wpu.nu

Uppslag:D2384-12

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2384-12
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-05-26 00:00
Avslutat


Förhör med Kurt Inge MARTENSSON, f. 370319 Förhöret hållet i Mårtenssons bostadFörhörsledare: Krinsp Ola Ericson-Boja och Torsten Stålnacke. Förhöret är en uppföljning av D-2384.

Mårtensson berättade att han under tiden januari-februari 1986 sammanträffat medvid endast ett par tillfällen. Han tillfrågades om de två vid något tidigare tillfälle under åren samtalat om politik. Efter eftertanke erinrar sig Mårtensson ett tillfälle för cirka tio år sedan, då han ochstrax bakomhade då varit intresserad och stått och tittat på deras arbete. Han hade under hela tiden pratat om socialdemokratiska regeringen och sagt att Palme och socialdemokraterna gjorde mycket bra för Sverige. Mårtensson och hans hustru hade inte svarat särskilt mycket påpåståenden. De hade varit upptagna av sitt arbete.hade då direkt sagt till Mårtensson "du måste väl vara glad åt sosseregeringen, som har så många barn och därför får så mycket barnbidrag". Mårtensson hade då kanske lite ilsket, då han var irriterad avpladder att man "skaffar väl inte barn för att få barnbidrag". Detta är det enda tillfälle Mårtensson kan minnas då de två pratat om nånting som kan likna politiska spörsmål.

Mårtensson minns vidare att han någon vecka efter Palme-mordet passeratoch därvid stannat till.hade då kommit fram och sagt, "jasså, där är du som sköt Palme". Mårtensson hade då svarat; "vad faan säger du för nåt" och genast åkt därifrån. Han har därefter inte haft några kontakter medoch han bedömdetillstånd som synnerligen märkligt. Mårtensson berättade om episoden för sin hustru och har därefter glömt bort den.

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Kurt Mårtensson.pdf

Förhör med Kurt Inge MARTENSSON, f. 370319 Förhöret hållet i Mårtenssons bostadFörhörsledare: Krinsp Ola Ericson-Boja och Torsten Stålnacke. Förhöret är en uppföljning av D-2384.

Mårtensson berättade att han under tiden januari-februari 1986 sammanträffat medvid endast ett par tillfällen. Han tillfrågades om de två vid något tidigare tillfälle under åren samtalat om politik. Efter eftertanke erinrar sig Mårtensson ett tillfälle för cirka tio år sedan, då han ochstrax bakomhade då varit intresserad och stått och tittat på deras arbete. Han hade under hela tiden pratat om socialdemokratiska regeringen och sagt att Palme och socialdemokraterna gjorde mycket bra för Sverige. Mårtensson och hans hustru hade inte svarat särskilt mycket påpåståenden. De hade varit upptagna av sitt arbete.hade då direkt sagt till Mårtensson "du måste väl vara glad åt sosseregeringen, som har så många barn och därför får så mycket barnbidrag". Mårtensson hade då kanske lite ilsket, då han var irriterad avpladder att man "skaffar väl inte barn för att få barnbidrag". Detta är det enda tillfälle Mårtensson kan minnas då de två pratat om nånting som kan likna politiska spörsmål.

Mårtensson minns vidare att han någon vecka efter Palme-mordet passeratoch därvid stannat till.hade då kommit fram och sagt, "jasså, där är du som sköt Palme". Mårtensson hade då svarat; "vad faan säger du för nåt" och genast åkt därifrån. Han har därefter inte haft några kontakter medoch han bedömdetillstånd som synnerligen märkligt. Mårtensson berättade om episoden för sin hustru och har därefter glömt bort den.

vidhöll att han under den aktuella dagen, alltså den 25 februari 1986, hela kvällenoch att han inte något tillfället fällt yttranden som avskulle kunna uppfattas somåtergett i sin berättelse.

Mårtensson tillfrågades om han känner till uppgifter attmedMårtensson uppgav att icke är fallet och att aldrig egentligen sammanbott med någon, men att under en kort tid i början på 1986 bott hos en person vid namnhade inget förhållande till mannen utan fick endast disponera rum där i väntan på att skulle få en annan bostad iAnledtill att bodde där var att var bekant medKurt Mårtensson berättade vidare attpå senare tid tagit mycket vid sig av tidningsskriverier och radioprogram som berörtoch det förhållandet medoch att

numera vårdas på mentalsjukhus i vart fall för stunden inte kan nås för förhör.

uppgav om sig själv att han inte är politisk engagerad och att han varit med i något parti eller organisation. Han har inga vapenlicenser vapen över huvud taget och lever i stort sett sitt liv på sin gård där följer års och skördetiderna.

samsina bilinnehav uppgav Mårtensson att han under 1985 och de första under 1986 hade endieselmotor, och att han den 12 13 februari 1986 bytt bilen mot en ny. Bilbytet hade skettoch gått till så att en försäljare kom hem till Kurt den 12 eller 13: de februari och då levererade den nyasom han hämtade denvilken han tog med sig till bilfirman i . Enligt Mårtensson är det helt uteslutet följaktligen attskulle se honom i denså sent som den 25 februari 1986. Under förhöret Mårtensson kopior på fordonshandlingar till styrkande av sina upp. Han uppgav vidare att han inte vid något tillfälle efter denna affärs disponerat den

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Kurt Mårtensson.pdf

vidhöll att han under den aktuella dagen, alltså den 25 februari 1986, hela kvällenoch att han inte något tillfället fällt yttranden som avskulle kunna uppfattas somåtergett i sin berättelse.

Mårtensson tillfrågades om han känner till uppgifter attmedMårtensson uppgav att icke är fallet och att aldrig egentligen sammanbott med någon, men att under en kort tid i början på 1986 bott hos en person vid namnhade inget förhållande till mannen utan fick endast disponera rum där i väntan på att skulle få en annan bostad iAnledtill att bodde där var att var bekant medKurt Mårtensson berättade vidare attpå senare tid tagit mycket vid sig av tidningsskriverier och radioprogram som berörtoch det förhållandet medoch att

numera vårdas på mentalsjukhus i vart fall för stunden inte kan nås för förhör.

uppgav om sig själv att han inte är politisk engagerad och att han varit med i något parti eller organisation. Han har inga vapenlicenser vapen över huvud taget och lever i stort sett sitt liv på sin gård där följer års och skördetiderna.

samsina bilinnehav uppgav Mårtensson att han under 1985 och de första under 1986 hade endieselmotor, och att han den 12 13 februari 1986 bytt bilen mot en ny. Bilbytet hade skettoch gått till så att en försäljare kom hem till Kurt den 12 eller 13: de februari och då levererade den nyasom han hämtade denvilken han tog med sig till bilfirman i . Enligt Mårtensson är det helt uteslutet följaktligen attskulle se honom i denså sent som den 25 februari 1986. Under förhöret Mårtensson kopior på fordonshandlingar till styrkande av sina upp. Han uppgav vidare att han inte vid något tillfälle efter denna affärs disponerat den

Upprättad) av

telefon

04 Fortsatt

Uppgiftslamnare efternamn och tomamn)

ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

10

sak

Forhorsprot

Promemoria

Kurt Mårtensson tillfrågas vidare om han vid något tillfälle sålt höns tillHan erinrar sig då att han sålt ett antal värphöns tillsamma dag som hansAffären hade tillgått som så atttelefonledes avtalade med om köp av ett antal höns.hade frågat om han kunde få komma omedelbart samma dag och hämta hönsen, men Mårtensson hade då sagt att det vore bättre omkom en senare dag dåhade födelsedagskalas i huset.hade dock varit påstridig och Mårtensson hade sagt till honom att han väl bara hämta hönsen i den byggnad där de fanns. Mårtensson hade inte settnär denne hämtade hönsen, men han hade av sin hustru hört att hon settpå gårdsplanen. Mårtensson tillfrågades omvarit nöjd med affären och han svarade då att han själv inte mottagit några klagomål men att han hört attvarit missnöjd med hönsen då de värpte dåligt, vilket Mårtensson sa att det kunde vara möjligt då det är normalt att höns i början efter en omplacering värper dåligt.

Mårtensson tillfrågades om han var helt säker på att hönsaffären genomfördes den 6 januari och inte den 9 februari, vilketmed bestämdhet hävdar. Mårtensson svarade att han endast vid ett enda tillfälle sålt höns tilloch att han särskilt minns att detta skedde på då det medförde olägenheter med leveransen av hönsen.

Mårtensson delgavs atti förhör sagt att Mårtensson den 25 februari 1986 varit ute med sin bil och att han, när han kom hem, på fråga frånsagt att han på vägen stött samman medsom bjudit hem på kaffe och att han hade varit hosnågon timme innan han återvände till hemmet. Mårtensson svarade att detta var helt fel och attmåste ha redogjort för en händelse vid något annat och tidigare tillfälle. Mårtensson uppgav vidare att han under vinterhalvåret aldrig brukade vistas ute så sent och finner det märkligt om han skulle ha besökt någon vid de senare tider det är frågan om. Förhöret slut kl 13.45.

Ola Ericson, krinsp

li

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1988-05-26 D2384-12-A Kurt Mårtensson.pdf

Upprättad) av

telefon

04 Fortsatt

Uppgiftslamnare efternamn och tomamn)

ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

10

sak

Forhorsprot

Promemoria

Kurt Mårtensson tillfrågas vidare om han vid något tillfälle sålt höns tillHan erinrar sig då att han sålt ett antal värphöns tillsamma dag som hansAffären hade tillgått som så atttelefonledes avtalade med om köp av ett antal höns.hade frågat om han kunde få komma omedelbart samma dag och hämta hönsen, men Mårtensson hade då sagt att det vore bättre omkom en senare dag dåhade födelsedagskalas i huset.hade dock varit påstridig och Mårtensson hade sagt till honom att han väl bara hämta hönsen i den byggnad där de fanns. Mårtensson hade inte settnär denne hämtade hönsen, men han hade av sin hustru hört att hon settpå gårdsplanen. Mårtensson tillfrågades omvarit nöjd med affären och han svarade då att han själv inte mottagit några klagomål men att han hört attvarit missnöjd med hönsen då de värpte dåligt, vilket Mårtensson sa att det kunde vara möjligt då det är normalt att höns i början efter en omplacering värper dåligt.

Mårtensson tillfrågades om han var helt säker på att hönsaffären genomfördes den 6 januari och inte den 9 februari, vilketmed bestämdhet hävdar. Mårtensson svarade att han endast vid ett enda tillfälle sålt höns tilloch att han särskilt minns att detta skedde på då det medförde olägenheter med leveransen av hönsen.

Mårtensson delgavs atti förhör sagt att Mårtensson den 25 februari 1986 varit ute med sin bil och att han, när han kom hem, på fråga frånsagt att han på vägen stött samman medsom bjudit hem på kaffe och att han hade varit hosnågon timme innan han återvände till hemmet. Mårtensson svarade att detta var helt fel och attmåste ha redogjort för en händelse vid något annat och tidigare tillfälle. Mårtensson uppgav vidare att han under vinterhalvåret aldrig brukade vistas ute så sent och finner det märkligt om han skulle ha besökt någon vid de senare tider det är frågan om. Förhöret slut kl 13.45.

Ola Ericson, krinsp

li
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-26 12:45
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med Mårtensson, Kurt Inge, pne 370319-Förhöret hållet den 26 mars 1986 med början klockan 12.45. Förhörsplats den hördes bostadFörhörsledare krinsp Bengt Ödmark och krinsp Ola Ericson.

Mårtensson upplystes om att anledningen till detta förhör var att undersöka om han samtalat med en person från Östra Ingelstad kort före mordet på Olof Palme och om han under detta samtal fällt yttranden som skulle kunna tolkas så att han känt till eller arit inblandad i brottet.

Mårtensson uppger spontant att "det måste va

varaoch fortsätter "det har han gripit rent ur luften".

Mårtensson uppger vidare att han före den aktuella tidpunkten 28 februari 86 ej besökt den nämndapå lång tid. Någon vecka efter det att mordet på Olof Palme blev känt var han emellertid på besök hoshade inlett samtalet med att utgjuta sig om den förfärliga händelsen med Palme och Mårtensson uppger att han ej på något sätt sade emot detta påstående. Han höll med om att det var en förfärlig händelse.hade blivit alltmer anklagande mot Mårtensson och påstått att han skulle sagt någonting före tidpunkten för mordet som skulle kunna tyda på att han var inblandad på något sätt. Mårtenson hade förklartat föratt han inte ens hade varit på besök vid den tidpunkt somangav.S hade även kastat för honom att han skulle sagt att inom en vecka skulle Palme vara skjuten. Mårtensson insåg att det ej stod rätt till medoch for därför strax från platsen.

Velor 860505 RW

Pol-1986-03-25 D2384-12 Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1986-03-25 D2384-12 Kurt Mårtensson.pdf

Protokoll fört vid förhör med Mårtensson, Kurt Inge, pne 370319-Förhöret hållet den 26 mars 1986 med början klockan 12.45. Förhörsplats den hördes bostadFörhörsledare krinsp Bengt Ödmark och krinsp Ola Ericson.

Mårtensson upplystes om att anledningen till detta förhör var att undersöka om han samtalat med en person från Östra Ingelstad kort före mordet på Olof Palme och om han under detta samtal fällt yttranden som skulle kunna tolkas så att han känt till eller arit inblandad i brottet.

Mårtensson uppger spontant att "det måste va

varaoch fortsätter "det har han gripit rent ur luften".

Mårtensson uppger vidare att han före den aktuella tidpunkten 28 februari 86 ej besökt den nämndapå lång tid. Någon vecka efter det att mordet på Olof Palme blev känt var han emellertid på besök hoshade inlett samtalet med att utgjuta sig om den förfärliga händelsen med Palme och Mårtensson uppger att han ej på något sätt sade emot detta påstående. Han höll med om att det var en förfärlig händelse.hade blivit alltmer anklagande mot Mårtensson och påstått att han skulle sagt någonting före tidpunkten för mordet som skulle kunna tyda på att han var inblandad på något sätt. Mårtenson hade förklartat föratt han inte ens hade varit på besök vid den tidpunkt somangav.S hade även kastat för honom att han skulle sagt att inom en vecka skulle Palme vara skjuten. Mårtensson insåg att det ej stod rätt till medoch for därför strax från platsen.

Velor 860505 RW

Till saken hör att Mårtensson från tid till annan brukar åka på besök tilleftersom denne är en gammal man och skattar besök. Enligt Mårtenssons uppfattning ärnågot å derförkalkad och ej alltid vet vad han säger.

Mårtensson upplystes om att det i utredningen har nämnts två bröderfrån denna trakt där Mårtensson är bosatt, den ene med förnamnetsom skulle kunna vara inblandade i händelsen ochuppger på detta att dessa två bröder är utflyttade för många år sedan och att dom ej har varit i sedan de flyttade. Mårtensson har inte kontaktats eller har kontaktat bröderna efter deras utflyttning. Vad Mårtensson kan förstå måste det röra sig omdet är säkert tio år sedan dom flyttade.hette eventuelltoch övriga uppgifter om dessa bröder adress mm har inte Mårtensson.

Mårtensson framhåller att han ej sagt någonting tillsom skulle kunna tolkas som om han hade något med mordet på Palme att göra. Saken är helt befängd.har hittat på sammans. Mårtensson framhåller vidare att han inte alls är tiskt intresserad. Huruvidasympatiserar med terna eller ej känner inte Mårtensson till, ty dom pratar ej politik med varandra. Mårtensson blev "rent häpen" närattackerade honom på detta sätt och framkastade dessa beskyllningar. Detta var det värsta Mårtensson hade varit med om i sitt liv.

På förnyad fråga om Mårtensson närmare kan precisera den före mordet på Olof Palme, han var på besök hos, säger han att det kan ha varit i februari 86 men att det ej var så som den 25. Mårtensson upplystes om att även för polisen uppgivit att det skulle ha varit den 25 februarihade nämnda besök men Mårtensson vidhåller trots detta sina uppgifter om besöket i fråga.

Mårtensson har bott på trakten sedan 60-talet och från denna

Pol-1986-03-25 D2384-12 Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1986-03-25 D2384-12 Kurt Mårtensson.pdf

Till saken hör att Mårtensson från tid till annan brukar åka på besök tilleftersom denne är en gammal man och skattar besök. Enligt Mårtenssons uppfattning ärnågot å derförkalkad och ej alltid vet vad han säger.

Mårtensson upplystes om att det i utredningen har nämnts två bröderfrån denna trakt där Mårtensson är bosatt, den ene med förnamnetsom skulle kunna vara inblandade i händelsen ochuppger på detta att dessa två bröder är utflyttade för många år sedan och att dom ej har varit i sedan de flyttade. Mårtensson har inte kontaktats eller har kontaktat bröderna efter deras utflyttning. Vad Mårtensson kan förstå måste det röra sig omdet är säkert tio år sedan dom flyttade.hette eventuelltoch övriga uppgifter om dessa bröder adress mm har inte Mårtensson.

Mårtensson framhåller att han ej sagt någonting tillsom skulle kunna tolkas som om han hade något med mordet på Palme att göra. Saken är helt befängd.har hittat på sammans. Mårtensson framhåller vidare att han inte alls är tiskt intresserad. Huruvidasympatiserar med terna eller ej känner inte Mårtensson till, ty dom pratar ej politik med varandra. Mårtensson blev "rent häpen" närattackerade honom på detta sätt och framkastade dessa beskyllningar. Detta var det värsta Mårtensson hade varit med om i sitt liv.

På förnyad fråga om Mårtensson närmare kan precisera den före mordet på Olof Palme, han var på besök hos, säger han att det kan ha varit i februari 86 men att det ej var så som den 25. Mårtensson upplystes om att även för polisen uppgivit att det skulle ha varit den 25 februarihade nämnda besök men Mårtensson vidhåller trots detta sina uppgifter om besöket i fråga.

Mårtensson har bott på trakten sedan 60-talet och från denna

punkt har han även käntPå fråga uppger Mårtensson att han fredagen den 28 februari, dagen för mordet på Olof PalmeFörhöret slut klockan 13.35.som ovan

Bengt Ödmark krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Cristina Lundin Cristina Lundin

Pol-1986-03-25 D2384-12 Kurt Mårtensson.pdf

Pol-1986-03-25 D2384-12 Kurt Mårtensson.pdf

punkt har han även käntPå fråga uppger Mårtensson att han fredagen den 28 februari, dagen för mordet på Olof PalmeFörhöret slut klockan 13.35.som ovan

Bengt Ödmark krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Cristina Lundin Cristina Lundin