wpu.nu

WACL

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

World Anti Communist Leage
World Anti-Communist League

Relevans
Eget avsnitt i utredningen. I samband med Palmemordet fick förbundet uppmärksamhet som ett av polisutredningens många spåruppslag kopplat till svensk högerextremism. Det första tipset gällande WACL ska ha inkommit till Palmeutredningen i mars 1987. Senare, i november 1987, fick polisen in ett tips att Skånepartiets grundare Carl P. Herslow skulle ha kopplingar till WACL och mordet. Detta förnekades av Carl P. Herslow i senare förhör.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

World Anti-Communist League (WACL, Antikommunistiska Världsförbundet) är en högerextrem internationell sammanslutning av en rad olika partier, politiker och organisationer.

Förbundet bildades formellt 1966 och initiativtagare till bildandet av organisationen var den Taiwanesiska diktatorn Chiang Kai-shek.

Organisationens verksamhet var intimt förknippade med det kalla kriget.

Förbundets främsta verksamheten bestod av årligt återkommande konferenser samt stöd till högerextrema organisationer och milisgrupper världen över. Sedan 1990 går förbundet under namnet World League for Freedom and Democracy (WLFD).

WACL i Sverige. I Sverige har en avdelning av WACL funnits sedan hösten 1967 och aktiviteten i förbundet från svenskt håll har skiftat under årens lopp.

WACL:s svenska sektion har från början dominerats av högerextremister och personer med koppling till den svenska naziströrelsen.

Den svenska organisationen har också präglats av ett starkt deltagande bland exilester i form av det Estniska Nationalrådet (som betraktade sig som Estlands legitima regering i exil) och högerextrema Baltiska kommittén som ansökte om att ansluta sig till förbundet i april 1985.

Under 1970-talet kretsade verksamheten kring den högerextrema organisationen Demokratisk Allians, som syftade till att skapa stöd för USA:s krigföring i Vietnam.

DA:s ordförande Anders Larsson var under en tid en av centralfigurerna i den europeiska samordningen av WACL.

Även Carl G Holm, senare utgivare av den högerextrema tidskriften Contra, deltog i verksamheten på 1970-talet.

Några av de andra svenska medlemsorganisationerna i förbundet har bland annat varit nazistiska Sveriges nationella förbund som blev medlem i förbundet 1979, Nordiska krigs- och FN-veteranförbundet (som samlade före detta krigsveteraner från bland annat Waffen-SS, Finskavinterkriget, FN-soldater och legosoldater) och Kommittén för ett fritt Asien (KFA) som bildades 1965 för att stödja regimerna i Sydvietnam, Sydkorea och Thailand.

Den 18-19 november 1979 besökte dåvarande ordförande för WACL, Roger Pearson, Stockholm i syfte att blåsa liv i det skandinaviska WACL-engagemanget.

Bland de personer som han träffade fanns ledarna för Sveriges nationella förbund, Åke Lindsten och Lars Göran Hedengård, och representanter för de norska nynazisterna i Norsk front. Svenskarna och norrmännen erbjöds att närvara i en EUROWACL-konfenrens i Wien senare samma år. Ingen av svenskarna kunde dock närvara vid konferensen, men året därpå reste Åke Lindsten i sällskap med den norske nynazisten Tor Petter Hadland till WACL:s världskongress i Asunción i Paraguay.

Detta möte väckte internationell uppmärksamhet, delvis beroende på att det arrangerats och finansierats personligen av landets diktator general Alfredo Stroessner.

Bland mötesdeltagarna noterades bland annat ledaren för det italienska fascistpartiet MSI Giorgio Almirante, den spanska nazistledaren Blas Pinar och Mario Sandoval Alarcon, partiordförande för Guatemalas fascistparti Movimiento de Liberación Nacional (MLN) och ledare för dödskvadronerna La Mano Blanco.

Närvarande vid dena kongress var även svenska sektionens ordförande Arvo Horm samt Lars Eric Nyman från Demokratisk Allians och senare Contra.

Roger Pearson var entusiastisk över den svenska närvaron vid WACL-kongressen och rekommenderade även SNF som medlem i den europeiska sektionen EUROWACL. Åke Lindsten och SNF:s dåvarande styrelsemedlem Leif Christer Boström valdes till svenska representanter.

1984-85, i samband med ett byte av ordförande i WACL omorganiserades WACL-sektionen i en svensk och en estnisk del där den sistnämnda under namnet Estniska antikommunistiska rådet fortsatte med Arvo Horm som ordförande.

1987-10-(23-25) deltog Ulf Hamacher, aktiv i Stockholmssektionen av SNF, i en EUROWACL-konfenrens i Wien när SNF firade sitt 70-årsjubileum.

1985-10-17 höll bland annat den dåvarande ordföranden för EUROWACL Wilhelm Landig ett hyllningstal till SNF.

Andra svenskar med kopplingar till WACL är bland annat ekonomen Jan Tullberg, Adelaida Lemberg, Erland Högberg, den centerpartistiska politikern Helena Nilsson, Ann-Marie Asker, Mikhel Mathiesen, juristen och Contraskribenten Bertil Häggman, Anders Larsson, anti-semiten, förintelseförnekaren och författaren Christopher Jolin, Eric Brodin, Toomas Jürisoo, Ingemar Larsson, Jörgen Lundqvist, nazisten Åke Lindsten, den moderate riksdagsmannen Rolf Clarksson, Lennart Hansson, Carl-Eric Svensson, Sven Wissén och högerextremisten Börje Didong.

Ordförande för WACL i Sverige har varit den nationalistiska arkeologen Birger Nerman (1967-1970), exilesten Arvo Horm (1970-1984), den moderata riksdagsmannen Birger Hagård (1984-1988) och den finlandsfrivillige nazisten Åke J. Ek (1988-2011).

I utredningen

WACL förekommer i Granskningskommissionens betänkande under SOU1999:88 Enskilda uppslag sid. 533-533

5.9.2 ”WACL” (World Anti-Communist League) – Avsnitt:HI

Avsnittet består av sex uppslag.

Arvo Horm och Anders Larsson

I mars 1987 besökte journalisten Håkan HReferens behövs PU och lämnade följande tips.

Ungefär tio minuter efter mordet på Olof Palme ringde en man till ett par i Bromma och meddelade att Olof Palme var död. Paret hade fått uppfattningen att mannen hade slagit fel telefonnummer.(13)

Han hade kontrollerat olika telefonnummer och kommit fram till att den som ringde kunde ha avsett att ringa till Arvo Horm. (Det förutsatte att vederbörande slagit fel på två av sex siffror.)

Arvo Horm var ledare inom WACL och representerade en politisk ytterlighet.

WACL var en internationell sammanslutning med kontakter med olika exilorganisationer och regimer i världen. WACL brukade hålla årliga kongresser på olika ställen i världen. Den senaste kongressen hade hållits i San Diego i USA. WACL kunde kopplas till en mängd små organisationer som var extremt högerinriktade.

Vidare hade Miro Baresic varit direkt kopplad till WACL när han jobbade som säkerhetsvakt i Paraguay.

Anders Larsson – aktiv inom Demokratisk Allians – hade haft kontakter med Arvo Horm. Dessa kontakter hade av okänd anledning upphört efter mordet på Olof Palme. Promemorian avslutas med en hänvisning till en redogörelse för WACL författad av Anders Larsson.

I ett uppslag daterat i juni 1991 finns en skrivelse från journalisten Olle Alsén registrerad.

Skrivelsen rör Anders Larsson som 1986-02-20 skulle ha lämnat ett kuvert adresserat till Olof Palme på regeringskansliet. I kuvertet låg en kopia av en notis från Ystads Allehanda från april 1918 som hade kopierats ur en jubileumsbok utgiven av tidningen. Notisen hade rubriken ”D:r Olof Palme död”. På kopian var ordet D:r överkorsat med en penna. Notisen handlade om en farbror till statsministern.

I kuvertet fanns även ett ”politiskt dokument” undertecknat av Anders Larsson. Samma dag lämnade han ett kuvert med likadant innehåll till UD. Anders Larsson hade förhörts i augusti 1987.

Förhörsanteckningarna omfattar 32 sidor. I en bifogad promemoria sägs att det var svårt att få klara svar från Anders Larsson och att svaren därför hade kortats ner till läsliga meningar.

Anders Larsson berättade bl.a. följande.

Han hade skickat flera brev till säkerhetspolisen. Han hade även skickat ett brev till Olof Palme.

Han hade för sig att Olof Palme skulle komma till Ystad och hade tänkt lämna information om ett jubileum där. Han hade tänkt lacka över orden ”doktor” och ”död” men det blev bara över ”doktor”.

Han hade arbetat hos Arvo Horm på Baltiska Kommittén hos Baltiska Institutet och fick där viss anknytning till WACL. Hans arbetsuppgifter inom Baltiska Kommittén var att skriva kollektbrev, redigera ansökningar, m.m. Hans enda uppgift inom WACL var att försöka bekämpa inflytande från högerextremistiska och nynazistiska grupper. Han ansåg att WACL hade fått för stora proportioner i utredningen om mordet på Olof Palme.

Vad han kände till så fanns det inte någon extremistisk organisation som var beredd att tillgripa våld. Så fort någon var beredd att göra detta höll man honom utanför eftersom man visste att han skulle motsätta sig detta.

Han var hemma 1986-02-28 och talade vid tiden för mordet på Olof Palme i telefon med en person som han namngav. Telefonsamtalet varade i ungefär 45 minuter. Vidare bodde en 86-årig dam i hans lägenhet. Damen hade sagt att hon visste att han var hemma och att hon särskilt kom ihåg det på grund av en annan händelse som inträffat samma dag.

I januari 1992 genomfördes en slagning beträffande Anders Larsson varvid det antecknades att han hade avlidit i november 1991. I mars 1994 förhördes en dotter till Arvo Horm. Hon berättade bl.a. följande. Hennes far var 80 år och av estniskt ursprung. Han ingick i estniska nationalrådet som hade säte i Stockholm. I sin kamp för att befria Estland från den sovjetiska ockupationsmakten hade han haft kontakter med WACL. Vissa fraktioner av WACL i Sydamerika var sannolikt nazistiska till karaktären.

Hennes far och estniska nationalrådet var absolut inte nazistiska. Han var nära att avrättas av SS i Estland under kriget och tog avstånd från nazismen. Han hade anknytning till Folkpartiet. Han hade inte någon aversion mot socialdemokratin eftersom estniska rådet fick ekonomiskt stöd från de socialdemokratiska regeringarna.

Carl P. Herslow

I november 1987 fick PU ett brev där det angavs att Carl Herslow – ledare för Skånepartiet – var medlem i WACL och hade i radio sagt att han varit i Amerika och träffat WACL:s ledare.

Vidare hade Carl Herslow två månader efter mordet på Olof Palme i tidningen Arbetet skrivit att det var Olof Palmes eget fel att han blev skjuten och att ”vi hade varnat honom skriftligt 14 dagar innan”.

I december 1994 förhördes Carl Herslow.

Han berättade bl.a. följande.

Han hade vid några tillfällen skrivit till Olof Palme och även Malmö arbetarkommun och kritiserat Olof Palmes politik i flera avseenden. Dessa brev hade emellertid inte innehållit några varningar. Han kände inte till att tidningen Arbetet hade haft någon artikel av eller om honom angående en varning till Olof Palme. Han visste inte vad WACL stod för. Natten mellan 1986-02-28 och 1986-03-01 var han hemma med sin sambo i Malmö.

Allmänt angående WACL

I en åttasidig promemoria upprättad av en kriminalinspektör vid PU i mars 1988 redogörs för WACL.

WACL grundades 1967 efter att ”Anti-Bolsjevik block of Nations and Asian Pacific Anti-Communist Leagues” hade enats om att bilda en paraplyorganisation för organisationer mot kommunism.

Första mötet hölls i Taipei i Taiwan. Taiwan kom sedan att bli en av organisationens främsta finansiärer.

WACL håller möten en gång per år. Deltagarnas rese- och hotellkostnader betalas av organisationen. Sveriges Nationella Förbund (SNF) blev medlem i WACL 1979. SNF splittrades emellertid 1986.


WACL förekommer i utredningen under Avsnitt:HI (se nedan)

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

[Liggaren]

HI7277-00

1990-03-13

1994-11-24

 [PDF] 

HI7405-06

PM om Birger Hagård

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-00

1990-03-13

2019-01-14

[Liggaren]

HI7504-00-A

1990-03-13

[Liggaren]

HI7504-01

1990-03-13

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HI7504-02

1990-03-13

Anders Larsson

[Liggaren]

HI7504-02-A

1990-03-13

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-02-B

1992-01-20

Anders Larsson

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-03

1990-03-13

Anders Larsson

[Liggaren]

HI7504-04

1990-03-13

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-04-A

1990-03-13

Åke J. Ek

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-05

1990-03-13

Mihkel Mathiesen

[Liggaren]

HI7504-06

1990-03-13

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-07

1990-03-13

PM om Lars-Erik Nyman

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-08

1990-03-13

PM om Arvo Horm

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-09

1990-03-13

PM av Ingemar Isaksson om EUROWACL.

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-10

1990-03-13

Vykortsskrivare Bo Anders i Malmö

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-11

1991-01-15

Skrivelse om WACL till Anna Greta Leijon

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-12

1994-03-22

Anne-Mari Asker

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-13

2004-12-03

Anders Larsson

 [PDF] 

[Liggaren]

HI7504-14

2018-08-28

Odaterad PM om WACL, Politiska rörelser

[Liggaren]

HI7923-00

1990-03-13

1994-12-22

[Liggaren]

HI7923-01

1994-12-19

1994-12-22

[Liggaren]

HI7923-02

2011-08-24

1994-12-22

 [PDF] 

[Liggaren]

HI9150-00

1990-03-13

1992-02-06

 [PDF] 

[Liggaren]

HI9150-00-A

2004-02-23

1992-02-06

 [PDF] 

HI9150-01

HI12544-00

[Liggaren]

HI13893-00

1991-06-27

1993-03-18

[Liggaren]

HI15442-00

1993-12-17

1999-03-11

[Liggaren]

HI15442-01

1997-03-11

1999-03-11

[Liggaren]

HI15442-01-A

1999-02-16

1999-03-11

[Liggaren]

HI18670-00

2000-10-31

[Liggaren]

HI19455-00

2002-03-13

2002-03-15

[Liggaren]

HI20323-00

2004-10-25

2006-05-04

[Liggaren]

HI20323-01

2006-04-07

2006-05-04

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

BilderKällor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
World Anti-Communist League (WACL) Wikipedia
svenska
WACL I Sverige Wikipedia
svenska
World League for Freedom and Democracy (WLFD) Wikipedia
engelska