wpu.nu

Uppslag:A14203-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1993-06-08
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR 533-93
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-06-01 00:00
Avslutat


RIKSDAGENS OMBUDSMÄN
Box 16327
103 26 STOCKHOLM


ANMÄLAN OM MISSTÄNKT MANIPULATION MED DOKUMENT I UTREDNINGEN AV MORDET PÅ OLOF PALME


Undertecknad  (Gösta Söderström)  hemställde 1993-04-21 att Polismyndigheten i Stockholm skulle utlämna:

Den första datalistan från polisens sambandscentral, SBC, med enradiga ingripandemeddelanden, s k IM-lista; det handskrivna protokollet från SBC avseende vidtagna åtgärder samt dagrapporten från vakthavande kommissarien vid SBC.

Chefen för ordningsavdelningen tf polisöverintendenten Göran Hansén beslutade 1993-05-05]år , d nr A 187-6682, att avslå framställningen med motiveringarna:

att gallringstiden för IM-listor är fem år, varför det efterfrågade dokumentet ej längre finns inom myndigheten.
att utlämnandet av protokollet har bedömts kunna vara till men för utredningen.
att gallringstiden för dagrapporterna är ett år, varför handlingen ej längre finns hos myndigheten.

Dessutom omtalades att kopior av datalistan och dagrapporten kunde finnas vid den särskilda Palmeenheten vid Rikspolisstyrelsen.

Undertecknad hemställde därför 1993-05-09 att Rikspolisstyrelsens Palmeutredning istället skulle utlämna ovan åberopade handlingar.

Kriminalkommissarien Åke Röst vid Rikskriminalpolisen beslutade 1993-05-18 , d nr AL 470, att översända fem sidor för ändamålet värdelösa treradiga IM-listor, samtidigt som han meddelade att det handskrivna protokollet är mycket omfattande, varför han hemställde om en närmare specifikation av vad som skulle lämnas ut.

Han upplyste även att Palmegruppen aldrig förfogat över dagrapporterna från de vakthavande kommissarierna på SBC.

Undertecknad sammanträffade 1993-05-27 med Åke Röst samt några av hans medarbetare och framförde inledningsvis kritik mot erhållandet av treradiga IM-listor istället för enradiga, varvid Röst replikerade, att Palmeutredningen aldrig förfogat över några enradiga ingripandemeddelanden.

Misstanke föreligger således att någon ansvarig befattningshavare inom SBC underlåtit att redovisa detta för utredningsarbetet så betydelsefulla dokument.

Under sammanträffandet förevisades även en pärm innehållande 48 maskinskrivna protokollsidor istället för de handskrivna som under mordnatten upprättats av operatören vid SBC Birgitta Brolund.

Röst omtalade, att det endast var dessa maskinskrivna protokollsidor som bedömts såsom allmänna handlingar och därför kunde delges allmänheten.

En första genomläsning av dessa s k allmänna handlingar blev för underundertecknad en synnerligen uppskakande upplevelse.

Uppenbara osanningar fanns dokumenterade såsom att inte mindre än 14 polisfordon klockan 23:23 beordrats till mordplatsen når det istället enligt den enradiga IM-listan endast var de två piketbussarna, 1230 och 3230, som hade noterats med denna tidsangivelse.

Men detta för utredningsarbetet så betydelsefulla dokument "finns ej längre inom myndigheten".

Är det verkligen sannolikt att det har söndertuggats i någon destruktionsapparat pga bestämmelser om femårig gallringstid?

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

RIKSDAGENS OMBUDSMÄN
Box 16327
103 26 STOCKHOLM


ANMÄLAN OM MISSTÄNKT MANIPULATION MED DOKUMENT I UTREDNINGEN AV MORDET PÅ OLOF PALME


Undertecknad  (Gösta Söderström)  hemställde 1993-04-21 att Polismyndigheten i Stockholm skulle utlämna:

Den första datalistan från polisens sambandscentral, SBC, med enradiga ingripandemeddelanden, s k IM-lista; det handskrivna protokollet från SBC avseende vidtagna åtgärder samt dagrapporten från vakthavande kommissarien vid SBC.

Chefen för ordningsavdelningen tf polisöverintendenten Göran Hansén beslutade 1993-05-05]år , d nr A 187-6682, att avslå framställningen med motiveringarna:

att gallringstiden för IM-listor är fem år, varför det efterfrågade dokumentet ej längre finns inom myndigheten.
att utlämnandet av protokollet har bedömts kunna vara till men för utredningen.
att gallringstiden för dagrapporterna är ett år, varför handlingen ej längre finns hos myndigheten.

Dessutom omtalades att kopior av datalistan och dagrapporten kunde finnas vid den särskilda Palmeenheten vid Rikspolisstyrelsen.

Undertecknad hemställde därför 1993-05-09 att Rikspolisstyrelsens Palmeutredning istället skulle utlämna ovan åberopade handlingar.

Kriminalkommissarien Åke Röst vid Rikskriminalpolisen beslutade 1993-05-18 , d nr AL 470, att översända fem sidor för ändamålet värdelösa treradiga IM-listor, samtidigt som han meddelade att det handskrivna protokollet är mycket omfattande, varför han hemställde om en närmare specifikation av vad som skulle lämnas ut.

Han upplyste även att Palmegruppen aldrig förfogat över dagrapporterna från de vakthavande kommissarierna på SBC.

Undertecknad sammanträffade 1993-05-27 med Åke Röst samt några av hans medarbetare och framförde inledningsvis kritik mot erhållandet av treradiga IM-listor istället för enradiga, varvid Röst replikerade, att Palmeutredningen aldrig förfogat över några enradiga ingripandemeddelanden.

Misstanke föreligger således att någon ansvarig befattningshavare inom SBC underlåtit att redovisa detta för utredningsarbetet så betydelsefulla dokument.

Under sammanträffandet förevisades även en pärm innehållande 48 maskinskrivna protokollsidor istället för de handskrivna som under mordnatten upprättats av operatören vid SBC Birgitta Brolund.

Röst omtalade, att det endast var dessa maskinskrivna protokollsidor som bedömts såsom allmänna handlingar och därför kunde delges allmänheten.

En första genomläsning av dessa s k allmänna handlingar blev för underundertecknad en synnerligen uppskakande upplevelse.

Uppenbara osanningar fanns dokumenterade såsom att inte mindre än 14 polisfordon klockan 23:23 beordrats till mordplatsen når det istället enligt den enradiga IM-listan endast var de två piketbussarna, 1230 och 3230, som hade noterats med denna tidsangivelse.

Men detta för utredningsarbetet så betydelsefulla dokument "finns ej längre inom myndigheten".

Är det verkligen sannolikt att det har söndertuggats i någon destruktionsapparat pga bestämmelser om femårig gallringstid?

Vidare kunde konstateras att undertecknad, den polisiärt ansvarige insatsledaren på mordplatsen, inte alls existerade.

Följande i den bortgallrade f d enradiga IM-listan förhoppningsvis dokumenterade åtgärder, meddelade per polisradio från undertecknads radiobil 2520 till SBC, fanns inte heller noterade i den första maskinskrivna protokollsidan, dvs:

A/ att undertecknad klockan 23:31
informerat dels om sin ankomst till brottsplatsen samt att pikétpersonal från Södermalmspolisen beordrats att söka efter flyende misstänkta personer. (Denna tidsnotering fanns på den enradiga IM-lista som undertecknad och polisassistenten Göran Hellgren tog fram från en dataterminal på Östermalms polisstation 1986-03-03

)

B/ att ett signalement på misstänkt gärningsman, yngre man klädd i blå täckjacka, meddelats klockan 23:32


C/ att brottsoffret var identiskt med Olof Palme, vilket meddelats klockan 23:35
(Detta avlyssnades av vikarierande kommissarien Åke Rimborn, som då befann sig på SBC, och härefter omgående med radiobilen 5520 begav sig till Sabbatsbergs sjukhus.)
D/ att vikarierande kommissarien i piketgrupperna Lars Christiansson klockan 23:45
beordrats till Sabbatsbergs sjukhus för att sammanträffa med Lisbeth Palme och försöka få henne att lämna en bättre beskrivning av gärningsmannen.
E/ att pikétgruppen från Norrmalmspolisen klockan 00:00
övertagit ansvaret för brottsplatsens avspärrning och bevakning, att undertecknad lämnat densamma för färd till polishuset för avrapportering samt att två vittnen omhändertagits och medförts för omedelbara förhör.

Dessutom uppstår den intressanta frågan varför det sk områdesanropet klockan 23:29 från SBC till enheterna inom Norrmalms-, Östermalms- och Södermalms polisdistrikt inte heller noterats. (Undertecknad och kollegan Ingvar Windén hörde detta larm kort före ankomsten till brottsplatsen.)

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Vidare kunde konstateras att undertecknad, den polisiärt ansvarige insatsledaren på mordplatsen, inte alls existerade.

Följande i den bortgallrade f d enradiga IM-listan förhoppningsvis dokumenterade åtgärder, meddelade per polisradio från undertecknads radiobil 2520 till SBC, fanns inte heller noterade i den första maskinskrivna protokollsidan, dvs:

A/ att undertecknad klockan 23:31
informerat dels om sin ankomst till brottsplatsen samt att pikétpersonal från Södermalmspolisen beordrats att söka efter flyende misstänkta personer. (Denna tidsnotering fanns på den enradiga IM-lista som undertecknad och polisassistenten Göran Hellgren tog fram från en dataterminal på Östermalms polisstation 1986-03-03

)

B/ att ett signalement på misstänkt gärningsman, yngre man klädd i blå täckjacka, meddelats klockan 23:32


C/ att brottsoffret var identiskt med Olof Palme, vilket meddelats klockan 23:35
(Detta avlyssnades av vikarierande kommissarien Åke Rimborn, som då befann sig på SBC, och härefter omgående med radiobilen 5520 begav sig till Sabbatsbergs sjukhus.)
D/ att vikarierande kommissarien i piketgrupperna Lars Christiansson klockan 23:45
beordrats till Sabbatsbergs sjukhus för att sammanträffa med Lisbeth Palme och försöka få henne att lämna en bättre beskrivning av gärningsmannen.
E/ att pikétgruppen från Norrmalmspolisen klockan 00:00
övertagit ansvaret för brottsplatsens avspärrning och bevakning, att undertecknad lämnat densamma för färd till polishuset för avrapportering samt att två vittnen omhändertagits och medförts för omedelbara förhör.

Dessutom uppstår den intressanta frågan varför det sk områdesanropet klockan 23:29 från SBC till enheterna inom Norrmalms-, Östermalms- och Södermalms polisdistrikt inte heller noterats. (Undertecknad och kollegan Ingvar Windén hörde detta larm kort före ankomsten till brottsplatsen.)

SAMMANFATTNINGSVIS HEMSTÄLLER UNDERTECKNAD ATT RIKSDAGENS OMBUDSMÄN ANMODAR BERÖRDA OCH ANSVARIGA BEFATTNINGSHAVARE INOM POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM ATT REDOGÖRA OCH FÖRKLARA SIG ENLIGT FÖLJANDE:

1/ Varför överlämnades aldrig den ursprungliga datalistan med enradiga IM från Polisens sambandscentral till Palmeutredningen?

2/ När och av vilken orsak fabricerades en annan datalista med treradiga IM? (Den första gången undertecknad såg en kopia av denna lista var 1987-11-21 i samband med tv-programmet Forum i Göteborg.)

3/ Har det ursprungliga, handskrivna protokollet, överlämnats till Palmeutredningen?

4/ Hur gick det till när det maskinskrivna protokollet framställdes?

5/ Varför har de av undertecknad i denna anmälan redovisade åtgärderna A, B, C, D och E ej redovisats i det maskinskrivna protokollet?

6/ Vad avses med anteckningen "(Tid|23:29}}ambulans tili Sabb" i det maskinskrivna protokollet?

7/ Varför anges den felaktiga tidsangivelsen 23:23 för inte mindre än 12 polisenheter, dvs radiobilar, polisbussar m fl, i det maskinskrivna protokollet?

8/ Hur kommer det sig att chefen för Ordningsavdelningen i beslutet 1993-05-05 kan konstatera att ett utlämnande av det handskrivna protokollet kan vara till men för utredningen"? (Beslutet kan tolkas så, att detta dokument alltjämt förvaras hos Polismyndigheten i Stockholm.)

Herräng 1993-06-01


(Namnteckning)
G.Söderström

/Gösta Söderström
Postlåda 8592
760 49 HERRÄNG
telefon 0175-13774./

Bilagor:

A:(x) är en kopia av en artikel i tidningen Aftonbladet 1986-03-05 som redovisar den enradiga datalistan i beskuret skick.

B: är en kopia av första sidan i den treradiga datalistan.

C: är en kopia av första bladet i det maskinskrivna protokollet.


X) Förvaras originalhandling / PO

Kan anknyta till D13303

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

SAMMANFATTNINGSVIS HEMSTÄLLER UNDERTECKNAD ATT RIKSDAGENS OMBUDSMÄN ANMODAR BERÖRDA OCH ANSVARIGA BEFATTNINGSHAVARE INOM POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM ATT REDOGÖRA OCH FÖRKLARA SIG ENLIGT FÖLJANDE:

1/ Varför överlämnades aldrig den ursprungliga datalistan med enradiga IM från Polisens sambandscentral till Palmeutredningen?

2/ När och av vilken orsak fabricerades en annan datalista med treradiga IM? (Den första gången undertecknad såg en kopia av denna lista var 1987-11-21 i samband med tv-programmet Forum i Göteborg.)

3/ Har det ursprungliga, handskrivna protokollet, överlämnats till Palmeutredningen?

4/ Hur gick det till när det maskinskrivna protokollet framställdes?

5/ Varför har de av undertecknad i denna anmälan redovisade åtgärderna A, B, C, D och E ej redovisats i det maskinskrivna protokollet?

6/ Vad avses med anteckningen "(Tid|23:29}}ambulans tili Sabb" i det maskinskrivna protokollet?

7/ Varför anges den felaktiga tidsangivelsen 23:23 för inte mindre än 12 polisenheter, dvs radiobilar, polisbussar m fl, i det maskinskrivna protokollet?

8/ Hur kommer det sig att chefen för Ordningsavdelningen i beslutet 1993-05-05 kan konstatera att ett utlämnande av det handskrivna protokollet kan vara till men för utredningen"? (Beslutet kan tolkas så, att detta dokument alltjämt förvaras hos Polismyndigheten i Stockholm.)

Herräng 1993-06-01


(Namnteckning)
G.Söderström

/Gösta Söderström
Postlåda 8592
760 49 HERRÄNG
telefon 0175-13774./

Bilagor:

A:(x) är en kopia av en artikel i tidningen Aftonbladet 1986-03-05 som redovisar den enradiga datalistan i beskuret skick.

B: är en kopia av första sidan i den treradiga datalistan.

C: är en kopia av första bladet i det maskinskrivna protokollet.


X) Förvaras originalhandling / PO

Kan anknyta till D13303

al

AVSLUTADE 50-02-22 22:49 KK: 11

IM S I ALDELSE: FILLERI ANMÄLARE: E ANTECKN.:

OMRÅDE:

33H

ADRESS: RYSSGARDEN

SIGN:

AT AK: 59

PATRULL: 3120

BEORDRAD: 22:49 KLAR PÅ PLATS: 22:49 AVSLUTAT:

22:58

AT AT AT

ANTECKNINGAR: ÅTGÄRD:

MINNESANTECKNING/PM ANTAL GRIPNA: 01

E6-02-26 22:49

OMRÅDL 13M

HÄNDEL-SE: LARM ANMÄLARE: LA WALLIN ANTECKN.:

ADRESS: B55642 SVEA 108, BLUE QUEEN

SIGN:

HZ

HK: 1€

AK: 57

PATRULL: 1150

PFORDRAD: 22:49 KLAR PÅ PLATS: 22:54 AVSLUTAT: 22:54

HZ AT

ANTECKNINGAR: INGEN YTTRE ATGARD:

INGEN AT GARO ANTAL GRIPNA: 00

AT

tu-liż-20 22:49

OMRÅDE:

32P

HÄNDELSE: STÖLD, JNEROTI ANMÄLARE: SECVÄKTARE MË AL.TiCKR.: 11MAT

ADRESS: ROSENLUNOS SJH, TIDELIUSG 12

SIGN:

JH

me:

PATRULL: 3227

BEORDRAD:

22:51 KLAR PÅ PLATS: 23:09 AVSLUTAT:

23:09

JH Mb ME

ANTECKNINGAR; ATGÄRD:

ANM/PRIMARRAPP, VO ANTAL GRIPNA: 00

co-GC-E 22:49

OKRADE:

12RU

ADRESS: TAC NORRA

HANDELSE: FYLLERI ALMALARE: 0 ARTECKE.: LIGGANDE

SIGN:

63

HE: 11

th: Sy

0

PATRULLO, 1520

Tabsard

?

UEORDEAD:

22:49 KLAR PÅ PLATS: 22:49 AVSLUTAT:

01:50

GJ GJ WE

ANTECKNINGAR: ATGÄRD:

MINNESANTECKNING/PK ANTAL GRIPNA: 01

Hizteilanne 11.15

CAM KHI NGAR: Se 577 baie pe media 2,23

EL : 54

FATHULL: 1220

Nonmet.

U EORDRAD:

23:24 KLAR PÅ PLATS: 01:50 AVSLUTAT:

01:50

WE VE

ATGÄRD:

BITR ANNAN PTR ANTAL GRIPNA: 00

to-02-26 21:50

OMRÅDL:

2211

ADRESS:

HÄNDELSE: MISSHANDEL ANMÄLARE: ANTECKI. :

SIGA!

AD

KK: 26

LCC2

AVSLUTADE IM

DATUM 1986-03-10

SID

571

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

al

AVSLUTADE 50-02-22 22:49 KK: 11

IM S I ALDELSE: FILLERI ANMÄLARE: E ANTECKN.:

OMRÅDE:

33H

ADRESS: RYSSGARDEN

SIGN:

AT AK: 59

PATRULL: 3120

BEORDRAD: 22:49 KLAR PÅ PLATS: 22:49 AVSLUTAT:

22:58

AT AT AT

ANTECKNINGAR: ÅTGÄRD:

MINNESANTECKNING/PM ANTAL GRIPNA: 01

E6-02-26 22:49

OMRÅDL 13M

HÄNDEL-SE: LARM ANMÄLARE: LA WALLIN ANTECKN.:

ADRESS: B55642 SVEA 108, BLUE QUEEN

SIGN:

HZ

HK: 1€

AK: 57

PATRULL: 1150

PFORDRAD: 22:49 KLAR PÅ PLATS: 22:54 AVSLUTAT: 22:54

HZ AT

ANTECKNINGAR: INGEN YTTRE ATGARD:

INGEN AT GARO ANTAL GRIPNA: 00

AT

tu-liż-20 22:49

OMRÅDE:

32P

HÄNDELSE: STÖLD, JNEROTI ANMÄLARE: SECVÄKTARE MË AL.TiCKR.: 11MAT

ADRESS: ROSENLUNOS SJH, TIDELIUSG 12

SIGN:

JH

me:

PATRULL: 3227

BEORDRAD:

22:51 KLAR PÅ PLATS: 23:09 AVSLUTAT:

23:09

JH Mb ME

ANTECKNINGAR; ATGÄRD:

ANM/PRIMARRAPP, VO ANTAL GRIPNA: 00

co-GC-E 22:49

OKRADE:

12RU

ADRESS: TAC NORRA

HANDELSE: FYLLERI ALMALARE: 0 ARTECKE.: LIGGANDE

SIGN:

63

HE: 11

th: Sy

0

PATRULLO, 1520

Tabsard

?

UEORDEAD:

22:49 KLAR PÅ PLATS: 22:49 AVSLUTAT:

01:50

GJ GJ WE

ANTECKNINGAR: ATGÄRD:

MINNESANTECKNING/PK ANTAL GRIPNA: 01

Hizteilanne 11.15

CAM KHI NGAR: Se 577 baie pe media 2,23

EL : 54

FATHULL: 1220

Nonmet.

U EORDRAD:

23:24 KLAR PÅ PLATS: 01:50 AVSLUTAT:

01:50

WE VE

ATGÄRD:

BITR ANNAN PTR ANTAL GRIPNA: 00

to-02-26 21:50

OMRÅDL:

2211

ADRESS:

HÄNDELSE: MISSHANDEL ANMÄLARE: ANTECKI. :

SIGA!

AD

KK: 26

LCC2

AVSLUTADE IM

DATUM 1986-03-10

SID

571

STOCKHOLMS POLISDISTRIKT
Ordningsavdelningen
Driftsektionen
Ledningscentralen

Bilaga C

PROTOKOLL FÖRT Lördagen 1986-12-28 23:23 t om dagen 19 - - kl

ANLEDNING: Dödsskjutning av statsminister Olof Palme

CENTRAL LEDNING: Gösta Welander, Sune Sandström, Verner Berggren

VH PKOM: Hans Koci

PROTOKOLLFÖRARE: Birgitta Brolund, Bjarne Söderquist

ÖVRIGT:


Klockan Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr, mm Källa
23:23 Inkom att skjutning skett i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen. En man sprungit från platsen dunjacka och keps. Källa
23:23 Rb 1230, 230, 1520, 1170, 2160, 9152, 2120, 1180, 2520, 1227, 5520, 2733, 2550, 1210 till platsen. Källa
23:29 Rekvisition ambulans till Sabbatsbergs sjukhus. Källa
23:44 LAC meddelar att den skjutne är Olof Palme svårt skadad. Källa
23:44 KCV meddelade. Tekniker rekvirerade. Källa
23:48 VD 1 jouren meddelade. Källa
23:50 Jourhavande polischef Göran Hansen underrättad. Källa
23:57 Sveavägen & Frejagatan 1 person kontroll 1470. Källa
23:58 Humlegården genomsökt 2150. Källa
23:58 Restaurangerna Birger Jarlsgatan genomsökta. Källa
00:00 Sune Sandström meddelad på väg. Källa
00:00 Birger Jarlsgatan 29 personkontroll 1227. Källa
00:00 Kungsgatan 5 fastigheten genomsöks. Källa
00:03 Doktor Claes Wallin Sabbatsbergs sjukhus konstaterade dödsfall. Källa
Vid bombhot även antal som medverkat vid eftersökning av misstänkt föremål. Källa

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1993-06-01 A14203-02 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

STOCKHOLMS POLISDISTRIKT
Ordningsavdelningen
Driftsektionen
Ledningscentralen

Bilaga C

PROTOKOLL FÖRT Lördagen 1986-12-28 23:23 t om dagen 19 - - kl

ANLEDNING: Dödsskjutning av statsminister Olof Palme

CENTRAL LEDNING: Gösta Welander, Sune Sandström, Verner Berggren

VH PKOM: Hans Koci

PROTOKOLLFÖRARE: Birgitta Brolund, Bjarne Söderquist

ÖVRIGT:


Klockan Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr, mm Källa
23:23 Inkom att skjutning skett i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen. En man sprungit från platsen dunjacka och keps. Källa
23:23 Rb 1230, 230, 1520, 1170, 2160, 9152, 2120, 1180, 2520, 1227, 5520, 2733, 2550, 1210 till platsen. Källa
23:29 Rekvisition ambulans till Sabbatsbergs sjukhus. Källa
23:44 LAC meddelar att den skjutne är Olof Palme svårt skadad. Källa
23:44 KCV meddelade. Tekniker rekvirerade. Källa
23:48 VD 1 jouren meddelade. Källa
23:50 Jourhavande polischef Göran Hansen underrättad. Källa
23:57 Sveavägen & Frejagatan 1 person kontroll 1470. Källa
23:58 Humlegården genomsökt 2150. Källa
23:58 Restaurangerna Birger Jarlsgatan genomsökta. Källa
00:00 Sune Sandström meddelad på väg. Källa
00:00 Birger Jarlsgatan 29 personkontroll 1227. Källa
00:00 Kungsgatan 5 fastigheten genomsöks. Källa
00:03 Doktor Claes Wallin Sabbatsbergs sjukhus konstaterade dödsfall. Källa
Vid bombhot även antal som medverkat vid eftersökning av misstänkt föremål. Källa