wpu.nu

Uppslag:DA21183-04-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-C
Registrerat
2018-11-02
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-08-23 Förhör med Jan Stocklassa då han säger sig ha teorier om var mordvapnet finns kag samt uppgifter om
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Operativa avdelningens lokaler torsdagen den 23 augusti, 2018 med början klockan 09.10.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-08-23 09:10
Avslutat
2018-08-23 10:50


PROTOKOLL fört vid förhör med  Jan Stocklassa 


Förhöret hållet i Nationella operativa avdelningens lokaler torsdagen 2018-08-23 09:10 .

Förhörsledare: Krimkom Hans Melander

Förhörsvittne: Ej tillgängligt


 Stocklassa  hörs med anledning av att han själv tagit kontakt med förhörsledaren och velat redogöra för sina teorier gällande mordet på Olof Palme.

Han uppger sig bland annat ha en teori om var mordvapnet finns idag.

 Stocklassa  informeras om att förhöret spelas in och att det senare kommer att skrivas ut ett sammandrag av förhöret, vilket han kommer att få ta del av för att godkänna.

 Stocklassa  uppmanas att berätta vad han vill delge utredningen, varpå han uppger att han har forskat i mordet på Olof Palme i ungefär 8 år och att han i november i år ska komma ut med en bok på ca 400 sidor på 6 olika språk och efter nyår kommer den ut på ännu fler språk.

För ungefär 5 år sedan vilket lett till att tidskriften tidigare besökt Palmegruppen och kommer att ha en artikel i samband med boksläppet.

Han har också träffat den i utredningen förekommande och gjort en lång intervju med denne. hade då berättat för att någon som uppgett sig vara från varit kontakt med en annan för att genom denne få kontakt med tror att fråga var .

hade dock ställt sig tveksam till att det verkligen varit .

tillägger att detta är information från mailtrafik som han har tillgång till genom en anonym källa.

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med  Jan Stocklassa 


Förhöret hållet i Nationella operativa avdelningens lokaler torsdagen 2018-08-23 09:10 .

Förhörsledare: Krimkom Hans Melander

Förhörsvittne: Ej tillgängligt


 Stocklassa  hörs med anledning av att han själv tagit kontakt med förhörsledaren och velat redogöra för sina teorier gällande mordet på Olof Palme.

Han uppger sig bland annat ha en teori om var mordvapnet finns idag.

 Stocklassa  informeras om att förhöret spelas in och att det senare kommer att skrivas ut ett sammandrag av förhöret, vilket han kommer att få ta del av för att godkänna.

 Stocklassa  uppmanas att berätta vad han vill delge utredningen, varpå han uppger att han har forskat i mordet på Olof Palme i ungefär 8 år och att han i november i år ska komma ut med en bok på ca 400 sidor på 6 olika språk och efter nyår kommer den ut på ännu fler språk.

För ungefär 5 år sedan vilket lett till att tidskriften tidigare besökt Palmegruppen och kommer att ha en artikel i samband med boksläppet.

Han har också träffat den i utredningen förekommande och gjort en lång intervju med denne. hade då berättat för att någon som uppgett sig vara från varit kontakt med en annan för att genom denne få kontakt med tror att fråga var .

hade dock ställt sig tveksam till att det verkligen varit .

tillägger att detta är information från mailtrafik som han har tillgång till genom en anonym källa.

 Stocklassa  har även träffat  Craig Williamson  och dennes numera vilka varit inblandade i diverse attentat.

 Craig Williamson  har i mail innehållande länkar antytt att det fanns ekonomiska eller "informationsmotiv” kopplade till vapenhandel för Palmemordet snarare än apartheidfrågan.

 Stocklassa  tillfrågas då om detta skall tolkas som att  Craig Williamson  då indirekt medgett att Sydafrika är inblandat i mordet.

 Stocklassa  svarar att han cirka 4 månader efter mötet med  Craig Williamson  fick ett mail enbart innehållande en länk från denne.

Länken gick till en artikel som behandlar 3 olika mord som på ytan såg ut att ha motiv i apartheid, men att de egentligen hade ekonomiska motiv.

Dessa mord hade ingen koppling till Olof Palme, varför  Stocklassa  frågade  Craig Williamson  varför han skickat artikeln, varpå svaret blev ”Det handlar ju om det som du är intresserad av".

 Stocklassa  berättar vidare att han tittat mycket på och även

arbetade under många år vilket denne förnekade till en början och då han till sist medgav detta försökte han att bagatellisera det.

med tiden mådde upphörde detta förhållande och ett vänskapsförhållande uppstod istället mellan och .

Dessa båda har aldrig träffats utan kommunicerar genom mail, telefon och brev.

har vid 2 tillfällen sin bekantskap med och det har då berott på att pratat med en tredje person om Palmemordet.

Beträffande berättar  Stocklassa  att denne är men med

Han skall redan i och ämnade då ta och åka från till Stockholm för att utföra dådet.

På fråga hur detta är känt uppger  Stocklassa  att skrivit om det på Facebook i en dialog med

sökte upp i Stockholm och sa sig vilja börja arbeta . Han kallade sig då

Detta pågick fram till åtminstone

Han har dessutom före mordet sökt upp ett antal personer såsom och folk kopplade till tidskriften

hade kontakt med den tidigare omnämnda under 6 års tid via Face Book, varpå de träffades under 6 dagar 1987.

De besökte då Olof Palmes grav, vilken och sa att Olof Palme var

Han skall även haft planer på att och på något sätt dessa.

har till sagt att han var på Sveavägen vid 17-tiden på morddagen. Detta har han dock tagit tillbaks vid ett senare tillfälle och sagt att han kan ha tagit fel på dag.

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

 Stocklassa  har även träffat  Craig Williamson  och dennes numera vilka varit inblandade i diverse attentat.

 Craig Williamson  har i mail innehållande länkar antytt att det fanns ekonomiska eller "informationsmotiv” kopplade till vapenhandel för Palmemordet snarare än apartheidfrågan.

 Stocklassa  tillfrågas då om detta skall tolkas som att  Craig Williamson  då indirekt medgett att Sydafrika är inblandat i mordet.

 Stocklassa  svarar att han cirka 4 månader efter mötet med  Craig Williamson  fick ett mail enbart innehållande en länk från denne.

Länken gick till en artikel som behandlar 3 olika mord som på ytan såg ut att ha motiv i apartheid, men att de egentligen hade ekonomiska motiv.

Dessa mord hade ingen koppling till Olof Palme, varför  Stocklassa  frågade  Craig Williamson  varför han skickat artikeln, varpå svaret blev ”Det handlar ju om det som du är intresserad av".

 Stocklassa  berättar vidare att han tittat mycket på och även

arbetade under många år vilket denne förnekade till en början och då han till sist medgav detta försökte han att bagatellisera det.

med tiden mådde upphörde detta förhållande och ett vänskapsförhållande uppstod istället mellan och .

Dessa båda har aldrig träffats utan kommunicerar genom mail, telefon och brev.

har vid 2 tillfällen sin bekantskap med och det har då berott på att pratat med en tredje person om Palmemordet.

Beträffande berättar  Stocklassa  att denne är men med

Han skall redan i och ämnade då ta och åka från till Stockholm för att utföra dådet.

På fråga hur detta är känt uppger  Stocklassa  att skrivit om det på Facebook i en dialog med

sökte upp i Stockholm och sa sig vilja börja arbeta . Han kallade sig då

Detta pågick fram till åtminstone

Han har dessutom före mordet sökt upp ett antal personer såsom och folk kopplade till tidskriften

hade kontakt med den tidigare omnämnda under 6 års tid via Face Book, varpå de träffades under 6 dagar 1987.

De besökte då Olof Palmes grav, vilken och sa att Olof Palme var

Han skall även haft planer på att och på något sätt dessa.

har till sagt att han var på Sveavägen vid 17-tiden på morddagen. Detta har han dock tagit tillbaks vid ett senare tillfälle och sagt att han kan ha tagit fel på dag.

Han har även för berättat om en konstig dröm, i vilken han under ( vilket han dock misslyckades med.

Han har även sagt till henne att han ska berätta något som han inte berättat för någon annan och att han ska berätta allt, men har samtidigt ställt frågan

”Vad gör man om man lovat någon annan att inte berätta”.

I förhör som fått ut från Palmeutredningen har sagt
att han gjorde under morddagen.

Han har även i övrigt haft och sina uppgifter.

uppger att han anser vara mycket lik den och att det var han som iakttogs på Smala Gränd efter mordet.

Anledningen till att denna iakttagelse ligger något sent i tid är förmodligen att å Brunkebergsåsen och att det därför tagit längre tid till Smala Gränd än vad det borde ha gjort.

Han tror dock inte att var skytten, men att han däremot har mordvapnet.

ombeds utveckla dessa teorier och tillfrågas vem har vilket

wau vi var mordvapnet finns ida, İlå att

s

ra

pu wwwuu laua oun nar kommit fram till att det sannolikt är en kod för att mordvapnet ligger iberättar vidare att han under 2016 besÖKnu bor. Han hade då med sig den tidigare nämnde mannen från

och de kontaktade dåDe fick aldrig träffa men lyckades få tala med honom i telefon i 20 minuter.

Under detta samtal tillfrågades Jom det aktuella mailet, varpå denne svarade att mailet var förfalskat. Under 2016 berättade dockom detta telefonsamtal

föroch att han under samtalet hade ljugit. På fråga frånvad ljugit om hade han svarat ”Det var något om Palestina och Israel eller något sådant.”. Detta menar (visar att| ljög, dels för denoumalisten, dels för

då det enda han kunde ha ljugit om var mailet. På fråga huri detalj känner till vad som stod i mailet svarar han att han fått tillgång till detta genom en källa.Svaret frånblev |Trots att det rör sig om i något annat mail som kan åsyftas. Han tillägger att under 2012 berättade för om sin Face Book-dialog medoch att de i denna diskuterat Palmemordet, varpåsade upp bekantskapen med

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Han har även för berättat om en konstig dröm, i vilken han under ( vilket han dock misslyckades med.

Han har även sagt till henne att han ska berätta något som han inte berättat för någon annan och att han ska berätta allt, men har samtidigt ställt frågan

”Vad gör man om man lovat någon annan att inte berätta”.

I förhör som fått ut från Palmeutredningen har sagt
att han gjorde under morddagen.

Han har även i övrigt haft och sina uppgifter.

uppger att han anser vara mycket lik den och att det var han som iakttogs på Smala Gränd efter mordet.

Anledningen till att denna iakttagelse ligger något sent i tid är förmodligen att å Brunkebergsåsen och att det därför tagit längre tid till Smala Gränd än vad det borde ha gjort.

Han tror dock inte att var skytten, men att han däremot har mordvapnet.

ombeds utveckla dessa teorier och tillfrågas vem har vilket

wau vi var mordvapnet finns ida, İlå att

s

ra

pu wwwuu laua oun nar kommit fram till att det sannolikt är en kod för att mordvapnet ligger iberättar vidare att han under 2016 besÖKnu bor. Han hade då med sig den tidigare nämnde mannen från

och de kontaktade dåDe fick aldrig träffa men lyckades få tala med honom i telefon i 20 minuter.

Under detta samtal tillfrågades Jom det aktuella mailet, varpå denne svarade att mailet var förfalskat. Under 2016 berättade dockom detta telefonsamtal

föroch att han under samtalet hade ljugit. På fråga frånvad ljugit om hade han svarat ”Det var något om Palestina och Israel eller något sådant.”. Detta menar (visar att| ljög, dels för denoumalisten, dels för

då det enda han kunde ha ljugit om var mailet. På fråga huri detalj känner till vad som stod i mailet svarar han att han fått tillgång till detta genom en källa.Svaret frånblev |Trots att det rör sig om i något annat mail som kan åsyftas. Han tillägger att under 2012 berättade för om sin Face Book-dialog medoch att de i denna diskuterat Palmemordet, varpåsade upp bekantskapen med

Det andra tillfälletbekantskapen med var nären (genom att han ställdes inför fri Dessa träffades under 2017 i två 3-dagarsperioder, varpå på något sätt kom på henne och slutade kommunicera och istället|:n tid och sa upp alla sina telefonabonnemang. Därefter åkte hant

söka omDå detta misslyckades återvände han dock till efter ett par månader.

Under sin tid i hade han kontakt med en annan kvinna och en kamrat vid namn ¡ch ville ha hjälp med vissa saker som att ex vis valtna blommor.

I denna kommunikation skrev han vid ett par tillfällen att det var viktigt att betala, 1500 kronor. uppger sig tro att mordvapnet ligger

i endera

eller där

tidigare bodde. har forskat i saken och kommit fram till att inte har någraeller övrigaHtillfrågas om han har några ytterligare teorier angående vad som hände på Sveavägen och på 1rar inblandad i mordet. Han svarar att han reflekterat över det faktum att

enare tid sagt at/gick ut under kvällen. Denne skall dessutom innehaft en Smith & Wesson-revolver.

Htror vidare att det var sydafrikaner på mordplatsen och att dessa använde sig av ett koncept som kallas och som CIA tagit fram, vilket innebär att man använder sig avsom man sedan kan offra. Endera låter man denne skjuta eller så ser man till att han är så nära händelsen att skulden kan läggas på honom. Denna metodik beskrivs dessutom i den artikel somkickade tillillfrågas om han alltså menaligger bakom mordet och att dessa har använt sigaskall finnas med i sammanhanget, samt attskall vara medvetom

varar jakande på detta och tillägger att det dessut

Palme inför mordet i vilka sådana personer som

Detta går igenuppgett för journalisternär han talade om en

vilken skall ha letts av

erige. Sydafrikanerna skall efter mordet ha försökt komma i kontakt medvilket dock misslyckats.förevisar därpå en organisatorisk skiss över hur polisen 1987, innan tillträdde som spaningsledare, trodde att mordorgansationen såg ut. I denna finns enjom ordnade planeringsgrupp i vilker|rill placera

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Det andra tillfälletbekantskapen med var nären (genom att han ställdes inför fri Dessa träffades under 2017 i två 3-dagarsperioder, varpå på något sätt kom på henne och slutade kommunicera och istället|:n tid och sa upp alla sina telefonabonnemang. Därefter åkte hant

söka omDå detta misslyckades återvände han dock till efter ett par månader.

Under sin tid i hade han kontakt med en annan kvinna och en kamrat vid namn ¡ch ville ha hjälp med vissa saker som att ex vis valtna blommor.

I denna kommunikation skrev han vid ett par tillfällen att det var viktigt att betala, 1500 kronor. uppger sig tro att mordvapnet ligger

i endera

eller där

tidigare bodde. har forskat i saken och kommit fram till att inte har någraeller övrigaHtillfrågas om han har några ytterligare teorier angående vad som hände på Sveavägen och på 1rar inblandad i mordet. Han svarar att han reflekterat över det faktum att

enare tid sagt at/gick ut under kvällen. Denne skall dessutom innehaft en Smith & Wesson-revolver.

Htror vidare att det var sydafrikaner på mordplatsen och att dessa använde sig av ett koncept som kallas och som CIA tagit fram, vilket innebär att man använder sig avsom man sedan kan offra. Endera låter man denne skjuta eller så ser man till att han är så nära händelsen att skulden kan läggas på honom. Denna metodik beskrivs dessutom i den artikel somkickade tillillfrågas om han alltså menaligger bakom mordet och att dessa har använt sigaskall finnas med i sammanhanget, samt attskall vara medvetom

varar jakande på detta och tillägger att det dessut

Palme inför mordet i vilka sådana personer som

Detta går igenuppgett för journalisternär han talade om en

vilken skall ha letts av

erige. Sydafrikanerna skall efter mordet ha försökt komma i kontakt medvilket dock misslyckats.förevisar därpå en organisatorisk skiss över hur polisen 1987, innan tillträdde som spaningsledare, trodde att mordorgansationen såg ut. I denna finns enjom ordnade planeringsgrupp i vilker|rill placera

fordon, vilkentror var denEn mördargrupp bestående av tre stycken agenter som skickades upp tu sverige. Han namner ävenom varnade för mordet innan det utfördes samtsom umgicks med|innan mordet. Dessutom fanns nog sydafrikanska tjänstemän från Skandinavien med och där nänza den man som kom från Sydafrika och tidigare bodde il

Dessutom nämns enom skall varaSlutligen villsom syndabock.

ha

Gällande flyktvägen troratt efter att ha irrat runt på Brunkebergsåsen kommer ner på Smala gränd där han eventuellt plocki dennesvill också påpeka lik!

ch den så kallade in bild avoch

gt och påpekar att båda uppvisar (vilket ytterligare stärker likheteanser att originalhandlingarna borde tas in frånör att styrka attinte bara är en fototeknisk miss utan att mannen faktiskt beskrivits på detta satt.

Förhörsledaren påpekar att detnu uppgett är hans egna teorier och han tillfrågas om han på något sätt kan styrka dessa teorier eller göra att de kan bedömas som mer sannolika än andra teorier om hur mordet gick till.terkommer till mailen mellan och och menar att tipset han lämnar är ju egentligen att mordvapnet ligger i

vilket han tycker sig kunna tolka utifrån de bådas kommunikation uppger att det är helhetsbilden av det han berättat som gör att det blir mer trovärdigt än t ex teorierna om Christer Pettersson och den så kallade Skandiamannen.tillfrågas om han kan placera någon av de personer han nämnt på eller i närheten av Sveavägen under aktuell kväll, med undantag avsom satt på ett kafé inte så långt från mordpsvarar attvar nere på Sveavägen vid 17-tiden aktuell dag och att

|

på Norr Mälarstrand under kvällen och gick ut vid 21.30 för att enligt egen uppgift lägga i pengar i parkeringsautomaten, vilket man inte behövde göra då det var fredagkväll. Ingen av dessa skulle ha varit i Stockholm den aktuella kvällen.tillfrågas om det finns några kopplingar mellan (någon av de andra nämnda personerna, varpå han svarar atthade kontakt. Det harfått från två o

ir den ena. På fråga om dessa båda sedan kan kopplas ihop med resten av personerna uppgerirmodligen är här som den svagaste kopplingen finns. Han tillägger

i ett samtal dem emellan sagt attarit uppe hos honom på Norr

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

fordon, vilkentror var denEn mördargrupp bestående av tre stycken agenter som skickades upp tu sverige. Han namner ävenom varnade för mordet innan det utfördes samtsom umgicks med|innan mordet. Dessutom fanns nog sydafrikanska tjänstemän från Skandinavien med och där nänza den man som kom från Sydafrika och tidigare bodde il

Dessutom nämns enom skall varaSlutligen villsom syndabock.

ha

Gällande flyktvägen troratt efter att ha irrat runt på Brunkebergsåsen kommer ner på Smala gränd där han eventuellt plocki dennesvill också påpeka lik!

ch den så kallade in bild avoch

gt och påpekar att båda uppvisar (vilket ytterligare stärker likheteanser att originalhandlingarna borde tas in frånör att styrka attinte bara är en fototeknisk miss utan att mannen faktiskt beskrivits på detta satt.

Förhörsledaren påpekar att detnu uppgett är hans egna teorier och han tillfrågas om han på något sätt kan styrka dessa teorier eller göra att de kan bedömas som mer sannolika än andra teorier om hur mordet gick till.terkommer till mailen mellan och och menar att tipset han lämnar är ju egentligen att mordvapnet ligger i

vilket han tycker sig kunna tolka utifrån de bådas kommunikation uppger att det är helhetsbilden av det han berättat som gör att det blir mer trovärdigt än t ex teorierna om Christer Pettersson och den så kallade Skandiamannen.tillfrågas om han kan placera någon av de personer han nämnt på eller i närheten av Sveavägen under aktuell kväll, med undantag avsom satt på ett kafé inte så långt från mordpsvarar attvar nere på Sveavägen vid 17-tiden aktuell dag och att

|

på Norr Mälarstrand under kvällen och gick ut vid 21.30 för att enligt egen uppgift lägga i pengar i parkeringsautomaten, vilket man inte behövde göra då det var fredagkväll. Ingen av dessa skulle ha varit i Stockholm den aktuella kvällen.tillfrågas om det finns några kopplingar mellan (någon av de andra nämnda personerna, varpå han svarar atthade kontakt. Det harfått från två o

ir den ena. På fråga om dessa båda sedan kan kopplas ihop med resten av personerna uppgerirmodligen är här som den svagaste kopplingen finns. Han tillägger

i ett samtal dem emellan sagt attarit uppe hos honom på Norr

Mälarstrand. Dock varinteindervarför riktigheten i detta påstående inte kan tas för given.

På fråga om det finns nåch de övriga uppgeriatt denne troligtvis ingick i|

, men medger att han inte känner till någon egentlig koppling. Han tillägger dock att det rör sig om olika som ju inte ska ha kontakt med varandra.

Tillfrågad omuppger|han inte känner till någon koppling mellan denne och de andra, men att hela idén är ju att de olikainte ska känna till varandra.säger sedan spontant att det enda sättet att få veta om hans teori är riktig är att göra husrannsakanförhörsledaren förklarar att det troligtvis kommer

att bli svårt att få tillstånd till en husrannsakan enbart på de misstankar som nu finns, vilketfinner märkligt. Han påpekar attunder många år och att denne har haft en Smith & Wesson-revolver som aldrig återfunnits. Dessut(at märkligt att en sådan person som dennes

harvilket han var mycket noga med att det skullepåpekar även att det naturligtvis finns en anledning till att både Palmeutredningen och Säpo lagt ner så mycket arbete på och att han åtminstone innan Hans Ölvebros tillträde som spaningsledare ansågs intressant.

med

Efter detta följer en diskussion om de uppgifter somlämnat, varvid det framgår att han anser att dessa inte tas på allvar. Förhörsledaren försöker förklara att dessa uppgifter, liksom alla andra uppslag och tips, måste granskas kritiskt för att man ska kunna få en uppfattning om vilken substans som eventuellt finns i dem.önskar i och med detta avsluta förhöret, men uppger att han finns tillgänglig om Palmegruppen önskar fortsätta diskussionen. Dock påpekar han att ju längre tiden går, desto fler personer kommer att känna tilych denneseftersom processen med bokutgivningen går vidare. Därmed avslutas förhöret klockan 10.50 ochinformeras än en gång om att en sammanfattning av förhöret kommer att skrivas ut och att han kommer beredas tillfälle att få ta del av denna

2018-10-23, 15.30 fårta del av förhöret och har följande kommentarer:

På sid 2, första stycket nämns en kollega tillDennes namn är

På sid 2, tredje stycket nämns atttill en början förnekade att han kände

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Mälarstrand. Dock varinteindervarför riktigheten i detta påstående inte kan tas för given.

På fråga om det finns nåch de övriga uppgeriatt denne troligtvis ingick i|

, men medger att han inte känner till någon egentlig koppling. Han tillägger dock att det rör sig om olika som ju inte ska ha kontakt med varandra.

Tillfrågad omuppger|han inte känner till någon koppling mellan denne och de andra, men att hela idén är ju att de olikainte ska känna till varandra.säger sedan spontant att det enda sättet att få veta om hans teori är riktig är att göra husrannsakanförhörsledaren förklarar att det troligtvis kommer

att bli svårt att få tillstånd till en husrannsakan enbart på de misstankar som nu finns, vilketfinner märkligt. Han påpekar attunder många år och att denne har haft en Smith & Wesson-revolver som aldrig återfunnits. Dessut(at märkligt att en sådan person som dennes

harvilket han var mycket noga med att det skullepåpekar även att det naturligtvis finns en anledning till att både Palmeutredningen och Säpo lagt ner så mycket arbete på och att han åtminstone innan Hans Ölvebros tillträde som spaningsledare ansågs intressant.

med

Efter detta följer en diskussion om de uppgifter somlämnat, varvid det framgår att han anser att dessa inte tas på allvar. Förhörsledaren försöker förklara att dessa uppgifter, liksom alla andra uppslag och tips, måste granskas kritiskt för att man ska kunna få en uppfattning om vilken substans som eventuellt finns i dem.önskar i och med detta avsluta förhöret, men uppger att han finns tillgänglig om Palmegruppen önskar fortsätta diskussionen. Dock påpekar han att ju längre tiden går, desto fler personer kommer att känna tilych denneseftersom processen med bokutgivningen går vidare. Därmed avslutas förhöret klockan 10.50 ochinformeras än en gång om att en sammanfattning av förhöret kommer att skrivas ut och att han kommer beredas tillfälle att få ta del av denna

2018-10-23, 15.30 fårta del av förhöret och har följande kommentarer:

På sid 2, första stycket nämns en kollega tillDennes namn är

På sid 2, tredje stycket nämns atttill en början förnekade att han kände

Detta gällde ävensominte heller ville kännas vid till en början.

ochräffades

På sid 2, sjätte stycket uppges att Årtalet skall vara

vilket är fel.som ledde en

På sid 4, sjätte stycket står att sydafrikaner försökt få tag påSydafrikanerna försökte få tag på gruppen i dess helhet och inte baraMed ovan kommentarer godkänner

förhöret.

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Detta gällde ävensominte heller ville kännas vid till en början.

ochräffades

På sid 2, sjätte stycket uppges att Årtalet skall vara

vilket är fel.som ledde en

På sid 4, sjätte stycket står att sydafrikaner försökt få tag påSydafrikanerna försökte få tag på gruppen i dess helhet och inte baraMed ovan kommentarer godkänner

förhöret.