Uppslag:A11408-03

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11408-03
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
PM TIG KOM/KSN PM KOKAIN+SOLNAARENDE ANK KE 10413
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: I0413 / KE10413-00Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-10 19:89
Avslutat


PROMEMORIA angående dokumentation beträffande spaning i narkotikaärende, "Solnaärendet", fredagen den 28 februari 1986.

Promemorian upprättad av kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen, måndagen den 13 februari 1989.

I samband med förhör med kriminalinspektör

erhölls fotokopia av spaningsrapport omfattande tiden 16.00 - 19.00. I avsikt att erhålla spaningsrapport beträffande tiden efter 19.00, har 1989-02-10 telefonkontakt tagits med kriminalkommissarie

KSN. Efter att ha kontrollerat saken kunde

meddela att det på KSN ej finnes vare sig spaningsrapporter eller tk-protokoll i det s k "Solnaärendet".

Samma dag, dvs 1989-02-10, togs telefonkontakt med kriminalinspektör

KSN.

kunde meddela att de s k tk-protokollen i aktuellt ärende förstörts 1987-12-08 enligt beslut av statsåklagaren Birgit Tunved.

Vid kontakt med chefen för narkotikaroteln i Solna, kriminalinspektör

framkom att aktuella spaningsrapporter förvaras där. Den spaningsrapport som omfattar tiden 16.00 - 19.00 har löpnummer 149. Fotokopia av spaningsrapport med efterföljande löpnummer, dvs löpnummer 150, överlämnades till undertecknad 1989-02-13. Det kunde därvid konstateras att denna spaningsrapport, dvs spaningsrapporten med löpnummer 150, är upprättad av

1986-03-01. Rapporten ifråga behandlar dock enbart gripandet av

i Stockholm. Fotokopia av spaningsrapporten ifråga bifogas.

Av anmälan samt personblad beträffande

framgår att denne greps kl 23.30. Fotokopia av anmälan samt personblad bifogas.

Som framgår av ovan kan det konstateras att någon dokumentation i form

nr-töljd inom avsnitt)

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Polisdistrikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

telefon

Uppgiftslamnare (efternamn och fornamn)

04 FortsättХ

ningsblad 05

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

06

Utskriftsdatum

Förhörsprot

X Promemoria

10

sok

2.

av spaningsrapport ej föreligger vad gäller tiden 19.00 - 23.30.

Stockholm som ovan

Roger Jansson Krinsp

O /sb

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Objekt:

Personal: ([MASKAT]

[MASKA]

Rapporterat av: [MAS]

Datum: 1985-03-01

Tid

Anm.

Preiagen den 28 februari 1986 zreps ovanstående ([MASKATMA] i fastigheten [MASKATMASKATM] Stockholm där han är bosatt.

V Vid husrannsakan anträffades inget av värde. Dock hade han div. 113sa" anteckningar gällande telefonnf. Dessa noterades på vidhängande 14-ark.

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Polisdistrikt a) 02 Distriktskod a) ANMÄLAN 3

But Allmän

A-71

Sid Stockholm 0103.

+ 04 krbetsenhei 05 Anmainingsupptagare 06 Datum 07 Klockan

08 09

10

Be. KSN .Kriasp. [MASKA] ...86.02.28.23.45)...

sök Tin Skrivelse

03 1

Redovisningsanmälan 11 Malsägande (efternamn och alla fornamn, yrke/titell

T12 Personnr ah organ.nr 13 ink datum

114 K nr bi Stockholma. poliadistrikt /KSN.

86-03-01 K023033 15 Postadross (utdelningsadress och ortsadress) samt telefon bostad. Arbetsplats (arbetsgivare, adress, telefon)

16 Handlaggare, sektion/rotel

KSN 17 Anmälare efternamn, tilltalsnamn, postadress, telefon), annan än målsägande

An

Brortskod Polisen i tjänsten Misstänkt/Berörd person (efternamn och om möjligt ala förnamn)

Personnummer

[MASKATMASK] 19

19 20

21: 22!

23:

28 24

25: 30 Brott/Handelse samt brottsobjekt (t ex inbrottsstold i radioattår, Försvunnen pojke.)

IKSN

tal

منه

Blvo

[MASKATMASKATMAS] 31 V-dag Brottsdatum

Klockan 1 32TV-dag Brottsdatum

Klockan 33 Målsnr löverlamnal arende) c) BROTTSTID

34 Områdoskod F 86_02_28 23.30 35 Plats för brottot/handelson (adróssangivelse) ||[MASKATMASKATM], Stockholm. 100 Ovriga uppgifter om brottet/händelsen samt godsförteckning (ange i ordning: Tillvägagångssätt, spår, vittnen m m samt signalement, därefter gods, som numreras och förtecknas i varugruppar med beskrivning, identifieringsboteckning/typ, ne, märkning och värdeuppgift) BROTTET: Dag som ovan inkom ett tips till Stockholms polisens narkotikarotel/KSN som sade att ovan [MASKAT]

[MASKATMA] [MASKATMASKATMASKA]

Med anledning av detta sattes bostad under observation. Under bevakningen kunde konstateras att tillsammans med annan lämnade lägenheten. Vid kontroll av [MASKATMASKAT] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS]

[M] 1.)

2.)

[MASKATMASKATMASKATMA]

[MASKATMASKATMA]

9 Beslagsprotokoll upprättats.

RPS 403.1.1-6. 86-06. 650 000 set. ALLF 400 86 056 Ekonometryck Blanketten 5201

I sällskap med [MASKATMA] var [MASKATMASKATMASKA] han med togs för förhör till KCV,

102

103 Bilagor

104 105

98 Kronor 101 Brpl

SUMMA Godsuppgift Skrivelse uprot

GODSVARDE Målsägandalolan 106 Försäkringsbolag

109 110

111 Sparr dalum 115 Anm kontr

Onskas ford 1107 ja 108 Nej

Besv senare av aklagaren ATALSANGIVELSE 112

113

114

T116 Ann upptagarens (endast vid angi Målsäganden har informerats Málsaganden anger

Maisaganden anger inte

signum velsebront) om vad átalsangivelse innebär brottet/brotten till alal

broilet/brotten till atal diarieförs i regel där brottet/handelsen skert)

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Distrikt

02 Distriktskod

0J Roforenent

04 SidBit

STOCKHOLM

0103

PERSONBLAD 3

P3-70_036051, the

OS Artetrenhet

06 Utskriftsdatum

ch

860226

1985

KSN

Os Efternamn och alla fornamn (i ratt folid, tilltalsnamnet markeras)

09 personnummer

11 Yrke/Titol

12 Tidigare efternamn

13 Ar for namnbylo 14 Fodeleort for utlandsk medb (ort, statunamn)

IDENTITETSUPPGIFTER

15 Kyrkobokföringsort (församling) langbokstav

16 Medborgaro (betr utt) [MASKATMAS]

9 AB

klass (bele kk) Tansbeteckning Annan kor

Har korton Montshavare

traktorkon 23 Postadress (utdelningsadress och ortsadress). Telefon bostaden

1 Kon (botr utt) 18 Smado br 19 Civilstand Man

[MAS] Nat bokst betr

kt) 22 Oknamn (utan citationstecken)

RUSOE TE

Mar

24 Misstanki for (vid flera brott behövar andst det grovsta brottat anges)

25 Tid/Tidsperiod for brottet/Drotten

86-02-28 kl 23.30 Brottskod : Anis Distr And One Ar

29

Brottska Ania

Brottsind: Antal

BROT! sk. tatar tolia)

i Diste kind. Dar-Ar 0103 23033-86

Distr. kod Onr. Ar 28

31

32

NIR

21 Identitetskontroll ange nur dentitetan strikis tard handlings 21. n. delnamn pd person som styrat identitatan!

PO Persson

75 Foruitats namn och utass folytis er.dist haf: *55:ankt som frilt 20 år som: nel flanic!

% Suolutordning

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMA]

.3 Ar stannavalych ochdigare tid, art, arbetsgivare! central jamuansreyestrinu

VRIGA PERSONALFA

[MASKATMAS] [MASKATMASK]

-ctatum, ki

FRIHETSBEROVANDE MM

19 A.ballerhat och nuvarande Ralsotillstånd

Frisk och arbetsför 39 irkom

enligt sesiut

47 Hlod (galur ki, *1 Mad Hon I kaiti tagen 180 X pen 860228 23.30

860228 23.45 41 Mediagen/Mamtad/Gr.pen av

42 Plats for modtaganda namtando/gripando Insp. J[MASKATM] och [MASKAT]

KSN

[MASKATMASKATM] 43 inford av

4 Gripande anmalt till ski (datum, kl) 45 Forhor jmi RB 24:8 (datum k!) [MASKATM]_mfl. 16 Anhaliel. ***

18 Hakto trainst den 49 Hoklad don Bofoto & 51 Daltar

Anhallen 86-03-01 kl 06.15

Sin frånvaro kå Marianne Lundgren 52 Reseforbud deni meddelar av

54 Frigiven/Lamnade sin (datum, ko) enkgt beslut av

86-03-01 kl 12.00 kå Hallberg -jourh. 94 Anmälningsskyldighet den T meddalot Oy

95 hiv den

TOV

PERSONAL

55 Aklagare

56 Akl-intr don 57 BD ANT

58 Forsvarare Ad Carina Maxson, 3772

860304 D 6-10 138-86 59 Undersökningsledare 60 Handläggare

61 Enhetskod Maxaon Kringp. [MASKATMASKATMASK] 5766

01590 62 Aliasnamn, 63 Aliestödelsotid/-personne, 64 Förpassning till häkte/anstalt overvakare • 4. Komplettenng till annat tortor (ange faltor fore kompl)

KOMPL UPPGIFTER

65 Madgàrningeman (ofternamn och ofta förnamn

Parsonnummer

MED REDOY GAANINGSMAN KONTA

86 Uppgifter i fälten 08-09 och 15 kontrov

Bogart 167 Kod 10

Hytr redov den brott under

Forts-Olad [MASKATMASKATMASK]

ymning PERSONBLAD 3(Arkivexemplar, bifogar som bilaga till arkiveramplar av förundersökningsprotokoll/molevarande). Dagsbotsuppgifterna kan antecknes med pennskritt Egon Brainkomet, Mokes the commenboended)

Nortoformogerhof, Skulder,

Egon Laxerad Makes läven sammanboendes! Brzinkomst, ki

inkomst,

takerede inkomst, kr

(RPS 441 21 lay 860811

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

SPANINGSRAPPORT

Objekt:

Personal: [MASKA], [MASKATM] och [MASKAT]

Rapporterat av:

Kringp. [MASKATMA]

Datum: 1986-02-28

Tid

Anm.

16.00

16.09

[MASKATMAS] fordon fångades upp på Råsundavägen av en tillfällighet. I fordonet färdades [MASKATMAS] och [MASKAT], färden gick mot Sundbyberg, Tulegatan och darefter tillbaka till Solna och Råsundavägen efter en u-sväng på Tulegatan, [MASKATMAS] parkerade sitt fordon på Råsundavägen strax innan korgningen med Förrådsgatan. [MASKATMAS] och [MASKAT] steg ur fordonet och gick in i en tobaksafrar strax intili pa Hasundavägen, ojämn sida. [MASKATMASKATMASKATMAS] kommer ut i från aktuella tobaksaffär och kliver in il

fordon (EME 633) och åker Råsundavägen i ostlig riktning darerter Solnavägen - Torsgatan - Norra Bantorget Vasagatan Mäster Samuelsgatan - Malmskillnadsgatan där fordonet parkerades utanför Malmskillnadsgatan 23.

16.12

16.30

16.34

[MASKATMAS] lämnar fordonet och går runt detta samt stanna intill aetta via passagerasidan, där han under några minuter samtala med [MASKATMASKATMAS]ter kvar i fordonet. [MASKAT] överlämna någonting

genom den nedrevade viaruta varvid [MASKATMAS] sedan i rask takt gar iväg Malmskillnadsgatan och viker av pa Master Samuelsgatan i ostlig riktning ( mot Sergelsgatan ). [MASKAT] sitter kvar i fordonet.

17.05

17.08

[MASKATMAS] kommer tillbaka från det håll han försvann och går till 'sitt parkerade fordon, Fordonet lämna aktuella plats med [MASKATMAS] och [MASKATM] i, färden går Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan Norrlandsgatan Birger Jarlsgatan - Odengatan - Sigtunagatan där fordonat dubbelparkeras c:a 20 30 meter in på gatan. [MASKATMAS] och [MASKAT] sitter kvar i fordonet och ger sken av att halvsova. Fordonet startas och körs fram c:a 50 meter och stanna samtidigt som föraren signalera två gånger, därefter backås fordonet tillbaka till den tidigare utgångspunkten.

17.15

17.40

17.50

[MASKATMAS] lämnar fordonet och springer in i nr 4. [MASKATM]år förbi. och ser[MASKATMASKATMA] stå en bit in i gången som leder igenom fastigneten.

talar med en liten mörk tjej i 25 års-aldern, ca 165 cm lang. Hon have lingt mellanblont hår. Hon hade unde bett, Hon var iklädd vita byxor cch en vit tröja. Under tröjan hade hon en skjorta i plane 11.) Den var svart och cerisröd, utanpå allt detta hade hon vinröd dunvſát. Eftét Masía sinuter så kom ([MASKATMASK] ut izen. Sen ut till

och pratade med honom. Därefter så gick han tillbaka in i Casti neten. luruvida han sammanträffade med tjejen igen är okänt,

efter ytterligare någon minut kon aan å nytt ut, nu satte han sig i bilen. får 17.56

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf