wpu.nu

Uppslag:D11614-04

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-09-13
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-08-30 14:00
Avslutat
1990-08-30 14:15


Protokoll fört vid förhör med  Uppgiftslämnaren (UL) 
-

boende ,

egen företagare med firman under bostadsadressen i

Förhöret hållet per telefon torsdagen 1990-08-30 14:00 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

Anledningen till förhöret med  Uppgiftslämnaren (UL)  är att en person vid namn anställd vid Landbys vapen i Östersund i ett tidigare förhör uppgivit att om uppgifter önskas om Brunflo skytteförening och eventuella medlemmar i denna, så var  UL  en person som man kunde tala med.

Detta informeras  UL  om vid förhöret, liksom att uppgifter inkommit till Palmeutredningen beträffande vissa personer, vilka skulle vara medlemmar i Brunflo skytteförening.

 UL  uppger inledningsvis att han var i föreningen under cirka tio år och den drivande kraften i densamma.

Uppskattningsvis 1974 var han med och startade upp pistolskyttesektionen i föreningen och man var från början endast tre medlemmar, men denna växte efter hand. Han var på detta sätt verksam i föreningen i cirka tio år, men steg av 1984 på grund av privata arbetsuppgifter.

Beträffande Brunflo skytteförenings uppbyggnads olika sektioner, så uppger  UL  att det finns en som han kallar och som det också heter "Magnumsektion", vilket avser pistolskytte med grovpistol.

Man har även en pistolsektion och det är liktydigt med finpistolskytte. Man har också en svartkrutssektion samt en gevärssektion.

Flera av medlemmarna i föreningen skjuter med olika vapen och i de olika sektionerna. Dock är det så att varje sektion självmant anordnar sina tävlingar.

Pol-1990-08-30 1400 D11614-04 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1400 D11614-04 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid förhör med  Uppgiftslämnaren (UL) 
-

boende ,

egen företagare med firman under bostadsadressen i

Förhöret hållet per telefon torsdagen 1990-08-30 14:00 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

Anledningen till förhöret med  Uppgiftslämnaren (UL)  är att en person vid namn anställd vid Landbys vapen i Östersund i ett tidigare förhör uppgivit att om uppgifter önskas om Brunflo skytteförening och eventuella medlemmar i denna, så var  UL  en person som man kunde tala med.

Detta informeras  UL  om vid förhöret, liksom att uppgifter inkommit till Palmeutredningen beträffande vissa personer, vilka skulle vara medlemmar i Brunflo skytteförening.

 UL  uppger inledningsvis att han var i föreningen under cirka tio år och den drivande kraften i densamma.

Uppskattningsvis 1974 var han med och startade upp pistolskyttesektionen i föreningen och man var från början endast tre medlemmar, men denna växte efter hand. Han var på detta sätt verksam i föreningen i cirka tio år, men steg av 1984 på grund av privata arbetsuppgifter.

Beträffande Brunflo skytteförenings uppbyggnads olika sektioner, så uppger  UL  att det finns en som han kallar och som det också heter "Magnumsektion", vilket avser pistolskytte med grovpistol.

Man har även en pistolsektion och det är liktydigt med finpistolskytte. Man har också en svartkrutssektion samt en gevärssektion.

Flera av medlemmarna i föreningen skjuter med olika vapen och i de olika sektionerna. Dock är det så att varje sektion självmant anordnar sina tävlingar.

 UL  uppskattar att det fanns ett 20-25 tal medlemmar i Magnumsektionen och han var även själv med i denna.

Företrädesvis var det vapen benämnda 44:or som användes, men även 357 Magnumrevolvrar användes av ett mindre antal personer, uppskattningsvis fem stycken.

 UL  tillfrågas beträffande ordet "Magnumklubb", om det var vedertaget som uttryck för Magnumsektionen, men detta uppger han ej var fallet.

Det måste vara något som utomstående har tagit i sin mun och kallat sektionen utanför.

Inom föreningen så hette det endast Magnumsektionen.

Även så bland medlemmarna själva.

 UL  tillfrågas vidare om han vid något tillfälle har hört förkortningen "AGAG" och då i samband med verksamheten inom Brunflo skytteklubb och kanske företrädesvis inom Magnumsektionen därstädes.

Han uppger härvid att han aldrig har hört talas om detta uttryck, varför han även får det uttytt för sig såsom benämningen Action Group Arla Gryning, men inte heller detta har han vid något tillfälle hört talas om.

I detta sammanhang uppger han att han var, som han tidigare omnämnt, den drivande kraften inom skytteföreningen och vistades bland medlemmarna och på skyttebanan väldigt mycket under den tid han var verksam där.

Han tillfrågas därefter om han känner någon person vid namn och uppger i samband därmed att denne kom med som medlem i föreningen, men att endast var intresserad av svartkrutsskytte.

Såsom  UL  känner till det så ägnade sig inte över huvud taget av någon grovpistolskytte eller något annat skytte.

Utan att känna speciellt väl, så är  UL  av den uppfattningen att inte hade några som helst extrema åsikter, i vart fall var det inget som framkom i samband med verksamheten inom Brunflo skytteförening.

På fråga om han även känner , så uppger  UL  att han gör detta och han nämner att det är en mycket upptagen man och som också är mycket engagerad i skytteföreningen. Han verkar även såsom drivkraft för

Pol-1990-08-30 1400 D11614-04 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1400 D11614-04 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

 UL  uppskattar att det fanns ett 20-25 tal medlemmar i Magnumsektionen och han var även själv med i denna.

Företrädesvis var det vapen benämnda 44:or som användes, men även 357 Magnumrevolvrar användes av ett mindre antal personer, uppskattningsvis fem stycken.

 UL  tillfrågas beträffande ordet "Magnumklubb", om det var vedertaget som uttryck för Magnumsektionen, men detta uppger han ej var fallet.

Det måste vara något som utomstående har tagit i sin mun och kallat sektionen utanför.

Inom föreningen så hette det endast Magnumsektionen.

Även så bland medlemmarna själva.

 UL  tillfrågas vidare om han vid något tillfälle har hört förkortningen "AGAG" och då i samband med verksamheten inom Brunflo skytteklubb och kanske företrädesvis inom Magnumsektionen därstädes.

Han uppger härvid att han aldrig har hört talas om detta uttryck, varför han även får det uttytt för sig såsom benämningen Action Group Arla Gryning, men inte heller detta har han vid något tillfälle hört talas om.

I detta sammanhang uppger han att han var, som han tidigare omnämnt, den drivande kraften inom skytteföreningen och vistades bland medlemmarna och på skyttebanan väldigt mycket under den tid han var verksam där.

Han tillfrågas därefter om han känner någon person vid namn och uppger i samband därmed att denne kom med som medlem i föreningen, men att endast var intresserad av svartkrutsskytte.

Såsom  UL  känner till det så ägnade sig inte över huvud taget av någon grovpistolskytte eller något annat skytte.

Utan att känna speciellt väl, så är  UL  av den uppfattningen att inte hade några som helst extrema åsikter, i vart fall var det inget som framkom i samband med verksamheten inom Brunflo skytteförening.

På fråga om han även känner , så uppger  UL  att han gör detta och han nämner att det är en mycket upptagen man och som också är mycket engagerad i skytteföreningen. Han verkar även såsom drivkraft för

Enligt  UL  så är fortfarande medlem och han tror att han har någon form av styrelseuppdrag i denna i dag.

 UL  uppfattning om är att det är en mycket seriös och fin person. Beträffande denne så har han inte heller hört några politiska eller extrema sådana politiska åsikter åt något håll. är också Magnumskytt.

Tillfrågad om en , så uppger  UL  att det är en duktig skytt och som även är grovpistolskytt och således ingående i Magnumsektionen i föreningen.

Det är en mycket lugn och stabil person och enligt  UL  en mycket seriös person.

Ej heller hos denne har han vid något tillfälle hört några politiska yttranden.

 UL  tillfrågas även huruvida han känner en . Han säger sig inte känna denna person över huvud taget. Han har aldrig hört namnet och han har aldrig kommit i kontakt med honom. Skulle han vara medlem i skytteföreningen så måste han ha blivit detta efter det att  UL  lämnade verksamheten där.

Rent allmänt uppger  UL  på fråga därom att man i samband med skytteverksamheten aldrig talade något om något politiskt och han har aldrig vid något tillfälle hört någon person yttra något extremt om varken socialdemokratin eller Olof Palme. Det som medlemmarna intresserades för att tala med varandra om, det var skytte och vapen i olika sammanhang.

Förhöret uppläst för  UL  vid förda konceptanteckningar och vilka han godkänt.

Förhöret avslutat klockan 14:15 .


Östersund som ovan


(Namnteckning)
Jan-Åke Andersson
krinsp

Pol-1990-08-30 1400 D11614-04 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1400 D11614-04 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Enligt  UL  så är fortfarande medlem och han tror att han har någon form av styrelseuppdrag i denna i dag.

 UL  uppfattning om är att det är en mycket seriös och fin person. Beträffande denne så har han inte heller hört några politiska eller extrema sådana politiska åsikter åt något håll. är också Magnumskytt.

Tillfrågad om en , så uppger  UL  att det är en duktig skytt och som även är grovpistolskytt och således ingående i Magnumsektionen i föreningen.

Det är en mycket lugn och stabil person och enligt  UL  en mycket seriös person.

Ej heller hos denne har han vid något tillfälle hört några politiska yttranden.

 UL  tillfrågas även huruvida han känner en . Han säger sig inte känna denna person över huvud taget. Han har aldrig hört namnet och han har aldrig kommit i kontakt med honom. Skulle han vara medlem i skytteföreningen så måste han ha blivit detta efter det att  UL  lämnade verksamheten där.

Rent allmänt uppger  UL  på fråga därom att man i samband med skytteverksamheten aldrig talade något om något politiskt och han har aldrig vid något tillfälle hört någon person yttra något extremt om varken socialdemokratin eller Olof Palme. Det som medlemmarna intresserades för att tala med varandra om, det var skytte och vapen i olika sammanhang.

Förhöret uppläst för  UL  vid förda konceptanteckningar och vilka han godkänt.

Förhöret avslutat klockan 14:15 .


Östersund som ovan


(Namnteckning)
Jan-Åke Andersson
krinsp