Uppslag:B3-02

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
3-02
Registrerat
2017/08/23
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
1986-03-27 Kompletterande utlåtande med bilagor beträffande obduktionen
Uppslagsanteckningar
Handlingar rörande obduktionen av Olov Palme.
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Kompletterande utlåtande med bilagor betr. obduktionen dnr F 719/86 Sven Olof Joachim Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-27
Avslutat

KOMPLETTERANDE UILÅTANDE MED BILAGOR

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION STOCKHOLM

Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

Stockholm 1986 03 27

Stockholms polisdistrikt Att: Krim.komm. Nils Linder Box 12518 102 29 STOCKHOLM


Härmed översändes kompletterande utlåtande med bilagor betr. obduktionen dnr F 719/86 Sven Olof Joachim Palme,   .

احمد دستها برونی

Milan Valverius Föreståndare

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

RÄTTSLÄKARSTATION

STOCKHOLM Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

Avd 13 HEMLIG enligt 5 kap 1 § p. sekretesslagen (1980:100) 19

Sign

1 1000000

D:nr F 719/86

Palme, Sven Olof Joachim  

MIKROSKOPISK UNDERSÖKNING: I snitten från hjärtmuskulaturen ses i vänstra kammarens bakvägg ihopflytande bindvävshärdar.

I anslutning till desamma ses här och var en del myofibrer med förstorade och hyperkromatiska kärnor. Därjämte ses ett bindvävsstråk /axeln till kammarskiljeväggen. I detta finns inneslutna en del virvelformat anordnade buntar av hjärtmuskelceller. Här ses inte heller någon anmärkningsvärd inflammatorisk reaktion. I vänstra kammarens främre papillarmuskel ses i basen en del artärer med uttalad förtjockning av intiman där det finns uppluckringar, närmast luckor efter utlösta kolesterolkristaller. Lumen är förträngt. Även i kammarväggen ses här och var mindre artärgrenar med förtjockad innerhinna. För övrigt uppvisar hjärtmuskulaturen inte några anmärkningsvärda förändringar. Vid specialfärgning ses upptag av basiskt fuchsin i enstaka hyperkontrakerade myofibrer, dels i papillarmusklerna, dels i kammarskiljeväggen. I papillarmusklerna ses antydan till kontraktionsband. I snitten från lungorna ses utbredda partier med lungblåsor som är helt utfyllda av röda blodkroppar. Här och var ses kraftigt uttänjda lungblåsor som innehåller knappast några röda blodkroppar. Ingen ödemvätska, inga anmärkningsvärda inflammatoriska förändringar. Även i lungorna förefaller mindre artärgrenar vara en aning förtjockade. I snitten från thyreoidea ses regelbundet uppbyggd körtelvävnad med regelbundna folliklar innehållande rikligt med kolloid. Ingen uppluckring av kolloiden, ingen bindvävsökning, inga inflammatoriska förändringar. I snitten från mjälten ses inte några anmärkningsvärda förändringar. Möjligen lätt förtjockning av mindre artärgrenars väggar. I snitten från binjurarna och njurarna ses inte några anmärkningsvärda sjukliga förändringar. I snitten från

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

[MASKATMASK]

var

några anmärkningsvärda inflammatoriska förändringar.

I snitten från bukspottkörteln ses inte några anmärkningsvärda 552 sjukliga förändringar. 26. I snitten från hjärnans mjuka hinnor, hjärnbarken, de basala

ganglierna, lillhjärnan och hjärnstammen ses inte några anmärkningsvärda sjukliga förändringar. I snitten från hjärnans basala pulsåder (arteria basilaris) ses en lätt till måttlig förtjockning av innerhinnan. I snitten från magsäcken, tunntarmen och grovtarmen ses inte några anmärkningsvärda förändringar. I snitten från levern ses regelbunden grundstruktur. har och

ses dock en findroppig vakuolisering av levercellerna, i stort sett i leverlobulis centrala resp. midzonala partier dvs fokalt. Vakuoler i levercellerna är fyllda av fettpositivt material. I snitten från matstrupen ses inte några anmärkningsvärda förändringar. Detsamma gäller snitten från tolvfingertarmen. PAD: Hjärtmuskulaturen med bilder av härdformig bindvävsökning i vänstra kammarens bakvägg och längs kammarskiljeväggens axel, jämte förtjockning av de mindre intramuskulära artärgrenarnas intima med förträngning av kärllumen. Lätt prostatahyperplasi. Massiv blodaspiration. Levern med fokal, centrolobulär och midzonal förfettning. Övriga organ u.a.

Solna 1986 03 24

Jovan Rajs Bitr. överläkare

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

REMISS FÖR BLODGRUPPSBESTÄMNING

Till

rättsläkarstation (adress) Milan Valverius

    • rättsläkarstation 1352

Statens kriminaltekniska laboratorium 581 01 LINKÖPING

26 Solna

Dnr Statens krim-tekn. lab.

86 03-07 link

For:

719/86

Polisdistrikt:Stockholm

Polisens A AF:

AIDEBlodprov

Salivprov

från

Palme, Sven Olof Joachim

tillvaratagit vid

personnummer..... 270.130... 0499... rättsmedicinsk undersökning 19

obduktion 1956-03-01

Prov från

Mál sägare lod, Misstänkt gärningsman Annan

Blodtransfusion Hepatitrisk förekom (ta 1-2472

föreligger förekom ej

föreligger ej okänt

okänd

Datum 1836 03 0-1

shum Vairenius

underskrift Milan Valverius

STATENS KRIMINALTEKNISKA

ANALYSBESKED LABORATORIUM Handläggare

Kemisten Elisabeth Treufeldt RESULTAT

Med reservation för inblandning av transfusionsblod, har blodet från Järvenen reagerat som blod tillhörande nedanstående blodgruppskombination. Någon transfusionsbild har ej kunnat iakttagas.

    •  %7803XSVLX ************** XATA PE*$*$#888MHOCK**********AX

ABO

MN

Rh

Le

PGM

AK

ADA

PGD

Hp

EAP

A

1-1

1-1

1-1

1-1

BA

Undersökningen och det därpå grundade utlåtandet bestyrkes på heder och samvete.

C C

Toro Olsson tif selchionsföreståndare

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

STATENS RÄTTSKEMISKA LABORATORIUM

Datum

Toxikologisk-kemiska avdelningen Handläggare, tfnenkin

En datum

Beteckning 655/86 Er beteckning F 719/86

1986-03-01

Obducent: Milan Valverius, Stockholm

Ankomstdatum: 1986-03-05

AVLIDEN PERSON

Palme Sven Olof f  

RESULTAT

METOD

Negativt i hjärtblod, lårblod och urin

H-S GLC

Negativt i lever och lårblod

"Screening 1"

Negativt i lårblod

Bern "Screening 2"

Linköping 1986-03-06

Per Holmgren Vetenskaplig assistent

Splin Jon

John Jonsson Laborator

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

FORTECKNING OVER METODKODER MED METODANGIVELSER FOR VANLIGT FOREKOMAANDF. ANALYSER

Metod kod

H-S GLC

Metodangivelse Head-space gaskromatografi på blod, urin och organdelar. (1.1.5.5.)

Upptäckta substanser Etanol, metanol, aceton, iso-propanol

"Screening 1"

Alkalisk vätskeextraktion. GC/NPD. Lever. (1.3.4.6.)

Enligt förteckning 1 daterad 1983-10-12.

"Screening 2"

Neutral vätskeextraktion. GC/NPD. Blod. (1.4.4.6.)

Enligt förteckning 2 daterad 1983-10-12.

3

Bensodiazepiner

Sur hydrolys, pelarkromatografi. Tunnskiktskromatografi. Urin. (blod, lever). (2.6.2.1.)

с

Sur extraktion. UY. Blod. (1.2.1.2.)

Salicylater

D

Morfin, kodein

Sur hydrolys. Svag alkalisk extraktion. Blod, urin, GC/MS. (2.3.3.9.)

Centralstimulerande aminer

Alkalisk extraktion. Blod, GC/MS. (1.3.3.9.)

E 1

H

1

к

Alkalisk extraktion. Urin. GC. (1.3.4.6.) Handspektroskopi och/eller spektro- Koloxidhemoglobin fotometri. Blod. (1.1.1.2.) Destillation. Spektrofotometri. Cyanid, rodanid Blod. (1.7.1.2.) Modifierad Fujiwara. Urin, mag klorerade kolväten säcksinnehåll. (1.1.1.1.) Immuno-Enzymatisk (EMITS) -

Amfetaminer, opiater, screening. Urin.

cannabis (1.1.1.10.) Neutral extraktion. Gaskromatografi. Nitrazepam

Blod. ENER (1.4.3.7.)

N

METOD KODER

Extraktion

Detektion

1. ingen 2. vätskeutskakning, surt pH 3. vätskeutskakning,

alkaliskt pH 4. vätskeutskakning,

neutralt pH 5. pelarkromatografi, surt pH 5. pelarkromatografi,

alkaliskt pH 7. pelarkroma Pografi,

neutralt pH 8. destillation

Separation 1. Ingen 2. tunnskiktskromatografi

(TLC) 3. gaskromatografi med packad kolonn (GLC) 4. gaskromatografi med

kapillär (kap-GLC) 5. head-space gaskromatografi (HS-GLC) 6. vätskekromatografi (HPLC)

1. färgreaktion 2. spektrofotometri 3. ljusabsorbance vid fast

våglängd 4. fluorescens 5. flamjonisation (FID) 6. kväve-fosfor specifik

(NFD) 7. electron capture (ECD) 8. masspektrometri (MS) 9. massfragentografi (MF) 10. immuno-enzyınatisk (EMIT) 11. radio imeunologisk (RIA) 12. elektrokemisk (ELCO)

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

HEMLIG enligt 5 kap 1 SP sekretesslagen (1980:100) 19

Sign

Stockholm 1986-03-14

Utlåtande över röntgenundersökning av delar av bröstryggrad

Dnr F 719/86 utförd den 7 mars 1986.

Preparatet är djupfryst och består av 5 hela bröstkotor med på båda sidor

c:a 2 cm långa revbensstumpar, samt i preparatets craniala del en snett avsågad kota. Dess vänstra del är högre än den högra och del av revben finns

endast på vänster sida. Den översta (mest craniala) kompletta kotan kallas

nr 1 (vilket inte är th 1, anatomiskt kotnummer okänt), den nedersta kallas

nr 5.

Röntgenundersökningen har skett med 110 cm film-fokusavstånd

för såväl slätbilder som tomogram.

Alla slätbilder tagna med rörspänning 45 kV.

Alla tomografibilder

11

40 kV utom bild 8 med 50 kV.

Alla

11

tagna med 20° tomografivinkel och lineär rörelse.

Denna är parallell med preparatets längsaxel, utom bild 13 som är tagen

med tvärgående rörelse, alltså vinkelrätt mot ryggens längsaxel.

Tabell över röntgenbilder.

1 Frontalbilder i AP projektion, den andra vinklad något nedifrån.

Kotnumrering på bilden.

2 Sidobilder.Preparatet liggande på vänster (SIN) resp höger (DX) sida.

3 - 4 Vridbilder i AP projektion.Preparatet vridet åt vänster resp höger.

5 - 8 Tomografibilder i AP projektion. Siffror med decimalkomma handskrivna

på bilderna ange tomografiska skiktets höjd över bordsytan.

9 - 13 Tomografibilder i sodoprojektion, preparatet liggande på vänster sida.

Beskrivning av skelettskadorna.

Svårast skadad är kota nr

som i sin övre högra del är genomskjuten

bakifrån-framåt varom talrika små benfragment belägna framför främre

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

STOCKHOLM Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

D:nr F 719/86 MV/GC

Med stöd av resultaten från rättskemiska, blodgruppsserologiska, röntgenologiska och mikroskopiska undersökningarna får vi härmed avge följande

UT LÅTANDE: att vid rättskemisk undersökning läkemedel och etylalkohol

ej kunnat påvisas i blod resp. urin resp. levervävnad; att vid blodgruppsserologisk undersökning fastställdes blodgruppskombinationen A, M+, PGM 1-1, AK 1-1, ADA 1-1,

Hp 1-1 och EAP BA; att vid röntgenologisk undersökning påvisats skottskada i

5:e bröstryggkotan med talrika små benfragment, och ett starkt uppsplittrat spricksystem, men inga metalltäta främmande kroppar; att vid mikroskopisk undersökning av inre organ några sjukliga förändringar av betydelse för dödsorsaken har ej påvisats, vilket härmed intygas.

Solna 1986 03 27

Shulau Valerius

Jovan Rajs

Milan Valverius Överläkare Tf föreståndare

Docent

Bitr. överläkare

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

NORDIC COUNCIL FOR ALCOHOL AND DRUG RESEARCH Helsingfors Helsinki

11

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 13 HEMLIG enligt 5 kap 1 S.P sekretesslagen (1980:160) 39

Sign

Cheurema

men

boz y pa sekunder,

ou

Op kom in lel, 23.35 30 min akseppliveurs, in

rai mylet daliga spelade não roll att det var shetanisten Projektlen gich pu tiren, komplett avbroth ar cirkulatimen

dog nar reflecoma depade under nagra sekunder, doleslapolsena

vara fel. Kande insen smarta Enkel obduction, bara en wheel sbooda tras

ngnone

Farums unsa sjebliza fraudempar . Skollet perfekt, l ommade på 14-15cm, säkert Terra Vretuan offer sepulua i hunder ever , Huondits ben han vara

M hart hinder, LP undeert bara

muleradoben Lena Ostermalen

pulsslag mäste

ew

-[MA]

Telefon Puhelin Phone

Adress Osoite Address Kalevagatan 28 B 23 Kalevankatu 28 B 23

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf

NORDIC COUNCIL FOR ALCOHOL AND DRUG RESEARCH Helsingfors Helsinki

tuna

2

LA veslipts stende eller liggande ?? Kan sleadorna me of soga magrt an

kulans energi. : Efes inpa splitter famus i luoppen,

amiste lulan vara helwanthad, : Mepleet stor everge i lulan all along persplithe

ar skadoma, Arsalural anspritter visar all lulan sjähr orsakat skodoma. Della

ylee pu en kraft has bulan Luganproppuinpen oral utzungspo wallen prenad effe

hulan D ( bew seware oral, Hojd

avro marken på halen ar mophet oriher

lutande gang. Dessutom har den få arkaude riktning id täffen med uprinden

/

1

beror på

/

Ralskemista and tipps ver

ar socialdep,

Telefon Puhelin Phone

Adress Osoite Address Kalevagatan 28 B 23 Kalevankatu 28 B 23

Ann-1986-03-27 B3-02 Obduktionsrapport med kompletterande utlåtande med bilagor.pdf