinra sig vilken typ av bärbara radioapparater spaningsgruppen använde sig av vid denna tid, uppger Thulin att han är mycket osäker beträffande detta.

Thulin håller för mest sannolikt att man då använde sig av bärbara radioapparater av fabrikat Motorola,

Då Thulin tillfrågas om han känner till huruvida någon annan spaningsgrupp kan tänkas ha bedrivit spaning i centrala Stockholm den aktuella kvällen, uppger Thulin att han inte har någon som helst uppfattning om detta.

I övrigt uppger sig Thulin ej ha något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen.

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

Thulin tillfrågas beträffande TK-anteckningarna och då närmare bestämt vilken kolumn i höger marginal han sätter sitt signum då han är den som direktlyssnar.

Thulin uppger att den som direktlysnar sätter sitt signum i den övre kolumnen.

Den nedre kolumnen skall den som efterlyssnar sätta sitt signum i.

Då detta utvecklas närmare uppger Thulin, att den övre kolumnens signum ej nödvändigtvis måste avse den som direktlyssnat, utan kan avse den som, så att säga, påbörjat blanketten.

Då Thulin förevisas fotokopia av aktuella TK-anteckningar, dvs TK-anteckningar beträffande avlyssning på Cedergrens bostadstelefon aktuell dag, uppger Thulin, att det av hans signum kan konstateras att det är han som påbörjat blanketten vad gäller ett ingående samtal 21:41 .

Thulin är den som gjort anteckningen beträffande ett ingående samtal klockan 21:41 .

Vad gäller övriga anteckningar uppger Thulin, att den som gjort dessa är Margareta Eklund.

Vilka samtal som Margareta Eklund direktavlyssnat kan, enligt Thulin, ej utläsas av TK-anteckningarna. Enligt Thulin är det sannolikt på så sätt, att samtalen efter klockan 23:00 ej har direktavlyssnats, utan är efteravlyssnade av Margareta Eklund.

Detta är enligt Thulin således förklaringen till att Margareta Eklund satt sitt signum i såväl den övre som undre kolumnen på de aktuella TK-anteckningarna.

Tillfrågad huruvida Thulin kan erinra sig vilken typ av bärbara radioapparater spaningsgruppen använde sig av vid denna tid, uppger Thulin att han är mycket osäker beträffande detta.

Thulin håller för mest sannolikt att man då använde sig av bärbara radioapparater av fabrikat Motorola,

Då Thulin tillfrågas om han känner till huruvida någon annan spaningsgrupp kan tänkas ha bedrivit spaning i centrala Stockholm den aktuella kvällen, uppger Thulin att han inte har någon som helst uppfattning om detta.

I övrigt uppger sig Thulin ej ha något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen.

Thulin uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutas klockan 11:00 .


Stockholm som ovan

Roger Jansson
Krinsp


/sb

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

Pol-1989-02-28 KE11427 Förhör med Björn Thulin om narkotikaspaning.pdf

Thulin uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutas klockan 11:00 .


Stockholm som ovan

Roger Jansson
Krinsp


/sb