wpu.nu

Uppslag:A1517-02

Från wpu.nu

Version från den 17 maj 2024 kl. 06.45 av Utredaren (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Avsnitt
Löpande nr
1517-02
Registrerat
2009-11-30
Ad acta
2009-12-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-11-28 00:00
Avslutat


SÄK
Rotel O 55
tf krkom Örjan Wahlund

PROMEMORIA 1989-12-28

Ex 1 (2)
Ex 1 till ledningen be: 0
(be = byråchef för byrå E)

Ex 2 till SÄK 001303-4632
Ex 2 Makulerat 1990-01-11

Ex 1 tillföres SA??-ärendet. / (signatur)

Angående diarieföring av till Säkerhetspolisen inkommna brev i Palmeutredningen.

Till Säkerhetspolisen inkomna brev, ställda till Säkerhetspolisen eller motsvarande, innehållande spaningstips, spaningsteorier o.d. i Palmeutredningen har ankomststämplats vid Säkerhetspolisen men ej diarieförts.

Vid de tillfällen då brev adresserats till Palmeutredningen, Rikspolisstyrelsen eller liknande, alltså ej adresserats direkt till Säkerhetspolisen, har brevet direkt vidarebefordrats till RK A2 (Palmegruppen) i original.

I andra fall förvaras originalet hos Säkerhetspolisen medan en kopia tillställs RK A2.

När tips ankommer till RK A2 tilldelas detta ett spaningsuppslagsnummer.

Ankommer tips som ansluter till tidigare kända fakta anslutes detta till de tidigare handlingarna och tilldelas även ett nummer i serie med vad de tidigare handlingarna tilldelats.

Likaledes sker med handlingar som upprättas inom myndigheten.

Handling som upprättats i anledning av ett utlagt utredningsuppdrag betraktas som handling upprättad inom myndigheten oaktat om handlingen upprättats vid RK A2 eller vid Säkerhetspolisen.

Vid samtal med registratorn hos RK A2 1989-12-19 togs frågan upp huruvida till Säkerhetspolisen inkomna handlingar diarieförs vid Säkerhetspolisen eller ej.

Handlingar som är ställda till Palmeutredningen bedöms vid RK A2 som handlingar inkomna till myndigheten i och med att de inlämnats till polisen, oaktat till vilken polismyndighet dessa är inlämnade, enär Rikspolisstyrelsen är den myndighet vid vilken utredningen bedrives.

Det föreligger dock viss skillnad i uppfattningar även inom RK A2 om huruvida detta förfarande är riktigt eller ej.

Sedan 1989-11-01 för registratorn vid RK A2 en inofficiell förteckning över till myndigheten inkomna handlingar vid sidan om nyss nämnda register.

Här noteras alla handlingar som inkomma från andra än polismyndigheter, åklagarmyndigheten, rättsläkare, enskilda personer m.m. Detta med avsikt att vid krav om utlämnande av sådana handlingar lättare kunna sortera fram dessa.

Orsaken till att nämnda brev ej diarieförs vid Säkerhetspolisen torde ha flera orsaker. Ett torde vara att innehållet bedömts ej höra till Säkerhetspolisen utan till RK A2 och därmed vara deras handling.

Eftersom breven dock adresserats till Säkerhetspolisen behålles och förvaras originalen här och kopia tillställts RK A2.

Ett annat skäl är att när breven skall kopieras för att tillställas RK A2 skall ej det hemliga diariets nummer och de påtecknade namnen föras vidare till RK A2.

Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf

Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf

SÄK
Rotel O 55
tf krkom Örjan Wahlund

PROMEMORIA 1989-12-28

Ex 1 (2)
Ex 1 till ledningen be: 0
(be = byråchef för byrå E)

Ex 2 till SÄK 001303-4632
Ex 2 Makulerat 1990-01-11

Ex 1 tillföres SA??-ärendet. / (signatur)

Angående diarieföring av till Säkerhetspolisen inkommna brev i Palmeutredningen.

Till Säkerhetspolisen inkomna brev, ställda till Säkerhetspolisen eller motsvarande, innehållande spaningstips, spaningsteorier o.d. i Palmeutredningen har ankomststämplats vid Säkerhetspolisen men ej diarieförts.

Vid de tillfällen då brev adresserats till Palmeutredningen, Rikspolisstyrelsen eller liknande, alltså ej adresserats direkt till Säkerhetspolisen, har brevet direkt vidarebefordrats till RK A2 (Palmegruppen) i original.

I andra fall förvaras originalet hos Säkerhetspolisen medan en kopia tillställs RK A2.

När tips ankommer till RK A2 tilldelas detta ett spaningsuppslagsnummer.

Ankommer tips som ansluter till tidigare kända fakta anslutes detta till de tidigare handlingarna och tilldelas även ett nummer i serie med vad de tidigare handlingarna tilldelats.

Likaledes sker med handlingar som upprättas inom myndigheten.

Handling som upprättats i anledning av ett utlagt utredningsuppdrag betraktas som handling upprättad inom myndigheten oaktat om handlingen upprättats vid RK A2 eller vid Säkerhetspolisen.

Vid samtal med registratorn hos RK A2 1989-12-19 togs frågan upp huruvida till Säkerhetspolisen inkomna handlingar diarieförs vid Säkerhetspolisen eller ej.

Handlingar som är ställda till Palmeutredningen bedöms vid RK A2 som handlingar inkomna till myndigheten i och med att de inlämnats till polisen, oaktat till vilken polismyndighet dessa är inlämnade, enär Rikspolisstyrelsen är den myndighet vid vilken utredningen bedrives.

Det föreligger dock viss skillnad i uppfattningar även inom RK A2 om huruvida detta förfarande är riktigt eller ej.

Sedan 1989-11-01 för registratorn vid RK A2 en inofficiell förteckning över till myndigheten inkomna handlingar vid sidan om nyss nämnda register.

Här noteras alla handlingar som inkomma från andra än polismyndigheter, åklagarmyndigheten, rättsläkare, enskilda personer m.m. Detta med avsikt att vid krav om utlämnande av sådana handlingar lättare kunna sortera fram dessa.

Orsaken till att nämnda brev ej diarieförs vid Säkerhetspolisen torde ha flera orsaker. Ett torde vara att innehållet bedömts ej höra till Säkerhetspolisen utan till RK A2 och därmed vara deras handling.

Eftersom breven dock adresserats till Säkerhetspolisen behålles och förvaras originalen här och kopia tillställts RK A2.

Ett annat skäl är att när breven skall kopieras för att tillställas RK A2 skall ej det hemliga diariets nummer och de påtecknade namnen föras vidare till RK A2.

SÄP

Att handling upprättad i anledning av till Säkerhetspolisen utlagt utredningsuppdrag, vilket redovisas till RK A2, är att se som handling upprättad inom myndigheten torde kunna bedömas vara riktigt med tanke på att Säkerhetspolisen ingår som del i utredningsorganisationen.

Förhållandet att utifrån kommande handlingar i Palmeutredningen, ställda och inkomna till Säkerhetspolisen, ej diarieförs är ej tillfyllest varför jag hemställer om riktlinjer för hur nämnda ärenden skall handhas fortsättningsvis.

(Namnteckning)
/ Örjan Wahlund /


Tjänsteanteckning 1990-01-09.

Skrivelse inkommen till Säkerhetspolisen skall diarieföras hos Säkerhetspolisen.

Skrivelse där adressaten är Palmeutredningen kan översändas till Rikspolisstyrelsens öppna registrator för diarieföring. Man kan anse att skrivelse bara kommit fel och därför inte inkommit till Säkerhetspolisen.

Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 8§ bedöms Säkerhetspolisen som en egen myndighet när det gäller handlingar.

Handlingar från Rikspolisstyrelsen till Säpo och tvärtom skall alltså diarieföras på båda ställena, då det inte bara är fråga om någon felsändning som ovan sägs.

Hälsningar Kent RobertTjänsteanteckning 1990-01-10.

som har

Vid samtal med pint Kent Robért förtydligades att de svar/utredningsresultat som kommer av de utredningsuppdrag RK A2 lagt på Säkerhetspolisen är att betrakta som handlingar upprättade inom myndigheten enär de upprättats i anledning av den aktuella utredningen i vilken även Säkerhetspolisen deltager som part. / Örjan Wahlund

Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf

Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf

SÄP

Att handling upprättad i anledning av till Säkerhetspolisen utlagt utredningsuppdrag, vilket redovisas till RK A2, är att se som handling upprättad inom myndigheten torde kunna bedömas vara riktigt med tanke på att Säkerhetspolisen ingår som del i utredningsorganisationen.

Förhållandet att utifrån kommande handlingar i Palmeutredningen, ställda och inkomna till Säkerhetspolisen, ej diarieförs är ej tillfyllest varför jag hemställer om riktlinjer för hur nämnda ärenden skall handhas fortsättningsvis.

(Namnteckning)
/ Örjan Wahlund /


Tjänsteanteckning 1990-01-09.

Skrivelse inkommen till Säkerhetspolisen skall diarieföras hos Säkerhetspolisen.

Skrivelse där adressaten är Palmeutredningen kan översändas till Rikspolisstyrelsens öppna registrator för diarieföring. Man kan anse att skrivelse bara kommit fel och därför inte inkommit till Säkerhetspolisen.

Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 8§ bedöms Säkerhetspolisen som en egen myndighet när det gäller handlingar.

Handlingar från Rikspolisstyrelsen till Säpo och tvärtom skall alltså diarieföras på båda ställena, då det inte bara är fråga om någon felsändning som ovan sägs.

Hälsningar Kent RobertTjänsteanteckning 1990-01-10.

som har

Vid samtal med pint Kent Robért förtydligades att de svar/utredningsresultat som kommer av de utredningsuppdrag RK A2 lagt på Säkerhetspolisen är att betrakta som handlingar upprättade inom myndigheten enär de upprättats i anledning av den aktuella utredningen i vilken även Säkerhetspolisen deltager som part. / Örjan Wahlund

SÄKERHETSPOLISEN Generaldirektören Mats Börjesson

1989-11-23. 1 (1)

Angående slutredovisning av Palmeutredningen

En genomgång av redovisningen av till säkerhetspolisen överlämnade utredningsuppdrag visar att per 1989-11-08 kvarstår 118 uppdrag som oredovisade. Det är angeläget att utredningen här kan slutföras.

Med anledning härav skall respektive enhet göra en grundlig genomgång med ledning av bifogade förteckning och slutredovisa uppdragen eller ange varför detta inte kan ske.

Redovisningen tillställs Örjan Wahlund före 1990-01-01.

Redovisning skall ske på blanketten spaningsuppslag i grövre brottmål, fortsättningsblad.

Handlingen skall enbart signeras. Namn på personal eller beteckningar på enheter vid säkerhetspolisen skall ej angivas.

(Namnteckning)
Mats Börjesson

(Namnteckning)
Krister Hedelius

Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf

Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf

SÄKERHETSPOLISEN Generaldirektören Mats Börjesson

1989-11-23. 1 (1)

Angående slutredovisning av Palmeutredningen

En genomgång av redovisningen av till säkerhetspolisen överlämnade utredningsuppdrag visar att per 1989-11-08 kvarstår 118 uppdrag som oredovisade. Det är angeläget att utredningen här kan slutföras.

Med anledning härav skall respektive enhet göra en grundlig genomgång med ledning av bifogade förteckning och slutredovisa uppdragen eller ange varför detta inte kan ske.

Redovisningen tillställs Örjan Wahlund före 1990-01-01.

Redovisning skall ske på blanketten spaningsuppslag i grövre brottmål, fortsättningsblad.

Handlingen skall enbart signeras. Namn på personal eller beteckningar på enheter vid säkerhetspolisen skall ej angivas.

(Namnteckning)
Mats Börjesson

(Namnteckning)
Krister Hedelius