wpu.nu

Uppslag:UÖ12818-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-29
Ad acta
1990-07-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-03 00:00
Avslutat


JUSEK

Dalum 1986-03-03 Ert datum

BeteckningEr beteckning

HandlaggareDenna kassett är från JUSEK:S automatiska telefonsvarare, som också har inspelningsmöjlighet. Det tyska meddelandet har kommit in på tel.nr 63 13 70 någon gång under tiden fredagen den 28 februari kl 17.00 - måndagen den 3 mars kl 08.00.

Upplysningsvis kan påpekas att numret till västtyska ambassaden är 63 13 80. En förväxling kan eventuellt ha skett.

--

Brey JUSEK

Gatuadress

Telefon

Postgiro

Bankgiro

Postadress Box 5167 102 44 STOCKHOLM

55007-9

08-6313 70 )

S11-6835

Nybrogatan 30

Pol-1986-03-03 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del2sidorna 4-5 sida 2.pdf

Pol-1986-03-03 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del2sidorna 4-5 sida 2.pdf

JUSEK

Dalum 1986-03-03 Ert datum

BeteckningEr beteckning

HandlaggareDenna kassett är från JUSEK:S automatiska telefonsvarare, som också har inspelningsmöjlighet. Det tyska meddelandet har kommit in på tel.nr 63 13 70 någon gång under tiden fredagen den 28 februari kl 17.00 - måndagen den 3 mars kl 08.00.

Upplysningsvis kan påpekas att numret till västtyska ambassaden är 63 13 80. En förväxling kan eventuellt ha skett.

--

Brey JUSEK

Gatuadress

Telefon

Postgiro

Bankgiro

Postadress Box 5167 102 44 STOCKHOLM

55007-9

08-6313 70 )

S11-6835

Nybrogatan 30
Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


SAMMANSTÄLLNING OCH KONKLUSION BETRÄFFANDE AVSNITTET 'TYSK TERRORISM' (U-AVSNITTET)

I detta avsnitt behandlas i första hand spaningsuppslag avseende 'RODA ARMEFRAKTIONEN' (RAF) och dess förgreningar såsom '2 JUNI-RÖRELSEN' inkl.och personerna i hans krets. Därutöver ingår i avsnittet sådana spaningsuppslag som avser övrig tysklandsrelaterad terrorism och d:o enskilda misstänkta politiskt motiverade våldsmän.

Sammanställningen avser de spaningsuppslag som varit föremål för handläggning vid 'Palmegruppen' såsom organisatorisk del av KK 1 i Stockholm samt vid rikskriminalens särskilda enhet RK-A2 från mars 1988. I sammanhanget finns det dock skäl att särskilt beakta den bedömning av inkomna uppgifter om RAF som redovisats av byråchefeni en särskild promemoria den 20 april 1988. Promemorians slutsatser ger vid handen, att man från säkerhetspolisens sida ej har funnit något som ger stöd för att RAF haft med mordet på statsminister Olof Palme att skaffa.

Dagarna efter mordet på Olof Palme avdelades vid TE 12 (numera TE 14) vid BKA i Wiesbaden en särskild arbetsgrupp, som kom att benämnas "AG Olof Palme". TE 14 är identisk med den 'terroristrotel' vid Bundeskriminalamt, som särskilt handlägger ärenden avseende RAF (Rote Armee-Fraktion) och dess förgreningar. Arbetsgruppen behandlade i inledningsskedet flera spaningsuppslag där det uppgavs att RAF eller 'Baader-Meinhof' skulle ligga bakom mordet. Därutöver utreddes ett stort antal andra spaningsuppslag beträffande mordet på Olof Palme. Sammanlagt har "AG Olof Palme" redovisat 127 olika spaningsuppslag i detta ärende. Inget av dessa ger belägg för att RAF eller någon annan tysk terroristgrupp skulle ha med mordet att göra. Terroristavdelningens (TE) chefer och dess operativa ledning har gjort bedömningen att mordet på Palme överraskade medlemmar i RAF resp. 2 juni-rörelsen i lika hög grad som det överraskade den stora tyska allmänheten. (I detta avseende hänvisas till avsn. A 7498, d.v.s. undertecknads erfarenhetsberättelse betr. uppdrag i Wiesbaden i mars 1986).

Spaningsuppslagen i Palme-ärendet

U 8198 avser det telefonmeddelande som ambassadrådetvid den svenska ambassaden i Bonn mottog kl. 02.45 natten till den 1 mars 1986. En man sade på ren tyska utan dialekt

att "här är RAF, vi har skjutit er statsminister". Telefonpåringningen kom tillbostad och på ett telefonnummer som ej är upptaget i den allmänna telefonkatalogen eller ens upptaget på ambassadens jourlistor. Ej heller var detta telefonnummer inspelat på ambassadens automatiska telefonsvarare såsom något hänvisningsnummer.bebodde dock sedan oktober 1985 en diplomatlägenhet, vars tidigare innehavare fanns med på diplomatlistorna

293-96

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

SAMMANSTÄLLNING OCH KONKLUSION BETRÄFFANDE AVSNITTET 'TYSK TERRORISM' (U-AVSNITTET)

I detta avsnitt behandlas i första hand spaningsuppslag avseende 'RODA ARMEFRAKTIONEN' (RAF) och dess förgreningar såsom '2 JUNI-RÖRELSEN' inkl.och personerna i hans krets. Därutöver ingår i avsnittet sådana spaningsuppslag som avser övrig tysklandsrelaterad terrorism och d:o enskilda misstänkta politiskt motiverade våldsmän.

Sammanställningen avser de spaningsuppslag som varit föremål för handläggning vid 'Palmegruppen' såsom organisatorisk del av KK 1 i Stockholm samt vid rikskriminalens särskilda enhet RK-A2 från mars 1988. I sammanhanget finns det dock skäl att särskilt beakta den bedömning av inkomna uppgifter om RAF som redovisats av byråchefeni en särskild promemoria den 20 april 1988. Promemorians slutsatser ger vid handen, att man från säkerhetspolisens sida ej har funnit något som ger stöd för att RAF haft med mordet på statsminister Olof Palme att skaffa.

Dagarna efter mordet på Olof Palme avdelades vid TE 12 (numera TE 14) vid BKA i Wiesbaden en särskild arbetsgrupp, som kom att benämnas "AG Olof Palme". TE 14 är identisk med den 'terroristrotel' vid Bundeskriminalamt, som särskilt handlägger ärenden avseende RAF (Rote Armee-Fraktion) och dess förgreningar. Arbetsgruppen behandlade i inledningsskedet flera spaningsuppslag där det uppgavs att RAF eller 'Baader-Meinhof' skulle ligga bakom mordet. Därutöver utreddes ett stort antal andra spaningsuppslag beträffande mordet på Olof Palme. Sammanlagt har "AG Olof Palme" redovisat 127 olika spaningsuppslag i detta ärende. Inget av dessa ger belägg för att RAF eller någon annan tysk terroristgrupp skulle ha med mordet att göra. Terroristavdelningens (TE) chefer och dess operativa ledning har gjort bedömningen att mordet på Palme överraskade medlemmar i RAF resp. 2 juni-rörelsen i lika hög grad som det överraskade den stora tyska allmänheten. (I detta avseende hänvisas till avsn. A 7498, d.v.s. undertecknads erfarenhetsberättelse betr. uppdrag i Wiesbaden i mars 1986).

Spaningsuppslagen i Palme-ärendet

U 8198 avser det telefonmeddelande som ambassadrådetvid den svenska ambassaden i Bonn mottog kl. 02.45 natten till den 1 mars 1986. En man sade på ren tyska utan dialekt

att "här är RAF, vi har skjutit er statsminister". Telefonpåringningen kom tillbostad och på ett telefonnummer som ej är upptaget i den allmänna telefonkatalogen eller ens upptaget på ambassadens jourlistor. Ej heller var detta telefonnummer inspelat på ambassadens automatiska telefonsvarare såsom något hänvisningsnummer.bebodde dock sedan oktober 1985 en diplomatlägenhet, vars tidigare innehavare fanns med på diplomatlistorna

293-96

RPS Säk

1988-04-20

attvid den aktuella tidpunkten nyligen tillträtt sin tjänst på ambassaden,

attdäremot inflyttat i en lägenhet som tidigare icke disponerats av ambassaden och därför icke förekommit i diplomatlistan, att äventelefonabonnemang var nyanskaffat,

alltfort

att Lenligt besked avär svårt sjuk och inte kan höras i saken,

Skall man mot dessa angivna fakta söka en förklaring till attuppringts kan man uppställa i allt fall två huvudhypoteser.

HYPOTES I

Den uppringande har haft tillgång till och använt diplomatlistan som utgångspunkt för uppringningarna.

Detta kan bara delvis förklara uppringningarna och i så fall

om han bara haft tillgång till någon av de tidigare diplomatlistorna för juni 1984 juli 1985 (Bilaga C underbilagorna 1-4),

./.

om han trott att han ringt upp pressekreteraren- i stället förom han först ringt tillochinnan han fått svar avFörfarandet framstår dock som i allt fall inte helt logiskt, då diplomatlistan är uppställd i rangordning och vederbörande väl kan ha sökt att först få tag på ambassadörsom var bortrest men i så fall borde försökt ringa tilldock ej blev uppringd.

som

Framför allt förklarar emellertid denna hypotes inte hur vederbörande kan ha kunnat ringa uppsom ej förekom i diplomatlistan och bodde i en nyanskaffad lägenhet med nytt telefonnummer, vilket allt blev offentligen tillgängligt först efter utgången av februari 1986.

Det kan givetvis vara så attökts av någon kontakt, bekant eller släkting som i nyhetsmedia hört talas om mordet och ville underrätta

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

RPS Säk

1988-04-20

attvid den aktuella tidpunkten nyligen tillträtt sin tjänst på ambassaden,

attdäremot inflyttat i en lägenhet som tidigare icke disponerats av ambassaden och därför icke förekommit i diplomatlistan, att äventelefonabonnemang var nyanskaffat,

alltfort

att Lenligt besked avär svårt sjuk och inte kan höras i saken,

Skall man mot dessa angivna fakta söka en förklaring till attuppringts kan man uppställa i allt fall två huvudhypoteser.

HYPOTES I

Den uppringande har haft tillgång till och använt diplomatlistan som utgångspunkt för uppringningarna.

Detta kan bara delvis förklara uppringningarna och i så fall

om han bara haft tillgång till någon av de tidigare diplomatlistorna för juni 1984 juli 1985 (Bilaga C underbilagorna 1-4),

./.

om han trott att han ringt upp pressekreteraren- i stället förom han först ringt tillochinnan han fått svar avFörfarandet framstår dock som i allt fall inte helt logiskt, då diplomatlistan är uppställd i rangordning och vederbörande väl kan ha sökt att först få tag på ambassadörsom var bortrest men i så fall borde försökt ringa tilldock ej blev uppringd.

som

Framför allt förklarar emellertid denna hypotes inte hur vederbörande kan ha kunnat ringa uppsom ej förekom i diplomatlistan och bodde i en nyanskaffad lägenhet med nytt telefonnummer, vilket allt blev offentligen tillgängligt först efter utgången av februari 1986.

Det kan givetvis vara så attökts av någon kontakt, bekant eller släkting som i nyhetsmedia hört talas om mordet och ville underrätta

RPS Säk

5

1988-04-20

härom. Detta har i så fall förorsakat ett av dessa egendomliga sainmanträffanden varav livet är så fullt.

Vidare utredning därom slår emellertid ej att vinna med hänsyn tillsjukdom.

HYPOTES II

Den uppringande är lokalanställd vid ambassaden eller har på annan grund exempelvis genom kontakter på det tryckeri som distribuerar diplomatlistorna, tillgång till uppgifterna även omDetta är helt möjligt men måste ifrågasättas om man har uppfattningen att vederbörande verkligen företrätt RAF.

RAF skulle då ha lyckats infiltrera en person på ett för organisationen mycket användbart ställe (ambassaden) eller med tillgång till betydelsefull information (tryckeriet). Det skulle rimma illa med varje terrororganisations metodik att använda en så placerad person - betydelsefull för exempelvis attentat mot ambassaden eller vid gisslantagande av nyanställd vid ambassaden - för att ringa in ett meddelande, varigenom organisationen tar på sig ett brott, på ett sätt som står stick i stäv mot RAFs sedvanliga modus operandi.

Skulle däremot vederbörande ej alls företräda eller sympatisera med RAF utan tvärtom vara negativt inställd till organisationen kan det vara fullt rimligt att använda den insidesinformation han har för att kasta skulden på RAF.

I så fall är uppringningarna under natten att anse som tecken på att RAF inte har med mordet att skaffa.

Vilka nu anförda eller andra hypoteser man önskar ställa upp måste man emellertid hålla i minnet att

som framgår under rubriken "Allmänt" ovan RAF inte agerar på detta sätt när organisationen utför och "bekänner" ett attentat.

SLUTSATSER

Säkerhetsavdelningen kan inte finna att vad som framkommit under utredningen ger stöd för att RAF haft med mordet att skaffa.

Liknande bedömning har även gjorts av BKA. (Se krkom Ingemar KRUSELLS erfarenhetsberättelse 1986-04-29, daganteckningarna för 1986-03-11, Bilaga G)

./.

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

RPS Säk

5

1988-04-20

härom. Detta har i så fall förorsakat ett av dessa egendomliga sainmanträffanden varav livet är så fullt.

Vidare utredning därom slår emellertid ej att vinna med hänsyn tillsjukdom.

HYPOTES II

Den uppringande är lokalanställd vid ambassaden eller har på annan grund exempelvis genom kontakter på det tryckeri som distribuerar diplomatlistorna, tillgång till uppgifterna även omDetta är helt möjligt men måste ifrågasättas om man har uppfattningen att vederbörande verkligen företrätt RAF.

RAF skulle då ha lyckats infiltrera en person på ett för organisationen mycket användbart ställe (ambassaden) eller med tillgång till betydelsefull information (tryckeriet). Det skulle rimma illa med varje terrororganisations metodik att använda en så placerad person - betydelsefull för exempelvis attentat mot ambassaden eller vid gisslantagande av nyanställd vid ambassaden - för att ringa in ett meddelande, varigenom organisationen tar på sig ett brott, på ett sätt som står stick i stäv mot RAFs sedvanliga modus operandi.

Skulle däremot vederbörande ej alls företräda eller sympatisera med RAF utan tvärtom vara negativt inställd till organisationen kan det vara fullt rimligt att använda den insidesinformation han har för att kasta skulden på RAF.

I så fall är uppringningarna under natten att anse som tecken på att RAF inte har med mordet att skaffa.

Vilka nu anförda eller andra hypoteser man önskar ställa upp måste man emellertid hålla i minnet att

som framgår under rubriken "Allmänt" ovan RAF inte agerar på detta sätt när organisationen utför och "bekänner" ett attentat.

SLUTSATSER

Säkerhetsavdelningen kan inte finna att vad som framkommit under utredningen ger stöd för att RAF haft med mordet att skaffa.

Liknande bedömning har även gjorts av BKA. (Se krkom Ingemar KRUSELLS erfarenhetsberättelse 1986-04-29, daganteckningarna för 1986-03-11, Bilaga G)

./.

RPS Säk

1988-04-20

Det synes ej erforderligt eller möjligt att för närvarande driva utredningen vidare i denna del av ärendet.

fellybean warna

Per-Göran Näss

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

RPS Säk

1988-04-20

Det synes ej erforderligt eller möjligt att för närvarande driva utredningen vidare i denna del av ärendet.

fellybean warna

Per-Göran Näss

för tiden juni 1984 Juli 1985. Även andra möjligheter är för handen. Men av väsentlig betydelse i sammanhanget är, att påringningen inte överensstämmer med RAF:s modus operandi, och att det inte kompletterats med någon "bekännelseskrift". Det är möjligt och troligt att den uppringande personen använt sig av tillfället för att belasta RAF. (Se vidare säkerhetspolisens utredning och bedömning i promemoria 1988-04-20).

De båda breven till den svenska ambassaden i Bonn är undertecknade med "RAF" men har en sådan utformning och sådana skriftfel, att de inte motsvarar RAF-brev. Redan den omständigheten att de aktuella brevskrivarna uppgivit sig vara talesmän för RAF och undertecknat med sina (?) namn () är inte förenlig med RAF:s modus operandi. RAF har i sådana sammanhang inga talesmän, och(broder till) är inte ens känd såsom RAF-medlem utan snarare såsom sympatisör till Bewegung der 2. Juni (2:a junirörelsen). Han har - enligt egen uppgift på sin broders och 2:a junirörelsens vägnar förklarat att de ej har med mordet på Olof Palme att göra.

U 8199 avser det telefonsamtal somvid Reuters nyhetsbyrå i London mottog den 3 mars 1986 kl. 14.58. En anonym person som talade god engelska meddelade följande:

"Det här är Kommando. Det här är för att ånyo bekräfta att vi är ansvariga för mordet på Olof Palme. Det här var en hämnd för Sveriges hållning i samband med ockupationen av Västtysklands ambassad 1975 och den därpå följande åtgärden mot två av våra medlemmar. Vi känner inget till om de andra som påtagit sig ansvaret".

Säkerhetspolisens bedömning är för det första att Olof Palme inte tillhörde den målgrupp som RAF sedan 1980-talets början koncentrerat sin verksamhet på. Därutöver innehåller meddelandet uppgifter som röjer bristande insikt om händelserna kring "ambassaddramat" 1975. Således var "Kommando" en RAF-grupp som då - 1975 - hade tagit till uppgift att hämnas RAF-medlemmen, som den 9 december 1974 avled efter en längre tids hungerstrejk. Vid händelserna på Förbundsrepubliken Tysklands ambassad den 24 april 1975 skadades två medlemmar i Kommandoså svårt att de avled. Den ene () avled samma kväll på Södersjukhuset i Stockholm av skador från explosionen; den andre () brānnskadades svårt vid explosionen och vårdades på Karolinska Sjukhuset. Han utlämnades den 28 april 1975 till de tyska myndigheterna och vårdades på fängelses jukhuset i Stuttgart-Stammheim, där han avled den 5 maj 1975. I det första fallet () lade RAF ingen skuld på de svenska myndigheterna, men såväl Olof Palme som Anna-Greta Leijon m fl sades i flygblad undertecknade "Kommandovara skyldiga tilldöd. "Kommandovidtog dock aldrig någon hämndaktion mot svenska intressen,

men denna gärningsmannagrupp utförde mordet på den tyske riksåklagarenoch arbetsgivarchefen

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

för tiden juni 1984 Juli 1985. Även andra möjligheter är för handen. Men av väsentlig betydelse i sammanhanget är, att påringningen inte överensstämmer med RAF:s modus operandi, och att det inte kompletterats med någon "bekännelseskrift". Det är möjligt och troligt att den uppringande personen använt sig av tillfället för att belasta RAF. (Se vidare säkerhetspolisens utredning och bedömning i promemoria 1988-04-20).

De båda breven till den svenska ambassaden i Bonn är undertecknade med "RAF" men har en sådan utformning och sådana skriftfel, att de inte motsvarar RAF-brev. Redan den omständigheten att de aktuella brevskrivarna uppgivit sig vara talesmän för RAF och undertecknat med sina (?) namn () är inte förenlig med RAF:s modus operandi. RAF har i sådana sammanhang inga talesmän, och(broder till) är inte ens känd såsom RAF-medlem utan snarare såsom sympatisör till Bewegung der 2. Juni (2:a junirörelsen). Han har - enligt egen uppgift på sin broders och 2:a junirörelsens vägnar förklarat att de ej har med mordet på Olof Palme att göra.

U 8199 avser det telefonsamtal somvid Reuters nyhetsbyrå i London mottog den 3 mars 1986 kl. 14.58. En anonym person som talade god engelska meddelade följande:

"Det här är Kommando. Det här är för att ånyo bekräfta att vi är ansvariga för mordet på Olof Palme. Det här var en hämnd för Sveriges hållning i samband med ockupationen av Västtysklands ambassad 1975 och den därpå följande åtgärden mot två av våra medlemmar. Vi känner inget till om de andra som påtagit sig ansvaret".

Säkerhetspolisens bedömning är för det första att Olof Palme inte tillhörde den målgrupp som RAF sedan 1980-talets början koncentrerat sin verksamhet på. Därutöver innehåller meddelandet uppgifter som röjer bristande insikt om händelserna kring "ambassaddramat" 1975. Således var "Kommando" en RAF-grupp som då - 1975 - hade tagit till uppgift att hämnas RAF-medlemmen, som den 9 december 1974 avled efter en längre tids hungerstrejk. Vid händelserna på Förbundsrepubliken Tysklands ambassad den 24 april 1975 skadades två medlemmar i Kommandoså svårt att de avled. Den ene () avled samma kväll på Södersjukhuset i Stockholm av skador från explosionen; den andre () brānnskadades svårt vid explosionen och vårdades på Karolinska Sjukhuset. Han utlämnades den 28 april 1975 till de tyska myndigheterna och vårdades på fängelses jukhuset i Stuttgart-Stammheim, där han avled den 5 maj 1975. I det första fallet () lade RAF ingen skuld på de svenska myndigheterna, men såväl Olof Palme som Anna-Greta Leijon m fl sades i flygblad undertecknade "Kommandovara skyldiga tilldöd. "Kommandovidtog dock aldrig någon hämndaktion mot svenska intressen,

men denna gärningsmannagrupp utförde mordet på den tyske riksåklagarenoch arbetsgivarchefen

De överlevande fyra medlemmarna av "Kommando(") dömdes till 4 x 20 års fängelse för bl.a. morden på ambassadtjänstemännen. De avtjänar ännu sina straff och har ej ersatts av någon annan hämndgrupp än "KommandoDenna grupp har ej gjort någon aktion mot svenska intressen utan förbindes främst med morden på riksåklagaren(1976) och den tyska arbetsgivarorganisationens chef(1977). Det existerar inget "En äkta RAF-grupp skulle inte heller agera på der sätt som den uppringande personen gjorde vid samtalet med nyhetsbyrån Reuter i London. Man skulle t.ex. inte dementera "bekännelser" från andra personer.

U 8651 är ett spaningsuppslag som avser någon sorts "bekännelse" till mordet på Olof Palme från ett "Kommando". Fredagen den 7 mars 1986 strax efter kl. 20.00 ringde en engelsktalande man till nyhetsbyrån UPI i Stockholm. Han uppgav för mottagaren av samtalet, journalisten. att mordet på Olof Palme utförts av "Kommando". Vidare sade uppgiftslämnaren att det fanns en dödslista avseende sådana personer som Feldt, Thoresson och Anna-Greta Leijon. Olof Palmes mördare hade strax efter dådet lämnat Sverige, men kvar fanns "ett tillräckligt antal farliga män". Den anonyme uppgiftslämnaren ansåg, att 500.000 kronor var för litet 'belopp för att riskera livet. Om summan höjdes till 1.000.000 kronorskulle intresse finnas.

Samtalsmottagarenhörde därefter uppgiftslämnaren säga: "Jag är rädd, väldigt rädd", ochtror att den anonyme verkligen

var rädd.

Samma dag kl. 20.20 ringde en tysktalande man till TT:s växeltelefon 13 26 00 och sade "det här är kommandoTelefonisten ropade då på en utrikessekreterare för att denne skulle fortsätta samtalet, men under tiden lade mannen på telefonluren.

Inget av de båda samtalen kan antas vara någon äkta bekännelse från någon RAF-grupp med namnet "Kommando“. Det framgår av säkerhetspolisens bedömning samt av uttalanden från experter vid BKA-TE i Wiesbaden, att RAF inte benämner några "kommandon" med andra personnamn än namn på medlemmar som dödats vid någon aktion.hade gripits långt innan Olof Palme mördades och befinner sig ännu i tyskt fängelse. FöljaktTigen pekar redan denna omständighet på att något "Kommando" inte torde existera. Därutöver är den förstnämnda tips lämnaren föga seriös, och hans rop på hjälp vid samtalets slut verkar teatraliskt samt tillkommet enbart för att dramatisera det hela.

Redan den 3 mars 1986 hade det till JUSEK i Stockholm på telefon nr 63 13 70 inkommit ett annat telefonmeddelande från "Kommandopå tyska. Det lyder i svensk översättning:

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

De överlevande fyra medlemmarna av "Kommando(") dömdes till 4 x 20 års fängelse för bl.a. morden på ambassadtjänstemännen. De avtjänar ännu sina straff och har ej ersatts av någon annan hämndgrupp än "KommandoDenna grupp har ej gjort någon aktion mot svenska intressen utan förbindes främst med morden på riksåklagaren(1976) och den tyska arbetsgivarorganisationens chef(1977). Det existerar inget "En äkta RAF-grupp skulle inte heller agera på der sätt som den uppringande personen gjorde vid samtalet med nyhetsbyrån Reuter i London. Man skulle t.ex. inte dementera "bekännelser" från andra personer.

U 8651 är ett spaningsuppslag som avser någon sorts "bekännelse" till mordet på Olof Palme från ett "Kommando". Fredagen den 7 mars 1986 strax efter kl. 20.00 ringde en engelsktalande man till nyhetsbyrån UPI i Stockholm. Han uppgav för mottagaren av samtalet, journalisten. att mordet på Olof Palme utförts av "Kommando". Vidare sade uppgiftslämnaren att det fanns en dödslista avseende sådana personer som Feldt, Thoresson och Anna-Greta Leijon. Olof Palmes mördare hade strax efter dådet lämnat Sverige, men kvar fanns "ett tillräckligt antal farliga män". Den anonyme uppgiftslämnaren ansåg, att 500.000 kronor var för litet 'belopp för att riskera livet. Om summan höjdes till 1.000.000 kronorskulle intresse finnas.

Samtalsmottagarenhörde därefter uppgiftslämnaren säga: "Jag är rädd, väldigt rädd", ochtror att den anonyme verkligen

var rädd.

Samma dag kl. 20.20 ringde en tysktalande man till TT:s växeltelefon 13 26 00 och sade "det här är kommandoTelefonisten ropade då på en utrikessekreterare för att denne skulle fortsätta samtalet, men under tiden lade mannen på telefonluren.

Inget av de båda samtalen kan antas vara någon äkta bekännelse från någon RAF-grupp med namnet "Kommando“. Det framgår av säkerhetspolisens bedömning samt av uttalanden från experter vid BKA-TE i Wiesbaden, att RAF inte benämner några "kommandon" med andra personnamn än namn på medlemmar som dödats vid någon aktion.hade gripits långt innan Olof Palme mördades och befinner sig ännu i tyskt fängelse. FöljaktTigen pekar redan denna omständighet på att något "Kommando" inte torde existera. Därutöver är den förstnämnda tips lämnaren föga seriös, och hans rop på hjälp vid samtalets slut verkar teatraliskt samt tillkommet enbart för att dramatisera det hela.

Redan den 3 mars 1986 hade det till JUSEK i Stockholm på telefon nr 63 13 70 inkommit ett annat telefonmeddelande från "Kommandopå tyska. Det lyder i svensk översättning:

"Ja, hör nu noga på! Här är aktionsgruppen. Efter mordet på Olof Palme går det vidare. Det går vidare, och ni kommer härnäst. Hela Sverige, hela Norge, hela Finland kommer vi att spränga i luften. Därför hör mycket noga på. Min vän och min kollega. som gjort det.... (samtalet avbryts).

Telefonsamtalet finns på band och har i utskriften på spaningsuppslaget blivit felöversatt vad beträffar den andra meningen. Bandet har ställts till utredningens förfogande avJusek, tel. 63 13 30.

Beträffande telefonnumret bör det noteras, att telefonnumret till Förbundsrepubliken Tysklands ambassad är 63 13 80, och den anonyme person som ringde kan ha avsett att ringa till ambassaden. Han talar perfekt tyska utan accent.

Spaningsuppslaget är av skäl som tidigare angivits inte att betrakta som seriöst.

Spaningsuppslagen U 8202 U 8241 avser 39 olika personer med anknytning tilloch den krets kring honom som avslöjades i april 1977. Det har inte angivits någonting om på vilsätt de skulle ha med Palmemordet att göra, och spaningsuppslagen är mera att betrakta såsom påminnelse om att personerna på ett eller annat sätt figurerat i samband med politiskt motiverad våldskriminalitet.

Ett antal spaningsuppslag har föranletts av att tidningarna efter Palmemordet publicerade namn och foton avseende efterspanade medlemmar av RAF. 07fka personer tycker sig ha igenkänt och observerat en och annan av dessa i Sverige. Inget av dessa "igenkännanden" innebär något konkret spaningsuppslag att följa upp.

I anslutning till denna kategori av spaningsuppslag bör det noteras, att några avser även, d.v.s. den mytomspunne" eller "". Hans anknytning till RAF:s terrordåd är en realitet (OBS 'OPEC-attentatet' m.m.). Det finns dock av samma skäl som anförts beträffande RAF ingenting som ger anledning till misstanke att han skulle vara gärningsman vid mordet på Olof Palme.

Ett span ingsuppslag - U 8318 - avser ett skriftligt meddelande från "RAF Sverige-Sektionen", vilket efter anonym anvisning per telefon anträffades i en förvaringsbox på Centralstationen i Stockholm. I meddelandet heter det att "RAF har inte dödat Palme" och att mordet på Palme inte var någon "revolutionär handling". Istället var mordet ett verk av CIA "som fyller den dubbla funktionen att dels undanröja ett hinder och dels inleda en ny hetskampanj mot RAF". Det handtextade meddelandet är försett med RAFsymbolen (maskingevär och femuddad stjärna), men dess äkthet kan ifrågasāttas. Existensen av en "Sverige-Sektion" av RAF kan be tvivlas, men framförallt faller denna typ av avståndstagande från en kriminell handling utanför RAF:s vanliga modus operandi.

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

"Ja, hör nu noga på! Här är aktionsgruppen. Efter mordet på Olof Palme går det vidare. Det går vidare, och ni kommer härnäst. Hela Sverige, hela Norge, hela Finland kommer vi att spränga i luften. Därför hör mycket noga på. Min vän och min kollega. som gjort det.... (samtalet avbryts).

Telefonsamtalet finns på band och har i utskriften på spaningsuppslaget blivit felöversatt vad beträffar den andra meningen. Bandet har ställts till utredningens förfogande avJusek, tel. 63 13 30.

Beträffande telefonnumret bör det noteras, att telefonnumret till Förbundsrepubliken Tysklands ambassad är 63 13 80, och den anonyme person som ringde kan ha avsett att ringa till ambassaden. Han talar perfekt tyska utan accent.

Spaningsuppslaget är av skäl som tidigare angivits inte att betrakta som seriöst.

Spaningsuppslagen U 8202 U 8241 avser 39 olika personer med anknytning tilloch den krets kring honom som avslöjades i april 1977. Det har inte angivits någonting om på vilsätt de skulle ha med Palmemordet att göra, och spaningsuppslagen är mera att betrakta såsom påminnelse om att personerna på ett eller annat sätt figurerat i samband med politiskt motiverad våldskriminalitet.

Ett antal spaningsuppslag har föranletts av att tidningarna efter Palmemordet publicerade namn och foton avseende efterspanade medlemmar av RAF. 07fka personer tycker sig ha igenkänt och observerat en och annan av dessa i Sverige. Inget av dessa "igenkännanden" innebär något konkret spaningsuppslag att följa upp.

I anslutning till denna kategori av spaningsuppslag bör det noteras, att några avser även, d.v.s. den mytomspunne" eller "". Hans anknytning till RAF:s terrordåd är en realitet (OBS 'OPEC-attentatet' m.m.). Det finns dock av samma skäl som anförts beträffande RAF ingenting som ger anledning till misstanke att han skulle vara gärningsman vid mordet på Olof Palme.

Ett span ingsuppslag - U 8318 - avser ett skriftligt meddelande från "RAF Sverige-Sektionen", vilket efter anonym anvisning per telefon anträffades i en förvaringsbox på Centralstationen i Stockholm. I meddelandet heter det att "RAF har inte dödat Palme" och att mordet på Palme inte var någon "revolutionär handling". Istället var mordet ett verk av CIA "som fyller den dubbla funktionen att dels undanröja ett hinder och dels inleda en ny hetskampanj mot RAF". Det handtextade meddelandet är försett med RAFsymbolen (maskingevär och femuddad stjärna), men dess äkthet kan ifrågasāttas. Existensen av en "Sverige-Sektion" av RAF kan be tvivlas, men framförallt faller denna typ av avståndstagande från en kriminell handling utanför RAF:s vanliga modus operandi.

Ett annat föregivet "RAF-tips" är spaningsuppslaget U 8459 avseende ett kuvert med handlingar som inlämnats till tidningen Göteborgsposten den 7 mars 1986. Det innehöll en A4-sida med en femuddig RAF-stjärna (dock utan det obligatoriska maskingeväret i densamma) samt texten "Deshalb haben wir Olof Palme liquidiert. Er war en Feind des Volkes" (Därför har vi likviderat Olof Palme. Han var en folkfiende.). Man har bifogat 13 sidor av något som man kallar "Det saknade kapitlet", en text som man anser borde ha varit med i Bertil Botergrens Palme-biografi (Vem är Olof Palme?). Det är en text fylld av insinuationer och påståenden kring Olof Palme och hans släkt, som man knyter till tsarens Ryssland men också till nazismen i Tyskland m.m.

I begreppet "tysk terrorism" innefattas naturligtvis också sådana grupperingar som är att betrakta såsom högerextremistiska. I ärendet finns det ett spaningsuppslag (U 9084) som gäller tysklandsrelaterad högerextremism. I ett brev på engelska språket i mars 1987, ställt till åklagarmyndigheten i Stockholm, har "Röda Arméfraktionen/Skandinavien" anfört att en världsomspännande naziströrelse skulle ligga bakom mordet. Brevet innehåller dock ingenting annat än antydningar om att man bör efterska en svensk "führer" för att finna lösningen på mordet.

Ett annat spaningsuppslag (U 8252) avser uppgifter från en person, boende på, som under en taxifärd i München 1 januari 1986 hört en taxichaufför uttala att det inom fem veckor skulle komma att inträffa något "som kommer att förändra mycket". Han hade under samtalet försvarat Hitler och nazismen samt uttalat sig negativt om judar. Taxichauffören hade inte preciserat vad som skulle komma att hända, och spaningsuppslaget ger inget belägg för att mannen skulle ha avsett ett mord på Olof Palme.

kЖЖЖЖЖЖ

Många spaningsuppslag har hänförts till det tidigare H-avsnittet (numera U-avsnittet) utan att de egentligen ger belägg för någon reell anknytning till vad man kallar "tysk terrorism". Ett exempel på detta är spaningsuppslaget U 8260- avseende en man med tyskt pass () som den 27-28 februari 1986 växlade in pengar på Skånska Banken på Nybrogatan i Stockholm. Han bodde på Hotel Mornington, och vid bankbesöket legitimerade han sig med tyskt pass. (Anledningen till kravet på legitimation var att det handlade om relativt stora belopp av D-mark). Undersökningen kring hans person gav inga belägg för politisk eller kriminell anknytning; endast att han var antikvitetshandlare med förmögen hustru (utredn. av Säk). Det kan alltså generellt sägas att endast ett fåtal av spaningsuppslagen i U-avsnittet kan med fog relateras till "tysk terrorism".

Avsnittet omfattar 122 spaningsuppslag av vilka ett tiotal har lämnats över till registeren heten för ev. omregistrering.

IK /bitr. SPC II

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Ett annat föregivet "RAF-tips" är spaningsuppslaget U 8459 avseende ett kuvert med handlingar som inlämnats till tidningen Göteborgsposten den 7 mars 1986. Det innehöll en A4-sida med en femuddig RAF-stjärna (dock utan det obligatoriska maskingeväret i densamma) samt texten "Deshalb haben wir Olof Palme liquidiert. Er war en Feind des Volkes" (Därför har vi likviderat Olof Palme. Han var en folkfiende.). Man har bifogat 13 sidor av något som man kallar "Det saknade kapitlet", en text som man anser borde ha varit med i Bertil Botergrens Palme-biografi (Vem är Olof Palme?). Det är en text fylld av insinuationer och påståenden kring Olof Palme och hans släkt, som man knyter till tsarens Ryssland men också till nazismen i Tyskland m.m.

I begreppet "tysk terrorism" innefattas naturligtvis också sådana grupperingar som är att betrakta såsom högerextremistiska. I ärendet finns det ett spaningsuppslag (U 9084) som gäller tysklandsrelaterad högerextremism. I ett brev på engelska språket i mars 1987, ställt till åklagarmyndigheten i Stockholm, har "Röda Arméfraktionen/Skandinavien" anfört att en världsomspännande naziströrelse skulle ligga bakom mordet. Brevet innehåller dock ingenting annat än antydningar om att man bör efterska en svensk "führer" för att finna lösningen på mordet.

Ett annat spaningsuppslag (U 8252) avser uppgifter från en person, boende på, som under en taxifärd i München 1 januari 1986 hört en taxichaufför uttala att det inom fem veckor skulle komma att inträffa något "som kommer att förändra mycket". Han hade under samtalet försvarat Hitler och nazismen samt uttalat sig negativt om judar. Taxichauffören hade inte preciserat vad som skulle komma att hända, och spaningsuppslaget ger inget belägg för att mannen skulle ha avsett ett mord på Olof Palme.

kЖЖЖЖЖЖ

Många spaningsuppslag har hänförts till det tidigare H-avsnittet (numera U-avsnittet) utan att de egentligen ger belägg för någon reell anknytning till vad man kallar "tysk terrorism". Ett exempel på detta är spaningsuppslaget U 8260- avseende en man med tyskt pass () som den 27-28 februari 1986 växlade in pengar på Skånska Banken på Nybrogatan i Stockholm. Han bodde på Hotel Mornington, och vid bankbesöket legitimerade han sig med tyskt pass. (Anledningen till kravet på legitimation var att det handlade om relativt stora belopp av D-mark). Undersökningen kring hans person gav inga belägg för politisk eller kriminell anknytning; endast att han var antikvitetshandlare med förmögen hustru (utredn. av Säk). Det kan alltså generellt sägas att endast ett fåtal av spaningsuppslagen i U-avsnittet kan med fog relateras till "tysk terrorism".

Avsnittet omfattar 122 spaningsuppslag av vilka ett tiotal har lämnats över till registeren heten för ev. omregistrering.

IK /bitr. SPC II

PM

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM E 67 krinsp Lennart Jöhnk

1987-10-27

Angående RAF och dess inblandning i mordet på statsminister Olof Palme.

I mars 1986 gjordes en bedömning av vicepresidenten för BKA och av chefen för terrorist avdelningen vid BKA om RAFs eventuella inblandning i mordet. De ansåg att misstankarna i denna riktning var av så låg trolighetsgrad att de skulle kunna av föras. RAF har vid tidigare attentat lämnat långa detaljerade redogörelser för de skäl de anser ligga bakom terroraktionen. I samband med mordet på statsminister Olof Palme har sådana redogörelser inte offentliggjorts. RAF har tidigare koncentrerat sina attentat mot borgliga politiker, industrimän och Natoanläggningar. lakttagelser tyder på en viss villrådighet inom RAF om

vem som utfört mordet.

Ett antal personer har ringt anonymt till olika nyhetsorgan och tagit på sig ansvaret för mordet. De har då talat om grupper som Kommandooch Kommando. Det kan nämnas att RAF s kommandon endast organiseras och benämnes vid hämnd för medlemmar som dödats. Kommandohar inte talat's sedan ockupationen av Väst Tysklands ambassad i Stockholm 1975. RAF har aldrig dementerat ett dåd som de felaktigt beskyllts för.

om

anses

Med hänvisning till vad som

vara RAFS tillvägagångssätt vid attentat och terrordåd får det . anses som mindre troligt att de haft en direkt inblandning i mordet på statsminister 010f Palme.

Lemies

belhand

Lennart:Söhnk

--

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

PM

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM E 67 krinsp Lennart Jöhnk

1987-10-27

Angående RAF och dess inblandning i mordet på statsminister Olof Palme.

I mars 1986 gjordes en bedömning av vicepresidenten för BKA och av chefen för terrorist avdelningen vid BKA om RAFs eventuella inblandning i mordet. De ansåg att misstankarna i denna riktning var av så låg trolighetsgrad att de skulle kunna av föras. RAF har vid tidigare attentat lämnat långa detaljerade redogörelser för de skäl de anser ligga bakom terroraktionen. I samband med mordet på statsminister Olof Palme har sådana redogörelser inte offentliggjorts. RAF har tidigare koncentrerat sina attentat mot borgliga politiker, industrimän och Natoanläggningar. lakttagelser tyder på en viss villrådighet inom RAF om

vem som utfört mordet.

Ett antal personer har ringt anonymt till olika nyhetsorgan och tagit på sig ansvaret för mordet. De har då talat om grupper som Kommandooch Kommando. Det kan nämnas att RAF s kommandon endast organiseras och benämnes vid hämnd för medlemmar som dödats. Kommandohar inte talat's sedan ockupationen av Väst Tysklands ambassad i Stockholm 1975. RAF har aldrig dementerat ett dåd som de felaktigt beskyllts för.

om

anses

Med hänvisning till vad som

vara RAFS tillvägagångssätt vid attentat och terrordåd får det . anses som mindre troligt att de haft en direkt inblandning i mordet på statsminister 010f Palme.

Lemies

belhand

Lennart:Söhnk

--

(6)

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM bc P-G Näss, AW

1988-04-20

Ex : (2)

Säkerhetsavdelningens bedömning av inkomna uppgifter att västtyska Rote Arméfraktion (RAF) skulle vara ansvarig för mordet på statsminister Olof PALME

(Spaningsuppslag H 40, 40-1, U 8198, U 8199:4, (7 70-5), 08636, (H40-5A) U 86 36:1, H 40-12, (it-40-77), U 8166:1, H40-18, (7-10-1), U 8199:2, (11 40-22)., U 8199:1, H40-27, H40-27A, H 40-27B, 11 40-270, (40-29), U8651 (?), (40-57), 08635, (It-40-34), 08635:1, H40-43A)

ALLMÄNT

(Avser spaningsuppslagen (H 40-5), U 8636, (H 40-5A) U 8636:1, H40-12, (H 40-17) U 8166:1, (H 40-19), U 8199:2 (H 40-22) U 8199:1, (B40-29), U 8651(?) (H 40-31), 08635, (B40-34), U 8635:1, H40-43A)

Ett flertal av de under utredningen inkomna uppgifterna, där det anges att RAF skall ha tagit på sig ansvaret för mordet, utgöres av anonyma telefonsamtal i något fall även på engelska.

Detta förfarande stämmer alls icke överens med RAFs tillvägagångssätt vid attentat och terrordåd. RAF har alltid vid sådana tillfällen lämnat långa detaljerade redogörelser för de bakomliggande faktorer man anser berättiga terroraktionen.

Vidare har i telefonsamtalen hänvisningar skett till grupper som "Kommando", "Kommando". Det bör i detta sammanhang påpekas att RAF endast organiserar kommandon med personnamn i samband med utövande av hämnd för medlemmar som dödats. Regelmässigt återkommer heller icke något av de tidigare använda kommandonamnen. "Kommando" har exempelvis redan varit aktuellt vid ockupationen av västtyska ambassaden i Stockholm i april 1975.

Olof PALME torde heller inte ha tillhört den målgrupp som RAF sedan 1980-talets början koncentrerat sin verksamhet på. (Se utdrag ur analys, Bilaga A)

./.

Det framgår också av krkom Ingemar KRUSELLs erfarenhetsberättelse 1986-04-29 (daganteckning 1986-03-11) att Bundeskriminalamt (BKA) i kretsen av RAF-sympatisörer uppsnappat informationer som tyder på stor förvåning och villrådighet inför frågan om vem som utfört mordet.

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

(6)

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM bc P-G Näss, AW

1988-04-20

Ex : (2)

Säkerhetsavdelningens bedömning av inkomna uppgifter att västtyska Rote Arméfraktion (RAF) skulle vara ansvarig för mordet på statsminister Olof PALME

(Spaningsuppslag H 40, 40-1, U 8198, U 8199:4, (7 70-5), 08636, (H40-5A) U 86 36:1, H 40-12, (it-40-77), U 8166:1, H40-18, (7-10-1), U 8199:2, (11 40-22)., U 8199:1, H40-27, H40-27A, H 40-27B, 11 40-270, (40-29), U8651 (?), (40-57), 08635, (It-40-34), 08635:1, H40-43A)

ALLMÄNT

(Avser spaningsuppslagen (H 40-5), U 8636, (H 40-5A) U 8636:1, H40-12, (H 40-17) U 8166:1, (H 40-19), U 8199:2 (H 40-22) U 8199:1, (B40-29), U 8651(?) (H 40-31), 08635, (B40-34), U 8635:1, H40-43A)

Ett flertal av de under utredningen inkomna uppgifterna, där det anges att RAF skall ha tagit på sig ansvaret för mordet, utgöres av anonyma telefonsamtal i något fall även på engelska.

Detta förfarande stämmer alls icke överens med RAFs tillvägagångssätt vid attentat och terrordåd. RAF har alltid vid sådana tillfällen lämnat långa detaljerade redogörelser för de bakomliggande faktorer man anser berättiga terroraktionen.

Vidare har i telefonsamtalen hänvisningar skett till grupper som "Kommando", "Kommando". Det bör i detta sammanhang påpekas att RAF endast organiserar kommandon med personnamn i samband med utövande av hämnd för medlemmar som dödats. Regelmässigt återkommer heller icke något av de tidigare använda kommandonamnen. "Kommando" har exempelvis redan varit aktuellt vid ockupationen av västtyska ambassaden i Stockholm i april 1975.

Olof PALME torde heller inte ha tillhört den målgrupp som RAF sedan 1980-talets början koncentrerat sin verksamhet på. (Se utdrag ur analys, Bilaga A)

./.

Det framgår också av krkom Ingemar KRUSELLs erfarenhetsberättelse 1986-04-29 (daganteckning 1986-03-11) att Bundeskriminalamt (BKA) i kretsen av RAF-sympatisörer uppsnappat informationer som tyder på stor förvåning och villrådighet inför frågan om vem som utfört mordet.

RPS Säk

2

1988-04-20

Spaningsuppslag rörande(H 40-18)

Den i uppslaget avsedda händelsen var föremål för omfattande utredning under det sk "KRÖCHER-målet" 1977. Det klarlades därvid attendast hade en perifer knytning till de gärningsmän som föröval tillgreppet av dynamexen.hade också aktivt bidragit till att polisen kunnat omhändertaga sprängmedlen.

De framförda synpunkterna rörandehar därför ingen bärighet i saken.

Föregivet brev från RAF TH 40-27, H 40-27A, B 40-27B, H 40-270)

Brevet, vars existens blev känd genom förmedling av en tidning, innehåller en ofta förekommande RAFsymbol.

Brevet är i sig också otypiskt för RAF, bl a på den grunden att det skrivits på svenska språket.

./.

Brevet har varit föremål för närmare granskning av språkkunniga befattningshavare vid säkerhetsavdelningen. Den analys som därvid gjorts (Bilaga B), ger vid handen att personer av ett flertal olika nationaliteter kan ligga bakom författandet av brevet. Det förefaller av analysen mest troligt att någon i grunden spanskspråkig kan ha avfattat brevet. (Se punkten VI)

Detta skulle i så fall kunna förklara den hänvisningen till en svensk, som påstås ha varit inblandad i ett attentat i Mellanamerika.

Vare sig brevets innehåll eller form ger något stöd för att det härstammar från RAF.

Telefonsamtalet till jourhavande vid svenska ambassaden i Bonn (H 40, 40-1, 0 8 198, 0 8 199:4 )

Utöver de olika spaningsuppslagen har besked inhämtats från ambassaden. (Se bilagda skrivelse)

./.

1987-09-11, Bilaga C

1988-01-18f v b Bilaga D

1988-01-26, Bilaga E

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

RPS Säk

2

1988-04-20

Spaningsuppslag rörande(H 40-18)

Den i uppslaget avsedda händelsen var föremål för omfattande utredning under det sk "KRÖCHER-målet" 1977. Det klarlades därvid attendast hade en perifer knytning till de gärningsmän som föröval tillgreppet av dynamexen.hade också aktivt bidragit till att polisen kunnat omhändertaga sprängmedlen.

De framförda synpunkterna rörandehar därför ingen bärighet i saken.

Föregivet brev från RAF TH 40-27, H 40-27A, B 40-27B, H 40-270)

Brevet, vars existens blev känd genom förmedling av en tidning, innehåller en ofta förekommande RAFsymbol.

Brevet är i sig också otypiskt för RAF, bl a på den grunden att det skrivits på svenska språket.

./.

Brevet har varit föremål för närmare granskning av språkkunniga befattningshavare vid säkerhetsavdelningen. Den analys som därvid gjorts (Bilaga B), ger vid handen att personer av ett flertal olika nationaliteter kan ligga bakom författandet av brevet. Det förefaller av analysen mest troligt att någon i grunden spanskspråkig kan ha avfattat brevet. (Se punkten VI)

Detta skulle i så fall kunna förklara den hänvisningen till en svensk, som påstås ha varit inblandad i ett attentat i Mellanamerika.

Vare sig brevets innehåll eller form ger något stöd för att det härstammar från RAF.

Telefonsamtalet till jourhavande vid svenska ambassaden i Bonn (H 40, 40-1, 0 8 198, 0 8 199:4 )

Utöver de olika spaningsuppslagen har besked inhämtats från ambassaden. (Se bilagda skrivelse)

./.

1987-09-11, Bilaga C

1988-01-18f v b Bilaga D

1988-01-26, Bilaga E

RPS Säk

1988-04-20

Förenämnda spaningsuppslag och skriftväxling ger i viss mån motstridiga besked om under vilka förhållandenmottog i frågavarande teleconsamtal. Den beskrivninglämnat i skrivelsen 1988-03-22 (Bilaga F) måste emellertid anses klarlägga förhållandet.var för övrigt den som avrapporterade händelsen och har uppenbarligen bästa minnesbilderna.har (se Bilaga f sidan 2) funnit det anmärkningsvärt attblev uppringd just därför att denne ej givit någon hänvisning via ambassadens växel till sin bostadstelefon.

Det framgår av den verkställda utredningen

att förutomtre andra personer uppringts under natten; nämligenatt ingen av de tre kunnat ange när under natten uppringningarna skett,

att den uppringande kontrollerade att han kommit till rätt telefonnummer, men däremot ej frågade efter någon person, att ambassadörenvid tillfället var bortrest,

attfunnits i bostaden men ej blivit uppringd,

..

att diplomatlistan visar att beträffande de ledande befattningshavarna vid svenska ambassaden i Bonn personkretsen varit densamma från februari 1984 september 1985. (Se Bilaga C underbilagorna 1-4) att diplomatlistan för ambassaderna i Bonn är allmänt tillgängliga, att utgåvan av diplomatlistan för februari 1986 vid ifrågavarande tidpunkt ännu ej utkommit från trycket,

attochbebott lägenheter som funnits i diplomatlistorna sedan februari 1984. (Se Bilaga C sidan 2 med underbilagorna 1-4).

./.

atti oktober 1985 flyttat in i en lägenhet som tidigare bebotts av ambassadens pressattachéatt den lägenheten dock lämnats av1985-09-20, och stått obebodd tillinflyttning 1985-11-15,

att uppgifter om den lägenheten i motsats tilloch- ej fanns med i oktoberutgåvan 1985 av diplomatlistan. (Se Bilaga C underbilaga 5)

./.

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

Pol- UÖ12818-00 1990-Översikt-avsnitt-Tysk-Terrorism.pdf

RPS Säk

1988-04-20

Förenämnda spaningsuppslag och skriftväxling ger i viss mån motstridiga besked om under vilka förhållandenmottog i frågavarande teleconsamtal. Den beskrivninglämnat i skrivelsen 1988-03-22 (Bilaga F) måste emellertid anses klarlägga förhållandet.var för övrigt den som avrapporterade händelsen och har uppenbarligen bästa minnesbilderna.har (se Bilaga f sidan 2) funnit det anmärkningsvärt attblev uppringd just därför att denne ej givit någon hänvisning via ambassadens växel till sin bostadstelefon.

Det framgår av den verkställda utredningen

att förutomtre andra personer uppringts under natten; nämligenatt ingen av de tre kunnat ange när under natten uppringningarna skett,

att den uppringande kontrollerade att han kommit till rätt telefonnummer, men däremot ej frågade efter någon person, att ambassadörenvid tillfället var bortrest,

attfunnits i bostaden men ej blivit uppringd,

..

att diplomatlistan visar att beträffande de ledande befattningshavarna vid svenska ambassaden i Bonn personkretsen varit densamma från februari 1984 september 1985. (Se Bilaga C underbilagorna 1-4) att diplomatlistan för ambassaderna i Bonn är allmänt tillgängliga, att utgåvan av diplomatlistan för februari 1986 vid ifrågavarande tidpunkt ännu ej utkommit från trycket,

attochbebott lägenheter som funnits i diplomatlistorna sedan februari 1984. (Se Bilaga C sidan 2 med underbilagorna 1-4).

./.

atti oktober 1985 flyttat in i en lägenhet som tidigare bebotts av ambassadens pressattachéatt den lägenheten dock lämnats av1985-09-20, och stått obebodd tillinflyttning 1985-11-15,

att uppgifter om den lägenheten i motsats tilloch- ej fanns med i oktoberutgåvan 1985 av diplomatlistan. (Se Bilaga C underbilaga 5)

./.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-14 00:00
Avslutat


Bilaga A 1 (6)

RPS säk Sekretariatet STOCKHOLM BC P-G Näss, AW

1988-04-14

2 (2)

Utdrag ur västtysk analys av "Bekännelseskrifter", vari RAF motiverat mord och attentat som begåtts under 1985/86

I. MORD

Den 10.10.1986 i Bonn-'Ippendorf/Nw ble? chefen för utrikesministeriets politiska avdelning, byråchefen cir Gerold von BRAUNMüill mördad genom flera skott av två maskerade gärningsmän utanför sitt hem. Mördarna använde sig därvid av det vapen med vilket även ärbetsgivarpresidenten Hanns-Martin SCHLEVER mördades den 18.10.1977.

1

Ett "KOMMANDOfrån RF tog på sig ansvaret för attentatet. Mordet motiveras med cien funktion von BRAUNMÜHL hade som "hemlig diplomat" i utrikesdepartementet som en av cie "centrala figurerna i utformningen av västeuropeisk politik inom det imperialistiska totala systee!".

vicare änfördes.

ning träffade BRAUNFÜHL franska reyer:nostresantanter inom ranen för de insciculic:::::en-franska samarbetet och han eräsiace pritiska chere: inoni de amerikanska, brittiska och ska utrikesministerierna

"han satt som representant för den västtyska regeringen inom det 'europeiska politiska samarbetets' politiska kommitté, som har blivit det viktigaste instrumentet för statsapparatens politiska utform-: ning och genomslag i Västeuropa." (Bekännelseskrift/BRAUNMÜHL)

ANALYS

Hot mot politiska beslutsfattare och inrättningar för första gången i RAFs tillvaro mördades en representant för det politiska området. RAF motiverar detta dåd bl a på följande sätt:

"vårt angrepp riktar sig mot den aggressiva västtyska statsapparaten i dess funktion som kärnstat i den politiska utformningen av Västeuropa inom den imperialistiska krigsstrategin. (Bekännelseskrift BRAUNMÜRL)

10

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga A 1 (6)

RPS säk Sekretariatet STOCKHOLM BC P-G Näss, AW

1988-04-14

2 (2)

Utdrag ur västtysk analys av "Bekännelseskrifter", vari RAF motiverat mord och attentat som begåtts under 1985/86

I. MORD

Den 10.10.1986 i Bonn-'Ippendorf/Nw ble? chefen för utrikesministeriets politiska avdelning, byråchefen cir Gerold von BRAUNMüill mördad genom flera skott av två maskerade gärningsmän utanför sitt hem. Mördarna använde sig därvid av det vapen med vilket även ärbetsgivarpresidenten Hanns-Martin SCHLEVER mördades den 18.10.1977.

1

Ett "KOMMANDOfrån RF tog på sig ansvaret för attentatet. Mordet motiveras med cien funktion von BRAUNMÜHL hade som "hemlig diplomat" i utrikesdepartementet som en av cie "centrala figurerna i utformningen av västeuropeisk politik inom det imperialistiska totala systee!".

vicare änfördes.

ning träffade BRAUNFÜHL franska reyer:nostresantanter inom ranen för de insciculic:::::en-franska samarbetet och han eräsiace pritiska chere: inoni de amerikanska, brittiska och ska utrikesministerierna

"han satt som representant för den västtyska regeringen inom det 'europeiska politiska samarbetets' politiska kommitté, som har blivit det viktigaste instrumentet för statsapparatens politiska utform-: ning och genomslag i Västeuropa." (Bekännelseskrift/BRAUNMÜHL)

ANALYS

Hot mot politiska beslutsfattare och inrättningar för första gången i RAFs tillvaro mördades en representant för det politiska området. RAF motiverar detta dåd bl a på följande sätt:

"vårt angrepp riktar sig mot den aggressiva västtyska statsapparaten i dess funktion som kärnstat i den politiska utformningen av Västeuropa inom den imperialistiska krigsstrategin. (Bekännelseskrift BRAUNMÜRL)

10

Det kan tilläggas att varkenellervar upptagna i den diplomatlista som fanns att tillgå vid tiden för mordet. Bostaden påhar som bekant tidigare utnyttjats av ambassaden (liksomoch), medanbostad däremot ej tidigare förhyrts av ambassaden.

depilir belig!

Din tieg

teguko

Ibay

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Det kan tilläggas att varkenellervar upptagna i den diplomatlista som fanns att tillgå vid tiden för mordet. Bostaden påhar som bekant tidigare utnyttjats av ambassaden (liksomoch), medanbostad däremot ej tidigare förhyrts av ambassaden.

depilir belig!

Din tieg

teguko

Ibay

2954SAUDI ARABIEN

Generalmajos37 8344 24

Herr Frau! Hero (24. 6. 1982plech. Tel. 32 54 08 . 1982,

Frau-Arabicn:

Tel. 37 90 13:16

clex: 8 85 442 TA Najdiah Bonn ? Tcl. 37 80 18:19

SCHWEDEN Kanalei der Botschaft des Konigreichs Schweden: Alianzplatz. Haus I. Heussallec 2-10.

Tel. 26 09 20 5333 Bonn 1

Tel:x: 8 86 667 Burostunden: 9 bis 12.30, 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen S. E. Herr, außerordentlicher und bevollmächigter Bouschaften (14.6. 1985;Tel. 0 22 36:21 C: Herr

(1. 11. 1982) FrauTel. 32 55 93/9:

Telex 885 286 Tel. 35 69 66/35 49 01

Telex 885 681 cdud geschlossen und bevollmächtigter:

?2

Bonn 2, Tel. 32 47 99Tel. 34 12 3.3

(1) )

, Bonn ?

Tel. 37 43 70Tel. 23 15 50

2

83

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

2954SAUDI ARABIEN

Generalmajos37 8344 24

Herr Frau! Hero (24. 6. 1982plech. Tel. 32 54 08 . 1982,

Frau-Arabicn:

Tel. 37 90 13:16

clex: 8 85 442 TA Najdiah Bonn ? Tcl. 37 80 18:19

SCHWEDEN Kanalei der Botschaft des Konigreichs Schweden: Alianzplatz. Haus I. Heussallec 2-10.

Tel. 26 09 20 5333 Bonn 1

Tel:x: 8 86 667 Burostunden: 9 bis 12.30, 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen S. E. Herr, außerordentlicher und bevollmächigter Bouschaften (14.6. 1985;Tel. 0 22 36:21 C: Herr

(1. 11. 1982) FrauTel. 32 55 93/9:

Telex 885 286 Tel. 35 69 66/35 49 01

Telex 885 681 cdud geschlossen und bevollmächtigter:

?2

Bonn 2, Tel. 32 47 99Tel. 34 12 3.3

(1) )

, Bonn ?

Tel. 37 43 70Tel. 23 15 50

2

83

;

Febr 1984

SCHWEDEN

Herr

FrauHerrl Frau Herr Frau! Herr Frau Herr Frau). Tcí. 46 80 68

SCHWEIZ

Kanzlei der Schweizerischen Botschalı Gorenstraße 156, 5300 Bonn ?

Tel. 02 28/37 66 55

Telex: 8 85 646 (amsbo d) Bürostunden: 9 bis 12, 15 bis 16, sonnabends geschlossen S. E. Herraußerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter (15.10.815 FrauHerr(10. 11. 1980)Herr

Botschaltstal (Wirtschalt und Handel) (01. 09. 1981) FrauHerr

Sekretär (Kultur) (10.7. 1981)HerrSekretär (Politische, juristische und Pressefragen) (Dienstantrilt Antang Mirz FrauHereAttaché (Handel) (5. 7. 1982)Hero

Attaché (Verwaltung. Arbeits- u. Sozialwesen) (12. 1. 1981) FrauHerr.

SS_, Attaché (9. 5. 1983; In der

Frau

Verteidigungsattaché (22. 4. 1982)

Brigadici Frau -Major Frau(3..10. 1983)SENEGAL Kanzlei der Botschalı der Republik Senegal: Argelanderstraße 3; 5300 Bonn 1

Tel. 21 80 08/21 80 09 ..

Telex: 8 869 644 Bürostunden: Montag bis Donnerstag 8.30 bis 13.00 und 14.30 bis 17.30, Freitag: 9 bis 15.

Samstag: Bereitschalt von 10.00 bis 12.30

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

;

Febr 1984

SCHWEDEN

Herr

FrauHerrl Frau Herr Frau! Herr Frau Herr Frau). Tcí. 46 80 68

SCHWEIZ

Kanzlei der Schweizerischen Botschalı Gorenstraße 156, 5300 Bonn ?

Tel. 02 28/37 66 55

Telex: 8 85 646 (amsbo d) Bürostunden: 9 bis 12, 15 bis 16, sonnabends geschlossen S. E. Herraußerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter (15.10.815 FrauHerr(10. 11. 1980)Herr

Botschaltstal (Wirtschalt und Handel) (01. 09. 1981) FrauHerr

Sekretär (Kultur) (10.7. 1981)HerrSekretär (Politische, juristische und Pressefragen) (Dienstantrilt Antang Mirz FrauHereAttaché (Handel) (5. 7. 1982)Hero

Attaché (Verwaltung. Arbeits- u. Sozialwesen) (12. 1. 1981) FrauHerr.

SS_, Attaché (9. 5. 1983; In der

Frau

Verteidigungsattaché (22. 4. 1982)

Brigadici Frau -Major Frau(3..10. 1983)SENEGAL Kanzlei der Botschalı der Republik Senegal: Argelanderstraße 3; 5300 Bonn 1

Tel. 21 80 08/21 80 09 ..

Telex: 8 869 644 Bürostunden: Montag bis Donnerstag 8.30 bis 13.00 und 14.30 bis 17.30, Freitag: 9 bis 15.

Samstag: Bereitschalt von 10.00 bis 12.30

)

GencralmajorFrauHerr Frau

SAUDI-ARABIEN

SS.. Militärallaché (8. 5. 1981).Sekretär (Militärabteilung) (18. 4. 1964)33 41 24 . Pech. Tel. 32 54 08 2. 1983,

Herr

1. Sekretär (Leiter der Kulturabteilung) (). 6. 1977) Frau. Kulturatuache (technische Angelegenheiten) (24. 5. 1983 FrauHerriss

2

-Arabicn:

Tel. 3799 13/16 Tel:x: 8 85 44: TA Najdiah Bonn ?

Tel. 37 89 18/19

Tel. 32 55 93/95 Telex 885 284

Tel. 35 69 66/35 49 01

Telex 885 68) cdud geschlossen und bevollmächtigter

SCHWEDEN Kanzlei der Bouschalı des Königreichs Schweden: Allianzplatz.. Haus I. Heussallee 2-10,

Tel. 26 00 20 5303 Bonr 1

Telex: 8 86 667 Burostunden: 9 bis 12.30. 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen S. E.. außerordentlicher und bevollmächigter Botschafter (14. 6. 1983. FrauHerrl

(1. 11. 1982) FrauHerr Frau HerrHerr Frau Herr Frau Herr! FrauHerr Frau Fräulcin

Sekretär Wirtschaft) (19.9. 1983)FrauHerr

Bonn 3

Bonn ?

2 nn 2

Bonn 2. Tel. 32 47 99 2. Tel. 34 12 33

1983) Bonn 3

.777. Bonn

Obersti: FrauObersti.

Frau:

, Tel. 37 43 70

Herr Frau Tel.Herr Frau

283

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

)

GencralmajorFrauHerr Frau

SAUDI-ARABIEN

SS.. Militärallaché (8. 5. 1981).Sekretär (Militärabteilung) (18. 4. 1964)33 41 24 . Pech. Tel. 32 54 08 2. 1983,

Herr

1. Sekretär (Leiter der Kulturabteilung) (). 6. 1977) Frau. Kulturatuache (technische Angelegenheiten) (24. 5. 1983 FrauHerriss

2

-Arabicn:

Tel. 3799 13/16 Tel:x: 8 85 44: TA Najdiah Bonn ?

Tel. 37 89 18/19

Tel. 32 55 93/95 Telex 885 284

Tel. 35 69 66/35 49 01

Telex 885 68) cdud geschlossen und bevollmächtigter

SCHWEDEN Kanzlei der Bouschalı des Königreichs Schweden: Allianzplatz.. Haus I. Heussallee 2-10,

Tel. 26 00 20 5303 Bonr 1

Telex: 8 86 667 Burostunden: 9 bis 12.30. 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen S. E.. außerordentlicher und bevollmächigter Botschafter (14. 6. 1983. FrauHerrl

(1. 11. 1982) FrauHerr Frau HerrHerr Frau Herr Frau Herr! FrauHerr Frau Fräulcin

Sekretär Wirtschaft) (19.9. 1983)FrauHerr

Bonn 3

Bonn ?

2 nn 2

Bonn 2. Tel. 32 47 99 2. Tel. 34 12 33

1983) Bonn 3

.777. Bonn

Obersti: FrauObersti.

Frau:

, Tel. 37 43 70

Herr Frau Tel.Herr Frau

283

Herr Frau Herr Frau Herr Frau

SCHWEDEN Botschaltsrat (l'echnik und Wissenschafu) (10. 10. 1983).. Boischaltsrat (Arbeits- und Sozialwesen) (1. 1. 1984). Attaché (Technik und Wissenschali) (1. 9. 1982;SCHWEIZ

Kanzlei der Schweizerischen Botschal: Gorenstraßc 156, 5300 Bonn?

Tel. 02 28/37 66 55

Telex: 885 646 (amsbo d) Burostunden: 9 bis 12, 15 bis 16, sonnabends geschlossen S.E.Herr FrauHerrHerr Frau Herr Frau Tel.Frau

SENEGAL 'Kanzlei der Botschalı der Republik Senegal: anderstraße-3. 5300 Bonn 1

Tel. 21 80 08/21 80 09

Tel A: 8 869 644 Bürostunden: Montag bis Donnerstag 8.30 bis 13.00 und 14.30 bis 17.30, Freitag: 9 bis 15,

Samstag: Bereitschaft von 10.00 bis 12.30Frau5șSS

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Herr Frau Herr Frau Herr Frau

SCHWEDEN Botschaltsrat (l'echnik und Wissenschafu) (10. 10. 1983).. Boischaltsrat (Arbeits- und Sozialwesen) (1. 1. 1984). Attaché (Technik und Wissenschali) (1. 9. 1982;SCHWEIZ

Kanzlei der Schweizerischen Botschal: Gorenstraßc 156, 5300 Bonn?

Tel. 02 28/37 66 55

Telex: 885 646 (amsbo d) Burostunden: 9 bis 12, 15 bis 16, sonnabends geschlossen S.E.Herr FrauHerrHerr Frau Herr Frau Tel.Frau

SENEGAL 'Kanzlei der Botschalı der Republik Senegal: anderstraße-3. 5300 Bonn 1

Tel. 21 80 08/21 80 09

Tel A: 8 869 644 Bürostunden: Montag bis Donnerstag 8.30 bis 13.00 und 14.30 bis 17.30, Freitag: 9 bis 15,

Samstag: Bereitschaft von 10.00 bis 12.30Frau5șSS

Okt lagi 1 SCHWEDEN Kanzlei der Burschalt des Königreichs Schweden: Allianzplatz, Haus I. Heussallee 2-13.

T: CO 25 3.10C Bann!

Tecx: 8 86 667 Bürostunden: 9 bis 12.35, 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen

3)

S. E. SSHerr Frau Herr Frau HerrSS Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau FräuleinHerrKapitän zur SccFrauOberss Frauss Tel.Herr Frau Tel. Herrl Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau))

SCHWEIZ

Kanzlender Schweizerischen Botschaft Gorensiralic 156, 5300 tonn 2

Tc. 02 28/37 66 55

Telex: 8 85 616 (amsbo d) Bürostunden: 9 bis 12, 15 bis 16, sonnabends geschlossen

83

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Okt lagi 1 SCHWEDEN Kanzlei der Burschalt des Königreichs Schweden: Allianzplatz, Haus I. Heussallee 2-13.

T: CO 25 3.10C Bann!

Tecx: 8 86 667 Bürostunden: 9 bis 12.35, 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen

3)

S. E. SSHerr Frau Herr Frau HerrSS Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau FräuleinHerrKapitän zur SccFrauOberss Frauss Tel.Herr Frau Tel. Herrl Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau))

SCHWEIZ

Kanzlender Schweizerischen Botschaft Gorensiralic 156, 5300 tonn 2

Tc. 02 28/37 66 55

Telex: 8 85 616 (amsbo d) Bürostunden: 9 bis 12, 15 bis 16, sonnabends geschlossen

83

Febr 1985

SAUDI-ARABIEN4 넷?

Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau2Gencralmajor FrauHerrFrau SS

Herr FrauSCHWEDEN Kanzlei der Botschaft des Königreichs Schweden: Allianzplatz, Haus I, Heussallee 2-10,

Tel. 26 09 20 5303 Bonn 1

Telex: 8 86 667 Bürostunden: 9 bis 12.30, 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen

S. E HerrHere Frau HerrFrau

" 'HersFrau Herr Frau Herr Frau Herr FrauSS

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Febr 1985

SAUDI-ARABIEN4 넷?

Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau2Gencralmajor FrauHerrFrau SS

Herr FrauSCHWEDEN Kanzlei der Botschaft des Königreichs Schweden: Allianzplatz, Haus I, Heussallee 2-10,

Tel. 26 09 20 5303 Bonn 1

Telex: 8 86 667 Bürostunden: 9 bis 12.30, 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen

S. E HerrHere Frau HerrFrau

" 'HersFrau Herr Frau Herr Frau Herr FrauSS

SCHWEDENFrau

HerrKapitän zur SccFrauObersei. G. FrauTel.Herr Frau Tel. Here Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau))

SCHWEIZ

Kanzlei der Schweizerischen Botschaft Gotenstraße 156, 5300 Bonn 2.

Tel. 02 28/37 66 55

Telex: 8 55 646 (amsbo d) Bürostunden: 9 bis 12. 15 bis 16, sonnabends geschlossen

S. E. HerrHerr Frau Herr Frau HerrHeressHerr Frau Herr Frau Tel.

83

.:

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

SCHWEDENFrau

HerrKapitän zur SccFrauObersei. G. FrauTel.Herr Frau Tel. Here Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau))

SCHWEIZ

Kanzlei der Schweizerischen Botschaft Gotenstraße 156, 5300 Bonn 2.

Tel. 02 28/37 66 55

Telex: 8 55 646 (amsbo d) Bürostunden: 9 bis 12. 15 bis 16, sonnabends geschlossen

S. E. HerrHerr Frau Herr Frau HerrHeressHerr Frau Herr Frau Tel.

83

.:

Juni 1985

SAUDI-ARABIEN

.5)Herr Frau Hers Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr FraussGeneralmajor FrauHerr Frau

Herrss FrauSCHWEDEN Kanzlci der Botschaft des Königreichs Schweden: Allianzplatz, Haus I, Heussallcc 2-10.

Tel. 26 09 20 5300 Bonn 1

Telcx: 8 86 66? Burostunden: 9 bis 12.30. 14 bis 16.30. freitags bis 16, sonnabends geschlossen

S. E.Tel. Heri Frau Herr

Frau HerrHerr Frau Herr Frau Herr . Frau

Frau62

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Juni 1985

SAUDI-ARABIEN

.5)Herr Frau Hers Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr FraussGeneralmajor FrauHerr Frau

Herrss FrauSCHWEDEN Kanzlci der Botschaft des Königreichs Schweden: Allianzplatz, Haus I, Heussallcc 2-10.

Tel. 26 09 20 5300 Bonn 1

Telcx: 8 86 66? Burostunden: 9 bis 12.30. 14 bis 16.30. freitags bis 16, sonnabends geschlossen

S. E.Tel. Heri Frau Herr

Frau HerrHerr Frau Herr Frau Herr . Frau

Frau62

SCHWEDEN

Frau Herr:Kapitän zur Secs FrauObers Frau Tel.Herrls Frau Tel. Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr)SCHWEIZ

Kanzlei der Schweizerischen Botschaft Gorenstraße 156, 5300 Bonn 2

Tel. 02 28/37 66 55

Telex: 8 85 646 (amsbo d) Bürostunden: 9 bis 12, 15 bis 16, sonnabends geschlossen

S. E. Herr

Herr Frau Herr Frau HerrHerr Frau Herr Frau Tel.83

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

SCHWEDEN

Frau Herr:Kapitän zur Secs FrauObers Frau Tel.Herrls Frau Tel. Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Herr)SCHWEIZ

Kanzlei der Schweizerischen Botschaft Gorenstraße 156, 5300 Bonn 2

Tel. 02 28/37 66 55

Telex: 8 85 646 (amsbo d) Bürostunden: 9 bis 12, 15 bis 16, sonnabends geschlossen

S. E. Herr

Herr Frau Herr Frau HerrHerr Frau Herr Frau Tel.83

Bilaga A 2

RPS Säk

1988-04-14

Denna passage visar tydligt, att man sätter likhetstecken mellan Västtysklands politiska beslutsfattare och "imperialismens "direkta garanter amerikanska inrättningar, Nato, det västtyska försvaret. Likaså omfattar argumentationen inte bara den västtyska regeringen, inklusive dess i enskilda fall inåt och utå verksamma "krisstyrelser", utan dessutom alla institutioner och deras representanter, som kan betraktas som stöd för en "imperialistisk politik".

Utpräglade motiveringar för eventuella angrepp mot politiska ,beslutsfattare utgör

förutom anknytningen till Natos och Västeuropas politiska strukturer även

de bilaterala förbindelserna mellan Västtyskland och Frankrike ("axeln Bonn-Paris") samt

de trilaterala komponenterna USA-Västeuropa-Japan,

vilket innebär att exponerade, inom dessa områden verksamma politiker, beroende på vilka funktioner ce nak, i princip skulle kunna bli angreppsmål för

På europeisk nivå passar framträdande representanter

20. EG in i denna ::6:

"Es cien politiska förpackning 'scm skal! ce de väste:ropeiska kärnstaternas politik internationell betydelse och dölja deras aggression. Den är ett instrument för statsapparaternas genomslagskraft och för förenhetligande av Västeuropas politik i det totala systemet inom ramen för den imperialistiska offensiven mot det internationella proletariatet." (Bekännelseskrift/BRAUNMÜHL)

Detsamma gäller också för den Västeuropeiska Unionen. Beträffande detta komplex har man hittills beslagtagit detaljerade informationssamlingar från RAF 1.. I RAFs bekännelseskrift till mordet på dr v. 'BRAUNMÜHL talas även om denna multinationella inrättning:

"inom den 'västeuropeiska unionen' utarbetade han (dr v... BRAUNMÜHL) tillsanimans med regeringsrepresentanter från Frankrike, Italien, Storbritannien, Holland, Belgien och Luxemburg den europeiska Natopelarens. säkerhetspolitiska linjer för att stärka Västeuropas och därmed hela Natos politiskt-militära makt." (Bekännelseskrift/BRAUNMÜHL)

Officiella och andra organ:, į: vilkas arbete ovan nämnda politiska strukturer: ingår, ligger också ::. inom RAFs angreppsspektrum. -

40.

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga A 2

RPS Säk

1988-04-14

Denna passage visar tydligt, att man sätter likhetstecken mellan Västtysklands politiska beslutsfattare och "imperialismens "direkta garanter amerikanska inrättningar, Nato, det västtyska försvaret. Likaså omfattar argumentationen inte bara den västtyska regeringen, inklusive dess i enskilda fall inåt och utå verksamma "krisstyrelser", utan dessutom alla institutioner och deras representanter, som kan betraktas som stöd för en "imperialistisk politik".

Utpräglade motiveringar för eventuella angrepp mot politiska ,beslutsfattare utgör

förutom anknytningen till Natos och Västeuropas politiska strukturer även

de bilaterala förbindelserna mellan Västtyskland och Frankrike ("axeln Bonn-Paris") samt

de trilaterala komponenterna USA-Västeuropa-Japan,

vilket innebär att exponerade, inom dessa områden verksamma politiker, beroende på vilka funktioner ce nak, i princip skulle kunna bli angreppsmål för

På europeisk nivå passar framträdande representanter

20. EG in i denna ::6:

"Es cien politiska förpackning 'scm skal! ce de väste:ropeiska kärnstaternas politik internationell betydelse och dölja deras aggression. Den är ett instrument för statsapparaternas genomslagskraft och för förenhetligande av Västeuropas politik i det totala systemet inom ramen för den imperialistiska offensiven mot det internationella proletariatet." (Bekännelseskrift/BRAUNMÜHL)

Detsamma gäller också för den Västeuropeiska Unionen. Beträffande detta komplex har man hittills beslagtagit detaljerade informationssamlingar från RAF 1.. I RAFs bekännelseskrift till mordet på dr v. 'BRAUNMÜHL talas även om denna multinationella inrättning:

"inom den 'västeuropeiska unionen' utarbetade han (dr v... BRAUNMÜHL) tillsanimans med regeringsrepresentanter från Frankrike, Italien, Storbritannien, Holland, Belgien och Luxemburg den europeiska Natopelarens. säkerhetspolitiska linjer för att stärka Västeuropas och därmed hela Natos politiskt-militära makt." (Bekännelseskrift/BRAUNMÜHL)

Officiella och andra organ:, į: vilkas arbete ovan nämnda politiska strukturer: ingår, ligger också ::. inom RAFs angreppsspektrum. -

40.

Okt 1985

SAUDI-ARABIENHerr FrauHerrJFrauHerr FrauSCHWEDEN Kanzici der Boischal des Königreichs Schacden: Allianzplatz. Haus I. Heussallec 2-10.

Tel. 26 03 20 5300 Bonn

Telcx: 8 86 667 Bürostunden: 9 bis 12.30, 14 bis 16.30, freitags bis 16. sonnabends geschlossen S. E. HerrTCI Herr Frau's Herr Frau HerrHerr Frau Herr Frau Frau i)Frau Herr HerrKapitän zur Sce FrauObersti. G.FrauTel.HerHerr

Herr.

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Okt 1985

SAUDI-ARABIENHerr FrauHerrJFrauHerr FrauSCHWEDEN Kanzici der Boischal des Königreichs Schacden: Allianzplatz. Haus I. Heussallec 2-10.

Tel. 26 03 20 5300 Bonn

Telcx: 8 86 667 Bürostunden: 9 bis 12.30, 14 bis 16.30, freitags bis 16. sonnabends geschlossen S. E. HerrTCI Herr Frau's Herr Frau HerrHerr Frau Herr Frau Frau i)Frau Herr HerrKapitän zur Sce FrauObersti. G.FrauTel.HerHerr

Herr.

Febr 1986 SCHWEDEN Kunzlei der Horschale des Königreich Sihaeden: Allianzplatz, Haus I. Heussallec 2-10,

Tel. 26 CC 20 5.1CC Bonn 1

Telex: 8 86 667 Bürostunden: 9 bis 12.30, 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen S. E. HerrTel.Herr FrauHerr Frau!Herr Frau Herr Frau Herr FrauFrau

SS)

Herr Herr Frau HerrFrauKapitän zur SecFrauObersti. G. FrauTel.HerrFrau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Hero SS HerrSCHWEIZ

Kanzlei Jer Schweizerischen Botschaft Gorenstraße 156, 5300 Bonn 2 Kanzlei

Tel. 02 28/8 10 08-0 Handels- u. Wirtschaftsdienst

Tel. 02 28/8 10 08 J2101.

83

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Febr 1986 SCHWEDEN Kunzlei der Horschale des Königreich Sihaeden: Allianzplatz, Haus I. Heussallec 2-10,

Tel. 26 CC 20 5.1CC Bonn 1

Telex: 8 86 667 Bürostunden: 9 bis 12.30, 14 bis 16.30, freitags bis 16, sonnabends geschlossen S. E. HerrTel.Herr FrauHerr Frau!Herr Frau Herr Frau Herr FrauFrau

SS)

Herr Herr Frau HerrFrauKapitän zur SecFrauObersti. G. FrauTel.HerrFrau Herr Frau Herr Frau Herr Frau Hero SS HerrSCHWEIZ

Kanzlei Jer Schweizerischen Botschaft Gorenstraße 156, 5300 Bonn 2 Kanzlei

Tel. 02 28/8 10 08-0 Handels- u. Wirtschaftsdienst

Tel. 02 28/8 10 08 J2101.

83

10 Yike/lillol 14 Postadress (uldolningsadress och ortsadress). Ielelon

Dosladen 111 mag15 Arbetsplats (arbetsgivare. Postadress och tolalon aidolol)

16 Uppslagol aysor

plato)

П.

poison

fordon

7 goos

18 I sak. (anteckna foret kind porrons yrko, namn, 18dolgotid, bostad, Tololon och arbetsgivaro - oklind portona kon, Aldor, signalomont och kladsol -

baraftor Ovriga sakuppgifter med angivendo av ov nallpunktor 167 tider och platser samt bodomning av uppgilisinarons trovärdighet och ov spill. allor narkotikap Avorkan)

Bearbetning av spaningauppslar I 40-43

Under den noggranna bearbetning av uppgifter beträffande,samt tyok torrorien har inget framkommit som tydor på att någon person med anknytning till,eller ty ak terrori. Illonar den 1 mabomedia publicerade bilden på Palmos troliga mördare.

4


20 Tagli del

19 Ovansidondo uppslag

kan anknyta till uppslag te 21

Spaningochot

Bitr spaningichel Roglatrator

lonelur

anknyter lill uppslag nr n Rooistrerat: 23 ArondetUL

Signalur

datum

| signalur

24 Bardigbearbetat: datum

Speccyat: alge

1861213

3878K

Med feta linjer avgränsado en

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

10 Yike/lillol 14 Postadress (uldolningsadress och ortsadress). Ielelon

Dosladen 111 mag15 Arbetsplats (arbetsgivare. Postadress och tolalon aidolol)

16 Uppslagol aysor

plato)

П.

poison

fordon

7 goos

18 I sak. (anteckna foret kind porrons yrko, namn, 18dolgotid, bostad, Tololon och arbetsgivaro - oklind portona kon, Aldor, signalomont och kladsol -

baraftor Ovriga sakuppgifter med angivendo av ov nallpunktor 167 tider och platser samt bodomning av uppgilisinarons trovärdighet och ov spill. allor narkotikap Avorkan)

Bearbetning av spaningauppslar I 40-43

Under den noggranna bearbetning av uppgifter beträffande,samt tyok torrorien har inget framkommit som tydor på att någon person med anknytning till,eller ty ak terrori. Illonar den 1 mabomedia publicerade bilden på Palmos troliga mördare.

4


20 Tagli del

19 Ovansidondo uppslag

kan anknyta till uppslag te 21

Spaningochot

Bitr spaningichel Roglatrator

lonelur

anknyter lill uppslag nr n Rooistrerat: 23 ArondetUL

Signalur

datum

| signalur

24 Bardigbearbetat: datum

Speccyat: alge

1861213

3878K

Med feta linjer avgränsado en

PM

RIKSPOL ISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM E 67 krinsp Lennart Jöhnk

1987-10-27

Angående RAF och dess inblandning i mordet på stat sininister Olof Palme.

I mars 1986 gjordes en bedömning av vicepresidenten för BKA och av chefen för terrorist avdellingen vid BKA OM RATs eventuella inblandning i mordet. De ansåg att misstankarna i denna riktning var av så låg trolighetsgrad att de skulle kunna av föras. RAF har vid tidigare attentat lämnat långa detaljerade redogörelser för de skäl de anser ligga bakom terroraktionen. I samband med mordet på statsminister Olof Palme har sådana redogörelser inte offentliggjorts. RAF har tidigare koncentrerat sina attentat mot borgliga politiker, industrimän och Natoanläggningar. lakttagelser tyder på en viss villrådighet inom RAF vem som utfört mordet.

om Vue ..

SERVE

Ett antalersoner har ringt anonymt till olika nyhetsolgan och tagit på sig ansvaret för mordet. De har då talat om grupper som_Kommandoch KommandoDet kan aonas att RAFS kommandon endast organi - seras ochtenämnes vid hämnd för medlemmar som dödatskommandohar inte talats om sedan ockuj ationen av Väst Tyskland's ambassad i Stockholm 1975. RAF har alrig dementerat ett dåd som de felaktigt beskylts för.

Med "hanvisning till vad som anses vara RAFS tillvägagångssätt vid attentat och terrordåd får det anses s.O men indre troligt att de haft en direkt inblandnet i nordet på statsminister Olof Palme.

79.95

que

AZ

Lemie

Inl

Lennartotink

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

PM

RIKSPOL ISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen STOCKHOLM E 67 krinsp Lennart Jöhnk

1987-10-27

Angående RAF och dess inblandning i mordet på stat sininister Olof Palme.

I mars 1986 gjordes en bedömning av vicepresidenten för BKA och av chefen för terrorist avdellingen vid BKA OM RATs eventuella inblandning i mordet. De ansåg att misstankarna i denna riktning var av så låg trolighetsgrad att de skulle kunna av föras. RAF har vid tidigare attentat lämnat långa detaljerade redogörelser för de skäl de anser ligga bakom terroraktionen. I samband med mordet på statsminister Olof Palme har sådana redogörelser inte offentliggjorts. RAF har tidigare koncentrerat sina attentat mot borgliga politiker, industrimän och Natoanläggningar. lakttagelser tyder på en viss villrådighet inom RAF vem som utfört mordet.

om Vue ..

SERVE

Ett antalersoner har ringt anonymt till olika nyhetsolgan och tagit på sig ansvaret för mordet. De har då talat om grupper som_Kommandoch KommandoDet kan aonas att RAFS kommandon endast organi - seras ochtenämnes vid hämnd för medlemmar som dödatskommandohar inte talats om sedan ockuj ationen av Väst Tyskland's ambassad i Stockholm 1975. RAF har alrig dementerat ett dåd som de felaktigt beskylts för.

Med "hanvisning till vad som anses vara RAFS tillvägagångssätt vid attentat och terrordåd får det anses s.O men indre troligt att de haft en direkt inblandnet i nordet på statsminister Olof Palme.

79.95

que

AZ

Lemie

Inl

Lennartotink

Bilaga D

sloni

I (1)

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen

Datum 1988-01-18 Antolo

Vortrofor H 40-1

Er retro

Aviondolo

bc P-G Näss, AW

Molloin

Departementsrådet Nils G Rosenberg Utrikesdepartementet

AIAS

Telefonsamtalet från "RAF" till Svenska ambassaden i Bonn

Återigen återkommande till telefonsamtalet tillvill jag be Dig om följande kompletteringar.

1. I PM 1986-03-04 framgårredogörelse (sidan 1 nederst) att "hemtelefonnummer inte var inspelat på ambassadens automatiska telefonsvarare". Ibrev 1987-09-11 1. (mitten) står emellertid "Helgen då statsministern mördades hadevakten och telefonnumret som lämnades var hans hemnummer".

För den framtida dokumentationen är det erforderligt att fastställa vilken av uppgifterna som är riktig.

2.fick uppenbarligen ingen påringning under natten fanns han i bostaden?

3. En jämförelse av diplomatlistorna visar att pressattachénförekommer i alla listor fram tillvoktober 1985. Hur lång tid stod sedan lägenheten ha Omed tillhörande telefonabonnemang tom innanflyttade in?

4. Den sista intorskaffade diplomatlistan anges avse februagEE 2006. - När kom den från trycket?

När lämnades korrektur/ändringar till utgivaren? (Aussen Ministerum? Privat företag?)

5. Var tjänstgor (numera?

hon

Per-Götan

8

loloton

Postadre18 Box 2304, 104 20 STOCKHOUSE

09.769 70 00

Pri

AL

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga D

sloni

I (1)

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen

Datum 1988-01-18 Antolo

Vortrofor H 40-1

Er retro

Aviondolo

bc P-G Näss, AW

Molloin

Departementsrådet Nils G Rosenberg Utrikesdepartementet

AIAS

Telefonsamtalet från "RAF" till Svenska ambassaden i Bonn

Återigen återkommande till telefonsamtalet tillvill jag be Dig om följande kompletteringar.

1. I PM 1986-03-04 framgårredogörelse (sidan 1 nederst) att "hemtelefonnummer inte var inspelat på ambassadens automatiska telefonsvarare". Ibrev 1987-09-11 1. (mitten) står emellertid "Helgen då statsministern mördades hadevakten och telefonnumret som lämnades var hans hemnummer".

För den framtida dokumentationen är det erforderligt att fastställa vilken av uppgifterna som är riktig.

2.fick uppenbarligen ingen påringning under natten fanns han i bostaden?

3. En jämförelse av diplomatlistorna visar att pressattachénförekommer i alla listor fram tillvoktober 1985. Hur lång tid stod sedan lägenheten ha Omed tillhörande telefonabonnemang tom innanflyttade in?

4. Den sista intorskaffade diplomatlistan anges avse februagEE 2006. - När kom den från trycket?

När lämnades korrektur/ändringar till utgivaren? (Aussen Ministerum? Privat företag?)

5. Var tjänstgor (numera?

hon

Per-Götan

8

loloton

Postadre18 Box 2304, 104 20 STOCKHOUSE

09.769 70 00

Pri

AL

Bilaga !

Ext: Bch

G Näss, RPS/Säk

SVERIGES AMBASSAD

BONN

1988-01-26

Benthif Naik

fly

Departementsrådet Rosenberg

Utrikesdepartementet

26

26.03

BAN

il! KOHUO

cJ

HEMLIG

05!

Mordet på statsminister Olof Palme (Hbr1988-01-18)

Broder,

Med anledning av Ditt ovanciterade handbrev får jag härmed lämna svar på de av spaningsledningen ställda frågorna.

USA

1. Vad gäller det nattliga samtalet till-ochode motstridiga uppgifterna kanidag, nära två år efter händelsen, inte med absolut säkerhet erinra sig om han hade vakten i hemmet eller på ambassaden. I det senare fallet är det direkttelefonnumret som lämnas ay denhaytomatiska telefonsvararen! Han brukade dock tidigare ha vakten på ambassaden, vilket snarast skulle

! tydaggå att den redogörelse som "lämnats avoch somzugpgjordes genast efter mordet skulle vara den

rätta. En förklaring till uppgiften i mitt handbrev till v**dig den 11 september 1987 'kan vara, att eftersomnumer har sina konsulära jourer i hemmet han inte ret

flellterat över skillnaden i utsagorna. Frågeställningen gällde ju som ambassadens telefon var diferkopplad till en annan telefon.

Telefon (0220) 260020

Polopren . Svonsi Boin

Tolerne. B66667

Yolores (02281 22 38 37

Gatuadress Alanzplau, Haus 1 AN 001 Heussaleo 2.10 5300 BONN

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga !

Ext: Bch

G Näss, RPS/Säk

SVERIGES AMBASSAD

BONN

1988-01-26

Benthif Naik

fly

Departementsrådet Rosenberg

Utrikesdepartementet

26

26.03

BAN

il! KOHUO

cJ

HEMLIG

05!

Mordet på statsminister Olof Palme (Hbr1988-01-18)

Broder,

Med anledning av Ditt ovanciterade handbrev får jag härmed lämna svar på de av spaningsledningen ställda frågorna.

USA

1. Vad gäller det nattliga samtalet till-ochode motstridiga uppgifterna kanidag, nära två år efter händelsen, inte med absolut säkerhet erinra sig om han hade vakten i hemmet eller på ambassaden. I det senare fallet är det direkttelefonnumret som lämnas ay denhaytomatiska telefonsvararen! Han brukade dock tidigare ha vakten på ambassaden, vilket snarast skulle

! tydaggå att den redogörelse som "lämnats avoch somzugpgjordes genast efter mordet skulle vara den

rätta. En förklaring till uppgiften i mitt handbrev till v**dig den 11 september 1987 'kan vara, att eftersomnumer har sina konsulära jourer i hemmet han inte ret

flellterat över skillnaden i utsagorna. Frågeställningen gällde ju som ambassadens telefon var diferkopplad till en annan telefon.

Telefon (0220) 260020

Polopren . Svonsi Boin

Tolerne. B66667

Yolores (02281 22 38 37

Gatuadress Alanzplau, Haus 1 AN 001 Heussaleo 2.10 5300 BONN

lämnade ambassaden vid årsskiftet 1986/87 och återfinns, som Du vet, i Bukarest. Själv befann jag mig inte i Bonn när mordet inträffade, men vadkan minnas varhemma under mordnatten.var hemma när han på lördagsmorgonen ringde till3. Enligt vad som framgår av ambassadens dossier övergjordes avträdessyn efterden 20 september då flyttgodset hade sänts iväg och huset stod tomt.flyttade in i huset den 15 november

4. Ambassaden lämnar efter särskild cirkulärnote från Auswärtiges Amt de uppgifter som skall införas i diplomatlistan. För upplagan avseende februari 1986 lämnade ambassaden i note till ministeriet de begärda uppgifterna den 20 januari 1986 (översänd med bud följande dag). Någon korrekturläsning från ambassadens sida sker ej, utan ombesörjes av Auswärtiges Amt. Diplomatlistan trycks av ett privat tryckeri i Bonn), men distribueras av det statliga Bundesanzeiger-Verlag i Köln, som även publicerar en mängd offentligt tryck. Diplomatlistan levereras till samtliga 'ambassader. Den återfinns vidare som bilaga til unde anzeiger" och kan även köpas i öppna handen. Det har inte varit möjligt att få information om exsadlēt vilken dag som diplomat listan avseende februari 1996 lämnade tryckeriet, men enligt uppgift från Auswartiges Amt borde det har varit i början av mars.

5. följd av en svår sjukdom lämnadeambassaden under sommaren 1987 och är såvitt ambassaden -känner till fn sjukskriven i Sverige. Departementet torde kunne ge närmare upplysningar härom.

Z.ti

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

lämnade ambassaden vid årsskiftet 1986/87 och återfinns, som Du vet, i Bukarest. Själv befann jag mig inte i Bonn när mordet inträffade, men vadkan minnas varhemma under mordnatten.var hemma när han på lördagsmorgonen ringde till3. Enligt vad som framgår av ambassadens dossier övergjordes avträdessyn efterden 20 september då flyttgodset hade sänts iväg och huset stod tomt.flyttade in i huset den 15 november

4. Ambassaden lämnar efter särskild cirkulärnote från Auswärtiges Amt de uppgifter som skall införas i diplomatlistan. För upplagan avseende februari 1986 lämnade ambassaden i note till ministeriet de begärda uppgifterna den 20 januari 1986 (översänd med bud följande dag). Någon korrekturläsning från ambassadens sida sker ej, utan ombesörjes av Auswärtiges Amt. Diplomatlistan trycks av ett privat tryckeri i Bonn), men distribueras av det statliga Bundesanzeiger-Verlag i Köln, som även publicerar en mängd offentligt tryck. Diplomatlistan levereras till samtliga 'ambassader. Den återfinns vidare som bilaga til unde anzeiger" och kan även köpas i öppna handen. Det har inte varit möjligt att få information om exsadlēt vilken dag som diplomat listan avseende februari 1996 lämnade tryckeriet, men enligt uppgift från Auswartiges Amt borde det har varit i början av mars.

5. följd av en svår sjukdom lämnadeambassaden under sommaren 1987 och är såvitt ambassaden -känner till fn sjukskriven i Sverige. Departementet torde kunne ge närmare upplysningar härom.

Z.ti

Bilaga F

1988-03-22

SVERIGES AMBASSAD

BUKAREST Pol 11/depr N G Rosenberg Bch P G Näss RPS/SÄK Krim komm H Ölvebro RPS

Ext:

Departementsrådet Nils Rosenberg Utrikesdepartementet

R Р

.

) 2l Kommunalreber ers

HEMLIG

Mordet på statsminister Palme Hbr1988-03-15

Broder,

Som svar på spaningsledningens fråga kan jag bekräfta, att jag inte fick någon telefonpåringning under mordnatten av samma slag som. Jag vågar med säkerhet säga att ingen heller försökte ringa, eftersom jag dels hade en telefonapparat bredvid min säng och dels var vaken under senare delen av natten med undantag för någon timmes orolig slummer innan jag tidigt steg upp. Jag väcktes nämligen av ett telefonsamtal från arbetsmarknadsrådetom min minnesbild stämmer var det någon gång vid tre eller halfyratiden.son hade ringt sin far Bonn för att berätta om mordet, och denne ringde i sin tur upp mig för att tala om vad som skett.och jag var sedan vakna fram till sextiden,

samtalade, sökte efter nyheter på radion och sökte en komma ur det tillstånd av chock och bedövning som

dödsbudet medförde.

வாக

När jag såvitt jag nu minns strax före sju - ringde uppsom var-vakthavande över helgen för att diskutera vad som måste göras vid ambassaden med anledning av mordet, berättade denne om det telefonADRESS: STRADA SOFIA 11 712 74 BUKAREST

TELEFON: 17 31 BA

TELEGRAM: SVENSK R

IỆEX: 11313.

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga F

1988-03-22

SVERIGES AMBASSAD

BUKAREST Pol 11/depr N G Rosenberg Bch P G Näss RPS/SÄK Krim komm H Ölvebro RPS

Ext:

Departementsrådet Nils Rosenberg Utrikesdepartementet

R Р

.

) 2l Kommunalreber ers

HEMLIG

Mordet på statsminister Palme Hbr1988-03-15

Broder,

Som svar på spaningsledningens fråga kan jag bekräfta, att jag inte fick någon telefonpåringning under mordnatten av samma slag som. Jag vågar med säkerhet säga att ingen heller försökte ringa, eftersom jag dels hade en telefonapparat bredvid min säng och dels var vaken under senare delen av natten med undantag för någon timmes orolig slummer innan jag tidigt steg upp. Jag väcktes nämligen av ett telefonsamtal från arbetsmarknadsrådetom min minnesbild stämmer var det någon gång vid tre eller halfyratiden.son hade ringt sin far Bonn för att berätta om mordet, och denne ringde i sin tur upp mig för att tala om vad som skett.och jag var sedan vakna fram till sextiden,

samtalade, sökte efter nyheter på radion och sökte en komma ur det tillstånd av chock och bedövning som

dödsbudet medförde.

வாக

När jag såvitt jag nu minns strax före sju - ringde uppsom var-vakthavande över helgen för att diskutera vad som måste göras vid ambassaden med anledning av mordet, berättade denne om det telefonADRESS: STRADA SOFIA 11 712 74 BUKAREST

TELEFON: 17 31 BA

TELEGRAM: SVENSK R

IỆEX: 11313.

han fått under natten. Jag ringde då genast upp

i Stockholm för att via vakthavande där informera svenska polisen om samtalet. Något senare ringde jag UD, denna gång polvakten, en gång till. 011 jag minns var mitt skäl för detta att jag under tiden fått for mig atthemtelefonnummer inte varit på ambassadens telefonsvarare, utan direktteletill hans tjänsterum där han som vakthavande sitta vissa timmar.var relativt nyinflyti sin lägenhet, som tidigare innehafts av ambassanyligen förflyttade förre pressattachésom ringtunder natten var alltså, resonerade , inte någon "tönt" som först efter att på radio ha om mordet ringt ambassaden och via telefonsvararen

att hans hemtelefonnummer. Det måste ha varit någon som tillgång till diplomatlistan för Bonn eller liknande , och antagligen trott att han ringde till pressattaché. (Detta hindrar givetvis inte att ringande kan ha varit en "tönt". Diplomatlistan är brett spridd i Bonn, och finns att köpa i boklåetc).

DVLETTES

gång mellan nio och halv elva blev jag så via UD:s av vad jag berättat uppringd av en tjänsteman kriminalpoilsiksen i Stockholm, vars namn jag inte längkommer ihåg, socławekunder direkt till honom redovisa vad hänt. Vid deita baget befann jag mig på ambassaden, dit bland andra varande pressrådethade . Han hade da perä tłtat om ringsignalerna till hans

under natten en uppgift som vi också kunde förmedtill den svenske polistjänstemannen vid samtalet med

.

fann det naturligt att informera den svenska polisen, jag räknadesámedghade överblicken över de inledda spa, för dezeventuella åtgärder man därifrån kunde vilja videomed anledning av uppringningarna. Att kontakt med Bontrolisen bedömde jag vid tillfället inte ha tjäna tenågpt till. Flera timmar efter det anonyma eta lanhade ju detta med pålagd lur i bostad var Sompjligt att spåra. fringar

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

han fått under natten. Jag ringde då genast upp

i Stockholm för att via vakthavande där informera svenska polisen om samtalet. Något senare ringde jag UD, denna gång polvakten, en gång till. 011 jag minns var mitt skäl för detta att jag under tiden fått for mig atthemtelefonnummer inte varit på ambassadens telefonsvarare, utan direktteletill hans tjänsterum där han som vakthavande sitta vissa timmar.var relativt nyinflyti sin lägenhet, som tidigare innehafts av ambassanyligen förflyttade förre pressattachésom ringtunder natten var alltså, resonerade , inte någon "tönt" som först efter att på radio ha om mordet ringt ambassaden och via telefonsvararen

att hans hemtelefonnummer. Det måste ha varit någon som tillgång till diplomatlistan för Bonn eller liknande , och antagligen trott att han ringde till pressattaché. (Detta hindrar givetvis inte att ringande kan ha varit en "tönt". Diplomatlistan är brett spridd i Bonn, och finns att köpa i boklåetc).

DVLETTES

gång mellan nio och halv elva blev jag så via UD:s av vad jag berättat uppringd av en tjänsteman kriminalpoilsiksen i Stockholm, vars namn jag inte längkommer ihåg, socławekunder direkt till honom redovisa vad hänt. Vid deita baget befann jag mig på ambassaden, dit bland andra varande pressrådethade . Han hade da perä tłtat om ringsignalerna till hans

under natten en uppgift som vi också kunde förmedtill den svenske polistjänstemannen vid samtalet med

.

fann det naturligt att informera den svenska polisen, jag räknadesámedghade överblicken över de inledda spa, för dezeventuella åtgärder man därifrån kunde vilja videomed anledning av uppringningarna. Att kontakt med Bontrolisen bedömde jag vid tillfället inte ha tjäna tenågpt till. Flera timmar efter det anonyma eta lanhade ju detta med pålagd lur i bostad var Sompjligt att spåra. fringar

Jinnen

Bilaga.

KRIMINALAVDELNINGEN

1986-04-29

EN LIG

20

29 y

81

LÄNSPOLISMÄSTAREN

STOCKHOLM

etr. Erfarenhetsberättelse avseende uppdrag såsom sambandsman mellan

mordspaningsledningen i Stockholm och Bundeskriminalamt (BKA) i Wi baden.

Då rubr. uppdrag åtminstone tillsvidare är avslutat för undertecknads vidkommande överlämnas härmed bifogade kronologiska redogörelse över de åtgärder och dispositioner som jag vidtagit. Uppdraget erhölls onsdagen den 5 mars 1986, och avresan till Wiesbaden skedde dagen därpå tillsammans med krkom Wincent Lange. Några detaljerade direktiv hade ej givits beträffande den funktion jag avsågs upprätthålla, men en för uppdragets fullgörande nödvändig information hade lämnats av chefen för KK 1, krkom Nils Linder, och chefen för KS, pint S l Pettersson.

Vid BKA i Wiesbaden placerades jag vid avdelningen för terroristbekämpning (TE), vars chef, Abteilungspräsident Erich Ruckmich, är personligt bekant sedan förundersökningen i samband med ambassaddramať i Stockholm år 1975. Tjänsterum erhölls på enheten för handläggning av ärenden avseende internationellt relaterad terrorism (TE 12) i anslutning till den särskilt avdelade arbetsgruppen (AG Olof Palme). Denna grupp hade avdesats redan måndagen den 3 mars 1986 på order av Vize Präsident Boeden, dov.s. ställföreträdande chefen för BKA, och dess uppgift blev att samla informationer och uppslag samt att biträda svensk polis vid rättshjälpsframställningar. Det tjänsterum som ställdes till förfogande var utrustat med telefon för direkt val till utlandet.

Min huvudsakliga tjänsteuppgift var i inledningsskedet att biträda krkom Wincent Lange vid de kriminaltekniska överläggningarna och därefter att upprätthålla sambandet med mordspaningsledningen i Stockholms polisdistrikt samt med RPS/SÄK och RX. Av särskilt värde var därvid samordningen i Stockholm, vilken möjliggjorde kontakter med samtliga enhetschefer via anknytningen. Därutöver såg jag det 9 jälv såsom en angelägen uppgift att samla uppgifter om aktuella terrorist- och extremistgrupper med tänkbar anPostadress Box 12510 102 29 STOCXOHOLM

Tolelon 08.769 30 00

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Jinnen

Bilaga.

KRIMINALAVDELNINGEN

1986-04-29

EN LIG

20

29 y

81

LÄNSPOLISMÄSTAREN

STOCKHOLM

etr. Erfarenhetsberättelse avseende uppdrag såsom sambandsman mellan

mordspaningsledningen i Stockholm och Bundeskriminalamt (BKA) i Wi baden.

Då rubr. uppdrag åtminstone tillsvidare är avslutat för undertecknads vidkommande överlämnas härmed bifogade kronologiska redogörelse över de åtgärder och dispositioner som jag vidtagit. Uppdraget erhölls onsdagen den 5 mars 1986, och avresan till Wiesbaden skedde dagen därpå tillsammans med krkom Wincent Lange. Några detaljerade direktiv hade ej givits beträffande den funktion jag avsågs upprätthålla, men en för uppdragets fullgörande nödvändig information hade lämnats av chefen för KK 1, krkom Nils Linder, och chefen för KS, pint S l Pettersson.

Vid BKA i Wiesbaden placerades jag vid avdelningen för terroristbekämpning (TE), vars chef, Abteilungspräsident Erich Ruckmich, är personligt bekant sedan förundersökningen i samband med ambassaddramať i Stockholm år 1975. Tjänsterum erhölls på enheten för handläggning av ärenden avseende internationellt relaterad terrorism (TE 12) i anslutning till den särskilt avdelade arbetsgruppen (AG Olof Palme). Denna grupp hade avdesats redan måndagen den 3 mars 1986 på order av Vize Präsident Boeden, dov.s. ställföreträdande chefen för BKA, och dess uppgift blev att samla informationer och uppslag samt att biträda svensk polis vid rättshjälpsframställningar. Det tjänsterum som ställdes till förfogande var utrustat med telefon för direkt val till utlandet.

Min huvudsakliga tjänsteuppgift var i inledningsskedet att biträda krkom Wincent Lange vid de kriminaltekniska överläggningarna och därefter att upprätthålla sambandet med mordspaningsledningen i Stockholms polisdistrikt samt med RPS/SÄK och RX. Av särskilt värde var därvid samordningen i Stockholm, vilken möjliggjorde kontakter med samtliga enhetschefer via anknytningen. Därutöver såg jag det 9 jälv såsom en angelägen uppgift att samla uppgifter om aktuella terrorist- och extremistgrupper med tänkbar anPostadress Box 12510 102 29 STOCXOHOLM

Tolelon 08.769 30 00

Bilaga A 3

RPS Säk

1982-04-14

11. MORD

Den 9.7.1986 mördades styrelsemedlemmen i Firma SIEMENS AG, professor dr. Karl Heinz BECKURTS och hans chaufför Eckhard GROPPLER i München-Strasslach/BY. Ett "Kommando" hade vid ett träd vid gatan placerat en bomh och utlöst den när hilan pascerade. Gärningsmännen motiverade mordet bl a ed BECKURTS funktion inom ramen för den strategiska uppfattningen av det "imperialistiska totala systemet":

"Beckurts representerar exakt det internationella kapitalets kurs inom det imperialistiska totala systemets aktuella fas av politisk, ekonomisk och militär strategi och driver den vidare."

"Beckurts är en central figur inom Siemens: Han leder forskning och teknisk utveckling inom de för omistrukturering strategiska områden, som Siemens kor:centrerar sig på ...." (Bekännelseskrift/BECKURTS)

.::S

Hot mot personer och inrättningar inc: incast: in

ideologiska utläggningar av RAF visar tydligt den potentiella faran för personer och inrättningar ino: industrin.

Ett direkt angreppsmál för RAF är, enligt bekännelseskriften till mordet på prof. BECKURTS, det sk "militär-industriella komplexet" (MIK): "omstruktureringen för det imperialistiska kriget konkretiserar sig i dag i metropolerna på kapitalets sida i den radikala förvandlingen av samhällsproduktionen genom forskning, utveckling och produktion av högteknologier, som skall leda till en profitmaximering och den absoluta ökningen av produktiviteten för att stabilisera dess struktur och ekonomiska bas inom centra och säkra dess position på världsmarknaden.

Eller: "teknologimonopolet är den strategiska hävstången för att öka profiterna för det internationella

militär-industriella komplexet .... för att cementera och öka tredje världens länders beroende och för att behålla den militära övermakten gentemot de socialistiska staterna. (Bekännelseskrift/BECKURTS)

1

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga A 3

RPS Säk

1982-04-14

11. MORD

Den 9.7.1986 mördades styrelsemedlemmen i Firma SIEMENS AG, professor dr. Karl Heinz BECKURTS och hans chaufför Eckhard GROPPLER i München-Strasslach/BY. Ett "Kommando" hade vid ett träd vid gatan placerat en bomh och utlöst den när hilan pascerade. Gärningsmännen motiverade mordet bl a ed BECKURTS funktion inom ramen för den strategiska uppfattningen av det "imperialistiska totala systemet":

"Beckurts representerar exakt det internationella kapitalets kurs inom det imperialistiska totala systemets aktuella fas av politisk, ekonomisk och militär strategi och driver den vidare."

"Beckurts är en central figur inom Siemens: Han leder forskning och teknisk utveckling inom de för omistrukturering strategiska områden, som Siemens kor:centrerar sig på ...." (Bekännelseskrift/BECKURTS)

.::S

Hot mot personer och inrättningar inc: incast: in

ideologiska utläggningar av RAF visar tydligt den potentiella faran för personer och inrättningar ino: industrin.

Ett direkt angreppsmál för RAF är, enligt bekännelseskriften till mordet på prof. BECKURTS, det sk "militär-industriella komplexet" (MIK): "omstruktureringen för det imperialistiska kriget konkretiserar sig i dag i metropolerna på kapitalets sida i den radikala förvandlingen av samhällsproduktionen genom forskning, utveckling och produktion av högteknologier, som skall leda till en profitmaximering och den absoluta ökningen av produktiviteten för att stabilisera dess struktur och ekonomiska bas inom centra och säkra dess position på världsmarknaden.

Eller: "teknologimonopolet är den strategiska hävstången för att öka profiterna för det internationella

militär-industriella komplexet .... för att cementera och öka tredje världens länders beroende och för att behålla den militära övermakten gentemot de socialistiska staterna. (Bekännelseskrift/BECKURTS)

1

Bilaga G till Sverige och som kan tänkas ha aversioner mot den svenska regeringen. denna angelägenhet skedde överläggningar med vicepresidenten Boeden och avdelRuckmich, speciellt vad beträffar aspekter på den gok. "röda armefraktionen" RAF) och "2:8 juni-rörelsen" (Bewegung der 2. Juni). Vid TE 12 lämnades därutöver löinformationer om internationella terroristgrupper med anknytning till främst röda arméfraktionen", vorvid grupperingar kringanfördes såsom särskilt . Emellertid anses ingen sådan grupp vara speciellt misstänkt när det gäller på statsminister Olof Palme. Det fanns anledning att jämväl införskaffa inforvid BKA i Meckenheim (vid Bonn), och ett dagsbesök företogs hos statsskydds(ST) därstädes. Vid ett sammanträde i närvaro även av två representanter för författningsskyddet (Bundesverfassungsschutz) erhölls värdefull information samt skriftligt material. Ej heller vid detta sammanträde anfördes några trolighetsgraderade missmot någon särskild politisk eller etnisk grupp, även om särskild uppmärksamhet ägnades at det kurdiska arbetarpartiet och PKK.(Samtlig information och skriftligt har vidarbefordrats till rikskriminalen).

med sambandsfunktionen och såsom en del av denna hade undertecknad att upprätthålla kontakten med 8KA:s kriminaltekniska institut, där olika kriminaltekniska undersökningar utfördes. För kännedom bör det här noteras, att de båda kulorna undersöktes av KT 3 (Fachgruppe Biologie) och av KT 6 (Fachgruppe Schusswaffen). Vid den förstnämnda enheten skedde främst den serologiska undersökningen (avseende fastställande av blod eller sekret) och vid den sistnämnda utfärdades utlåtandet beträffande trolig ammunition och troligt sk jut vapen. Makarna Palmes kläder liksom den misstänktes undersöktes vid kl I (Fachgruppe Physik) under ledning av, biträdd av fru Dessa undersökningar motiverade vid flera tillfällen min närvaro, då upplysninga önskades under hand från KKT i Stockholm och SKL i Linköping. Därför var jag från början informerad' om förutsättningarna och problematiken kring undersökningarna. Måndagen 17 mars 1986 varfrån SKL i Linköping på plats' hos KT I med bl.a. den misstänktes jacka (parkas), och under de följande dagarna hade undertecknad att vid olika tillfällen biträda såsom tolk.

kan utifrån egen subjektiv bedömning fastslå, att sambandsfunktionen som sådan var nödvändig under det intensivskede i mordspaningarna som var för handen de tre första veckorna. Samarbetsviljan och servicen från BKA-enheternas sida var mycket god, och det finns i sammanhanget anledning att särskilt nämna de insatser som arbetsgruppen (AG Olof Palme) gjorde. Dess medlemmar åtog sig frivillig övertid och helgarbete för att underlätta min funktion. (Gruppen utgöres av Kriminaloberkommissar, Kriminaloberkommissaroch KriminalkommissarI viss mån underlättades uppdraget naturligtvis genom att jag sedan ambassadutredningen personligen känner avdelnings- och enhetscheferna vid terroristavdelningen(TE) samt fles av tjänstemännen vid statsskyddet (ST).

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga G till Sverige och som kan tänkas ha aversioner mot den svenska regeringen. denna angelägenhet skedde överläggningar med vicepresidenten Boeden och avdelRuckmich, speciellt vad beträffar aspekter på den gok. "röda armefraktionen" RAF) och "2:8 juni-rörelsen" (Bewegung der 2. Juni). Vid TE 12 lämnades därutöver löinformationer om internationella terroristgrupper med anknytning till främst röda arméfraktionen", vorvid grupperingar kringanfördes såsom särskilt . Emellertid anses ingen sådan grupp vara speciellt misstänkt när det gäller på statsminister Olof Palme. Det fanns anledning att jämväl införskaffa inforvid BKA i Meckenheim (vid Bonn), och ett dagsbesök företogs hos statsskydds(ST) därstädes. Vid ett sammanträde i närvaro även av två representanter för författningsskyddet (Bundesverfassungsschutz) erhölls värdefull information samt skriftligt material. Ej heller vid detta sammanträde anfördes några trolighetsgraderade missmot någon särskild politisk eller etnisk grupp, även om särskild uppmärksamhet ägnades at det kurdiska arbetarpartiet och PKK.(Samtlig information och skriftligt har vidarbefordrats till rikskriminalen).

med sambandsfunktionen och såsom en del av denna hade undertecknad att upprätthålla kontakten med 8KA:s kriminaltekniska institut, där olika kriminaltekniska undersökningar utfördes. För kännedom bör det här noteras, att de båda kulorna undersöktes av KT 3 (Fachgruppe Biologie) och av KT 6 (Fachgruppe Schusswaffen). Vid den förstnämnda enheten skedde främst den serologiska undersökningen (avseende fastställande av blod eller sekret) och vid den sistnämnda utfärdades utlåtandet beträffande trolig ammunition och troligt sk jut vapen. Makarna Palmes kläder liksom den misstänktes undersöktes vid kl I (Fachgruppe Physik) under ledning av, biträdd av fru Dessa undersökningar motiverade vid flera tillfällen min närvaro, då upplysninga önskades under hand från KKT i Stockholm och SKL i Linköping. Därför var jag från början informerad' om förutsättningarna och problematiken kring undersökningarna. Måndagen 17 mars 1986 varfrån SKL i Linköping på plats' hos KT I med bl.a. den misstänktes jacka (parkas), och under de följande dagarna hade undertecknad att vid olika tillfällen biträda såsom tolk.

kan utifrån egen subjektiv bedömning fastslå, att sambandsfunktionen som sådan var nödvändig under det intensivskede i mordspaningarna som var för handen de tre första veckorna. Samarbetsviljan och servicen från BKA-enheternas sida var mycket god, och det finns i sammanhanget anledning att särskilt nämna de insatser som arbetsgruppen (AG Olof Palme) gjorde. Dess medlemmar åtog sig frivillig övertid och helgarbete för att underlätta min funktion. (Gruppen utgöres av Kriminaloberkommissar, Kriminaloberkommissaroch KriminalkommissarI viss mån underlättades uppdraget naturligtvis genom att jag sedan ambassadutredningen personligen känner avdelnings- och enhetscheferna vid terroristavdelningen(TE) samt fles av tjänstemännen vid statsskyddet (ST).

Bilaya G

Efter den 20 mars 1986 då jag återvände till Stockholm har jag i viss begränsad utsträckning tagits i anspråk för kontakter med Wiesbaden vid sidan av den ordinarie tjängten. Således har sambandsfunktionen ej upprätthållits annat än sporadiskt och utan anknytning till någon operativ grupp.

Stockholm den 29 april 1986 På tjänstens vägnari

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaya G

Efter den 20 mars 1986 då jag återvände till Stockholm har jag i viss begränsad utsträckning tagits i anspråk för kontakter med Wiesbaden vid sidan av den ordinarie tjängten. Således har sambandsfunktionen ej upprätthållits annat än sporadiskt och utan anknytning till någon operativ grupp.

Stockholm den 29 april 1986 På tjänstens vägnari

UTDRAG

Bilaga G

1986-03-11 Telefonsamtal med Holmér, som informeras om de aktuella åtgärderna

i Stuttgart och Stockholm. På uppdrag av kriminalteknikerna vid BKA begär undertecknad samtidigt uppgift om Olof Palmes kroppslängd samt obduktionsprotokoll i sammandrag på engelska eller tyska. Talar med, beträffande den föregivne skådespelaren

alt.och begäran om undersökning i Wien. Telefonsamtal med koll.i Stuttgart. Rättshjälpsframställning önskas i händelse av att den uppringande okände mannen identifieras och förhör skall hållas. Meddelar Näss beträffande fortsatt telefonberedskap på angivet telefonnummer i Stockholm. Klockan 11.15 information till's L.Pettersson som också lämnar aktuell information betr. förmodad gärningsmannagrupps övervakning av Olof Palme innan mordet. Klockan 12.45 beslutar P G Näss att "blåsa av" åtgärderna vilka föranletts av telefonsamtalen till konsulatet. Men efter det att den okände mannen ånyo meddelat sig medpå konsulatet bekräftar RPS/SAK kl. 17.00 att telefonnumret i Stockholm kommer att stå till förfogande (med tolk) klockan 20.00 - 23.00 på tisdags - kvällen. Jag meddelar detta till kollegani Stuttgart.

Under tisdagseftermiddagen har undertecknad en längre överläggning med vice-presidenten för BKA,, och chefen för terroristavdelningen (TE) vid BKA, Abteilungspräsident, varvid jag informeras : om deras bedömning av RAF (Rote Armée-Fraktion) såsom gärningsmän vid mordet på statsminister Olof Palme. Båda ansen

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

UTDRAG

Bilaga G

1986-03-11 Telefonsamtal med Holmér, som informeras om de aktuella åtgärderna

i Stuttgart och Stockholm. På uppdrag av kriminalteknikerna vid BKA begär undertecknad samtidigt uppgift om Olof Palmes kroppslängd samt obduktionsprotokoll i sammandrag på engelska eller tyska. Talar med, beträffande den föregivne skådespelaren

alt.och begäran om undersökning i Wien. Telefonsamtal med koll.i Stuttgart. Rättshjälpsframställning önskas i händelse av att den uppringande okände mannen identifieras och förhör skall hållas. Meddelar Näss beträffande fortsatt telefonberedskap på angivet telefonnummer i Stockholm. Klockan 11.15 information till's L.Pettersson som också lämnar aktuell information betr. förmodad gärningsmannagrupps övervakning av Olof Palme innan mordet. Klockan 12.45 beslutar P G Näss att "blåsa av" åtgärderna vilka föranletts av telefonsamtalen till konsulatet. Men efter det att den okände mannen ånyo meddelat sig medpå konsulatet bekräftar RPS/SAK kl. 17.00 att telefonnumret i Stockholm kommer att stå till förfogande (med tolk) klockan 20.00 - 23.00 på tisdags - kvällen. Jag meddelar detta till kollegani Stuttgart.

Under tisdagseftermiddagen har undertecknad en längre överläggning med vice-presidenten för BKA,, och chefen för terroristavdelningen (TE) vid BKA, Abteilungspräsident, varvid jag informeras : om deras bedömning av RAF (Rote Armée-Fraktion) såsom gärningsmän vid mordet på statsminister Olof Palme. Båda ansen

att trolighetsgraden är så ringa att misstankar i denna riktning forts.

bör kunna avföras. Det finns ingen nu känd omständighet kring mordet på statsminister Olof Palme som ger anledning till närmare spaning och utredning i denna riktning. Därtill kommer den omständigheten att flera iakttagelser tyder på lika stor förvåning och...illrådighet i denna krets inför frågan om vem som utfört mordet. RAF har visserligen inte dementerat uppgiften från nyhetsbyrån Reuthers Londonkontor om att en person som uppgav sig vara talesman för "Kommando" uttalade att denna grupp (?) utfört dådet. Men RAF har hittills aldrig dementerat något dåd som man felaktigt beskyllts för. "Kommando" existerar för övrigt inte såsom grupp, utöver de fyra överlevande gärningsmännen från ambassaddramat i Stockholm i april 1975 (Dellwo, Krabbe, Rössner och Taufer). Dessa fyra dömdes 1977 till 4 x 20 års fängelse och avtjänar fortfarande detta straff. Gruppens destruktiva verksamhet övertogs i praktiken av "Kommando" redan i maj 1975 (enligt flygblad) och den är ansvarig för morden på riksåklagaren Buback, bankmannen Ponto och arbetsgivarordföranden Hanns-Martin Schleyer. Bland dessa gärningmän var Peter Willy Stoll och Silke Maier Witt, vilka båda tillhörde sympatisörerna kring "Kommando" år 1975. Under sammanträdet medoch Abt. präs.erhålles kännedom om ett just inkommet brev från en person vid namn(enl. uppg. broder till). I brevet vidarebefordrasförsäkran att mordet på Olof Palme ej har utförts eller främjats av, d.v.s."2 juni-rörelsen' eller dess sympatisörer. Det bör i sammanhanget understrykas, att "2 juni-rörelsen" inte organisatoriskt är knuten till RAF utan snarare att betrakta såsom "samma andas barn" men huvudsakligen aktiva i Berlin. Existensen av ett "Kommando(enligt anonymt telefonsamtal) är ej känd vid BKA-TE i Wiesbaden och ej heller trolig, eftersom RAF:S "kommandon" endast organiseras och benämnes vid hämnd för medlemmar som dödats. Vid sammanträdet diskuterar undertecknad behovet av närmare informationer om högerradikala valdsgrupper, och det beslutas att jag skall beredas tillfälle till sådan information vid BKA i Meckenheim (vid Bonn) under veckan. Undertecknad tilldelades aven förtjänstplakett (BKAplaketten) såsom erkänsla för drygt tio års samarbete med BundesKriminalamt vid olika brottsutredningar, speciellt "ambassaddramat" 1975.

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

att trolighetsgraden är så ringa att misstankar i denna riktning forts.

bör kunna avföras. Det finns ingen nu känd omständighet kring mordet på statsminister Olof Palme som ger anledning till närmare spaning och utredning i denna riktning. Därtill kommer den omständigheten att flera iakttagelser tyder på lika stor förvåning och...illrådighet i denna krets inför frågan om vem som utfört mordet. RAF har visserligen inte dementerat uppgiften från nyhetsbyrån Reuthers Londonkontor om att en person som uppgav sig vara talesman för "Kommando" uttalade att denna grupp (?) utfört dådet. Men RAF har hittills aldrig dementerat något dåd som man felaktigt beskyllts för. "Kommando" existerar för övrigt inte såsom grupp, utöver de fyra överlevande gärningsmännen från ambassaddramat i Stockholm i april 1975 (Dellwo, Krabbe, Rössner och Taufer). Dessa fyra dömdes 1977 till 4 x 20 års fängelse och avtjänar fortfarande detta straff. Gruppens destruktiva verksamhet övertogs i praktiken av "Kommando" redan i maj 1975 (enligt flygblad) och den är ansvarig för morden på riksåklagaren Buback, bankmannen Ponto och arbetsgivarordföranden Hanns-Martin Schleyer. Bland dessa gärningmän var Peter Willy Stoll och Silke Maier Witt, vilka båda tillhörde sympatisörerna kring "Kommando" år 1975. Under sammanträdet medoch Abt. präs.erhålles kännedom om ett just inkommet brev från en person vid namn(enl. uppg. broder till). I brevet vidarebefordrasförsäkran att mordet på Olof Palme ej har utförts eller främjats av, d.v.s."2 juni-rörelsen' eller dess sympatisörer. Det bör i sammanhanget understrykas, att "2 juni-rörelsen" inte organisatoriskt är knuten till RAF utan snarare att betrakta såsom "samma andas barn" men huvudsakligen aktiva i Berlin. Existensen av ett "Kommando(enligt anonymt telefonsamtal) är ej känd vid BKA-TE i Wiesbaden och ej heller trolig, eftersom RAF:S "kommandon" endast organiseras och benämnes vid hämnd för medlemmar som dödats. Vid sammanträdet diskuterar undertecknad behovet av närmare informationer om högerradikala valdsgrupper, och det beslutas att jag skall beredas tillfälle till sådan information vid BKA i Meckenheim (vid Bonn) under veckan. Undertecknad tilldelades aven förtjänstplakett (BKAplaketten) såsom erkänsla för drygt tio års samarbete med BundesKriminalamt vid olika brottsutredningar, speciellt "ambassaddramat" 1975.

HA

40

vid persor X por telefon

M por brev

Stockholm

I grövre brollmål 02 Arbatsonhot KX 1

00 Piata for fortunnelmpol Uppginsmottagare 09 Tolofon

05 Outum

a klocken Renoborg

4109

860301 0905 10 Brott mod vilket uppslogot hor samman

11 Spaningauppalagot lámnat Mord Palme

Ilgt berox 12. Uppgiltalámnarans oltarnamn och alla fornamn (i räll följd, tilltalsnamnet markeras)

T FAT I managine1) Yike/tital

16 Postadions (uidelningudross och orsadioss). Telolon bostaden vakth OD

UD. tel.15 Arborsplats (arbetsgivara, postadress och lolalon arbolol)

UD 16 Uppslagol arser

ild

och plata) misstankt

samtal till Bonn där ngn på tyska uppgivit att porson

Palme mördats av RAF

cordon

godo 18 Jak (anteckna Brot kind persons yrko, namn. 18 doisotid, bostad, rolofon och arbetsgivaro - okind panons kon, sidor, signalomgnt och klådsol -

baroffor Ovriga sakuppgifter mod angivando av sy hailpunktor 1or lidor och plats or samt bedömning av uppgiftsl&mnasom trovärdighet och ov sprit ollor narkotikapavorken)

1986-03-01 kl. 09.05 meddeladeföljande:

Hon har blivit uppringd av svenska ambassaden i Bonn vilka meddelade att kl. 02.45 fick deras jourhavande_som heter, ett telefonsamtal av. en man som på flytande tyska meddelade: " Här är RAF, Vi har skjutit er statsmini: Luren lades därefter på. Ngn utvärdering av samtalet kunde icke göras. Ambassaden i Bonn står till förfogande men har f.n. inget ytterligare att meddela.

APS 483.1.1-4. . 26 19 Ovanstaande uppslag


Forts.blad 20 Tagit dol86070T Spaningschef | Blu Spaningscholl


123 Spanchol: sign

21

anknylor till uppslag ni 22 Rogistrerat: 23 Arondot tilldelat


I daturo

signalur

Renebong

Med lots linjor avgränsado avsnitt lylle ej av uppgilismottagaron

Ex 1: Till originalparm 1 nr.löljd)

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

HA

40

vid persor X por telefon

M por brev

Stockholm

I grövre brollmål 02 Arbatsonhot KX 1

00 Piata for fortunnelmpol Uppginsmottagare 09 Tolofon

05 Outum

a klocken Renoborg

4109

860301 0905 10 Brott mod vilket uppslogot hor samman

11 Spaningauppalagot lámnat Mord Palme

Ilgt berox 12. Uppgiltalámnarans oltarnamn och alla fornamn (i räll följd, tilltalsnamnet markeras)

T FAT I managine1) Yike/tital

16 Postadions (uidelningudross och orsadioss). Telolon bostaden vakth OD

UD. tel.15 Arborsplats (arbetsgivara, postadress och lolalon arbolol)

UD 16 Uppslagol arser

ild

och plata) misstankt

samtal till Bonn där ngn på tyska uppgivit att porson

Palme mördats av RAF

cordon

godo 18 Jak (anteckna Brot kind persons yrko, namn. 18 doisotid, bostad, rolofon och arbetsgivaro - okind panons kon, sidor, signalomgnt och klådsol -

baroffor Ovriga sakuppgifter mod angivando av sy hailpunktor 1or lidor och plats or samt bedömning av uppgiftsl&mnasom trovärdighet och ov sprit ollor narkotikapavorken)

1986-03-01 kl. 09.05 meddeladeföljande:

Hon har blivit uppringd av svenska ambassaden i Bonn vilka meddelade att kl. 02.45 fick deras jourhavande_som heter, ett telefonsamtal av. en man som på flytande tyska meddelade: " Här är RAF, Vi har skjutit er statsmini: Luren lades därefter på. Ngn utvärdering av samtalet kunde icke göras. Ambassaden i Bonn står till förfogande men har f.n. inget ytterligare att meddela.

APS 483.1.1-4. . 26 19 Ovanstaande uppslag


Forts.blad 20 Tagit dol86070T Spaningschef | Blu Spaningscholl


123 Spanchol: sign

21

anknylor till uppslag ni 22 Rogistrerat: 23 Arondot tilldelat


I daturo

signalur

Renebong

Med lots linjor avgränsado avsnitt lylle ej av uppgilismottagaron

Ex 1: Till originalparm 1 nr.löljd)

J.

Siocano

I grövre Oi Arbatsonhof KK 1

00 Plata 10e tortura tompol *** Uppgiftamottagare

os toloton

os datum

03 klockan Röneborg

4109

860301 09.20 10 Bront mod vilket uppslagof hör sammen

11 Spaningsuppslagor Tamnat

vid person Mord Palme

px 7 por loloton n

per brov 12 UDDihsiamnotong elleinomn och alla fornamn liralt lolid, tilltalsnamnet markeras)

TF ar man.dag13 Yikitol

14 Posledrog (uidolningsadress och onsadress). Telolon bostaden ambassadråd

Svenska Ambagsaden i Bonn, tel. 0228/26002015 Arbeitplats (arbetsgivaro. posladioss och lololon arbolot)

18 Uppslagot avsor

misstanka porson

17 Handelso (kort rubrlooring I ox Taktlagolso av person, fordon, gode, skottlossning otc mod anglvando av tid och plata) samtal till ambagsaden i Bonn ang mordet..

o

fordon

I gode

18 gak (anlockna tort kind panono yrko, namn, födelsotid, bostad, Tolofon och arbetsgivaro - okand personu kon, alder, signalomont och kiads or

baratter ovriga sakuppgillor rod angivando av av nallpunkter for tidor och platser samt bodómning av uppgiftslämnarons trovärdighet och ov sprit. gllor narkotikapávarhan

1986-03-01 kl. 02.45 uppringdesi sin bostad av en man som på ren tyska uppgav: "Här är RAF. Vi har skjutit er statsminister." Telefonluren lades därefter på. Mannen talade tyska utan dialekt. Några som helst bakgrundsljud kunde icke uppfattas. Mannen talade i normal samtalston,

Vid ovannämnda tillfälle varjourhavande på anbassaden och han hade telefonen ställd till sin bostad. Ovazstående santal kom således tillbostad. Detta nr finnes icke antecknat på amcassadens jourlistor eller i den allmänna telefonkatalogen. Uppringaren måste således känna tillbefatt ning och telefonnummer. Non utvärdering av samtalet har icke kunnat ske mend omständ igheten att samtalet kom hem tilltyder på att uppringaren var ngn som kände personalen på svenska ambassaden i Bonn.

APS 483.1.1-4. 43-02 28 000 sat. ALLF 400 83 038 Libertryc

19 Ovangtaonde uppslag7

21

anknytor illl uppslag nr 22 Registrerat: Arandal tilldolet


| datum

|

24 Fardigboabotat: datum

1 25 Spanchol: sign

Ex 1: Till originalparm (i nr-löljd)

Mod lala linjar avgrangado avsnitt ylls oj av uppgitismottagaren

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

J.

Siocano

I grövre Oi Arbatsonhof KK 1

00 Plata 10e tortura tompol *** Uppgiftamottagare

os toloton

os datum

03 klockan Röneborg

4109

860301 09.20 10 Bront mod vilket uppslagof hör sammen

11 Spaningsuppslagor Tamnat

vid person Mord Palme

px 7 por loloton n

per brov 12 UDDihsiamnotong elleinomn och alla fornamn liralt lolid, tilltalsnamnet markeras)

TF ar man.dag13 Yikitol

14 Posledrog (uidolningsadress och onsadress). Telolon bostaden ambassadråd

Svenska Ambagsaden i Bonn, tel. 0228/26002015 Arbeitplats (arbetsgivaro. posladioss och lololon arbolot)

18 Uppslagot avsor

misstanka porson

17 Handelso (kort rubrlooring I ox Taktlagolso av person, fordon, gode, skottlossning otc mod anglvando av tid och plata) samtal till ambagsaden i Bonn ang mordet..

o

fordon

I gode

18 gak (anlockna tort kind panono yrko, namn, födelsotid, bostad, Tolofon och arbetsgivaro - okand personu kon, alder, signalomont och kiads or

baratter ovriga sakuppgillor rod angivando av av nallpunkter for tidor och platser samt bodómning av uppgiftslämnarons trovärdighet och ov sprit. gllor narkotikapávarhan

1986-03-01 kl. 02.45 uppringdesi sin bostad av en man som på ren tyska uppgav: "Här är RAF. Vi har skjutit er statsminister." Telefonluren lades därefter på. Mannen talade tyska utan dialekt. Några som helst bakgrundsljud kunde icke uppfattas. Mannen talade i normal samtalston,

Vid ovannämnda tillfälle varjourhavande på anbassaden och han hade telefonen ställd till sin bostad. Ovazstående santal kom således tillbostad. Detta nr finnes icke antecknat på amcassadens jourlistor eller i den allmänna telefonkatalogen. Uppringaren måste således känna tillbefatt ning och telefonnummer. Non utvärdering av samtalet har icke kunnat ske mend omständ igheten att samtalet kom hem tilltyder på att uppringaren var ngn som kände personalen på svenska ambassaden i Bonn.

APS 483.1.1-4. 43-02 28 000 sat. ALLF 400 83 038 Libertryc

19 Ovangtaonde uppslag7

21

anknytor illl uppslag nr 22 Registrerat: Arandal tilldolet


| datum

|

24 Fardigboabotat: datum

1 25 Spanchol: sign

Ex 1: Till originalparm (i nr-löljd)

Mod lala linjar avgrangado avsnitt ylls oj av uppgitismottagaren

Bilaga A

4

RPS Säk

1988-04-14

Enligt RAFs talesätt kan man alltså här räkna in

storbanker

rustningsindustrin

högteknologin (genteknik, datastyrda kommunikations-, informations- och produktionssystem) och

- elektronik.

Såsom framgår av riskramen för politiska beslutsfattare måste man även här ta med speciellt deltagande i militära och civila forskningsprojekt som EUREKA och ESPRIT. En ytterligare risksynpunkt för personer och inrättningar förekommer för sådana internationellt opererande koncerner som de som från RAFs synpunkt sett kan beskyllas för exploatering eller för förbindelser med rasistiska regimer.

"idag hör Siemens över hela världen till de största transnationella koncernerna, den bär ansvar för explcatering, förintande och utarmance av miljoner människor i tredje världen och metroscierna."

"nä: Sieme s nec onomiskt stö- ville bygga en damm i Nocambique för rasistrerine: i Sydafrika (Bekännelseskrift/BECKURTS)

11

Antikapitalistiska motiveringar

RAF här i sitt politiskt-ideologiska program tagit: upp en antikapitalistisk mot proletariatrörelsen inriktad motivationslinje. Detta bekräftas senast i bekännelserna beträffande BECKURTS och von BRAUNMÜHL:

".... och det politiska begreppet, att kapitalets makt för människorna endast betydër maximerat: elände och exploatering...."

"för människorna i Västeuropa : betyder det internationella kapitalets kurs en enhetligt skärpt exploatering, ett större elände och förtryck:

den kontrollerade friställningen av miljoner människor från produktionen och samhället i sin hel-.. het...." (Bekännelseskrift/BECKURTS)

..

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga A

4

RPS Säk

1988-04-14

Enligt RAFs talesätt kan man alltså här räkna in

storbanker

rustningsindustrin

högteknologin (genteknik, datastyrda kommunikations-, informations- och produktionssystem) och

- elektronik.

Såsom framgår av riskramen för politiska beslutsfattare måste man även här ta med speciellt deltagande i militära och civila forskningsprojekt som EUREKA och ESPRIT. En ytterligare risksynpunkt för personer och inrättningar förekommer för sådana internationellt opererande koncerner som de som från RAFs synpunkt sett kan beskyllas för exploatering eller för förbindelser med rasistiska regimer.

"idag hör Siemens över hela världen till de största transnationella koncernerna, den bär ansvar för explcatering, förintande och utarmance av miljoner människor i tredje världen och metroscierna."

"nä: Sieme s nec onomiskt stö- ville bygga en damm i Nocambique för rasistrerine: i Sydafrika (Bekännelseskrift/BECKURTS)

11

Antikapitalistiska motiveringar

RAF här i sitt politiskt-ideologiska program tagit: upp en antikapitalistisk mot proletariatrörelsen inriktad motivationslinje. Detta bekräftas senast i bekännelserna beträffande BECKURTS och von BRAUNMÜHL:

".... och det politiska begreppet, att kapitalets makt för människorna endast betydër maximerat: elände och exploatering...."

"för människorna i Västeuropa : betyder det internationella kapitalets kurs en enhetligt skärpt exploatering, ett större elände och förtryck:

den kontrollerade friställningen av miljoner människor från produktionen och samhället i sin hel-.. het...." (Bekännelseskrift/BECKURTS)

..

Bilaga A 5

RPS Säk

1988-04-14

"DEN IMPERIALISTISKA BORGERLIGHETEN KAN INTE LÄNGRE UNDANRÖJA ORSAKERNA TILL DE ALLT SKARPARE SOCIALA OCH POLITISKA MOTSÄTTNINGARNA OCH DET ELÄNDE SOM MASSORNA PÅ ALLA KONTINENTER UPPLEVER HAR SÅ FÖRDJUPATS OCH TILLSPETSATS, ATT FRÅGAN OM ETT LIV SOM MÄNNISKOR ELLER EN ÄNDLÖS FORTSÄTTNING AV DET IMPERIALISTISKA BARBARIET I DAG SKAPA? ANTAGONISMEN I ALLA KONTROVERSER...." (Bekännelseskrift/BRAUNMül!L)

Antiimperialistiska motiveringar

I anslutning till ett sprängattentat mot en amerikansk flygbas 1985-08-08 innehöll bekännelseskriften bl a följande

"Flygbasen för vars militärstrategiska syfte byggandet av västra startbanan är ouragängligt står emellertid också för en motståndsrörelses långa, sega kamp, dess konfrontation med den hotande statliga vålàsapparaten och de reformistiska vänsterns inringningsmanövrer....

atonkraftanläggningen i Hackerz.sri, sc. Täs"... tyskland vill ha för siti språng til: tomak: och terkorn mot den, som bekämpar cer.

11

11

Baca komplexen förses alléså med en antiimpericlistisk aspekt: den ekologiska fråga: on västra startbanan och kärnkraftanläggningen i Wackersdori förvandlas alltså till "Natos västra startbana" resp den "västtyska atomstaten", som blir i stånd att producera atomvapen. (Bekännelseskrift/BECKURTS)

Hot i samband med fångarnas situation

Vid konsekvent analys av RAF-situationen brist på gensvar från befolkningen - finner man att de:, trots att de utropar "proletariatet" till. revolutionärt subjekt, när allt kommer omkring endast har de egna "fångarna från RAF" som målsättning för sitt "revolutionära" arbete: Denna tankegång belyser det självbedrägeri som RAF lider av (revolution för revolutionens skull). Faktum är, att RAF i mitten av 70-talet diskuterat en antydan till att betrakta fångar som revolutionärt subjekt. Det förkastades av förståeliga skäl.

påtagligt är dock, att RAF ständigt kommer att försöka företa aktioner för att "förbättra" situationen för "sina fångar". Detta sträcker sig från aktioner för att ändra fängelseförhållandena till befriande av fångar.

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga A 5

RPS Säk

1988-04-14

"DEN IMPERIALISTISKA BORGERLIGHETEN KAN INTE LÄNGRE UNDANRÖJA ORSAKERNA TILL DE ALLT SKARPARE SOCIALA OCH POLITISKA MOTSÄTTNINGARNA OCH DET ELÄNDE SOM MASSORNA PÅ ALLA KONTINENTER UPPLEVER HAR SÅ FÖRDJUPATS OCH TILLSPETSATS, ATT FRÅGAN OM ETT LIV SOM MÄNNISKOR ELLER EN ÄNDLÖS FORTSÄTTNING AV DET IMPERIALISTISKA BARBARIET I DAG SKAPA? ANTAGONISMEN I ALLA KONTROVERSER...." (Bekännelseskrift/BRAUNMül!L)

Antiimperialistiska motiveringar

I anslutning till ett sprängattentat mot en amerikansk flygbas 1985-08-08 innehöll bekännelseskriften bl a följande

"Flygbasen för vars militärstrategiska syfte byggandet av västra startbanan är ouragängligt står emellertid också för en motståndsrörelses långa, sega kamp, dess konfrontation med den hotande statliga vålàsapparaten och de reformistiska vänsterns inringningsmanövrer....

atonkraftanläggningen i Hackerz.sri, sc. Täs"... tyskland vill ha för siti språng til: tomak: och terkorn mot den, som bekämpar cer.

11

11

Baca komplexen förses alléså med en antiimpericlistisk aspekt: den ekologiska fråga: on västra startbanan och kärnkraftanläggningen i Wackersdori förvandlas alltså till "Natos västra startbana" resp den "västtyska atomstaten", som blir i stånd att producera atomvapen. (Bekännelseskrift/BECKURTS)

Hot i samband med fångarnas situation

Vid konsekvent analys av RAF-situationen brist på gensvar från befolkningen - finner man att de:, trots att de utropar "proletariatet" till. revolutionärt subjekt, när allt kommer omkring endast har de egna "fångarna från RAF" som målsättning för sitt "revolutionära" arbete: Denna tankegång belyser det självbedrägeri som RAF lider av (revolution för revolutionens skull). Faktum är, att RAF i mitten av 70-talet diskuterat en antydan till att betrakta fångar som revolutionärt subjekt. Det förkastades av förståeliga skäl.

påtagligt är dock, att RAF ständigt kommer att försöka företa aktioner för att "förbättra" situationen för "sina fångar". Detta sträcker sig från aktioner för att ändra fängelseförhållandena till befriande av fångar.

Datuyü 6

RPS Säk

1988-04-14

Överfallet på den tyska ambassaden i Stockholm 1975 och kidnappingen och mordet på SCHLEYER 1977, är exempel på dessa avsikter.

Per-Göran Näss

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Datuyü 6

RPS Säk

1988-04-14

Överfallet på den tyska ambassaden i Stockholm 1975 och kidnappingen och mordet på SCHLEYER 1977, är exempel på dessa avsikter.

Per-Göran Näss

Bilaga B

Några reflektioner beträffande föregivet RAF-brev

I. Vad som genast faller i ögonen vid en genomläsning är de frekventa stav- och genusfelen. Nästan hälften av genusbestämningarna är felaktiga. Det rör sig bl a om så pass vanliga ord som kamp, ansikte, handling, våld. Beträffande stavfelen kan noteras "vidgående", "anknitning", "kanske", "maktapparatten". Vidare förekommer felaktig utsättning resp avsaknad av prickar över a ocho i enstaka, flagranta fall som "ar" i stf "är" och "forsta" i stf "första" (sid 1, rad 6), "utgjörde" ist f "utgjorde" (sid 2, rad 201, "ätt" ist f "att" (sid 3, rad 13).

i

Med tanke på dessa felaktigheter kan man nog anta att brevet inte skrivits av en svensk, såvida inte avsikten varit att förvilla.

II. Frågan uppstår då närmast om en tyskspråkig person kan ha avfattat brevet. Mot detta talar: En tysk här känsla för prickarnas betydelse över a och 'o, då denna betydelse finns även i tyskan; felstavningar som "vidgående" och "anknitning" skulle sannolikt inte göras av en tysk, som säger "weitgehend" och "Anknüpfung" med distinkt t resp ü; en tysk skulle förmodligen ej heller skriva ex "maktapparatten", då dubbel konsonant i tyskan har samma funktion som i svenskan (jfr Rat - Ratte).

III. Här kan inskjutas att den på vissa ställen i brevet förekommande bristande känslan för dubbla bestämda artikeln vid substantiv med bestämning ej kan sägas vara särdrag för något visst främmande språk. Denna dubbelställning är en egenhet för svenskan, som förbryllar många utlänningar.

IV.

Frågan kan då ställas om en svensk. lian ha skrivit texten och planterat ut vissa fel i hopp om att ge brevet ett slags autencitet. De förekom

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga B

Några reflektioner beträffande föregivet RAF-brev

I. Vad som genast faller i ögonen vid en genomläsning är de frekventa stav- och genusfelen. Nästan hälften av genusbestämningarna är felaktiga. Det rör sig bl a om så pass vanliga ord som kamp, ansikte, handling, våld. Beträffande stavfelen kan noteras "vidgående", "anknitning", "kanske", "maktapparatten". Vidare förekommer felaktig utsättning resp avsaknad av prickar över a ocho i enstaka, flagranta fall som "ar" i stf "är" och "forsta" i stf "första" (sid 1, rad 6), "utgjörde" ist f "utgjorde" (sid 2, rad 201, "ätt" ist f "att" (sid 3, rad 13).

i

Med tanke på dessa felaktigheter kan man nog anta att brevet inte skrivits av en svensk, såvida inte avsikten varit att förvilla.

II. Frågan uppstår då närmast om en tyskspråkig person kan ha avfattat brevet. Mot detta talar: En tysk här känsla för prickarnas betydelse över a och 'o, då denna betydelse finns även i tyskan; felstavningar som "vidgående" och "anknitning" skulle sannolikt inte göras av en tysk, som säger "weitgehend" och "Anknüpfung" med distinkt t resp ü; en tysk skulle förmodligen ej heller skriva ex "maktapparatten", då dubbel konsonant i tyskan har samma funktion som i svenskan (jfr Rat - Ratte).

III. Här kan inskjutas att den på vissa ställen i brevet förekommande bristande känslan för dubbla bestämda artikeln vid substantiv med bestämning ej kan sägas vara särdrag för något visst främmande språk. Denna dubbelställning är en egenhet för svenskan, som förbryllar många utlänningar.

IV.

Frågan kan då ställas om en svensk. lian ha skrivit texten och planterat ut vissa fel i hopp om att ge brevet ett slags autencitet. De förekom

Bilaga B

2

mande språkliga felaktigheterna är med svenska ögon ganska grova och kan av en genomsnittssvensk associeras med just utlänningar, varför en syensk författare givetvis kan ha strött ut dem i "autencitetssyfte". V. Samtidigt måste emellertid noteras vissa idiomatiska drag som trots att texten generellt sett är förhållandevis bra uppbyggd ger vissa indikationer på att det kan röra sig om en utländsk författare. Särskilt gäller detta konstruktionen "Vi ar, och från forsta början var revolutionärer, ---" (sid 1, rad 6-8), men även "i alla plan" (sid 2, rad 9) och "under CIAS order" (sid 3, rad 22).

VI. Man kan spekulera att det rör sig om en latinsk (spansk) eller engelsk-(amerikansk) språkig författare. Språkligt är det inte osannolikt att en spansktalande gör ovannämnda (sid 1, rad 6-8) konstruktion, skriver "vidgående" (svårt att skilja på d och t), "kanske" (m och n svåra) och "anknitning" (svenskt y svårt) samt felaktigt dubbeltecknar vokal, såsom "inledda" (sid 3, rad 6), "alldelles" (sid 2, rad 11), "maktapparatten" (sid 3, rad 15); "dubbel" (sid 2, sista rad) är först enkeltecknad (jfr spanskans doble) och därefter kompletterad med ett "b".

i

Vad slutligen gäller' frågan om en ev engelsk/amerikansk författare, skulle även han ha kunnat göra nämnda konstruktion, sid 1, rad 6-8, (liksom, erkännes, en tysk, jfrdock resonemang ovan II). "Vi ar" i denna konstruktion kunde också peka på en engelsk/amerikansk språkig författare, om man uppmärksammar en uttalsinfluens från "we are". En liknande uttalsinfluens kan ha lurat skribenten att skriva "att" på ett fonetiskt sätt, alltså "ätt" (sid 3, rad 13). Det kan också noteras att uttrycket "under CIAs order" (sid 3, rad 22) på engelska blir idiomatiskt. Slutligen kan noteras att en engelsman/amerikan kan ha svårt att tillägna sig en korrekt användning av olika slags bestämd artikel, då hans eget språk ju klarar sig med en enda.

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga B

2

mande språkliga felaktigheterna är med svenska ögon ganska grova och kan av en genomsnittssvensk associeras med just utlänningar, varför en syensk författare givetvis kan ha strött ut dem i "autencitetssyfte". V. Samtidigt måste emellertid noteras vissa idiomatiska drag som trots att texten generellt sett är förhållandevis bra uppbyggd ger vissa indikationer på att det kan röra sig om en utländsk författare. Särskilt gäller detta konstruktionen "Vi ar, och från forsta början var revolutionärer, ---" (sid 1, rad 6-8), men även "i alla plan" (sid 2, rad 9) och "under CIAS order" (sid 3, rad 22).

VI. Man kan spekulera att det rör sig om en latinsk (spansk) eller engelsk-(amerikansk) språkig författare. Språkligt är det inte osannolikt att en spansktalande gör ovannämnda (sid 1, rad 6-8) konstruktion, skriver "vidgående" (svårt att skilja på d och t), "kanske" (m och n svåra) och "anknitning" (svenskt y svårt) samt felaktigt dubbeltecknar vokal, såsom "inledda" (sid 3, rad 6), "alldelles" (sid 2, rad 11), "maktapparatten" (sid 3, rad 15); "dubbel" (sid 2, sista rad) är först enkeltecknad (jfr spanskans doble) och därefter kompletterad med ett "b".

i

Vad slutligen gäller' frågan om en ev engelsk/amerikansk författare, skulle även han ha kunnat göra nämnda konstruktion, sid 1, rad 6-8, (liksom, erkännes, en tysk, jfrdock resonemang ovan II). "Vi ar" i denna konstruktion kunde också peka på en engelsk/amerikansk språkig författare, om man uppmärksammar en uttalsinfluens från "we are". En liknande uttalsinfluens kan ha lurat skribenten att skriva "att" på ett fonetiskt sätt, alltså "ätt" (sid 3, rad 13). Det kan också noteras att uttrycket "under CIAs order" (sid 3, rad 22) på engelska blir idiomatiskt. Slutligen kan noteras att en engelsman/amerikan kan ha svårt att tillägna sig en korrekt användning av olika slags bestämd artikel, då hans eget språk ju klarar sig med en enda.

Bilaga c

1987-09-11

SVERIGES AMBASSAD

BONN Pol II/kr/870922 - Ext: Rikspolisch Hjälmroth/Avdch Karlsson RPS Avdch Sandström RPS/Säk Bitr riksåkl Morath Kab sekr Polch

Departementsrådet:

Utrikesdepartementet

254/66

cu

HEMLIG

B

Palme-utredni ($ bil.)

Broder,

Som svar på ditt handbrev 1987-09-04 rörande telefonsamtal till ambassaden under natten efter mordet på statsminister Olof Palme får jag meddela följande.

1. Efter tjänstens slut på fredag eftermiddag till dess att ambassadens telefonväxel åter bemannas på måndag morgon finns en automatisk telefonsvarare kopplad till ambassadens växel (tel nr 260 020). Det inlästa meddelandet upplyser om att ambassaden är stängd och att en vakthavande tjänsteman kan nås under vissa tider (två timmar per dag) samt lämnar det aktuella telefonnumret. Helgen då statsministern mördades hadevakten och telefonnumret som lämnades var hans hemnummer. Vakthavande tjänstemans hemtelefon är således inte automatiskt ansluten till ambassadens telefonväxel. (Eftersom det är möjligt att med hjälp av tjänstemännens direktnummer på ambassaden slå "genom växeln" förekommer det även att vakthavande sitter av vakten på ambassaden).

2. Den anonyme uppringaren frågade inte efterellernamn.

3. Den anonyme uppringaren frågade inledningsvis om han hade fått nummer 37 31 09 i Bonn, dvshemnummer, vilket han bekräftade.

4. Uppgifter om tidpunkterna för de övriga telefonsamtalen kan dessvärre inte lämnas, då bådeochej längre tjänstgör vid ambassaden och inga anteckningar härom har återfunnits. Telefonen ringde hemma hosvid tre-tiden på natten.

5. Kopia av de önskade sidorna av den västtyska diplomatlistan bifogas.

Telefon (0228) 26002-0

To'ogram Svensk Bonn

Teloin. 886867

Tolalai. (0228) 22 38 37

Gatuadress Niianipalz, Haus 1 An der Heussallop 2-10 5300 BONN 1

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Pol-1988-04-14 UÖ12818-00 1990-Bilagor-Översikt-avsnitt-tysk-terrorism-del1.pdf

Bilaga c

1987-09-11

SVERIGES AMBASSAD

BONN Pol II/kr/870922 - Ext: Rikspolisch Hjälmroth/Avdch Karlsson RPS Avdch Sandström RPS/Säk Bitr riksåkl Morath Kab sekr Polch

Departementsrådet:

Utrikesdepartementet

254/66

cu

HEMLIG

B

Palme-utredni ($ bil.)

Broder,

Som svar på ditt handbrev 1987-09-04 rörande telefonsamtal till ambassaden under natten efter mordet på statsminister Olof Palme får jag meddela följande.

1. Efter tjänstens slut på fredag eftermiddag till dess att ambassadens telefonväxel åter bemannas på måndag morgon finns en automatisk telefonsvarare kopplad till ambassadens växel (tel nr 260 020). Det inlästa meddelandet upplyser om att ambassaden är stängd och att en vakthavande tjänsteman kan nås under vissa tider (två timmar per dag) samt lämnar det aktuella telefonnumret. Helgen då statsministern mördades hadevakten och telefonnumret som lämnades var hans hemnummer. Vakthavande tjänstemans hemtelefon är således inte automatiskt ansluten till ambassadens telefonväxel. (Eftersom det är möjligt att med hjälp av tjänstemännens direktnummer på ambassaden slå "genom växeln" förekommer det även att vakthavande sitter av vakten på ambassaden).

2. Den anonyme uppringaren frågade inte efterellernamn.

3. Den anonyme uppringaren frågade inledningsvis om han hade fått nummer 37 31 09 i Bonn, dvshemnummer, vilket han bekräftade.

4. Uppgifter om tidpunkterna för de övriga telefonsamtalen kan dessvärre inte lämnas, då bådeochej längre tjänstgör vid ambassaden och inga anteckningar härom har återfunnits. Telefonen ringde hemma hosvid tre-tiden på natten.

5. Kopia av de önskade sidorna av den västtyska diplomatlistan bifogas.

Telefon (0228) 26002-0

To'ogram Svensk Bonn

Teloin. 886867

Tolalai. (0228) 22 38 37

Gatuadress Niianipalz, Haus 1 An der Heussallop 2-10 5300 BONN 1