Uppslag:DA21183-04-C

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-C
Registrerat
2018-11-02
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
2018-08-23 Förhör med Jan Stocklassa då han säger sig ha teorier om var mordvapnet finns kag samt uppgifter om
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Operativa avdelningens lokaler torsdagen den 23 augusti, 2018 med början klockan 09.10.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-08-23 09:10
Avslutat


DA 21183-04-6

PROTOKOLL fört vid förhör med UL

Förhöret hållet i Nationella operativa avdelningens lokaler torsdagen den 23 augusti, 2018 med början klockan 09.10.

Förhörsledare: Krimkom Hans Melander

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

H

hörs med anledning av att han själv tagit kontakt med förhörsledaren och velat redogöra för sina teorier gällande mordet på Olof Palme. Han uppger sig bland annat ha en teori om var mordvapnet finns idag. informeras om att förhöret spelas in och att det senare kommer att skrivas ut ett sammandrag av förhöret, vilket han kommer att få ta del av för att godkänna. uppmanas att berätta vad han vill delge utredningen, varpå han uppger att han har forskat i mordet på Olof Palme i ungefär 8 år och att han i november i år ska komma ut med en bok på ca 400 sidor på 6 olika språk och efter nyår kommer den ut på ännu fler språk.

För ungefär 5 år sed lett till att tidskriften artikel i samband med boksläppet. vilket

itt ha en Han har också träffat den i utredningen förekommande gjort en lång intervju hade då berätt! uppgett sig vara från

contakt med ei för att genom denne få kontakt med hade dock ställt sig tveksam till att det ver

lägger att detta är information från mailtrafik som han har tillgång till genom en anonym källa.

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

 ar även träffat ennes numera vilka varit inblandade i divi

har i mail innehållande länkar antytt att det fanns ekonomiska eller "informationsmotiv” kopplade till vapenhandel för Palmemordet snarare än apartheidfrågan. då indirekt medgett att tillfrågas om detta skall tolkas som att

Sydafrika är inblandat i mordet. svarar att han ca 4 månader efter mötet med fick ett mail enbart innehållande en länk från denne. Länken gick till en artikel som behandlar 3 olika mord som på ytan såg ut att ha motiv i apartheid, men att de

egentligen hade ekonomiska motiv. Dessa mord hade ingen koppling till Palme, varför frågade /arför han skickat artikeln, varpå svaret blev ”Det handlar

ju om det som du är intresserad av".

berättar vidare att han tittat mycket på och även

arbetade under många år| vilket denne förnekade till en början och då han till sist medgav detta försökte han att bagatellisera det.

Då med tiden mådde upphörde detta förhållande och ett vänskapsförhållande uppstod istället mellan och

Dessa båda har aldrig träffats utan kommunicerar genom mail, telefon och brev. har vid 2 tillfällen in bekantskap med .ch det har då berott på att pratat med en tredje person om Palmemordet. inen

och Beträffande bei med ämnade då ta utföra dådet. På fråga Book i en dialog med

ir att Face

sökte upp och sa sig vilja börja arbeta Han kallade sig då

. Detta pågick fram till åtminstone då

Han har dessutom före mordet sökt upp ett antal personer såsom  och folk kopplade till tids

-

hade kontakt med den tidigare omnämnda under 6 års tid via Face Book, varpå de träffades under 6 dagar 1987. De besökte då Palmes grav, vilken  'alme var Han skall även haft planer på att och på nå

ša. ar till sagt att han var på Sveavägen vid 17-tiden på morddagen. Detta har han dock tagit tillbaks vid ett senare tillfälle och sagt att han kan ha tagit fel på dag.

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

  at om en konstig dröm, i vilken han under ( vilket han dock misslyckades med. Han har även sagt till henne att han ska berätta något som han inte berättat för någon annan och att han ska berätta allt, men har samtidigt ställt frågan ”Vad gör man om man lovat någon annan att inte berätta”. I förhör som ått ut från Palmeutredningen har orde under morddagen. Han har även i övrigt haft

och ina uppgifter. uppger att han anser vara mycket lik den och att det var han som iakttogs på Smala Gränd efter mordet. Anledningen till att denna iakttagelse ligger något sent i tid är förmodligen att å Brunkebergsåsen och att

det därför tagit längre tid till Smala Gräna an vad det borde ha gjort. Han tror dock inte att var skytten, men att han däremot har mordvapnet. ombeds utveckla dessa teorier och tillfrågas vem har ÊSvilket

wau vi var mordvapnet finns ida, İ lå att

s

ra

pu wwwuu laua oun nar kommit fram till att det sannolikt är en kod för att mordvapnet ligger i  berättar vidare att han under 2016 besÖK nu bor. Han hade då med sig den tidigare nämnde mannen från

och de kontaktade då De fick aldrig träffa men lyckades få tala med honom i telefon i 20 minuter.

Under detta samtal tillfrågades Jom det aktuella mailet, varpå denne svarade att mailet var förfalskat. Under 2016 berättade dock om detta telefonsamtal

för och att han under samtalet hade ljugit. På fråga från vad ljugit om hade han svarat ”Det var något om Palestina och Israel eller något sådant.”. Detta menar ( visar att| ljög, dels för den oumalisten, dels för

då det enda han kunde ha ljugit om var mailet. På fråga hur i detalj känner till vad som stod i mailet svarar han att han fått tillgång till detta genom en källa. Svaret från blev |   Trots att det rör sig om i något annat mail som kan åsyftas. Han tillägger att under 2012 berättade för om sin Face Book-dialog med och att de i denna diskuterat Palmemordet, varpåsade upp bekantskapen med 

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Det andra tillfället bekantskapen med var när en ( genom att han ställdes inför fri Dessa träffades under 2017 i två 3-dagarsperioder, varpå på något sätt kom på henne och slutade kommunicera och istället| :n tid och sa upp alla sina telefonabonnemang. Därefter åkte hant

söka om Då detta misslyckades återvände han dock till efter ett par månader.

Under sin tid i hade han kontakt med en annan kvinna och en kamrat vid namn ¡ ch ville ha hjälp med vissa saker som att ex vis valtna blommor.

I denna kommunikation skrev han vid ett par tillfällen att det var viktigt att betala , 1500 kronor. uppger sig tro att mordvapnet ligger

i endera

eller där

tidigare bodde. har forskat i saken och kommit fram till att inte har några eller övriga tillfrågas om han har några ytterligare teorier angående vad som hände på Sveavägen och på 1 rar inblandad i mordet. Han svarar att han reflekterat över det faktum att

enare tid sagt at/ gick ut under kvällen. Denne skall dessutom innehaft en Smith & Wesson-revolver.

tror vidare att det var sydafrikaner på mordplatsen och att dessa använde sig av ett koncept som kallas och som CIA tagit fram, vilket innebär att man använder sig av som man sedan kan offra. Endera låter man denne skjuta eller så ser man till att han är så nära händelsen att skulden kan läggas på honom. Denna metodik beskrivs dessutom i den artikel som kickade till  illfrågas om han alltså mena ligger bakom mordet och att dessa har använt siga  skall finnas med i sammanhanget, samt att skall vara medvetom

varar jakande på detta och tillägger att det dessut

Palme inför mordet i vilka sådana personer som

Detta går igen  uppgett för journalister när han talade om en

vilken skall ha letts av

erige. Sydafrikanerna skall efter mordet ha försökt komma i kontakt med vilket dock misslyckats. förevisar därpå en organisatorisk skiss över hur polisen 1987, innan tillträdde som spaningsledare, trodde att mordorgansationen såg ut. I denna finns en jom ordnade planeringsgrupp i vilker| rill placera 

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

fordon, vilken tror var den  En mördargrupp bestående av tre stycken agenter som skickades upp tu sverige. Han namner även om varnade för mordet innan det utfördes samt som umgicks med| innan mordet. Dessutom fanns nog sydafrikanska tjänstemän från Skandinavien med och där nän za den man som kom från Sydafrika och tidigare bodde il

Dessutom nämns en om skall vara  Slutligen vill som syndabock.

ha

Gällande flyktvägen tror att efter att ha irrat runt på Brunkebergsåsen kommer ner på Smala gränd där han eventuellt plock i dennes vill också påpeka lik!

ch den så kallade in bild av och

gt och påpekar att båda uppvisar ( vilket ytterligare stärker likhete anser att originalhandlingarna borde tas in från ör att styrka att inte bara är en fototeknisk miss utan att mannen faktiskt beskrivits på detta satt.

Förhörsledaren påpekar att det nu uppgett är hans egna teorier och han tillfrågas om han på något sätt kan styrka dessa teorier eller göra att de kan bedömas som mer sannolika än andra teorier om hur mordet gick till. terkommer till mailen mellan och och menar att tipset han lämnar är ju egentligen att mordvapnet ligger i

vilket han tycker sig kunna tolka utifrån de bådas kommunikation uppger att det är helhetsbilden av det han berättat som gör att det blir mer trovärdigt än t ex teorierna om Christer Pettersson och den så kallade Skandiamannen. tillfrågas om han kan placera någon av de personer han nämnt på eller i närheten av Sveavägen under aktuell kväll, med undantag av som satt på ett kafé inte så långt från mordp svarar att var nere på Sveavägen vid 17-tiden aktuell dag och att

|

på Norr Mälarstrand under kvällen och gick ut vid 21.30 för att enligt egen uppgift lägga i pengar i parkeringsautomaten, vilket man inte behövde göra då det var fredagkväll. Ingen av dessa skulle ha varit i Stockholm den aktuella kvällen. tillfrågas om det finns några kopplingar mellan (  någon av de andra nämnda personerna, varpå han svarar att hade kontakt. Det har fått från två o

ir den ena. På fråga om dessa båda sedan kan kopplas ihop med resten av personerna uppger irmodligen är här som den svagaste kopplingen finns. Han tillägger

i ett samtal dem emellan sagt att arit uppe hos honom på Norr

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Mälarstrand. Dock var inte inder varför riktigheten i detta påstående inte kan tas för given.

På fråga om det finns nå ch de övriga uppgeri att denne troligtvis ingick i|

, men medger att han inte känner till någon egentlig koppling. Han tillägger dock att det rör sig om olika som ju inte ska ha kontakt med varandra.

Tillfrågad om uppger| han inte känner till någon koppling mellan denne och de andra, men att hela idén är ju att de olika inte ska känna till varandra. säger sedan spontant att det enda sättet att få veta om hans teori är riktig är att göra husrannsakan förhörsledaren förklarar att det troligtvis kommer

att bli svårt att få tillstånd till en husrannsakan enbart på de misstankar som nu finns, vilket finner märkligt. Han påpekar att under många år och att denne har haft en Smith & Wesson-revolver som aldrig återfunnits. Dessut( at märkligt att en sådan person som dennes

har vilket han var mycket noga med att det skulle påpekar även att det naturligtvis finns en anledning till att både Palmeutredningen och Säpo lagt ner så mycket arbete på och att han åtminstone innan Hans Ölvebros tillträde som spaningsledare ansågs intressant.

med

Efter detta följer en diskussion om de uppgifter som lämnat, varvid det framgår att han anser att dessa inte tas på allvar. Förhörsledaren försöker förklara att dessa uppgifter, liksom alla andra uppslag och tips, måste granskas kritiskt för att man ska kunna få en uppfattning om vilken substans som eventuellt finns i dem. önskar i och med detta avsluta förhöret, men uppger att han finns tillgänglig om Palmegruppen önskar fortsätta diskussionen. Dock påpekar han att ju längre tiden går, desto fler personer kommer att känna til ych dennes eftersom processen med bokutgivningen går vidare. Därmed avslutas förhöret klockan 10.50 och informeras än en gång om att en sammanfattning av förhöret kommer att skrivas ut och att han kommer beredas tillfälle att få ta del av denna

2018-10-23, 15.30 får ta del av förhöret och har följande kommentarer:

På sid 2, första stycket nämns en kollega till  Dennes namn är

På sid 2, tredje stycket nämns att till en början förnekade att han kände 

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf

Detta gällde även som inte heller ville kännas vid till en början.

och räffades

På sid 2, sjätte stycket uppges att Årtalet skall vara

vilket är fel. som ledde en

På sid 4, sjätte stycket står att sydafrikaner försökt få tag på Sydafrikanerna försökte få tag på gruppen i dess helhet och inte bara  Med ovan kommentarer godkänner

förhöret.

Pol-2018-08-23 DA21183-04-C Förhör-Jan-Stocklassa.pdf